1. Priemonės „Atviras kreditų fondas 2″ atviro konkurso sąlygų „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ visi reikalavimai yra pernelyg griežti ir neatitinka šios dienos rinkos situacijos, nes nesuteikiama galimybė konkurse dalyvauti smulkesniems ir tik SVV finansavimu užsiimantiems žaidėjams. Mūsų siūlymas būtų nustatyti visiškai kitokius reikalavimus, skatinant atvirą finansavimo rinką ir atkreipiant dėmesį būtent į tuos juridinius asmenis, kurių pagrindinė veikla yra smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas.
Siūlytume tokius reikalavimus:
– Juridinis subjektas privalo turėti 3 metų SVV finansavimo patirtį;
– Juridinis subjektas yra suteikęs daugiau nei 50 kreditų SVV subjektams.
Norėtume pabrėžti ir pateikti pavyzdį, kodėl yra būtina, kad galimybę dalyvauti konkurse turėtų mūsų minimi subjektai:
– mes Lietuvoje veiklą vykdome UAB Capitalia Finance vardu, kurios motininė įmonė yra AB Capitalia (akcinė bendrovė Latvijoje).
– Atitikmuo lietuviškai INVEGA Latvijoje yra LGA, kuri taip pat turi atitinkamas AKF programas Latvijoje.
– AB Capitalia, neatitiktų Jūsų keliamų reikalavimų, tačiau Latvijos garantijų agentūra neturi tokių griežtų reikalavimų.
– AB Capitalia su LGA finansavimo pagalba Latvijoje jau suteikė 84 kreditus SVV subjektams, kurių suma 850 tūkst. eurų.
Tai yra gyvas sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdys ir siekiame tokios galimybės ir Lietuvoje, todėl prašome, kad konkurso sąlygų dalis “Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai” būtų stipriai koreguojama, suteikiant galimybę dalyvauti ne tik didiesiems bankams ir kredito unijoms.

Neatsižvelgta.
Tokių reikalavimų nustatymas yra normali rinkos praktika, atrenkant finansų tarpininką ir siekiant, kad „Atviras kreditų fondas 2“ (toliau – AKF2) priemonę įgyvendinantis finansų tarpininkas būtų sukaupęs pakankamai patirties finansuojant smulkųjį ir vidutinį verslą (toliau – SVV), būtų savo srities profesionalas ir užtikrintų minimalią priemonės lėšų negrąžinimo riziką. Manome, kad 5 metų finansavimo patirtis ir SVV subjektų finansavimo procentinė išraiška finansų tarpininko portfelyje yra korektiški ir jokiu būdu ne per griežti vertinimo reikalavimai, siekiant atsirinkti patikimus ir profesionalius finansų tarpininkus.

2. Ar priemonei bus galima taikyti „Invega“ ar kitų įstaigų teikiamas garantijas?

AKF2 paskolų ir „Invegos“ garantijų derinimas bus galimas pagal „Invegos“ valdybos sprendimus, su kuriais galite susipažinti „Invegos“ internetinėje svetainėje adresu:
http://invega.lt/lt/paslaugos/garantijos/individualios-garantijos/paskoloms/norminiai-dokumentai
„Invegos“ valdyba gali keisti ir (ar) nustatyti ir naujas garantijų teikimo sąlygas.

3. Ar priemonei bus taikoma Dalinio palūkanų kompensavimo priemonė?

Taip, planuojama taikyti dalinio palūkanų kompensavimo priemonę.

4. Ar palūkanų kompensavimas planuojamas kredito gavėjams?

Žr. 3 klausimo atsakymą.

5. „Invega“ garantijos bus teikiamos už planuojamus išduoti kreditus?

Žr. 2 klausimo atsakymą.

6. Jeigu pvz., paskola 200 000 EUR, tai gali būtų santykis kredito šaltinių 50 proc. kredito įstaigos lėšos 50 proc. AKF2 lėšos?

Tokia proporcija galima. Finansų tarpininkas, finansuodamas SVV subjektą, nuosavomis lėšomis privalo dalyvauti kiekvienoje paskoloje bent 25 proc. (minimalus finansų tarpininko dalyvavimas). Didesnis finansų tarpininko dalyvavimas nuosavomis lėšomis nėra ribojamas.

7. „Maksimali finansų tarpininko marža už suteikiamą paskolą – iki 3 proc.“ – kaip suprantu kredito įstaiga turi siūlyti konkurso sąlygose kokią maksimalią maržą taikys, kaip pvz. 2 proc., 2,5 proc. ir pan.?

Finansų tarpininkas neturi siūlyti kokią maržą taikys, o turės įsipareigoti, kad laikysis nurodytos konkurso sąlygos, t. y., kad finansuodamas SVV subjektą visais atvejais jam taikys iki 3 proc. maržą. 3 proc. marža yra maksimali marža.

8. „Finansų tarpininko taikoma kintama palūkanų dalis už suteikiamą paskolą – 3 mėn. EURIBOR* + 0,1 procento, bet ne daugiau kaip 3 procentai metinių palūkanų“. 3 proc. kaip suprantu lubos į ateitį, kad palūkanų norma neišsipūstų?

Taip, tai yra kintamų palūkanų lubos.

9. Dėl palūkanų skaičiavimo: EURIBOR 3 mėn. neigiamas, tai kaip kredito įstaiga skaičiuodama palūkanas turės imti 0 proc.?

Lietuvos banko nuomone, vertinant su klientais sudarytas kreditų sutartis, kuriose kreditoriui mokamos palūkanos yra kintamos ir jų skaičiavimas yra susietas su kintamu dydžiu (pvz., EURIBOR), pirmiausia būtina atsižvelgti į konkrečios sutarties sąlygas ir jose numatytą palūkanų apskaičiavimo būdą.

Jei sutartyje numatytas palūkanų apskaičiavimo būdas leidžia aiškiai spręsti, kad, pasikeitus kintamosioms palūkanoms, atitinkamai keičiamas bendrų mokėtinų palūkanų dydis, tai taip ir turėtų būti elgiamasi sutartyje sutartu būdu.

Pavyzdžiui, jei sutartyje aiškiai įtvirtinta, kad bendros kliento mokėtinos palūkanos apskaičiuojamos kaip fiksuotos maržos ir kintamo dydžio (pvz., EURIBOR) matematinė suma ir perskaičiavimo metu pastarasis kintamas dydis yra neigiamas, bendros mokėtinos palūkanos turėtų sumažėti tuo neigiamu dydžiu.

Žr. 2015 m. balandžio 23 d. Lietuvos banko išaiškinimą:
http://lb.lt/lietuvos_banko_pozicija_del_palukanu_skaiciavimo_kredito_sutartyse_su_klientais .

10. Reikia pateikti informaciją apie finansų tarpininko turimų klientų aptarnavimo padalinių (toliau – KAP), esančių ne Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose, skaičių, įvardijant kiek KAP finansų tarpininkas kiekvienoje savivaldybėje turi. Jeigu kredito unija iš Kauno miesto teikia jums paraišką dėl dalyvavimo ir neturi nutolusių kasų, ji realiai praranda konkurencinį pranašumą su kitais bankais, kurie turi aptarnavimo taškus?

Kadangi atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ), o minėtas kriterijus yra ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, remiantis juo ir kitais ekonominio naudingumo kriterijais bus suformuota finansų tarpininkų pasiūlymų eilė, o pirkimo sutartis bus kviečiami pasirašyti visi į šią eilę patekę finansų tarpininkai.

11. Iš priemonės techninių sąlygų matome, kad naujoji priemonė bus labiau orientuota į pradedančius verslą SVV, kadangi priemonės tiksluose išskirta: palankesnių finansavimo sąlygų sudarymas pirmuose plėtros etapuose, lėšų suteikimas rizikingiems projektams finansuoti; taip pat vienas iš uždavinių: kuo palankesnės finansavimo sąlygos, pradedantiems verslą SVV subjektams, todėl tikimės, kad kaip ir iki šiol šią priemonę SVV subjektams bus galima siūlyti derinant su kitomis „Invega“ administruojamomis FI priemonėmis: individualiomis / portfelinėmis garantijomis bei palūkanų kompensavimu.

Žr. 2 klausimo atsakymą.

12. AKF2 konkurso sąlygų techninės užduoties (3 priedas) 1 dalies 1.2 skyriuje „AKF2 priemonės aplinka“, papildyti vieną iš tikslų <…sudaryti palankesnes sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams gauti finansavimą paskolos, kredito linijos ar finansinės nuomos (lizingo) forma (toliau kartu, jei nenurodyta kitaip, vadinami paskola arba kreditavimu) jų vykdomiems projektams įgyvendinti, ypač pirmuose plėtros etapuose…>

Atsižvelgiant į gautą pastabą, bus atliktas pakoregavimas.
„…sudaryti palankesnes sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams gauti finansavimą paskolos (įskaitant kredito linijas) ar finansinės nuomos (lizingo) forma (toliau kartu, jei nenurodyta kitaip, vadinami paskola arba kreditavimu) jų vykdomiems projektams įgyvendinti, ypač pirmuose plėtros etapuose…“.

13. AKF2 konkurso sąlygų techninės užduoties (3 priedas) 1 dalies 1.2 skyriuje „AKF2 priemonės aplinka“, vienas iš tikslų sako, kad <… suteikti lėšų rinkai, kad būtų skolinama rizikingiems projektams, skatinti verslo plėtojimą ir investicijas…>. Jame paminėtas žodis „rizikingesniems“ skamba dviprasmiškai – siūlom išbraukti šį žodį, kadangi 100 proc. negrąžinimo rizika tenka bankui, o bankas neturi teisės finansuoti rizikingų projektų. Rizika turi būti pamatuota, o kredito grąžinimas pagrįstas

Atsižvelgiant į gautą pastabą, bus atliktas pakoregavimas.
„…suteikti lėšų rinkai, kad būtų vykdomas skolinimas SVV, skatinant verslo plėtojimą ir investicijas…“.

14. AKF2 konkurso sąlygų techninės užduoties (3 priedas) 2 dalies 2.1 skyriuje „Tikslai ir uždaviniai“, kalbant apie uždavinių įgyvendinimą yra sakoma <…kuo palankesnės kreditavimo sąlygos pradedantiesiems verslą SVV subjektams…>. Ar tai reiškia, kad finansuosim tik pradedančius verslą? Pradedantieji turi (-ės) VSF. Siūlom neišskirti pradedančiųjų

Atsižvelgiant į gautą pastabą, bus atliktas pakoregavimas. „…kuo palankesnės kreditavimo sąlygos pradedantiesiems verslą ir jau vykdantiems verslą SVV subjektams…“.

15. AKF2 konkurso sąlygų techninės užduoties (3 priedas) 3 dalies 3.2 skyriuje „Detalus pirkimo objekto aprašymas“ „AKF2 priemonės lėšų grąžinimas“ detalizavime sakoma <…Pirkimo sutartyje nustatytais terminais paskolos gavėjams negrąžinus paskolos ar jos dalies, finansų tarpininkas AKF2 priemonės lėšų grąžinimui privalo panaudoti kitus finansų tarpininko finansinius išteklius (šaltinius)…>. Neaiški formuluotė: ar turima galvoje, kad iki tam tikros datos turi būti grąžintos visos AKF2 išskolintos lėšos (Klientui negrąžinus – iš banko nuosavų resursų), ar, kad kiekvieną kliento įmoką, klientui negrąžinus laiku, bankas turi dengti iš nuosavų lėšų? (šiuo metu kiekvienos įmokos mes nedengiam savo lėšom, bet laikomės 25 proc.+24 mėn. ir 75 proc.+48 mėn. sąlygos, t. y. jei klientas nevykdo, mes įvykdom už jį)

AKF2 priemonės sąlygose nėra nustatyta data iki kada finansų tarpininkas turi grąžinti visas AKF2 priemonės išskolintas lėšas, yra nustatyta tik maksimali galima paskolos trukmė ir tai, kad, paskolos gavėjui negrąžinus paskolos, finansų tarpininkas AKF2 priemonės lėšoms grąžinti privalo panaudoti kitus finansų tarpininko finansinius išteklius (šaltinius), t. y. jei paskolos gavėjas negrąžina paskolos ar jos dalies paskolos sutartyje nustatytais terminais, finansų tarpininkas AKF2 priemonės lėšoms grąžinti privalo panaudoti kitus finansų tarpininko finansinius išteklius (šaltinius).
Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad AKF2 priemonės sąlygose, lyginant su „Atviro kreditų fondo“ priemonės sąlygomis, nebelieka reikalavimo, kad SVV paskolos grąžinimo grafikas turi būti nustatomas, kad 25 proc. paskolos turi būti grąžinta per 24 mėn., o 75 proc. paskolos turi būti grąžinta per 48 mėn.

16. AKF2 konkurso sąlygų techninės užduoties (3 priedas) 3 dalies 3.2 skyriuje „Detalus pirkimo objekto aprašymas“ „Tinkamumo laikotarpis“ detalizavime nurodyta <…Finansų tarpininkas paskolų sutartis su paskolų gavėjais gali pasirašyti iki 2018 m. gruodžio 31 d. (su galimybe terminą pratęsti, jei AKF2 priemonėje būtų lėšų)…>. Kodėl ne 2020-12-31? Gal geriau numatyti ilgesnį terminą bei sąlygą, kad išskolinus AKF2 lėšas, terminas gali būti sutrumpintas

Neatsižvelgta.
Pirkimo sąlygose yra numatyta galimybė terminą pratęsti, jei AKF2 priemonėje būtų lėšų, turint tikslą tokiu būdu užtikrinti patikimą finansų valdymo principą.

17. AKF2 konkurso sąlygų techninės užduoties (3 priedas) 3 dalies 3.2 skyriuje „Detalus pirkimo objekto aprašymas“ „Paskolų teikimo kaina finansų tarpininkui ir mokėjimo tvarka“ detalizavime nurodyta, kad <…Tais atvejais, kai finansų tarpininkui yra išmokėtos AKF2 priemonės lėšos pagal prašymą išmokėti lėšas, tačiau vėliau paaiškėja, kad finansų tarpininkui lėšos buvo išmokėtos anksčiau nei finansų tarpininkas išmokėjo paskolos lėšas SVV subjektui, finansų tarpininkui skaičiuojamos padidintos palūkanos, kurių dydis yra 3 mėn. EURIBOR + 4 proc. (už laikotarpį nuo AKF2 priemonės lėšų gavimo iki paskolos lėšų išmokėjimo SVV subjektui), kurias finansų tarpininkas turi pervesti į INVEGOS fondo sąskaitą…>. Taigi lėšos jau išmokėtos SVV. Kodėl bankas turėtų anksčiau termino tas lėšas grąžinti „Invegai“? Nes, jei mes grąžinam “Invegai“, tai tas pats, kas SVV subjektas grąžina kreditą anksčiau termino. Pvz.: „Invega“ pervedė lėšas bankui 1 d., o bankas klientui tik 2 d., tai „Invega“ reikalauja, kad visą pervestą sumą bankas grąžintų „Invegai“. Tai gaunasi, kad kreditas grąžintas anksčiau termino, nes klientas jau finansuojamas iš banko lėšų, o ne „Invegos“

Šis punktas nustato tik padidintų palūkanų mokėjimą „Invegai“ ir tik tokiu atveju, jeigu paaiškėja, kad finansų tarpininkui AKF2 priemonės lėšos pagal prašymą išmokėti lėšas buvo pervestos anksčiau nei finansų tarpininkas paskolos lėšas išmokėjo SVV subjektui. Tokiu atveju už laikotarpį nuo tada, kai „Invega“ lėšas pervedė finansų tarpininkui iki tada, kai finansų tarpininkas lėšas pervedė SVV subjektui, finansų tarpininkas „Invegai“ moka nurodytas palūkanas už lėšų laikymą savo sąskaitoje.

18. AKF2 konkurso sąlygų techninės užduoties (3 priedas) 3 dalies 3.2 skyriuje „Detalus pirkimo objekto aprašymas“ „Priežiūra ir auditas“ detalizavime nurodyta, kad <… turi būti sudarytos galimybės „Invegos“ atstovams atlikti paskolos gavėjo patikrą vietoje…>. Tačiau tai nepriklauso nuo finansų tarpininko. Siūlome papildyti – pagal galimybes, kiek tai priklauso nuo finansų tarpininko.

Neatsižvelgta.
Finansų tarpininkas, sudarydamas finansavimo sutartį su SVV subjektu, turi užtikrinti, kad joje būtų numatyta nuostata, sudaranti „Invegos“ atstovams galimybę atlikti paskolos gavėjo patikrą vietoje.

19. AKF2 konkurso sąlygų ataskaitoje apie kreditavimo veiklos ir apskaitos reikalavimų laikymąsi (4 priedas), siūlome lentelės 4 punktą sukonkretinti ir išdėstant taip <…Tiekėjui nebuvo taikytos poveikio priemonės, nurodytos LR bankų įstatymo 72 str. 1 d. 3–11 punktuose*, po paskutinio inspektavimo…>, kur žvaigždutė detalizuojama <…* jeigu konkurse gali dalyvauti ir unijos – LR Kredito unijų įstatymo 61 str….>

Atsižvelgiant į gautą pastabą iš dalies, bus atliktas pakoregavimas:
„…Tiekėjui nebuvo taikytos poveikio priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 72 str. (kredito unijų atveju – Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 61 str.) po paskutinio inspektavimo…“.

20. AKF2 konkurso sąlygų ataskaitoje apie kreditavimo veiklos ir apskaitos reikalavimų laikymąsi (4 priedas), siūlome lentelės 6 punktą patikslinti taip: <…Banko kapitalas (tūkst. EUR), apskaičiuotas pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 575/2013 „dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms“…>

Atsižvelgiant į gautą pastabą, bus atliktas pakoregavimas:
„…Tiekėjo kapitalas (tūkst. EUR), apskaičiuotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012…“ arba pagal Lietuvos Banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 37 „Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimo“.

21. Ar bus galimos „Invega“ individualios/portfelinės garantijos?

Žr. 2 klausimo atsakymą.

22. Ar bus galimybė naudoti grįžtamąjį lizingą?

Atsižvelgiant į gautą pastabą, pirkimo sąlygos bus patikslintos atitinkama sąlyga, kad negalima AKF2 priemonės lėšų naudoti grįžtamajam lizingui finansuoti.

23. Siūlytume išplėsti galimybę AKF2 lėšas leisti naudoti ir faktoringo paslaugoms teikti.

Neatsižvelgta.
AKF2 priemonės lėšomis nėra planuojama finansuoti faktoringo sandorių dėl priemonės administravimo specifikos.

24. Dėl Konkurso sąlygų 17.9. punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.
Manome, kad minėtas reikalavimas gali nepagrįstai apriboti potencialių Konkurso dalyvių skaičių, kadangi efektyviam paskolų išdavimui nebūtina turėti licencijos priimti indėlius. Vis dėlto suprantame, kad turi būti išlaikyti tam tikri kokybiniai reikalavimai, tačiau siūlome kitokius reikalavimus (pvz., SVV subjektams suteikto finansavimo apimtis ar pan.), arba papildomai nurodyti reikalavimą dalyviui bent priklausyti finansinių paslaugų grupei, kurios dauguma narių turi teisę verstis indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu. Svarbu įvertinti ne tik vietinę veiklą, bet ir tarptautinę patirtį bei paramą

Neatsižvelgta.
Tokių reikalavimų nustatymas yra normali rinkos praktika atrenkant finansų tarpininką. Licencijas turinčios finansų įstaigos yra prižiūrimos atitinkamų institucijų, todėl yra užtikrinamas finansų įstaigos patikimumas, kontrolė ir suteikiamų paslaugų kokybė.
SVV subjektams suteikto finansavimo procentinė išraiška finansų įstaigos portfelyje yra vertinama per kvalifikacinius atrankos kriterijus, o kartu papildomai vertinama ir finansų tarpininko ne trumpesnė kaip 5 paskutinių kalendorinių metų SVV subjektų kreditavimo patirtis. Mūsų nuomone, vertinimo kriterijai yra korektiški ir šių kvalifikacinių kriterijų visiškai pakanka įvertinti finansų įstaigos kvalifikaciją ir teikiamą paslaugų kokybę.

25. Dėl Konkurso sąlygų 17.11 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų
Siūlome sutrumpinti SVV subjektų kreditavimo patirties reikalavimą ir suvienodinti jį su Konkurso sąlygų 17.12 p. nustatytu 3 metų reikalavimu, kuris yra pakankamas įvertinti konkurso dalyvio patirtį teikiant finansines paslaugas. Taip pat siūlome vertinti ne tik paskolų ir kredito linijų suteikimą, tačiau ir kitų finansinių produktų (įskaitant finansinę nuomą) teikimą, nes visus šiuos produktus vienija toks pats ar labai panašus kreditingumo vertinimo ir finansavimo suteikimo procesas. Atsižvelgdami į tai siūlome minėtą punktą išdėstyti taip: „Jei teikiamas pasiūlymas pirmai pirkimo daliai, tiekėjas turi turėti ne trumpesnę kaip 3 paskutinių metų SVV subjektų kreditavimo patirtį, teikiant finansinius produktus (paskolas, kredito linijas, finansinę nuomą (lizingą) ir kt.)

Neatsižvelgta.
Kadangi vykdomas pirkimas, kur pirkimo objektas tikslingai skaidomas į dalis, todėl svarbu ir aktualu įvertinti finansų įstaigų kompetenciją ir kvalifikaciją teikiant atitinkamas paslaugas (pirmai ir antrai pirkimo dalims). Kad būtų galima tinkamai įvertinti ar finansų įstaiga turi atitinkamos kvalifikacijos ir kompetencijos, kiekvienai pirkimo daliai buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai. Taip pat žr. 1 klausimo atsakymą.

26. Dėl Konkurso sąlygų 17.13 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų
Siūlome neapsiriboti paskolomis ir kredito linijomis, bet vertinti ir kitus suteiktus finansinius produktus (įskaitant finansinę nuomą). Kaip minėta visus šiuos produktus vienija toks pats ar labai panašus kreditingumo vertinimo ir finansavimo suteikimo procesas. Atsižvelgdami į tai siūlome minėtą punktą išdėstyti taip: „Jei teikiamas pasiūlymas pirmai pirkimo daliai, tiekėjo paskolų ir kredito linijų portfelyje paskutinių finansinių metų pabaigai pagal patvirtintus duomenis su SVV subjektais sudarytų paskolų ir kredito linijų (iki 600 000 EUR) bei sudarytų finansinės nuomos (lizingo) sandorių (iki 600 tūkst. EUR) suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo viso tiekėjo paskolų ir kredito linijų bei finansinės nuomos (lizingo) sandorių portfelio sumos.“

Neatsižvelgta.
Žr. 25 klausimo atsakymą.

27. Dėl Konkurso sąlygų 17.15 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų
Jeigu būtų pakeistas Konkurso sąlygų 17.9 punkte nustatytas reikalavimas turėti indėlių licenciją, šiuos reikalavimus taip pat reikėtų keisti, nes jie taikomi tik kredito įstaigoms

Neatsižvelgta.
Žr. 24 klausimo atsakymą.

28. Dėl kokybės kriterijaus T2 sąlygų pirmo parametro (P1)
Konkurso sąlygos nustato: „Jei pasiūlymas teikiamas pirmai ir antrai pirkimo dalims – SVV subjektams išduotų paskolų (iki 600 tūkst. EUR) suma visame tiekėjo paskolų portfelyje paskutinių finansinių metų pabaigai pagal patvirtintus duomenis“. Manome, kad nepagrįsta vertinti tik paskolų portfelį, kadangi parametras skiriamas abejoms pirkimo dalims. Atsižvelgdami į tai siūlome nustatyti: Jei pasiūlymas teikiamas pirmai ir antrai pirkimo dalims – SVV subjektams išduotų paskolų (iki 600 tūkst. EUR) ir sudarytų finansinės nuomos (lizingo) sandorių (iki 600 tūkst. EUR) suma visame tiekėjo paskolų portfelyje paskutinių finansinių metų pabaigai pagal patvirtintus duomenis“

Neatsižvelgta.
Žr. 25 klausimo atsakymą.

29. Dėl kokybės kriterijaus T2 sąlygų antro parametro (P2)
Manome, kad turimų klientų aptarnavimo padalinių skaičius neturėtų tapti pagrindiniu kriterijumi vertinant finansavimo prieinamumą regionams. Šiuo metu išsivysčiusios technologijos, nedidelis Lietuvos plotas, geras susisiekimas, gerai išvystytas tarpininkų tinklas leidžia pasiekti klientus ir neturint fiziškai įkurto klientų aptarnavimo padalinio. Atsižvelgdami į tai siūlome vertinti klientų, kuriems tiekėjas yra suteikęs finansavimą, buveinės vietą ir minėtą kriterijų išdėstyti taip:
„Antras parametras (P2) – tiekėjo klientų, kurių buveinės vietos yra ne Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose, skaičius. Tiekėjo klientais laikomi SVV subjektai, kuriems išduotos paskolos (iki 600 tūkst. EUR) ir su kuriais sudaryti finansinės nuomos (lizingo) sandoriai (iki 600 tūkst. EUR), esantys tiekėjo portfelyje.“

Neatsižvelgta.
Turimų klientų aptarnavimo padalinių skaičius nėra pagrindinis vertinimo kriterijus (kvalifikacinis), vertinant finansavimo prieinamumą regionams. Minėtas kriterijus yra vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kuriais remiantis bus suformuota finansų tarpininkų pasiūlymų eilė, kadangi atranka vykdoma pagal VPĮ, o pirkimo sutartis bus kviečiami pasirašyti visi į šią eilę patekę finansų tarpininkai. Taip pat žr. 10 klausimo atsakymą.

30. Dėl papildomo kokybės kriterijaus. Manome, kad kaip atskiras kokybės kriterijų įvertinti ir Konkurso dalyvių patirtį dirbant būtent su SVV subjektams skirtais „Invegos“ produktais.

Neatsižvelgta.
Tokio kriterijaus nustatymas prieštarautų VPĮ nuostatoms ir iškraipytų konkurenciją.