Skelbiama uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetencijos finansinių paslaugų teikimo ir (ar) finansų įstaigų veiklos srityje, atranka.

Atrankos būdas – pokalbis.

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu – stebėtojų tarybos kadencijai (iki 2022 m. sausio 29 d.).

 

Reikalavimai, kuriuos kandidatas privalo atitikti:

1.1. kandidatas turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (finansų, ekonomikos, verslo vadybos ar panašios krypties);

1.2. kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.3. kandidatas per pastaruosius 5 metus negali būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

1.4. kandidatas negali turėti nuosavybės teise priklausančių INVEGOS arba su ja susijusios bendrovės akcijų, ar būti asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;

1.5. kandidatas turi turėti ne mažesnę nei 3 metų profesinę patirtį finansinių paslaugų teikimo srityje, darbo konsultavimo finansinių paslaugų teikimo ar finansų įstaigos veiklos klausimais;

1.6.  kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti INVEGOS ir (ar) susijusios bendrovės vadovu, valdybos nariu, darbuotoju ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat neturi būti gavęs per paskutinius 3 metus atlyginimo iš INVEGOS ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

1.7.  kandidatas per paskutinius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su INVEGA ir (ar) susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys;

1.8.  kandidatas neturi būti ėjęs INVEGOS kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

1.9.  kandidatas neturi būti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, kuri yra INVEGOS akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

1.10.  kandidatas negali būti įtrauktas į 3 ir daugiau įmonių (bendovių) kolegialių organų sudėtį;

1.11.  kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atliko INVEGOS ir (ar) susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, audito įmonės kolegialaus organo nariu ar darbuotoju;

1.12. kandidatas negali turėti interesų konflikto, jo atliekamos funkcijos negali būti susijusios su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia INVEGA, politikos formavimu;

1.13.  kandidatas negali būti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas;

 

Papildomos kandidato kompetencijos, į kurias bus atsižvelgta atrankos metu:

2.1. patirtis veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės bei kontrolės klausimais;

2.2. patirtis investicinių projektų vertinimo bei finansavimo klausimais;

2.3. 5 metų ir didesnė vadovavimo patirtis per pastaruosius 10 metų įmonėje, kurioje dirba daugiau kaip 100 darbuotojų;

2.4. kandidato, kaip kolegialaus organo nario, darbo patirtis;

2.5. Europos Sąjungos paramos, rėmimo principų ir apskaitos išmanymas (dotacijos, feed-in, mokesčių lengvatos ir pan.);

2.6. korporatyvinio valdymo (angl. corporate governance) išmanymas;

2.7. patirtis organizacijos veiklos rizikų valdymo klausimais;

2.8. darbo patirtis tarptautinėje įmonėje;

2.9. geras anglų kalbos mokėjimas;

2.10. komunikabilumas ir raiškus minčių dėstymas.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

  1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA (1)) (kai siunčiama el. paštu – skenuota kopija arba el. dokumentas, pasirašytas el. parašu);
  2. kandidato gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba) (kai siunčiama el. paštu – skenuota kopija arba el. dokumentas, pasirašytas el. parašu);
  3. dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka privalomus reikalavimus (kai siunčiama el. paštu – skenuotos kopijos);
  4. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (kai siunčiama el. paštu – skenuota kopija).

 

Kandidatas dokumentus gali pateikti asmeniškai (adresu: INVEGA, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, 16 aukštas), išsiųsti paštu (registruotu laišku), per kurjerių tarnybą arba elektroniniu paštu irena.svelnikiene@invega.lt iki 2019 m. liepos 5 dienos.

 

Kontaktinis asmuo Irena Švelnikienė, el. p. irena.svelnikiene@invega.lt, tel. (8 5) 210 6390 (jos nesant – Remigijus Znutas, tel. (8 5) 210 7518).

 

Kandidatai į INVEGOS nepriklausomo stebėtojų tarybos nario pareigas bus parenkami Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-06-17