Vyksta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Invega) nepriklausomų valdybos narių atranka. Konkurso būdu bus atrinkti nepriekaištingos reputacijos ekspertai, kurie dalyvaus priimant sprendimus dėl „Invegos“ individualių garantijų suteikimo, bendradarbiaus įgyvendinant strateginius tikslus ir atliks kitas būtinas valdybos nario funkcijas.

Dokumentai turi būti atsiųsti el. paštu viktorija.paplauskaite@ukmin.lt ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 30 d. 12 val.

„Invega“ yra 2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigta nacionalinė garantijų institucija (finansų įstaiga), teikianti individualias garantijas už Lietuvos verslo subjektų paskolas bei finansinės nuomos (lizingo) sandorius ir įgyvendinanti kitas verslo subjektų skatinimo ir finansinės paramos verslui priemones (finansines priemones: paskolas, portfelines garantijas, rizikos kapitalo priemones, subsidijų bei visuotinių dotacijų priemones).

Bendrovės veiklos steigėjo ir priežiūros funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

 

Pagrindinės „Invegos“ valdybos narių veiklos sritys ir funkcijos:

 • „Invegos“ steigimo dokumentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais valdybos nariams nustatytų bendrųjų funkcijų ir kompetencijų vykdymas (pavyzdžiui, bendrovės veiklos strategijos, metinio pranešimo, valdymo struktūros tvirtinimas ir kt.);
 • Sprendimų suteikti „Invegos“ individualias garantijas, nustatytos kompetencijos ribose, priėmimas;
 • Su garantijų suteikimu susijusių tvarkų/nuostatų priėmimas (pavyzdžiui, garantijos atlyginimo apskaičiavimo tvarka);
 • „Invegai“ keliamų strateginių tikslų įgyvendinimas ir profesionalus bendradarbiavimas su „Invegos“ administracija;
 • Dalyvavimas valdybos posėdžiuose (pagal poreikį, paprastai ne dažniau kaip kartą per savaitę).

 

Privalomi bendrieji reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 2. Nepriekaištinga dalykinė bei asmeninė reputacija;
 3. Nepriklausomumas*;
 4. Geri valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai;
 5. Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 6. Gebėjimas sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 7. Teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas;
 8. Per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 9. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos bendrovės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;
 10. Asmuo neturi neišnykusio teistumo už bet kokią nusikalstamą veiką;
 11. Asmeniui nebuvo panaikintas įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei per pastaruosius 5 metus dėl netinkamo atstovavimo.

* Valdybos narys laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės, darbo arba kitokie ryšiai su  „Invega”,  „Invegos” akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kandidatas turi atitikti visus Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

 

Privalomi specialieji reikalavimai:

 

 1. Darbo patirtis investicinių fondų (įskaitant rizikos kapitalo fondus) valdyme;

arba

 1. Darbo patirtis įmonių strateginio planavimo (privačiame sektoriuje) srityje;

arba

 1. Darbo patirtis įmonių finansų valdymo srityje, einant finansų vadovo ar analogiškas pareigas.

 

Privalumai:

 1. Darbo patirtis mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektų komercializavimo srityse;
 2. Darbo patirtis eksporto skatinimo politikos ar strategijos formavimo srityse;
 3. Finansų įstaigos valdybos ar stebėtojų tarybos nario patirtis;
 4. Darbo patirtis tarptautinėse finansų įstaigose ar jų projektuose, einant projektų vadovo ar kitas vadovaujančias pareigas;
 5. Žinios bei patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
 6. Finansavimo rizikų vertinimo ir valdymo žinios bei patirtis;
 7. Investicinių projektų vertinimo bei įgyvendinimo patirtis.

Kandidatai pretenduojantys dalyvauti atrankoje turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą kandidatuoti į valdybą (forma pridedama);
 2. Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
 3. Motyvacinį laišką;
 4. Kandidato į valdybos narius interesų deklaraciją (forma pridedama);
 5. Kandidato į valdybos narius nepriklausomumo deklaraciją (forma pridedama);
 6. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 8. Kitus, kandidato nuožiūra, svarbius dokumentus.

 

Atrankos būdas: pokalbis su kandidatais, atitinkančiais nustatytus reikalavimus.

 

Atrankos vykdymas:

I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus. Esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai;

III atrankos etapas – esant poreikiui papildomas pokalbis su geriausiai įvertintais kandidatais;

IV atrankos etapas –„Invegos“ stebėtojų tarybos sprendimas.

Pastaba: „Invegos“ stebėtojų taryba pasilieka teisę atsirinkti kelis valdybos narius.

 

Dokumentų pateikimas:

Visus šiame skelbime nurodytus dokumentus prašome siųsti el. paštu: viktorija.paplauskaite@ukmin.lt, nurodant atrankos pavadinimą „UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ nepriklausomo valdybos nario (-ės) atranka“.

Dokumentai turi būti atsiųsti el. paštu ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 30 d. 12 val.

 

Kilus klausimams kreiptis telefonu 8 706 64802