Skelbiama UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), 3-ų nepriklausomų valdybos narių atranka.

 

INVEGA:

Įmonės kodas 110084026
Buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius
Interneto svetainės adresas www.invega.lt.
Strategija paskelbta http://invega.lt/wp-content/uploads/invega-Strateginis-planas-2019-2022.pdf
Papildoma informacija https://vkc.sipa.lt/vvi/investiciju-ir-verslo-garantijos/.

 

Atrankos būdas – pokalbis. Atranką vykdo INVEGOS stebėtojų taryba, pasitelkdama nepriklausomos atrankos agentūros paslaugas. Esant didesniam nei 10 kandidatų skaičiui, į pokalbį bus kviečiami tik geriausiai pagal pateiktus atrankos dokumentus įvertinti (geriausiai nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir privalumus atitinkantys, atitinkamą kompetenciją ir darbo patirtį turintys) kandidatai.

 

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas nepriklausomu valdybos nariu – naujai iki 4 metų trukmės valdybos kadencijai.

 

Kandidatai turi turėti kompetenciją vienoje iš šių sričių:

 • Verslo finansavimas ir (ar) skatinamosios veiklos įgyvendinimas (1–asis valdybos narys);
 • Įmonių veiklos strateginis planavimas ir valdymas (privačiame sektoriuje) (2–asis valdybos narys);
 • Įmonių finansai, investicijos, rizikų valdymas ir (ar) auditas (3–asis valdybos narys).

 

 1. Kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos kandidatas privalo atitikti:
 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • Nepriekaištinga reputacija;
 • Nepriklausomumas*;
 • Ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo ar veiklos kolegialiame organe patirtis;
 • Neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas;
 • Per pastaruosius 5 metus neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • Nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių kyla interesų konfliktas;
 • Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos bendrovės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;
 • Nėra neišnykusio teistumo už bet kokią nusikalstamą veiką;
 • Nebuvo panaikintas įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei per pastaruosius 5 metus dėl netinkamo atstovavimo.

 

2 . Papildomos kandidato kompetencijos, į kurias bus atsižvelgta atrankos metu:

 • Darbo patirtis mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektų komercializavimo srityse;
 • Darbo patirtis eksporto skatinimo politikos ar strategijos formavimo srityse;
 • Finansų įstaigos valdybos ar stebėtojų tarybos nario patirtis;
 • Darbo patirtis tarptautinėse finansų įstaigose ar jų projektuose, einant projektų vadovo ar kitas vadovaujančias pareigas;
 • Žinios bei patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
 • Finansavimo rizikų vertinimo ir valdymo žinios bei patirtis;
 • Investicinių projektų vertinimo bei įgyvendinimo patirtis;
 • Verslo strategijos formavimo žinios ir įgūdžiai bei jų praktinio taikymo rezultatai ir pasiekimai;
 • Organizacijų vystymo ir (ar) pokyčių įgyvendinimo bei efektyvumo didinimo patirtis;
 • Patirtis įgyvendinant ar dalyvaujant rizikos kapitalo projektuose;
 • Geras anglų kalbos mokėjimas.

 

Atrankos dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

 • Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1_priedas);
 • Kandidato gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba);
 • Dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka privalomus kvalifikacinius reikalavimus;
 • Kandidato interesų deklaracija (2_priedas);
 • Kandidato nepriklausomumo deklaracija (3_priedas);
 • Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (4_priedas);
 • Kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Kiti, kandidato manymu, reikalingi dokumentai, patvirtinantys papildomas kandidato kompetencijas.

 

Dokumentų priėmimo terminas – iki 2019 m. rugpjūčio 6 dienos (įskaitytinai).

Atrankos dokumentai teikiami el. paštu irena.svelnikiene@invega.lt.

Atrankos dokumentai taip pat gali būti teikiami ir asmeniškai ar registruotu laišku adresu: INVEGA, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, 16 aukštas;

 

Kontaktiniai asmenys:

Bendrovės kontaktinis asmuo – personalo partnerė Irena Švelnikienė, el. p. irena.svelnikiene@invega.lt, tel. (8 5) 210 6390 (jos nesant – Remigijus Znutas, tel. (8 5) 210 7518).

Atrankos procedūras atliks atrankos agentūra UAB „Master Class LT“ (kodas: 302309920, Ž. Liauksmino g. 3, LT-01101 Vilnius, tel. +370 5 2615945, el. p. laura@masterclass.lt).

Agentūros kontaktinis asmuo – direktorė Laura Duksaitė-Iškauskienė (tel. +370 69937170, el. p. laura@masterclass.lt).

 

* Valdybos narys laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai su INVEGA ir (ar) susijusia įmone bei INVEGOS akcininku jo nesaisto jokie verslo, giminystės, darbo arba kitokie ryšiai, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kandidatas turi atitikti visus Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-07-22