Teisės aktų, susijusių su INVEGOS vykdoma veikla, sąrašas:

1. ES de minimis pagalbos reglamentas 1407/2013 

2. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

3. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas

4. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas

5. LRV nutarimas dėl UAB Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) veiklos

6. LRV nutarimas dėl paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

7. LRV nutarimas dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

8. LRV nutarimas dėl paskolų garantijų kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo

9. Ūkio ministro įsakymas dėl SVV paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

10. Ūkio ministro įsakymas dėl finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

11. Ūkio ministro įsakymas dėl garantijų, paskolų, rizikos kapitalo priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

12. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl paskolų ir garantijų priemonių, finansuojamų ir grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

13. Finansų ministro įsakymas dėl finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

14. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas

15. LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo įgyvendinimo

16. Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas

17. Nutarimas dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą

18. Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-28