Teisės aktų, susijusių su INVEGOS vykdoma veikla, sąrašas:

1. ES de minimis pagalbos reglamentas 1407/2013 

2. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (nuo 2017–05–01)

3. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas

4. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas

5. LRV nutarimas Nr. 887 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros“ (dėl INVEGA steigimo ir veiklos)

6. LRV nutarimas dėl paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

7. ŪM įsakymas dėl SVV paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

8. ŪM įsakymas dėl finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo

9. Finansų ministro įsakymas dėl finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo

10. UAB “Investicijų ir verslo garantijos” įsipareigojimų limitas 2016 m.