Pildyti paraišką

 

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu expo@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Paraiška
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Dotacijos sutartis (galioja nuo 2018-02-15)
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

SVV statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė

„Vienos imonės“ deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, deklaracijos 2F priedas nepildomas.

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą  (galima pateikti ir kitokios formos dokumentą su tokiu pačiu turiniu, pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Klausimynas apie pirkimo arba importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų
(teikiama tuo atveju, kai pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) LR biudžeto lėšų, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą).

Įgaliojimas (teikiama tik tuo atveju, jeigu dokumentus tvirtina ne įmonės vadovas).

SODROS išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto valdybai atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

VMI išduota pažyma (teikiama tik tuo atveju, jeigu yra sudaryta sutartis dėl įmokų VMĮ atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

Print Friendly, PDF & Email