Kas yra individualios garantijos?

„Invegos“ teikiamos individualios garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, t.y. jos atstoja dalį prašomo užstato.

Koks yra individualių garantijų veikimo principas?

„Invega“  garantuoja pirmos paskolos ar lizingo sandorio dalies grąžinimą finansų įstaigai  iki 80 proc. sumos. Individualia „Invegos“ garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią „Invegos“ administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Kokiais atvejais teikiamos INVEGOS garantijos?

Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą ir (arba) apyvartinėms lėšoms (įskaitant ir kredito linijas), reikalingoms smulkiajam ar vidutiniam verslui plėtoti, didelėms įmonėms finansuoti.

Kaip bus su Invegos garantijomis norint gauti paskolą naujam verslui pradėti arba esančiam plėstis? Ar bus mažesnės galimybes pasinaudoti Invegos garantijomis?

Individualia INVEGOS garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę. Daugiau informacijos rasite „Invega“ puslapyje: https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/paskolu-garantijos/salygos/

Ar įmonės, kurios neturi nuolatiniu pajamų, galės pretenduot į paskolas su Invegos garantija?

Pirmiausiai dėl finansavimo sąlygų turite kreiptis į kredito įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę), būtent jie duos Jums atsakymą į šį klausimą.

Ką reikėtų daryti, norinti pasinaudoti individualiomis garantijomis?

Norėdami pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką, lizingo bendrovę ar kredito uniją ir susitarti dėl finansavimo. Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį. Po to finansų įstaiga „Invegai“  pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus.

 

Dėmesio! Dėl COVID-19 susidariusios situacijos, suteikiant individualias garantijas bus:

  • Taikoma plačiam sektorių ratui;
  • Galimas kitos finansų įstaigos išduotos paskolos refinansavimas;
  • Nebekontroliuojama, kam naudojama garantuota apyvartinė paskola;
  • Negali pretenduoti įmonės, kurių veikla uždrausta

Kokia yra maksimali eksporto garantijos dalis?

INVEGOS turtinis įsipareigojimas dalytis kartu su eksportuotoju rizika, išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja. INVEGOS atsakomybės limitas (garantijos dydis) – ne didesnis kaip 90 procentų atidėtųjų mokėjimų sumos.

Kam skirtos eksporto garantijos?

INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis sumažinus potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Garantuojamos rizikos – politinė ir (arba) komercinė.

Kaip pasinaudoti eksporto garantijomis?

Eksportuotojas, norintis gauti eksporto kredito garantiją, turi pateikti prašymą INVEGAI. Preliminarų garantijos atlyginimo dydį galima sužinoti šioje skaičiuoklėje>>.

Kokia yra maksimali eksporto kreditų garantijų suma?

  • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojui – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.
  • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojo  pasirinktam pirkėjui – ne daugiau kaip 750 000 Eur.
  • Eksporto kredito garantijų suma vienam pirkėjui visų eksportuotojų atžvilgiu – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.

Ar numatoma Valstybės parama (garantija bankams) už  įmonės,   kurios iš bankų  ima  avanso gražinimo garantijas dabartiniu laikotarpiu ,užsakovai mažiau pasitiki namų  gamintojais,  ir mokamo avanso sumai prašo banko garantijos. Bankai ,duodami avanso grąžinimo garantiją , reikalauja užstato ,kurio  įmonė jau nebeturi ,nes yra panaudojusi   kitiems finansiniams projektams.

Pagal šiuo metu galiojančius garantijų teikimo nuostatus negalima.

Kokios įmonės gali pasinaudoti individualia garantija didelėms įmonėms?

Individualia garantija  gali pasinaudoti didelės įmonės, kuriose dirba ne mažiau kaip 250 darbuotojų.

Kokia yra maksimali didelės įmonės garantijos suma?

Maksimali didelės įmonės garantijos, įskaitant turimų garantijų likučius, suma yra 1 500 000 eurų. Garantijos suma gali būti iki 80 proc. paskolos sumos. Investicijos ar apyvartinių lėšų poreikis „Invegos“ turi būti pripažįstamas pagrįstu ir atsiperkančiu, o paskolos gavėjas – finansiškai pajėgus vykdyti finansinius įsipareigojimus.

Kokiai veiklai suteikiamos garantijos didelėms įmonėms?

  • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
  • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
  • apyvartinėms lėšoms.

Kam skiriamos portfelinės garantijos?

Portfelinės garantijos skirtos nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemai spręsti, teikiamos už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų imamus kredito, lizingo ar faktoringo sandorius. Pagal šią priemonę INVEGA atrinktos finansų įstaigos kreditų, lizingo ar faktoringo gavėjams taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas, įtraukdami sandorius į garantuotų sandorių portfelius.

Kokio dydžio garantija suteikiama portfelinės garantijos lizingo sandoriams atveju?

Priemonė „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo“ garantuoja 80 proc. lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai.

Kokio dydžio garantija suteikiama portfelinės garantijos paskoloms atveju?

Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ garantuoja 80 proc. paskolos sumos grąžinimą kredito įstaigai.

Ką reiškia negarantuotos paskolos? 

Negarantuotos, tos, kurioms nėra suteikta Invegos ar kitos finansų institucijos garantijos.

Kokiu būdu INVEGA rinks informaciją apie įgyvendintą projektą – ar kreipsis į banką ar į Paskolos gavėją? 

Siekiant sklandaus bendradarbiavimo bus teikiama pirmenybė bendravimui per Finansinį tarpininką.

Ką reiškia terminas „Įtraukimo į Portfelį metu“?

Įtraukimo į portfelį metu – kai patikrina tinkamumo sąlygų tenkinimą, pasirašo su Banko klientu sutarties pakeitimą.

Ar gali būti Paskolos lėšomis apmokamos avansinės sąskaitos?

Iš paskolos lėšų galima mokėti mokesčius (įskaitant PVM), mokėti darbo užmokestį, mokėti nuomos mokestį. Avansines sąskaitas galite apmokėti, tačiau tuo atveju jei tokia sąskaita papultų į tikrinimo imtį ir nebūtų aišku, gali būti prašoma pateikti sąskaitą faktūrą ir ar kitus dokumentus.

Ar gali būti į portfelį traukiama Paskola, kuri baigiasi 2020 gruodžio 31 d. arba anksčiau? 

Taip gali įtraukti Paskolą, kuri baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, jeigu finansų tarpininkas taip pageidauja, tačiau garantijos mokestis bus toks kaip už metų laikotarpį.

Ar portfelinė garantija paskoloms gali būti suteikiama naujai investicinei paskolai?

Portfelinės garantuojamos paskolos teikiamos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Kokio dydžio garantija suteikiama portfelinės garantijos faktoringo sandoriams atveju?

Priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ palengvina labai mažam, mažam ir vidutiniam verslui prekybinių sandorių finansavimą, kai kiekvienam finansų įstaigos, įgyvendinančios priemonę, portfelyje esančiam faktoringo sandoriui suteikiama 80 proc. garantija.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-02