UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, tel. (8-5) 210 7510 yra duomenų valdytoja, kuri atsakinga už INVEGAI pateiktų asmens duomenų tinkamą apsaugą.

INVEGA asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklių, patvirtintų INVEGOS generalinio direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. B-142 (su vėlesniais pakeitimais)  (toliau – Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklės), kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, kurie  reglamentuoja fizinių asmenų duomenų tvarkymą, nuostatomis.

INVEGOJE paskirta duomenų apsaugos pareigūnė Eglė Toliūnaitė, kuri vykdo BDAR 39 str. 1 d. nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas. Su ja dėl INVEGOJE vykdomo asmens duomenų tvarkymo galite susisiekti el. p. egle.toliunaite@invega.lt, tel. (8-5) 210 7511.

INVEGOJE asmens duomenys tvarkomi tik:

  • gavus duomenų subjekto išreikštą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo vienu ar keliais teisėtais INVEGOS tikslais;
  • INVEGAI sudarant ir vykdant sutartis;
  • jei asmens duomenis būtina tvarkyti vykdant INVEGOS teisines prievoles.

 

Išsami informacija apie INVEGOS asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų tvarkymo teisinius pagrindus, asmens duomenų subjektų kategorijas, asmens duomenų gavėjus, asmens duomenų saugojimo laikotarpius, asmens duomenų subjektų teises, INVEGOJE taikomas organizacines ir technines asmens duomenų tvarkymo priemones pateikta Asmens duomenų tvarkymo INVEGOJE taisyklėse.

 

Įgyvendinti BDAR įtvirtintas duomenų subjekto teises galite pateikdami INVEGAI užpildytą prašymo formą: Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma.

Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o bendrovė, atsakinga už šio slapuko diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti.

INVEGA interneto svetainėje naudojami slapukai:

Naudojimo vieta Pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
invega.lt pll_language Naudojamas svetainės kalbos pasirinkimui fiksuoti Metai
invega.lt _gat, _gid, _ga GOOGLE ANALYTICS slapukai, naudojami informacijai
apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Daugiau informacijos apie GOOGLE slapukų politiką.
Metai
invega.lt inv_shown Naudojamas saugoti informacijai apie vartotojo sutikimą su svetainės slapukų politika 2 Metai
invega.lt inv_popup_shown Naudojamas saugoti informacijai apie svetainės lankytojui pasiūlytą naujienlaiškio prenumeratą iššokančiame lange 2 Metai

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

Jūs turite teisę gauti iš INVEGA informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, reikalauti, kad neteisingi, neišsamūs ir netikslūs Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti ar nebebūtų toliau tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Slapukų surinkti Jūsų asmens duomenys INVEGOJE tvarkomi vadovaujantis slapukų naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) . Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais mes taikome saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-01-06