KLAUSIMAI-ATSAKYMAI LIETUVIŲ K.

 1. Ar apibrėžimas „Nepriklausomas privatus investuotojas“ taikomas ir juridiniams asmenims, pavyzdžiui, ar kapitalas gali būti pritraukiamas ir iš užsienyje esančių profesionalių investuotojų į rizikos fondus (Limited Partners) bei trečiosios šalies (t. y. ne „Fondo valdytojo“) rizikos kapitalo fondų valdytojų (General Partners)? 

Sąvoka „Nepriklausomas privatus investuotojas“ yra pateikta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 72 dalyje.

 

 1. Ar terminas „pakeitimo kapitalas“ reiškia „secondary shares“, t. y. pirkimas ne naujai išleidžiamų bet jau egzistuojančių akcijų? 

Sąvoka „Pakeitimo kapitalas“ yra pateikta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 78 dalyje.

 

 1. Su verslo angelais bendrai investuojantis fondas: ar ko-investuotojai privalo būti fiziniai asmenys (Verslo angelai), ar gali būti ir juridiniai asmenys? 

Bet kuris nepriklausomas privatus investuotojas (kaip jis yra apibrėžtas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 72 dalyje) gali būti ko-investuotojas.

 

 1. Leidžiamos investicijos į kvazinuosavą kapitalą. Ar žemiau pateiktas instrumento apibrėžimas atitiktų leidžiamos investicijos tipą: skolos vertybinis popierius, neužtikrintas ir subordinuotas, kurį kai kuriais atvejais galima pakeisti į nuosavą kapitalą ir mokantis iš anksto nustatytas fiksuotas palūkanas ir grąžą susietą su įmonės pelnu? Arba konkretesnis pavyzdys: 5 metų trukmės iki išpirkimo konvertuojama, subordinuota obligacija, mokanti 3 proc. metinių palūkanų ir 10 proc. nuo įmonės pelno.

Sąvoka „Kvazinuosavas kapitalas“ yra pateikta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 66 dalyje.

 

 1. Fondo tikslai. Kaip apibrėžiamas naujai įsteigtas galutinis naudos gavėjas? Prieš kiek laiko įsteigtas galutinis naudos gavėjas laikomas nauju? Ar tokia įmonė būtų traktuojama kaip naujai įsteigtas galutinis naudos gavėjas: steigiama nauja bendrovė tam tikrai veiklai vykdyti, kurios kapitalą formuoja Fondas ir kiti investuotojai. Fondas į naujai kuriamos bendrovės kapitalą įneša pingines lėšas (investiciją), kiti investuotojai įneša vienos ar kelių jau veikiančių bendrovių akcijas?

Naujai įsteigtas galutinis naudos gavėjas yra apibrėžiamas kaip MVĮ, kuri yra sukurta ne anksčiau kaip prieš trejus metus (imtinai) iki investavimo sutarties dėl Fondo investavimo pasirašymo. Įsteigta MVĮ, kuri keičia savo teisinę formą, nebus laikoma kaip naujai steigiama teisinės formos keitimo metu.

 

 1. Fondo tikslai. Kokios sankcijos taikomos nepasiekus numatytų tikslinių investicijų į maždaug 12 galutinių naudos gavėjų, įskaitant maždaug 4 naujai įsteigtus galutinius naudos gavėjus?

Tai yra siūlomi rodikliai. Pareiškėjai savo verslo plane turėtų atspindėti savo portfelio sudėtį, kuri, jų nuomone, yra tinkama remiantis jų strategija.

 

 1. Investavimo teritorija. Kvietime nurodyta, kad galutiniai naudos gavėjai turi veikti ES ir investicijų lėšomis sukurta nauda turi atitekti Lietuvai. Kaip suprantama sukurta nauda, ką ji apima?

Papildomos gairės, kaip turėtų būti suprantama nauda iš investicijų, yra pateiktos Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijų, kurias 2016 m. birželio 29 d. patvirtino Veiksmų programos valdymo komitetas, 80 straipsnyje, ir kurios yra prieinamos šiuo adresu: http://www.esinvesticijos.lt/docview/?id=5307&h=159a3&t=FP išlaidų tinkamumo 2016 07 07 (galut).

 

 1. Ar būtų galimybė gauti iš jūsų Kvietimo medžiagoje minimas deklaracijas A ir B Microsoft Word formatu?

Deklaracijos A ir B dalių bei paraiškos formos Microsoft Word formatu yra patalpintos šiuo adresu: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/kvietimas/dokumentai/

 

 1. Kvietimo teikti paraiškas 3 priedo dalyje „Investavimo (valdymo) komanda ir jos profesinė patirtis“ yra prašoma pateikti (v) dabartinį / ankstesnį atlyginimą. Pakomentuokite plačiau dėl dabartinio /ankstesnio atlyginimo – ką konkrečiai turėtume pateikti – darbo užmokestį ar bendrai gautas pajamas iš konkrečios veiklos, kuriuos konkrečiai metus/metų periodą turite mintyje kalbant apie „dabartinį/ankstesnį“.

Pareiškėjai turėtų pateikti kiekvieno komandos nario bendrą atlygį, gautą dabartinio ar paskutinio darbo metu.

 

 1. Kvietimo teikti paraiškas 3 priedo dalyje „Investavimo (valdymo) komanda ir jos profesinė patirtis“ yra prašoma pateikti (vi) tris rekomendacijas. Ką rekomendacijos turėtų atskleisti ir kas jas turėtų išduoti – investuotojai, įmonės, į kurias buvo investuota?

Pareiškėjai turėtų pateikti trijų rekomenduojamų profesionalų, su kuriais galėtų susisiekti INVEGA ir (ar) ERPB Atrankos metu, vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis.

 

 1. Ar įgyvendinant fondą turi būti steigiamas ir atskiras akseleravimo fondas?

Reikalavimo įsteigti atskirą akseleravimo fondą nėra.

 

Q&A IN ENGLISH LANGUAGE

 

 1. Does the definition of an ‘independent private investor’ apply to legal persons as well? For example, can capital also be raised from professional foreign investors investing into venture capital funds (Limited Partners) and from third-party (i.e. not the Fund Manager) venture capital fund managers (General Partners)?

The definition of ’independent private investor’ is provided in the General Block Exemption Regulation, Article 2 (72).

 

 1. Does the term ‘replacement capital’ mean secondary shares, i.e. purchase of existing shares as opposed to newly issued shares?

The definition of ‘replacement capital’ is provided in the General Block Exemption Regulation, Article 2 (78).

 

 1. Business Angels Co-investment fund: is co-investing limited to natural persons only (Business Angels)? Can legal persons be co-investors as well?

Any independent private investor (as defined in the General Block Exemption Regulation, Article 2 (72)) may be a co-investor.

 

 1. Eligible investments into quasi-equity. Would the instrument described below fit the definition of an ‘eligible investment’? An unsecured and subordinated debt instrument which may, in certain cases, be converted into equity and bearing a pre-determined fixed interest and return linked to corporate profit. Or a more concrete example: 5-year maturity subordinated bond convertible prior to redemption and bearing 3% annual interest and 10% from corporate profit.

The definition of ‘quasi-equity investment’ is provided in the General Block Exemption Regulation, Article 2 (66).

 

 1. Objectives of the fund. What is the definition of a ‘newly established final recipient’? Up to what point in time is the recipient regarded to be a newly established final recipient? Would the company described below be regarded as a newly established final recipient? A new company is being established to pursue certain activities, the capital of which is formed by the Fund and other investors. The Fund contributes money (investment) to the capital of the newly established company, whereas other investors contribute shares of one or several already existing companies.

A ’newly established final recipient’ is defined as an SME which has been established within the three years (inclusive) prior to the signing of an investment agreement for an investment by the Fund. An established SME which changes its legal form will not be considered as being newly established at the time of change of legal form.

 

 1. Objectives of the fund. What sanctions would apply if the target investment size is not achieved in around 12 final recipients, including around 4 newly established final recipients?

These are target numbers. Applicants should reflect in their business plan the portfolio composition which they believe is appropriate based on their strategy.

 

 1. Territory for investment. The call states that final recipients have to be located within the EU and the benefits of such investments have to accrue to Lithuania. How should the benefits of investments be understood and what do they comprise?

Further guidance as to how the accrual of benefits from investments should be understood is provided in Article 80 of the Recommendation on the eligibility of expenditures of the Financial Instruments, approved by the operation programme’s management committee on 29th of June 2016 and available at the following link: http://www.esinvesticijos.lt/docview/?id=5307&h=159a3&t=FP išlaidų tinkamumo 2016 07 07.

 

 1. Would it be possible to receive Declarations A and B referred to in the documentation of the Call for Expression of Interest in the Microsoft Word format?

Microsoft Word versions of the Application Form, Declaration Part A and Declaration Part B are provided at the following link: http://invega.lt/en/venture-capital/invitation/documents/

 

 1. The “Investment Team (management) and Track Record” Section of Annex 3 to the Call for Expression of Interest contains a request to provide (v) current / previous salary. Please comment regarding the current / previous salary: what specifically should be provided by us: the salary or total income from particular activities, which year / period of the year is specifically covered by “current / previous”.

Applicants should provide an indication of the total compensation each team member received in their respective current or most recent employment.

 

 1. The “Investment Team (management) and Track Record” Section of Annex 3 to the Call for Expression of Interest contains a request to provide (vi) three references. What should these references disclose and who should issue them: investors, companies into which the investments have been made?

Applicants should provide the names and contact details of three professional references who may be contacted by INVEGA and/or EBRD during the Selection.

 

 1. Should a separate acceleration fund be established while implementing the Fund?

There is no requirement to establish a separate acceleration fund.