Jungtinė priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Dalinis palūkanų kompensavimas – tai Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos teikimas projekto vykdytojui, kompensuojant dalį projekto vykdytojo sumokėtų palūkanų. Verslo įmonės, gavusios finansinę paramą negrąžinamosios subsidijos forma, gali pasilengvinti finansavimo gavimo naštą ir susimažinti kaštus bei lengviau planuotis verslo plėtrą.

2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiu jungtinę dalinio palūkanų kompensavimo priemonę sudaro trys dalinio palūkanų kompensavimo priemonės:

 • Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų verslumui didinti (kvietimas paskelbtas 2016 m. kovo 8 d.);
 • Dalinis palūkanų kompensavimas mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) subjektų produktyvumui didinti (kvietimas paskelbtas 2017 m. rugpjūčio 16 d.);
 • Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti (kvietimas paskelbtas 2016 m. kovo 8 d.)

Iš viso jungtinei dalinio palūkanų kompensavimo priemonei įgyvendinti skirta 31 090 591 Eur Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.

Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas SVV subjektų verslumui didinti“

(priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-809)

Įgyvendinant šią priemonę siekiama padidinti SVV, veikiančių visuose ūkio sektoriuose, verslumo lygį. Priemonei įgyvendinti skirta 21 401 990 Eur ERPF lėšų.

Pagrindinės sąlygos daliniam palūkanų kompensavimui gauti:

Galimas pareiškėjas Projekto vykdytojo registravimo vieta Kompensavimo dydis Finansavimo forma Kompensavimo laikotarpis
SVV, veikiantis iki 5 metų Vilnius Kaunas Klaipėda 80 proc. Garantuota INVEGOS individualia garantija paskola ir lizingas;

Investicinė paskola ir lizingas;

– Paskola, lizingas ir kredito linija pagal:
1. Finansinę priemonę „Atviras kreditų fondas 2“ (AKF2).
2. Finansų inžinerijos priemonę „Atviras kreditų fondas“ (AKF)
3. Finansinę priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms“ (PGP).
4. Finansinę priemonę „Portfelinės garantijos lizingui“ (PGL).
5. Finansų inžinerijos priemonę „Pasidalintos rizikos paskolos“ (FRSP).
6. Finansų inžinerijos priemonę „Portfelinės garantijos“ (FLPG).

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 36 mėn.

Kitos savivaldybės, esančios ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų teritorijoje 95 proc
SVV, veikiantis daugiau kaip 5 metus Vilnius Kaunas Klaipėda 50 proc.
Kitos savivaldybės, esančios ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų teritorijoje 95 proc.
SVV Visos Lietuvos savivaldybės 50 proc. – Investicinė ir apyvartinė paskola pagal finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“ (PRP) SVV veikiantiems visuose ūkio sektoriuose.

Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas MVĮ produktyvumui didinti“

Priemonės Nr. 03.3.1-IVG-T-810 Kvietimas teikti paraiškas (paskelbtas 2017 m. rugpjūčio 16 d.)

Įgyvendinant šią priemonę prisidedama prie MVĮ produktyvumo didinimo naudojant naujausias gamybos technologines linijas ar modernizuojant esamas. Priemonei įgyvendinti skirta 8 688 601 Eur ERPF lėšų.

Pagrindinės sąlygos daliniam palūkanų kompensavimui gauti:

Investicinė paskola pagal finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“ (PRP) tiems MVĮ, kurie veikia paslaugų ir gamybos sektoriuose

Galimas pareiškėjas Projekto vykdytojo registravimo vieta Kompensavimo dydis Finansavimo forma Kompensavimo laikotarpis
MVĮ, veikiantis gamybos ir paslaugų sektoriuje Visos Lietuvos savivaldybės 50 proc. Investicinė paskola pagal finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“ (PRP) tiems MVĮ, kurie veikia paslaugų ir gamybos sektoriuose Iki 36 mėn.

Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti“

(priemonės Nr. 04.2.1-IVG-T-811)

Įgyvendinant šią priemonę siekiama prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo pramonės įmonėse didinimo. Priemonei įgyvendinti skirta 1 000 000 Eur ERPF lėšų.

Pagrindinės sąlygos daliniam palūkanų kompensavimui gauti:

Galimas pareiškėjas Projekto vykdytojo registravimo vieta Kompensavimo dydis Finansavimo forma Kompensavimo laikotarpis
Pramonės įmonės (tiek SVV, tiek didelės įmonės) Visos Lietuvos savivaldybės 100 proc. Investicinė paskola ir lizingas, skirta įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti. Iki 60 mėn.

Dalinis palūkanų kompensavimas draudžiamas:

 • Krovininiu kelių transportu besiverčiančių įmonių (veiklos kodas pagal EVRK2 49.41) krovinių vežimo keliais transporto priemonių (vilkikų, priekabų, puspriekabių ir t.t.) įsigijimui;
 • Ūkininkams;
 • Apyvartinėms paskoloms, kurios yra suteiktos iš nuosavų banko ar kredito įstaigų lėšų;
 • Nekomercinės (M1 kategorija) paskirties automobiliams;
 • Kai įsigyjamas komercinės paskirties NT nuomai, tačiau įmonės veikla pagal EVRK kodą nepriklauso NT nuomai;
 • Kitų kreditorinių įsipareigojimų refinansavimui.

Išimtys:

 • Nekomercinės (M1 kategorija) paskirties automobilių įsigijimui yra kompensuojamos palūkanos tik įmonėms, kurių pagrindinė veikla yra automobilių nuoma;
 • Įmonės veiklai įsigytas NT gali būti tik komercinės paskirties.

Atkreipiame dėmesį:

 • Paraiškas privaloma pateikti (registruoti INVEGOJE) per 3 mėnesius nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Pateikus vėliau, palūkanos kompensuojamos nuo paraiškos pateikimo dienos, jei ji sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, arba nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 41.6 papunktis).
 • Paraiškos yra vertinamos iki 30 dienų, nuo tinkamai užpildytos paraiškos su reikalingais priedais gavimo INVEGOJE dienos.
 • Investicine paskola laikoma tokia paskola, kurios 70 proc. sumos gali būti numatyta skirti investicijoms ir iki 30 procentų sumos gali būti numatyta skirti paskolos gavėjo apyvartiniam kapitalui finansuoti.
 • Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali dalinės palūkanų kompensacijos suma, yra finansavimo sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma finansavimo sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 procentai metinių palūkanų, dalinė palūkanų kompensacija apskaičiuojama imant 7 procentų metinių palūkanų normą (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 39 punktas).
 • Palūkanos gali būti iš dalies kompensuojamos ir tokiu atveju, jei paskola ar lizingas yra skirtas pareiškėjo ar projekto vykdytojo lėšomis apmokėtoms investicijoms ar apyvartiniam kapitalui (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki finansavimo sutarties pasirašymo dienos) refinansuoti (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 21 punktas). Palūkanos nėra kompensuojamos už 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonę „Verslumo skatinimas“ ir Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.3 konkretaus uždavinio Nr.07.3.3-FM-F-424 finansinę priemonę (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 14 punktas).
 • Palūkanų kompensavimas projekto vykdytojui teikiamas kaip de minimis pagalba pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 visuose sektoriuose, išskyrus 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius (Priemonės finansavimo sąlygų aprašo IV skyrius).

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonę Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal jungtinę priemonęNr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (2017-08-16)

Print Friendly, PDF & Email