INVEGA yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai yra teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo priemones.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 17 d. INVEGAI suteikė nacionalinės plėtros įstaigos statusą, o nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos sprendimu INVEGA yra įtraukta į Nacionalinės plėtros įstaigų sąrašą. INVEGA vykdo NPĮ funkcijas smulkiojo ir vidutinio verslo ir ūkio subjektų veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros srityse, įskaitant inovacijas srityse.

INVEGA yra įsteigusi patronuojamąją (dukterinę) įmonę UAB „Kofinansavimas“, kurios veikla yra rizikos kapitalo fondų steigimas ir valdymas, rizikos kapitalo investavimas bei investicinės ir finansinės konsultacijos. UAB „Kofinansavimas“ valdo viešąjį rizikos kapitalo fondą „Koinvesticinis fondas“, kuriuo siekiama vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

INVEGOS pagrindinės veiklos pobūdis yra įvardytas INVEGOS įstatuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“, kuris reglamentuoja INVEGOS veiklą.

INVEGOS veikla yra orientuota į valstybės finansuojamų priemonių, skirtų skatinti SVV ir ūkio subjektus veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros etapuose bei skirtų darbo vietų kūrimui ir (ar) išlaikymui ar konkurencingumo didinimui, įgyvendinimą. Ataskaitiniu laikotarpiu dalis INVEGOS įgyvendinamų priemonių ir veiklų buvo įgyvendinamos ir finansuojamos panaudojant valstybės biudžeto lėšas, į INVEGOS valdomus kontroliuojančiuosius fondus grįžusias lėšas ir 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų (toliau – ES struktūrinių fondų) lėšas.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-06-02