Pildyti paraišką

 

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu mokymai@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PASTABA: Paraiškų teikimo platformoje nėra galimybės įkelti dokumentų už papildomą (-us) darbuotoją (-us), kai dotacijos sutartis jau buvo pasirašyta kitomis priemonėmis, t. y. ne per paraiškų teikimo platformą https://paraiskos.invega.lt.

Pagrindiniai paraiškos dokumentai:

Paraiška

Dotacijos sutartis (galioja nuo 2018–02–15)
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

„Vienos įmonės“ deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

SVV subjekto statuso deklaracija
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius
Pavyzdys: SVV subjektų dydžio nustatymo lentelė

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius.

Pareiškėjo už darbuotoją teikiami dokumentai:

Prašymas dėl darbuotojo dalyvavimo projekto veiklose
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pildo ir pasirašo darbdavys.

Dalyvio anketa
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, pildo kartu su darbdaviu.

Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška.

Print Friendly, PDF & Email