Kvietimas dalyvauti atrankoje eiti komunikacijos specialisto (-ės) pareigas,

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys

 • dalyvauti organizuojant įvairias komunikacijos apie INVEGOS veiklą ir administruojamas priemones kampanijas, susitikimus su visuomenės atstovais, kitus renginius;
 • pagal kompetenciją rengti dokumentus, tiesiogiai pagal funkcijas susijusius su INVEGOS marketingo veikla;
 • teikti pasiūlymus dėl įmonės veiklos ir administruojamų priemonių komunikacijos, informacijos parengimo ir sklaidos darbų organizavimo;
 • užtikrinti komunikacijos sklaidą visose žiniasklaidos priemonėse;
 • pagal poreikį rengti pranešimus spaudai apie svarbiausius įmonės įvykius;
 • pagal poreikį dalyvauti organizuojant ir koordinuojant spaudos konferencijų, kitų žiniasklaidai skirtų renginių rengimą ir užtikrinti susijusios informacijos sklaidą;
 • organizuoti pareiginėms funkcijoms įvykdyti reikalingų prekių ir paslaugų pirkimus, dalyvauti sudarant atitinkamas pirkimo sutartis ir prižiūrėti jų laikymąsi;
 • prižiūrėti įmonės interneto svetainę: užtikrinti jos reprezentatyvumą, rūpintis teigiamu jos įvaizdžiu, atlikti reikalingus atnaujinimus, sekti lankomumo statistiką, ją analizuoti ir pateikti išvadas, atlikti išsamią svetainės turinio analizę, pateikti išvadas ir pasiūlymus;
 • rūpintis įmonės interneto svetainės marketingu: naujų vartotojų pritraukimu, populiarinimo strategijos kūrimu ir įgyvendinimu, rinkos monitoringu;
 • internetinėje erdvėje komunikuoti su INVEGOS interesantais skyriaus kompetencijos klausimais;
 • tinkamai komunikuoti apie INVEGOS veiklą ir administruojamų priemonių įgyvendinimą INVEGOS ir ES struktūrinių ir investicinių fondų viešinimo internetinėse svetainėse;
 • dalyvauti plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbti ir atnaujinti joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
 • viešinti kvietimus teikti paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijoms gauti;
 • skleisti informaciją apie ES struktūrinių fondų investicijas ir jų naudą;
 • teikti metodinę pagalbą ir informaciją pareiškėjams.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai

Kandidatams į komunikacijos specialisto pareigybę bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Pagal jas bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

Privalomos bendrosios kompetencijos

 • nepriekaištinga reputacija;
 • aukštasis išsilavinimas marketingo, komunikacijos, humanitarinių mokslų arba sociologijos srityje;
 • sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • labai geri valstybinės kalbos įgūdžiai;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir pristatymų (PowerPoint prezentacijų) rengimo principus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • geri anglų kalbos įgūdžiai (anglų kalba ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B2) lygiu).
 • labai geri bendravimo, komunikacijos, organizaciniai, komandinio darbo įgūdžiai;
 • išmanyti esminius komunikacijos socialinėje medijoje principus;
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Pageidautinos specialiosios kompetencijos:

 • LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių ES struktūrinių ir investicinių fondų panaudojimą, išmanymas;
 • išmanyti įvairias turinio valdymo sistemas, suprasti pagrindinius SEO principus;
 • sėkminga darbo patirtis marketingo ir komunikacijos srityse.

Pageidautini privalumai:

 • patirtis dirbant su NAVISION programa;
 • darbo patirtis naudojant HTML kalbą;
 • gerai mokėti apdoroti iliustracijas, mokėti naudotis grafikos redagavimo programa.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:

1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą);

2) gyvenimo aprašymą (CV);

3) kitus savo nuožiūra atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo komunikacijos specialisto atrankoje

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-02-15.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas bei pokalbis su kandidatu.

Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 5 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.

Su atranka susijusi informacija skelbiama INVEGOS internetinio puslapio www.invega.lt skyriuje „Karjeros galimybės“.

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama ir tel. (8-5) 2107438 arba el. p. asta.slapsiene@invega.lt.