INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai nuo 30 iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas:

• materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
• nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
• Apyvartinėms lėšoms.
• Įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

INVEGA gali suteikti garantijas už paskolas, kurias suteikia šios kredito įstaigos:

INVEGA negarantuoja paskolų, suteikiamų projektams, susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu. Produktų, kurių auginimui, gamybai, pirminiam perdirbimui negali būti teikiamos INVEGOS garantijos, sąrašas yra patvirtintas prie ES sutarties.
INVEGA negarantuoja paskolų, suteikiamų krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti.
INVEGA taip pat negarantuoja už paskolas, kurių lėšomis įsigytas turtas gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais.
Jei verslo subjektas veikia 3 metus ir ilgiau, maksimali garantijos suma gali būti 1 448 100 EUR. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 1 448 100 EUR. Garantijos suma gali būti nuo 30 iki 80 proc. paskolos sumos.
Jei verslo subjektas veikia trumpiau nei 3 metus maksimali garantijos suma yra 579 240 EUR, o kai yra gautos kelios garantijos, jų likučių suma neturi viršyti 579 240 EUR.
Paskolos gavėjas INVEGOS garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti turi įkeisti už paskolos lėšas perkamą, statomą, remontuojamą ar rekonstruojamą įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.
Už paskolos lėšas perkamas turtas gali būti neįkeičiamas, jei įkeitimui yra pateikiamas kitas likvidesnis ir ne mažesnės vertės kaip už paskolos lėšas perkamas turtas ir šio įkeitimo pakanka projekto vykdymo rizikai minimizuoti.
Investicinės paskolos atveju:
Tuo atveju, kai už paskolos lėšas įsigytas, statomas, remontuojamas ar rekonstruojamas turtas yra įkeičiamas kredito įstaigai, įmonės dalyvavimas turi būti ne mažiau kaip 20 proc. (įmonėms iki 12 mėnesių amžiaus šis reikalavimas paprastai netaikomas. Atskirų projektų įgyvendinimui INVEGA gali pareikalauti didesnio nuosavo dalyvavimo).
Apyvartinės paskolos atveju:
Dalyvavimas gali būti užskaitomas:
• įmonėms, veikiančioms ilgiau nei 1 metus, vertinant įmonės nuosavo kapitalo ir viso turto santykį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 20 proc. Rodiklis skaičiuojamas įvertinus imamą paskolą;
• papildomai įkeičiant ne paskolos gavėjui priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. Įkeičiamas turtas vertinamas likvidacine / priverstinio pardavimo verte;
• apmokant įmonės nuosavomis lėšomis sąskaitų dalį. Tuo atveju, kai įmonės nuosavo kapitalo ir viso turto santykis iki paskolos suteikimo yra didesnis arba lygus 0,2, o po paskolos suteikimo šis santykis yra ne mažesnis kaip 0,17, gali būti priimtinas įmonės dalyvavimas papildomomis akcininkų ar trečiųjų asmenų paskolintomis lėšomis. Lėšos turi būti paskolintos po INVEGOS sprendimo suteikti garantiją ir kapitalizuojamos arba subordinuojamos naujai suteikiamos paskolos atžvilgiu. Akcininkų ir trečiųjų asmenų paskolintomis lėšomis turėtų būti apmokama ne mažiau kaip 20 proc. sąskaitų, t. y. paskolos ir akumuliuotų nuosavų lėšų santykis turi būti 80 : 20.
Nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymui (toliau – SVVP įstatymas), INVEGA garantijos už viešosioms įstaigoms išduodamas paskolas ar lizingus negali būti teikiamos.INVEGA teikia garantijas, vadovaudamasi Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 4 – 501. Garantija teikiama, jei paskolos gavėjas yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas. Remiantis galiojančia SVVP įstatymo redakcija, smulkaus ir vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV subjektas) turi vykdyti ekonominę veiklą, kuri apibrėžiama, kaip savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla, siekiant gauti pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų ir apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.Pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatyme apibrėžtą viešosios įstaigos sampratą, viešoji įstaiga – tai pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad viešoji įstaiga neatitinka SVVP įstatyme nustatyto SVV subjekto statuso, todėl garantijos už viešosioms įstaigoms išduodamas paskolas ar lizingus negali būti teikiamos.Ši nuostata galios iki nebus atlikti SVVP įstatymo pakeitimai, susiję su SVV subjektų ekonominės veiklos apibrėžimo patikslinimu.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email