Kviečiame dalyvauti atrankoje eiti administratoriaus (–ės) pareigas (terminuota sutartis).

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys
Pagrindinės funkcijos:

 • tvarkyti INVEGOS siunčiamą ir gaunamą korespondenciją, registruoti ją įmonės dokumentų valdymo sistemoje
 • INVEGOS vadovo pavedimu formuoti užduotis ir pavedimus, susijusius su gaunama korespondencija;
 • vykdyti INVEGOS vidinės dokumentų valdymo sistemos darbo koordinatoriaus, administratoriaus funkcijas;
 • priimti INVEGOS interesantus, suteikti jiems bendro pobūdžio informaciją apie įmonės veiklą, teikiamas paslaugas, atsakingus įmonės darbuotojus, pagal kompetenciją atsakyti į besikreipiančių klausimus;
 • padėti užtikrinti nepertraukiamą biuro administracinę veiklą;
 • užtikrinti INVEGOS dokumentų archyvavimą;
 • atlikti INVEGOS valdybos ir (ar) stebėtojų tarybos posėdžių sekretoriaus funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai

Kandidatams į biuro administratoriaus pareigybę bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Pagal jas bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

Privalomos bendrosios kompetencijos

 • aukštasis išsilavinimas (pageidautina – humanitarinis);
 • patirtis raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir klientų aptarnavimo srityse;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • labai geri valstybinės kalbos ir geri anglų kalbos įgūdžiai (anglų kalba ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B1) lygiu).

Pageidautinos specialiosios kompetencijos:

 • geri bendravimo ir darbo komandoje gebėjimai, iniciatyvumas, atsakingumas, greita orientacija bei nestandartinių sprendimų siūlymas;
 • patirtis dirbant su dokumentų valdymo sistema Doclogix;
 • panašaus darbo patirtis.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:
1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą – prašymas dalyvauti atrankoje);
2) gyvenimo aprašymą (CV);
3) kitus, savo nuožiūra, atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo administratoriaus (-ės) atrankoje“.

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-12-15.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas ir pokalbis su kandidatu.
Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 7 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.


Kviečiame dalyvauti atrankoje eiti projektų vertintojo(–ės) pareigas Verslo finansavimo vertinimo skyriuje (terminuota sutartis iki 2018-11-04).

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys
Pagrindinės funkcijos:

 • Vertinti verslo subjektų pateiktų duomenų, dokumentų ir projektinės medžiagos atitikimą išoriniams ir vidiniams teisės aktams bei perkelti ją į vidines informacines sistemas ir dokumentų formas. Teikti išvadas dėl nustatytos garantavimo rizikos;
 • Rengti ir formuoti privalomus vidinius dokumentus pagal nustatytas tvarkas ir patvirtintas formas, susijusius su garantijų suteikimu;
 • Rezervuoti, teikti, atšaukti valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre bei rengti su tuo susijusias ataskaitas;
 • Teikti nesudėtingas konsultacijas apie INVEGOS garantinius produktus finansų partneriams ir verslo bendruomenei, rengti pristatymų medžiagą ir pristatyti INVEGOS veiklą renginiuose bei seminaruose;
 • Rengti vidines ataskaitas, susijusias su garantijų teikimo veikla;
 • Kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis ir informaciją, susijusią su garantijų teikimo veikla, teikti pasiūlymus dėl informacinių sistemų tobulinimo.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai
Privalomos bendrosios kompetencijos

 • Aukštasis išsilavinimas (bakalauras) matematikos, statistikos, apskaitos, verslo vadybos, ekonomikos ar finansų srityje;
 • Verslo principų, įmonių veiklos ir finansinės analizės pradmenys;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (Word, Excel, Power Point);
 • Geri valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai (anglų kalba ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B2) lygiu);
 • Darbo patirtis finansų įstaigose, audito ar kreditų draudimo įmonėse (pageidautina).

Pageidautini privalumai:

 • Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • Geri bendravimo ir darbo komandoje gebėjimai, iniciatyvumas bei nestandartinių sprendimų siūlymas;
 • Sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:
1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą – prašymas dalyvauti atrankoje);
2) gyvenimo aprašymą (CV);
3) kitus, savo nuožiūra, atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo Verslo finansavimo vertinimo skyriaus projektų vertintojo terminuotam laikui atrankoje“.

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-12-01.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas ir pokalbis su kandidatu.
Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 7 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.

Kviečiame dalyvauti atrankoje eiti projektų vertintojo(–ės) pareigas Verslo finansavimo vertinimo skyriuje.

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys
Pagrindinės funkcijos:

 • Įvertinti verslo subjektų pateiktų projektų rizikingumą bei jų galimybes gauti INVEGOS garantiją už finansų įstaigų suteikiamas paskolas ar lizingą;
 • Nustatyti INVEGOS garantuojamo projekto riziką, pateikti išvadas dėl jo įvykdymo, finansinio atsiperkamumo bei atitikimo garantijų veiklą reglamentuojantiems teisės aktams;
 • Įvertinti garantavimo riziką, prisiimamą INVEGOS už eksportuotojo (verslo subjekto) jo pirkėjui suteikiamą prekinį kreditą (mokėjimo atidėjimą);
 • Rengti privalomus vidinius dokumentus pagal nustatytus šablonus ir patvirtintas formas, susijusius su garantijos suteikimu įvertintam projektui: vertinimo pažymas, protokolus, įsakymus ir sutarties pasiūlymą (tik eksporto kredito garantijos atveju);
 • Rengti vidines ataskaitas, susijusias su garantijų teikimo veikla;
 • Pristatyti INVEGOS garantinius produktus ir jų teikimo veiklą finansų partneriams ir verslo bendruomenei renginiuose ir seminaruose;
 • Kaupti, sisteminti ir analizuoti garantinių projektų duomenis, teikti pasiūlymus dėl informacinių sistemų tobulinimo.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai
Privalomos bendrosios kompetencijos

 • Aukštasis išsilavinimas;
 • Sėkminga darbo patirtis finansų įstaigose (ypač klientų prekybos finansavimo srityje), audito ar kreditų draudimo įmonėse;
 • Verslo kreditavimo principų bei įmonių veiklos ir finansinės analizės išmanymas;
 • Įšmanyti dokumentų rengimo principus bei mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • Geri valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai (anglų kalba ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (C1) lygiu);
 • Sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Pageidautini privalumai:

 • LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos teikimą, išmanymas;
 • Geri bendravimo ir darbo komandoje gebėjimai, iniciatyvumas bei nestandartinių sprendimų siūlymas;
 • Patirtis dirbant su NAVISION apskaitos programa;
 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:
1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą – prašymas dalyvauti atrankoje);
2) gyvenimo aprašymą (CV);
3) kitus, savo nuožiūra, atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo Verslo finansavimo vertinimo skyriaus projektų vertintojo atrankoje“.

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-12-01.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas ir pokalbis su kandidatu.
Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 7 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.

Kviečiame dalyvauti atrankoje eiti prekinių kreditų rizikos vertinimo vadybininkas (–ės) pareigas.

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys

 • įvertinti INVEGOS garantijos gavėjus (eksportuotojus) ir jų sudarytus sandorius, jų atitikimą teisės aktams bei įprastai verslo praktikai;
 • nustatyti INVEGOS prisiimamos garantavimo rizikos už eksportuotojo (verslo subjekto) jo pirkėjui suteikiamą prekinį kreditą (mokėjimo atidėjimą) veiksnius ir dydį bei tai įforminti vidiniuose dokumentuose, argumentuotai siūlyti riziką mažinančius veiksnius bei priemones nustatytai (ar numatomai) rizikai suvaldyti;
 • nustatyti INVEGOS garantuojamos paskolos (lizingo) riziką, pateikti išvadas dėl jo įvykdymo, finansinio atsiperkamumo bei atitikimo garantijų veiklą reglamentuojantiems teisės aktams;
 • rengti INVEGOS vidinius dokumentus pagal nustatytus šablonus ir patvirtintas formas, susijusius su garantijos suteikimu: vertinimo pažymas, protokolus, įsakymus ir sutarčių pasiūlymus;
 • konsultuoti verslo subjektus dėl garantijų teikimo sąlygų (atitikties, procedūrų, kainos ir kt.)
 • rengti vidines ataskaitas, susijusias su garantijų teikimo veikla;
 • kaupti, sisteminti ir analizuoti garantinių projektų duomenis, teikti pasiūlymus dėl informacinių sistemų tobulinimo;
 • pristatyti INVEGOS garantinius produktus ir jų teikimo veiklą finansų partneriams ir verslo bendruomenei renginiuose ir seminaruose.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai 

Kandidatams į prekinių kreditų rizikos vertinimo vadybininko (-ės) pareigybę bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Pagal jas bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

Privalomos bendrosios kompetencijos

 • nepriekaištinga reputacija;
 • aukštasis išsilavinimas (bakalauras) matematikos, statistikos, apskaitos, vadybos, ekonomikos ar finansų srityje;
 • įmonių veiklos ir finansinės analizės išmanymas;
 • pasižymėti įžvalgumu ir loginiu mąstymu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • geri valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai (anglų kalba ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (C1) lygiu).

Pageidautinos specialiosios kompetencijos:

 • sėkminga darbo patirtis finansų įstaigose (ypač prekinių kreditų finansavimo ir (ar) draudimo srityje), audito ar kreditų draudimo įmonėse;
 • geri bendravimo ir darbo komandoje gebėjimai, iniciatyvumas bei nestandartinių sprendimų siūlymas;
 • patirtis dirbant su NAVISION apskaitos programa;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:
1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą – prašymas dalyvauti atrankoje);
2) gyvenimo aprašymą (CV);
3) kitus, savo nuožiūra, atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo prekinių kreditų rizikos vertinimo vadybininko (-ės) atrankoje“.

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-12-01.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas ir pokalbis su kandidatu.
Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 7 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.

Print Friendly, PDF & Email