Kvietimas dalyvauti atrankoje eiti personalo vadovo (-ės) (personalo vadybininko) (-ės) pareigas

Darbo pobūdis, pagrindinės pareiginės funkcijos ir atsakomybės sritys

 • personalo valdymo ir ugdymo politikos (strategijos) kūrimas ir įgyvendinimas;
 • žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, kaitos valdymas, reikiamo personalo paieškos (pritraukimo), atrankos ir įdarbinimo procesų organizavimas, vykdymas ir koordinavimas;
 • įmonės, kaip pozityvaus ir atsakingo darbdavio, įvaizdžio strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
 • sistemingas personalo kompetencijų vertinimo, kvalifikacijų kėlimo bei ugdymo procesų kūrimas, diegimas ir koordinavimas;
 • kvalifikacinių mokymų poreikio identifikavimas, kvalifikacinių mokymų planavimas ir jų organizavimas;
 • darbuotojų motyvavimo sistemų optimizavimas, sprendimų, skirtų personalo konkurencingumui ir motyvacijai išlaikyti, inicijavimas ir jų įgyvendinimas;
 • organizacinių ryšių tarp įmonės padalinių ir darbo grupių nustatymas ir optimizavimas;
 • vidinės komunikacijos sistemos tobulinimas ir koordinavimas;
 • įmonės mikroklimato stebėjimas ir kryptingas reikiamų pokyčių įgyvendinimas;
 • naujų darbuotojų adaptacijos proceso įgyvendinimas;
 • pagalba įmonės vadovybei ir įmonės padalinių vadovams personalo valdymo klausimais;
 • personalo dokumentacijos tvarkymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai ir privalumai

Kandidatams į personalo vadybininko pareigybę bus taikomos šios privalomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Pagal jas bus vertinami ir atrenkami kandidatai:

Privalomos bendrosios kompetencijos

 • nepriekaištinga reputacija;
 • aukštasis išsilavinimas (žmogiškųjų išteklių, psichologijos srityse būtų privalumas);
 • sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • geri valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai (anglų kalba ne žemesniu kaip nepriklausomo vartotojo (B2) lygiu);
 • labai geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • geri planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
 • kūrybiškumas, komunikabilumas, iniciatyvumas.

Pageidautinos specialiosios kompetencijos:

 • geras LR teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, išmanymas ir žinojimas;
 • sėkminga patirtis personalo valdymo ir ugdymo srityse;
 • darbuotojų atrankos, vertinimo, motyvavimo procesų geras išmanymas ir praktiniai įgūdžiai;
 • darbuotojų kvalifikacijos vertinimo metodikų išmanymas ir praktinio taikymo patirtis;
 • patirtis žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo bei personalo pokyčių valdymo srityse;
 • patirtis darbuotojų motyvavimo sistemų kūrimo ir diegimo srityje.

Pageidautini privalumai:

 • sėkminga analogiško darbo patirtis.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, jų pateikimo būdas ir tvarka

Kandidatas turi pateikti šiuos atrankos dokumentus:

1) prašymą dėl dalyvavimo atrankoje (pagal pridedamą formą);

2) gyvenimo aprašymą (CV);

3) kitus savo nuožiūra atrankai svarbius dokumentus.

Atrankos dokumentai siunčiami el. paštu: konkursas@invega.lt su nuoroda „Dėl dalyvavimo personalo vadybininko atrankoje

Atrankos dokumentai turi būti pateikti (atsiųsti) iki 2017-01-27.

Atrankos eiga ir kita svarbi informacija

Atrankos būdas: kvalifikacinių reikalavimų atitikimo ir privalumų (pagal pateiktus atrankos dokumentus) vertinimas bei pokalbis su kandidatu.

Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisijos sprendimu į pokalbį gali būti kviečiama ne daugiau kaip 5 geriausiai pagal atrankos dokumentus įvertinti kandidatai.

Su atranka susijusi informacija skelbiama INVEGOS internetinio puslapio www.invega.lt skyriuje „Karjeros galimybės“.

Išsamesnė informacija apie atranką teikiama ir tel. (8-5) 2107518 arba el. p. remigijus.znutas@invega.lt

Print Friendly, PDF & Email