„Įvairūs verslai, pasinaudoję UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) įgyvendinamų ir administruojamų priemonių lėšomis, per 2016 metus sukūrė daugiau kaip 1300 naujų darbo vietų. 2016 m. pabaigos duomenimis, per skirtingas „Invegos“ priemones jau paremta daugiau 5 678 projektų, iš jų 1 918 įgyvendinama regionuose. Valstybė per „Invega“ verslo finansavimo bei darbo vietų kūrimui skatinti įsipareigojo skirti iki 752,1 mln. eurų, o tai papildomai pritraukė ir dar pritrauks iki 307 mln. eurų privačių investicijų. Investavę įvairių „Invegos“ priemonių lėšas verslo projektams įgyvendinti, smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) sukūrė per 784,4 mln. Eur bendrosios pridėtinės vertės“, – tokius 2016 m. „Invegos“ pasiekimus vakar LR Vyriausybės posėdyje pristatė ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

„Per skirtingas finansines priemones skatinome verslumą, ypač regionuose, didinome verslo, darbo rinkos, ypač socialiai pažeidžiamų grupių, užimtumą, lengvinome finansavimo naštą bei skatinome privačių investicijų pritraukimą. Jau ir verslas mato finansinių priemonių naudą, ypač jas derinant tarpusavyje, pvz., pritrauktas kapitalas įmonėms leidžia papildomai pritraukti ir skolinio finansavimo, dėl ko novatoriškos bei perspektyvios verslo idėjos gali būti įgyvendintos su nedideliu pradiniu nuosavu kapitalu, taip valstybė efektyviai skatina novatoriškų įmonių plėtrą“, – teigia „Invegos“ generalinis direktorius Audrius Zabotka.

2016 metais „Invega“ administravo kelis kontroliuojančiuosius fondus, kurie finansuojami iš trijų šaltinių: 1) iš 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų (SF) lėšų, 2) iš 2007–2013 m. ES SF lėšų, kurias SVV subjektai panaudojo bent kartą ir kurios grįžo į kontroliuojančiuosius fondus, 3) iš 2014-2020 m. ES fondų investicijų lėšų. Per šiuos fondus 2016  metais finansavimą gavo daugiau kaip 950 SVV subjektų, o investicijų suma siekė per 168,5 mln. Eur.  Daugiausia SVV subjektų paremta didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos, statybos ir mokslinės bei techninės veiklos sektoriuose.

Įgyvendindama įvairias Ūkio ir Socialinės ir darbo ministerijų parengtas visuotinės dotacijos arba kompensavimo priemones, „Invega“ 2016 m. iš viso pasirašė 1037 dotacijos sutartis su projektų vykdytojais, pagal kurias 475 įmonėms buvo išmokėta 0,59 mln. Eur, leidusių susimažinti finansinę naštą ar remtinos darbuotojų grupės įdarbinimo kaštus.

Palyginti su 2015 m., 17 proc. išaugo „Invegos“ suteiktų garantijų suma, kuri 2016 m. pabaigoje siekė 44,6 mln. Eur, o garantuotų paskolų suma išaugo 18 proc. ir sudarė 66,8 mln. Eur, nors bendras garantuotų projektų skaičius siekė 409 ir buvo 13 proc. mažesnis nei 2015 m. Daugiausia (36,92 proc.) garantijų, kurios įmonėms atstoja dalį kredito įstaigų prašomo užstato,  suteikta prekybine veikla užsiimančioms įmonėms. Iš gamybos srityje veikiančių įmonių išsiskiria statybos ir remonto darbus atliekančios įmonės bei maisto pramonė, o paslaugų srityje – viešbučių, maitinimo, transportavimo, sveikatos apsaugos paslaugas teikiančios įmonės.

Per ataskaitinį 2016 m. laikotarpį garantijų gavėjams (kredito įstaigoms) buvo išmokėta 0,875 mln. Eur išmokų suma. Tai yra 0,915 mln. Eur mažiau nei buvo išmokėta per 2015 m.

Pagal suteiktas garantijas INVEGA nuo veiklos pradžios yra prisiėmusi garantinių įsipareigojimų už 485,00 mln. eurų, kas leido verslui gauti 718,26 mln. eurų finansavimą. Už nepasisekusius verslus  garantijų gavėjams INVEGA jau yra išmokėjusi 20 596 mln. Eur garantijų išmokų.

Anot A. Zabotkos, per finansines priemones protingai investavus ribotus viešuosius išteklius, tiek valstybė, tiek verslas gali išlošti dvigubai.

2016 m. INVEGOS veiklos pristatymas

Print Friendly, PDF & Email