Dalinis palūkanų kompensavimas

Kodėl naudinga?

Įmonės ar verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas: labai maža, maža arba vidutinė įmonė ar verslininkas (fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla).

Daliniam palūkanų kompensavimui reikalingų dokumentų sąrašas:

 • Paraiška
 • Dotacijos sutartis
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (žiūrėti pildymo videoinstrukciją)
 • Paskolos sutartis ar jos kopija (-os)
 • Paskolos sutarties pakeitimo kopija (jeigu yra pasirašytas)
 • Finansų įstaigos pažyma apie pareiškėjo paskolos sutarties pakeitimą (jeigu yra pasirašytas)
 • Aktualus paskolos grafikas, pasirašytas finansų įstaigos
 • Aktualus paskolos grafikas .xls formatu
 • Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)
 • Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas
 • Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo kopija (teikiama tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo)
 • Investicinis projektas (verslo planas) (taikoma nekilnojamojo turto pirkimo atvejais)
 • Nekilnojamojo turto registro išrašas arba transporto priemonės registracijos liudijimas (taikoma nekilnojamojo turto, lengvųjų automobilių ir krovinių vežimo transporto priemonių įsigijimo atvejais)
 • ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucijų lėšomis remiamo projekto sutarties arba sprendimo kopijos (taikoma, jei paskolos sutarties lėšos skirtos ES struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti)

Finansų tarpininkai norėdami savo klientams (paskolų gavėjams) suteikti galimybę gauti paskolų palūkanų kompensaciją pagal visuotinės dotacijos priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau – DPK), kviečiami kreiptis į INVEGĄ ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis. Kontaktai: Remigijus Znutas (remigijus.znutas@invega.lt), Eglė Toliūnaitė (egle.toliunaite@invega.lt).

Finansų tarpininkų, su kuriais INVEGA sudaro bendradarbiavimo sutartis dėl palūkanų kompensavimo, vertinimo metodika

Bendradarbiavimo sutartis su INVEGA pasirašiusių finansų tarpininkų klientai, panaudoję paskolos lėšas, galės savarankiškai kreiptis į INVEGĄ dėl DPK, pateikdami nustatytos formos paraiškas. Informaciją apie DPK sąlygas galima rasti šiame puslapyje žemiau - dalyje "Sąlygos".

Jei INVEGA, įvertinusi paskolos gavėjo pateiktą paraišką, priims teigiamą sprendimą dėl palūkanų kompensavimo, finansų įstaiga bus apie tai informuota ir pagal bendradarbiavimo sutartyje nustatytą formą ir terminus turės teikti INVEGAI ataskaitas apie finansų įstaigos priskaičiuotas ir paskolų gavėjų sumokėtas paskolų palūkanas bei kitą bendradarbiavimo sutartyje nurodytą informaciją, reikalingą administruoti ir įgyvendinti DPK.

Reikalavimai finansų tarpininkams

Finansų tarpininkas, siekiantis su INVEGA pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dėl palūkanų kompensavimo pagal priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306 (su vėlesniais pakeitimais), turi atitikti nurodytus finansų tarpininkui (pareiškėjui) keliamus reikalavimus:

Reikalavimas Lietuvos banko prižiūrima kredito įstaiga Kiti finansų tarpininkai
Pareiškėjas atitinka apraše įtvirtintą „finansų įstaigos“ sąvoką
Pareiškėjas yra sudaręs ne mažiau kaip 50 vienetų Apraše nurodytų paskolų ir/ar finansinės nuomos (lizingo) sutarčių su Apraše nurodytais paskolų/lizingo gavėjais
Pareiškėjo paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys yra audituotas.
Reikalavimas netaikomas, jei pareiškėjas veikia trumpiau nei vienerius metus.
Pareiškėjas turi apskaitos sistemą
Pareiškėjas turi vidaus kontrolės sistemą
Pareiškėjas turi personalą
Pareiškėjas turi technines, informacines, technologines apsaugos užtikrinimo priemones ir patalpas
Pareiškėjas turi valdymo ir organizacinę struktūrą
Pareiškėjas turi nustatytas procedūras, skirtas vertinti pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizikos pasireiškimą bei jos valdymą
Pareiškėjas turi BDAR reikalavimų laikymosi užtikrinimo procedūras
Pareiškėjas turi galimų interesų konfliktų valdymo tvarkas ir procedūras
Pareiškėjas turi paskolų išdavimo ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugų teikimo procesą ir su tuo susijusias rizikas reglamentuojančias tvarkas, procedūras ir (ar) politikas
Pareiškėjas turi nepriklausomą nuo finansavimo gavėjų ar kitų trečių šalių įtakos paskolų komitetą ar kitą kolegialų organą, atsakingą už pareiškėjo sprendimų dėl klientų finansavimo svarstymą bei įtvirtinimą
Pareiškėjas įgyvendina procedūras, užtikrinančias, kad sprendimai dėl klientų finansavimo būtų priimami tik atlikus kliento rizikos ir mokumo įvertinimą bei užkertančiomis galimybę prisiimti pernelyg didelę finansavimo riziką
Pareiškėjo administracijos, valdymo ir (ar) priežiūros organų nariai, turintys finansų tarpininko atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus, taip pat dalyviai, turintys 10 proc. ar daugiau balsų visuotiniame dalyvių susirinkime, turi būti nepriekaištingos reputacijos.
INVEGAI nėra žinoma jokių kitų aplinkybių, kurios leidžia pagrįstai abejoti, jog nėra ar nebus užtikrinamas patikimas ir apdairus pareiškėjo valdymas arba tinkamas Apraše nurodytų paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugų teikimas.

Tais atvejais, kai pareiškėjas yra kredito įstaiga, kurios veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, daroma prielaida, kad ši institucija yra patikrinusi pareiškėjo veiklai taikomus reikalavimus, todėl nurodytų reikalavimų vertinimas nėra atliekamas, tačiau vadovaujantis Lietuvos banko internetinėje svetainėje skelbiama informacija yra patikrinama, ar pareiškėjui nėra taikomos kokios nors poveikio priemonės ar veiklos apribojimai. Jeigu pareiškėjui taikomi veiklos apribojimai ar poveikio priemonės, INVEGA gali paprašyti papildomos informacijos, siekdama įvertinti nustatytų pažeidimų mastą. Jei poveikio priemonės ir (ar) veiklos apribojimai gali turėti įtakos sklandžiam bendradarbiavimui ir (ar) yra grėsmė, kad nebūtų tenkinami nurodyti reikalavimai – bendradarbiavimo sutartis negali būti sudaryta.

Kiek?

 • Kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
 • Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos:

  1. verslam, kurių pagrindinė veikla buvo įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, ir kurie turi galiojančias paskolas, paimtas ne anksčiau kaip 2015 m. sausio 1 dieną ir ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d., iki 2021 m. lapkričio 30 d.;
  2. SVV, kurių paskolos bus paimtos nuo 2020 m. sausio 1 d.  – 36 mėn.
 • Kompensacija gali būti taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.

Kaip veikia?

Galimybės

1
Patikrinkite, ar Jums paskolą išdavusi įstaiga yra sudariusi sutartį su INVEGA. Jei taip, tuomet galite pasinaudoti daline palūkanų kompensacija.
Žiūrėti įstaigas

Paraiška

2

Pateikite paraišką dėl kompensacijos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą (atsisiųsti instrukciją).

Eiti į sistemą

Sprendimas

3
Sprendimas priimamas per 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų.
/

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą. Kaip užpildyti paraišką, galite susipažinti  instrukcijoje.

Pasirašius dotacijos sutartį, paskolos gavėjui nereikia teikti jokių papildomų dokumentų INVEGAI. Kompensacijos apskaičiuojamos pagal informaciją, gaunamą iš finansų įstaigos.

Informaciją apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis / Sprendimai“.

Terminai

Terminai

 • Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų.
 • Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį, t. y. iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos.
 • Kompensavimo pradžia - kito mėnesio 1 d. po INVEGOS teigiamo sprendimo priėmimo.
  Pavyzdžiui, jei teigiamas sprendimas priimtas liepos mėnesį, tai kompensacijos pradžia – 2021-08-01, jei teigiamas sprendimas priimtas rugpjūčio mėn., tai kompensacijos pradžia – 2021-09-01 ir t.t.

Sąlygos

Bendrieji reikalavimai visiems pareiškėjams ir paraiškoms
 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus.
 • Paskola suteikta pagal paskolos sutartį sudarytą su finansų įstaiga, kuri turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones.
 • Pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla.
 • Pareiškėjui gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.
 • Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
 • Pareiškėjui kompensuojant palūkanas jos nebus finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus valstybės biudžeto lėšų jos būtų apmokėtos daugiau nei vieną kartą.
Kokios paskolos sutartys tinkamos?
 • Paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudaryta su finansų įstaiga, kuri paraiškos vertinimo metu turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo kompensuojant palūkanas (finansų įstaigų sąrašas).
 • Paskolos sutartis, pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną ir paraiškos pateikimo metu yra galiojanti.
 • Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija nėra laikomos paskola pagal šią priemonę.
 • Jei suteikta apyvartinė paskola, ji turi būti suteikta iš INVEGOS administruojamų priemonių lėšų arba su INVEGOS individualia ar portfeline garantija (punktas galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d.).
 • Jei paskola sudaryta iš kelių dalių su skirtingomis paskirtimis, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.
Kokiais atvejais palūkanos nekompensuojamos?
 • Kai paskola suteikta iš priemonių „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ arba „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ lėšų ar skirta projektams, kurie yra įtraukti į priemonės ,,Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašą.
 • Kai paskola skirta pirkti ir (ar) statyti nekilnojamajam turtui, siekiant jį parduoti (perleisti) kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje, taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai tuo atveju, kai pareiškėjas yra verslininkas.
 • Kai paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimą, arba kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės.
 • Kai paskolos lėšos yra skirtos įsigyti nenaujam komercinės paskirties automobiliui (nuvažiavusiam 6000 km arba eksploatuotam ilgiau nei 6 mėn.), išskyrus specialiosios paskirties transporto priemones.
 • Kai paskolos lėšomis įsigyjamas naujas komercinės paskirties automobilis, kurio vertė pagal pirkimo–pardavimo sutartį viršija 25 000 eurų su PVM, išskyrus specialiosios paskirties transporto priemones.
 • Kai paskolos lėšos skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ar kitam finansiniam turtui finansuoti, kitos paskolos likučio padengimui, dividendams ar tantjemoms išmokėti.
 • Naujos paskolos suteikimui trečiajam asmeniui, trečiųjų asmenų įsipareigojimų padengimui, išskyrus INVEGOS administruojamose priemonėse paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.
 • Kai INVEGA buvo priėmusi teigiamą sprendimą ir buvo sudariusi dotacijos sutartis dėl palūkanų kompensacijų pagal kitą dalinio palūkanų kompensavimo priemonės aprašą.
Kokie reikalavimai pareiškėjams?

SVV subjektai negali būti bankrutuojantys, restruktūrizuojami ar likviduojami.

SVV subjekto pagrindinė veikla nėra:

 • Nekilnojamojo turto operacijos;
 • Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla, kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti;
 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
 • Miškininkystė ir medienos ruoša;
 • Žvejyba ir akvakultūra;
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba;
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla.
Reikalavimai, taikomi tik paraiškoms, pateiktoms dėl paskolų nuo 2020 m. sausio 1 d.
 • Palūkanos bus kompensuojamos už apyvartinę, investicinę paskolą arba finansinę nuomą (lizingą), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne seniau kaip prieš 6 mėn. prieš paskolos sutarties pasirašymą.
 • Paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta).
 • Paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną.
 • Pareiškėjas veiklą vykdo remtinuose sektoriuose.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos nėra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje, taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai tuo atveju, kai pareiškėjas yra verslininkas. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma, kai ne mažiau kaip 60 proc. įsigyjamo turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos nėra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui (-iams) įsigyti (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės), kuris gali būti naudojamas ne tik ekonominei  veiklai vykdyti. Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos nėra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos nėra skirtos finansiniam turtui finansuoti.
 • Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos nėra skirtos dividendams ir (ar) tantjemoms išmokėti.
 • INVEGA nebuvo priėmusi teigiamo sprendimo ir nebuvo sudariusi dotacijos sutartį dėl palūkanų kompensavimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. 
 • Paskola nėra suteikta pagal „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, pagal priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą arba pagal priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemą.
Reikalavimai, taikomi tik paraiškoms, pateiktoms dėl paskolų nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.
 • Palūkanos bus kompensuojamos už apyvartinę, investicinę paskolą arba finansinę nuomą (lizingą), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne seniau kaip prieš 6 mėn. prieš paskolos sutarties pasirašymą.
 • Pareiškėjo vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.
 • Paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2015 m. sausio 1 dieną ir ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.
 • Pareiškėjas veiklą vykdo remtinuose sektoriuose.
 • Palūkanos nėra kompensuojamos, jei pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje, taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai tuo atveju, kai pareiškėjas yra verslininkas. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma, kai ne mažiau kaip 60 proc. įsigyjamo turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti.
 • Palūkanos nėra kompensuojamos, jei pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliui (-iams) įsigyti (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės), kuris gali būti naudojamas ne tik ekonominei  veiklai vykdyti. Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.
 • Palūkanos nėra kompensuojamos, jei pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir (ar) paskolos gavėjo skoliniams įsipareigojimams (paskoloms, sąskaitos kreditams (angl. „overdrafts“), faktoringams, akredityvams, banko garantijoms) refinansuoti (padengti), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.
 • Palūkanos nėra kompensuojamos, jei pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos finansiniam turtui finansuoti;
 • Palūkanos nėra kompensuojamos, jei pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos dividendams ir (ar) tantjemoms išmokėti;
 • Palūkanos nėra kompensuojamos, jei INVEGA buvo priėmusi teigiamą sprendimą ir buvo sudariusi dotacijos sutartį dėl palūkanų kompensavimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.
 • Palūkanos nėra kompensuojamos, jei paskola yra suteikta pagal priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, pagal priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą arba pagal priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemą.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ar gali INVEGA priemonėms paraiškas teikti ne vadovas, o įgaliotas asmuo?

Įmonės vadovas pateikti paraišką INVEGAI gali įgalioti bet kokį kitą asmenį, kuris turi mobilųjį parašą. Įgaliotasis asmuo prisijungęs prie sistemos ir pildydamas paraišką turėtų prikabinti skenuotą įgaliojimą priedų skiltyje.

2. Ar paraiškų pasirašymui tinkamas bet kokio formato kvalifikuotas elektroninis parašas?

Pildant paraišką, pareiškėjo vadovas turės identifikuotis per el.valdžios vartus. Paraišką įvertinus, kompensacijos sutartį turės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

3. Kada galima pasinaudoti priemone?

Turint investicinę paskolą, arba turint apyvartinę paskolą, suteiktą iš INVEGOS administruojamų priemonių arba su INVEGOS individualia arba portfeline garantija ir tai nėra paskola, suteikta kaip finansavimas pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą arba Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemą, galima kreiptis į INVEGĄ dėl dalinio palūkanų kompensavimo. Pagal šią veiklą gali būti kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 36 mėn. http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/

4. Ką reikia daryti norint pasinaudoti priemone?

Norėdami pasinaudoti priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“, turėtumėte pateikti paraišką ir kitus susijusius dokumentus per elektroninę paraiškų pateikimo sistemą EPIS.

5. Ar transporto sektoriui kompensuojamos palūkanos?

Logistikos įmonėms, vykdančioms krovinių vežimą sausumos keliais, priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“ negali pasinaudoti kai paskola skirta krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti. Taip pat palūkanos nekompensuojamos, jeigu paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.

6. Ar ūkininkai gali tikėtis palūkanų kompensavimo?

Palūkanų kompensacija negalima, kai įmonės pagrindinė veikla:

 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
 • Miškininkystė ir medienos ruoša;
 • Žvejyba ir akvakultūra;
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba;
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla;(visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių).
7. Ar palūkanų kompensavimas taikomas, jeigu kredito paskirtis buvo refinansavimas?

Palūkanų kompensavimas galimas tik tais atvejais, kai INVEGOS administruojamose priemonėse (pvz. paskolos, garantuotos INVEGOS individualia garantija ir pan.) paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo (žiūr. Aprašo 12.3 punktą).

8. Ar galima kreiptis dėl palūkanų kompensavimo, jei nedidelė dalis paskolos (pvz. 20 proc. paskolos) buvo panaudota netinkamoms pagal aprašą išlaidoms apmokėti?

Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos bus kompensuojamos tik už tą paskolos dalį, kuri skirta tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti aiškiai išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.