INVEGA gali suteikti garantiją lizingui įrangos pirkimą finansuojančiai finansinės nuomos bendrovei (lizingo bendrovė), jei Lietuvoje įsteigta ir veiklą vykdanti įmonė, atitinkanti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui nustatytus reikalavimus, ketina įsigyti naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos ir (arba) naujų (nenaudotų) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) būdu. Taip užtikrinamas dalies lizingo sumos sumokėjimas lizingo gavėjo bankroto atveju.

INVEGOS įsipareigojimas sumokėti lizingo bendrovei pagal suteiktą lizingo garantiją vykdomas, jei lizingo gavėjo bankroto ar veiklos nutraukimo atveju, lizingo bendrovei nepavyko ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks išsiieškoti visos lizingo sumos iš lizinguojamo turto, lizingo gavėjo ir lizingo gavėjo pateiktų kitų lizingo sumos grąžinimą užtikrinančių būdų.

Lizingo gavėjui grąžinus dalį lizingo sumos, šiuo dydžiu mažėja INVEGOS garantijos suma.

INVEGA gali suteikti lizingo garantijas šioms lizingo bendrovėms:

Šiaulių bankas, AB
„Swedbank lizingas“, UAB
SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas
„Citadele faktoringas ir lizingas“, UAB
Medicinos bankas, UAB
„OP Finance“, UAB
LUMINOR Bank, AB
SB Lizingas, UAB
SEB bankas

Šiuo atveju lizingas suprantamas kaip paslauga, kai lizingo gavėjo savarankiškai pasirinktas ir lizingo bendrovės nuosavybės teise įsigytas lizinguojamas turtas, remiantis lizingo sutartimi, perduodamas naudotis ir valdyti lizingo gavėjui ir kai lizinguojamo turto lizingo sutartyse nustatytos kainos dalies sumokėjimui užtikrinti yra suteikta lizingo garantija. Lizingo gavėjui galutinai atsiskaičius su lizingo bendrove, šis lizinguojamas turtas tampa lizingo gavėjo nuosavybe.

Lizingo bendrovių teikiamoms kitoms paslaugoms (veiklos nuomai, atpirkimo lizingui ir pan.) INVEGOS garantijos nėra teikiamos. Refinansavimas įrangos lizingo atveju negalimas.

Lizingo bendrovių teikiamoms kitoms paslaugoms (veiklos nuomai, atpirkimo lizingui ir pan.) INVEGOS garantijos nėra teikiamos.

Atsižvelgiant į teikiamos paslaugos specifiką, lizingo gavėjas turi būti:
• Lietuvoje įsteigta ir Lietuvoje veiklą vykdanti įmonė ar verslininkas,
• smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas,
• atitikti Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas,
• sudaręs su lizingo bendrove lizingo sutartį dėl turto įsigijimo finansinės nuomos būdu,
• lizingo gavėjui gali būti suteikta de minimis pagalba (žr. skyriuje „De minimis pagalba“)
Be to, lizingo gavėjas lizinguojamą turtą turi įsigyti su tikslu jį tiesiogiai naudoti savo gamybinėje, paslaugų teikimo ir (arba) statybos veikloje (t. y. lizinguojamo turto nenumatoma parduoti, nuomoti ar kitu būdu perduoti naudoti kitam ūkio subjektui).
Už lizinguojamą turtą lizingo gavėjas lizingo bendrovei turi sumokėti pradinę įmoką, ne mažesnę kaip 10 procentų lizinguojamo turto kainos dydžio.

Lizingo garantijos suma neturi viršyti 70 proc. lizinguojamo turto kainos ir pradinės įmokos skirtumo, taip pat jos dydis negali viršyti 60 procentų lizinguojamo turto kainos.

Lizingo garantijos suma negali būti didesnė kaip 1 448 100 EUR, o lizingo gavėjo, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo INVEGAI dieną veikė trumpiau kaip 3 metus, atveju – didesnė kaip 579 240 EUR.

Lizingo garantija gali būti suteikiama, kai lizinguojamas turtas atitinka visus šiuos reikalavimus:
• Lizinguojamas turtas yra gamybinė įranga (staklės, mechanizmai, prietaisai, įtaisai, įrankiai, technologinės linijos bei žemės ir miškų ūkio technika, išskyrus komplektavimo dalis, keleivines ir krovinines transporto priemones, priekabas, puspriekabes, laivus, geležinkelio ir tramvajų lokomotyvus, riedmenis, orlaivius) ir (arba) įrenginiai;
• Lizinguojamas turtas yra naujas, t. y. pagaminimo data yra ne vėlesnė kaip 24 mėnesiai iki lizingo sutarties sudarymo;
• Lizinguojamas turtas yra nenaudotas, t. y. lizinguojamas turtas nebuvo naudojamas pagal jo tikslinę paskirtį kitų ūkio subjektų. Įrangos ir (arba)ar įrenginių testavimas, derinimas, komplektiškumo ar funkcionalumo patikra ir panašūs veiksmai, atlikti iki įrangos ir (arba) įrenginių pardavimo, nelaikomi lizinguojamo turto naudojimu;
• Lizinguojamas turtas yra skirtas gamybinei, paslaugų teikimo ar statybos veiklai. Taip pat lizinguojamo turto nenumatoma naudoti namų ūkyje, nuomoti, naudoti didmeninės ar mažmeninės prekybos veiklai, transporto paslaugų teikimui, nekilnojamojo turto nuomos, laisvalaikio, sporto, sveikatingumo (išskyrus medicininę veiklą) veikloms;
• Lizinguojamas turtas nėra neatskiriama gyvenamųjų patalpų ir (ar) negyvenamųjų pastatų ar kito nekilnojamojo turto dalis;
• Lizinguojamas turtas yra materialus turtas arba materialus turtas kartu su juo susijusiu nematerialiuoju turtu (su programine įranga, licencija ir kt.).
Transporto priemonių, įskaitant ir lengvųjų automobilių, lizingui INVEGOS garantijos nėra teikiamos.
Lizingo garantija teikiama su sąlyga, kad finansuojamas projektas (lizinguojamo turto įsigijimas) yra INVEGOS pripažįstamas finansiniu požiūriu pagrįstu (atsiperkančiu) ir finansuotinu.

INVEGA iš lizingo bendrovių gautus prašymus suteikti lizingo garantiją turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Sprendimą suteikti lizingo garantiją INVEGOS Rizikos valdymo komiteto pasiūlymu priima INVEGOS vadovas arba Valdyba įstatų nustatyta tvarka.
INVEGA vadovas ar jo įgaliotas INVEGOS darbuotojas rašytinę garantiją pasirašo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po lizingo sutarties gavimo ir garantijos atlyginimo sumokėjimo.

Už lizingo garantijos suteikimą lizingo gavėjas sumoka INVEGAI garantijos atlyginimą.

Lizingo gavėjo mokėtiną garantijos atlyginimą iš dalies subsidijuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Subsidijos naudos gavėjas yra lizingo gavėjas. Subsidija pervedama tiesiogiai INVEGAI, kai INVEGA suteikia lizingo garantiją lizingo bendrovei už lizingo gavėją.

Lizingo gavėjui gali būti subsidijuojamas garantijos atlyginimas, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
1. Yra suteikta lizingo garantija.
2. Pagal turimą paskutinę INVEGOS informaciją lizingo gavėjui suteiktų, įskaitant ir suteikiamąją, Lizingo garantijų ir paskolų garantijų suma neviršija 579 240 EUR.
Jei garantijos suma ar visų suteiktų garantijų suma, atsižvelgiant į atliktus grąžinimus, yra didesnė kaip 579 240 EUR, nuo 579 240 EUR viršijančios sumos apskaičiuotas garantijos atlyginimas lizingo gavėjui nėra subsidijuojamas.

Lizingo garantijos teikiamos kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.
Bendra de minimis pagalbos, suteiktos ir(ar) numatomos suteikti per einamuosius ir 2 praėjusius finansinius vienai įmonei negali viršyti 200 000 EUR. Kelių transporto sektoriaus įmonėms maksimali de minimis suma yra 100 000 EUR.
Šios ribos taikomos nepriklausomai nuo de minimis pagalbos formos arba siekiamų tikslų ir neatsižvelgiant į tai, ar skirta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.
Lizingo garantijos forma suteikiamos de minimis pagalbos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1407/2013 nuostatas ir priklauso nuo garantijos sumos ir trukmės. INVEGA, prieš priimdama sprendimą suteikti lizingo garantiją, patikrina lizingo gavėjo teisę gauti de minimis pagalbąir apskaičiuoja de minimis sumą, kuri būtų suteikta lizingo garantijos ir atlyginimo kompensacijos forma bei rezervuoja ją Suteiktos valstybės pagalbos registre. INVEGAI priėmus sprendimą suteikti lizingo garantiją ir išdavus rašytinę garantiją, atitinkama de minimis suma registruojama Suteiktos valstybės pagalbos registre.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-10-01