Kas yra sunkumų patirianti įmonė?

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:

a) įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.

b) įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;

e) jeigu įmonė per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0 (Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ).

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu.

Kokias galimybes turi asociacijos kreiptis, dėl paskolos galimybės lengvatinėmis sąlygomis?

Jei asociacijos narės yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (SVV), jos gali kreiptis dėl paskolų galimybės lengvatinėmis sąlygomis. Informaciją apie lengvatines paskolas rasite INVEGA interneto svetainės puslapyje: https://invega.lt/lt/paskolos/

Kuris laikotarpis su kuriuo yra lyginamas, vertinant įmonės apyvartos kritimą (reikalaujant kad būtų kritęs 30%)?

Bus vertinama, ar įmonės apyvarta sumažėjo daugiau kaip 30 proc. bei ar įmonė yra išlaikiusi bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną.

Viena iš paskolos gavėjo tinkamumo sąlygų yra „Paskola teikiama Paskolos gavėjui – SVV subjektui, kuris nėra Nefinansuotinas subjektas, ir kuris paraiškos pateikimo metu yra pateikęs Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį“. Kokį 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį įmonės turi pateikti VĮ Registrų centrui?

Įmonės Registrų centrui turi pateikti tokį 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Toks atskleidimas reikalingas, kad finansų tarpininkas galėtų įvertinti, ar įmonė jau buvo sunkumų patirianti 2019 m. gruodžio 31 d., kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punkte.

Ar paskolos gavėjas gali padengti skolas pagal iki 2020 m. kovo 16 d. išrašytas sąskaitas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki 2020 m. kovo 16 d.?

Ne, negali.

Ar Paskolos gavėjas gali padengti skolas, pagal iki 2020 m. kovo 16 d. išrašytas sąskaitas, kurių mokėjimo terminas suėjo po 2020 m. kovo 16 d.?

Jei mokėjimo terminas suėjo po 2020 m. kovo 16 d., tuomet Paskolos gavėjas gali padengti tokius mokėjimus paskolos lėšomis.

Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Paskola gali būti naudojama apyvartinėms lėšoms finansuoti, išskyrus nefinansuotinas išlaidas, t. y.:

  1. Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams.
  2. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką.
  3. Finansavimas negali būti skirtas gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą

Ar paskolos lėšos gali būti naudojamos einamosioms įmokoms mokėti finansų įstaigoms ar kitiems kreditoriams (t.y. jei grąžinimas yra vykdomas pagal nustatytus terminus)?

Taip, paskolos lėšos gali būti naudojamos einamosioms įmokoms mokėti finansų įstaigoms ar kitiems kreditoriams (t.y. jei grąžinimas yra vykdomas pagal nustatytus terminus).

Prašome nurodyti, kokiu pagrindu siekiant nustatyti, ar SVV subjektas yra sunkumų patirianti įmonė, reikia vertinti susijusias įmones?

Vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 dalimi.

Ar palūkanos perskaičiuojamos ir už praeitą laikotarpį, t. y. jei pratęsiama 12 mėnesių Paskolos sutartis dar 12 mėnesių laikotarpiui, tuomet už likusius (pratęsto termino) 12 mėnesio laikotarpį bus skaičiuojama padidinta 0,19 procentų palūkanų norma ir Paskolos gavėjas turės susimokėti skirtumą tarp 0,1 ir 0,19 procentų palūkanų normų už pradinį 12 mėnesių laikotarpį atsižvelgiant į faktiškai panaudotą paskolos sumą ir atliktus paskolos grąžinimus?

Taip, turi būti perskaičiuotos palūkanos visai paskolos sumai ir už praėjusį laikotarpį.

Prašome paaiškinti, ar finansų tarpininkai negali taikyti Paskolos gavėjo atžvilgiu standartinių finansų tarpininkų nustatytų mokesčių už įvairių pažymų (pvz., pažyma auditui) išdavimą.

Ne, negali.

Kokios sąlygos taikomos, kai paskolos gavėjas nori pratęsti paskolos terminą?

Jei paskolos gavėjas gavo paskolą pagal ankstesnes sąlygas (galiojusias iki skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ įgyvendinimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 2020-06-08 pakeitimo), kuriose buvo nustatyta, kad Paskolos teikiamos 24 mėnesių terminui. Paskolos sutarties terminas gali būti Paskolos gavėjo prašymu per pirmus 12 Paskolos termino mėnesių finansų tarpininko sprendimu pratęstas, bet negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai, terminą skaičiuojant nuo Paskolos sutarties sudarymo dienos. Tuo atveju, kai pratęsiama Paskolos trukmė, turi būti perskaičiuojamos Paskolos palūkanos visai Paskolos trukmei“ ir kreipiasi į finansų tarpininką (toliau – FT), kuris jam išdavė paskolą, dėl paskolos pratęsimo:

  • tuo atveju, kai SVV subjektas per pirmus 12 paskolos termino mėnesių kreipiasi dėl paskolos pratęsimo iki 36 mėn. – FT jam turi pratęsti paskolą iki 36 mėn. be papildomo mokesčio;
  • tuo atveju, kai SVV nori pratęsti paskolą ilgiau, t. y.  iki 37-72 mėn. – gali pasinaudoti šiuo metu Apraše galiojančia sąlyga (Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui. Jei pradinė Paskolos trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 72 mėnesiai, yra pratęsiama, visai Paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos Paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą Paskolos trukmę, įskaitant Paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta skiltyje „Paskolų teikimo kaina Paskolų gavėjams“). Už paskolos pratęsimą gali būti taikomi standartiniai FT mokesčiai, atitinkantys įprastinius FT įkainius, kurie nėra laikomi administravimo mokesčiais), tačiau už paskolos pratęsimą paskolos gavėjas turi susimokėti FT numatytą standartinį mokestį.

Ar pareiškėjo susijusių įmonių 2019 m. finansinės ataskaitos turi būti priduotos VĮ Registrų centrui?

Taip, tiek pareiškėjo, tiek susijusių įmonių 2019 m. finansinės ataskaitos turi būti priduotos VĮ Registrų centrui. Jei susijusi įmonė yra registruota ne Lietuvoje ir negali finansinių ataskaitų priduoti VĮ Registrų centrui, tokių susijusių įmonių finansines ataskaitas pareiškėjas turi pateikti finansų tarpininkui.

Kodėl nuspręsta finansuoti sąskaitas, kurių data yra iki kovo 16d. ir NEBUS finansuojamos sąskaitos, kurių data yra po kovo 16d. ?

Kovo 16 d. paskelbtas karantinas. Po kovo 16 d. buvo uždraustos veiklos, todėl sąskaitų nebuvo galima išrašyti.

Ar gali kreiptis įmonė dėl savo neapmokėtų sąskaitų tiekėjams?

Apmokėtinų sąskaitų paskola skirta įmonei tiekėjai už įmonės pirkėjos neapmokėtas arba iš dalies apmokėtas sąskaitas, kurios buvo išrašytos nuo šių metų sausio 1 d. iki kovo 16 d. Jeigu įmonei trūksta apyvartinių lėšų, galite kreiptis dėl  lengvatinės paskolos likvidumui palaikyti labiausiai COVID-19 paveiktiems sektoriams.

Ar galiu pratęsti ASAP paskolos terminą?

Paskolos ASAP teikiamos 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe terminą pratęsti, bet paskolos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.Prašymą teikite el. paštu: asap.vertinimas@invega.lt

Kas bus, jei pirkėjas netvirtina sąskaitos, gal jam tai neaktualu?

Jei mokėtojas nepatvirtins sąskaitos duomenų teisingumo, sąskaita bus netinkama finansavimui.

Kaip vyks apmokėtos sąskaitos paskolos atidavimas?

Teisingai užpildžius paraišką elektroninėje sistemoje laukite pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paskolos galite paskambinę nemokama informacine  linija: 8 5 250 7704

Ar galima bus teikti užsienio partneriams pateiktas neapmokėtas sąskaitas?

Įmonės, registruotos kitose Europos Sąjungos valstybėse, neatitinka keliamų reikalavimų įmonei mokėtojai.

Įmonės tiekėjos skolininkas (toliau vadinama pirkėjas) yra MB (Mažoji bendrija). Ar šiuo atveju galime kreiptis dėl Apmokėtinos sąskaitos paskolos?

Reikalavimuose „Įmonei mokėtojai“ nėra nurodyta kokio tipo įmonė turi būti. Daugiau informacijos apie reikalavimus „įmonei mokėtojai“ rasite https://invega.lt/lt/paskolos/apmoketinu-saskaitu-paskolos/salygos/

Su kokiomis rizikomis gali susidurti įmonė pirkėja/įmonė tiekėja dėl finansinės priemonės Apmokėtinų sąskaitų paskolos (ASAP) suteikimo.

„Įmonei tiekėjai“ skiriama paskola su labai mažomis palūkanomis, paskola yra grąžinama per 12 mėn. „Įmonė pirkėja“ sistemoje patvirtina neapmokėtas arba iš dalies apmokėtas sąskaitas.

Esame įmonė, perkanti produkciją iš įmonių, esančių ne Lietuvoje, t.y. registruotų kitose EU valstybėse. Ar veiks tokiu atveju apmokėtinos sąskaitos paskola? Jei ne, kokią priemonę turėtume pasirinkti?

Įmonės, registruotos kitose Europos Sąjungos valstybėse, neatitinka keliamų reikalavimų įmonei mokėtojai. Siūlome pasidomėti kita siūloma pagalba verslui „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui“ ar lengvatinėmis paskolomis.

Kada rekomenduojama naudotis priemone?

Valstybė per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) siūlo lengvatines paskolas pradedančiajam verslui pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“. Šia priemone yra siekiama padėti fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą (įmonės iki 1 metų), teikiant paskolas iki 25 000 Eur ir nemokamas konsultacijas. Verslumo skatinimo paskolos yra skirtos investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti. Paskolas teikia INVEGA atrinktas kredito unijų konsorciumas, kuriam atstovauja Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU).

Kokios yra pagrindinės paskolos sąlygos?

Verslininkas ar įmonė veiklą įregistravę ne ilgiau kaip 1 metus, paskolos dydis – ne daugiau kaip 25 000 Eur, paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 120 mėn. laikotarpiui, palūkanų norma – 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža). Taip pat, norint gauti paskolą, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu.

Ką reikėtų daryti norint gauti šią paskolą reikėtų?

  1. Užpildyti verslo plano formą ir kartu su paraiška paskolai gauti pateikti kredito unijai (išsirinkite artimiausią kredito uniją, kuri yra konsorciume). Jei Jums reikia pagalbos užpildant verslo planą, yra teikiamos nemokamos individualios konsultacijos dėl verslo plano parengimo ir įgyvendinimo.
  2. Kai turėsite verslo planą, aptarti su kredito unija visas finansavimo sąlygas (paskolos terminas, įkeičiamas turtas ir pan.). Jei Jums truks įkeičiamo turto, kredito unija gali kreiptis į INVEGĄ individualios garantijos iki 80 proc. už Jūsų išduodamą paskolą.
  3. Įkurti įmonę (jei jos dar nesate įkūrę) ar kitaip įforminti savo veiklą iki pasirašant finansavimo sutartį.
  4. Finansavimo sutartį pasirašyti tiesiogiai su kredito unija.

Svarbu prisiminti, kad, panaudojus šios paskolos lėšas, įmonė ar verslininkas gali kreiptis tiesiogiai į INVEGĄ ir pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Subsidijos verslo pradžiai“, ir 12 mėn. gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už pagal darbo sutartį įdarbintus darbuotojus 50 iki 75 proc.

Kaip veikia Invegos fondas VSF2? Kredito unijos užsivertusios išieškojimais, naujų paskolų be NT įkeitimo neteikia, naujai įsteigtos įmonės reta kuri turi nekilnojamo turto. Kas svarbiausia, kad nepasinaudojęs VSF2 esi atribotas nuo galimybės pasinaudoti dalies darbo užmokesčio kompensacijai, ar tai ketinama pakeisti?

Verslumo skatinimo fondo 2014-2020, finansuojamo iš Europos socialinio fondo (VSF2) priemonė skirta verslininkams, kurie nori pradėti arba plėsti verslą iki 1 m. Pagal priemonę teikiamos lengvatinės paskolos iki 25 tūkst. eurų. Pasinaudojus priemone, galima pasinaudoti kompensavimo priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ ir gauti dalies darbo užmokesčio kompensaciją.

Jei naujai įsteigta įmonė neturi nekilnojamojo turto, kito užstato paskolai garantuoti, gali  kreiptis į „Invegą“  dėl individualios garantijos už išduodamą paskolą. „Invega“ padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Minimalus garantijos dydis turi siekti 5000 eurų

Koks yra šios priemonės skolimo principas?

Paskolos gali būti teikiamos iki 600 00 eurų, o jeigu bankas prideda daugiau savo lėšų, paskola gali būti ir didesnė. Tai lengvatinė paskola, kuriai taikomos mažesnės palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 0,1% + iki 3 % marža. Yra galimybė skolintis kredito linijų būdu, gauti „Invegos“ garantiją ir palūkanų kompensaciją.

Kur kreiptis, norint pasinaudoti priemone?

Paskolas suteikia AS „Citadele“ banko Lietuvos filialas arba „Medicinos bankas“, tad reikėtų kreiptis tiesiogiai į juos.

Koks yra šios priemonės skolimo principas?

Suteikiamos iki 4 mln. eurų paskolos. Ši lengvatinė paskola teikiama žemesnėmis nei rinkos kainomis, t.y. 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalis yra skolinama nemokamai, t. y. taikant 0 proc. metinių palūkanų, o 55 proc. PRP paskolos/kredito linijos daliai taikomos rinkos sąlygas atitinkančios metinės palūkanos. ir skatina skolinimą rizikingesniems projektams, verslo vykdymą ir plėtojimą.

Kur kreiptis, norint pasinaudoti priemone?

Dėl paskolos gavimo reikėtų kreiptis į Šiaulių banką arba „Swedbank“.

Ką daryti, jeigu trūksta pradinio įnašo?

Jei paskoloms pasiimti jums trūksta pradinio įnašo, INVEGA gali suteikti iki 80 proc. vertės paskolos garantiją (kredito įstaiga kreipiasi į INVEGĄ), kur valstybė subsidijuoja didžiąją garantijos suteikimo mokesčio dalį.  Pasiėmę paskolą, taip pat galite kreiptis į INVEGA dėl mokamų palūkanų kompensacijos iki 95 proc.  (kredito gavėjas kreipiasi į INVEGĄ).

Jei turime kredito liniją, kodėl ji nepriskiriama kaip paskola?

Kredito linija tai įmonės su banku susitarimas, kai bankas garantuoja įmonei tam tikrą lėšų prieinamumą per aptartą laikotarpį. Kitaip kredito linija gali būti suprantama kaip trumpalaikė paskola. Lėšas iš kredito linijos sąskaitos įmonė gali pasiimti ir grąžinti tiek kartų, kiek jai prireikia. Kredito linijomis galiam pasinaudoti skolinantis iš Atviro kreditų fondo 2.

Kada rekomenduojama naudotis šia priemone?

Jeigu jums nepavyko gauti paskolos kredito įstaigose, galite pasinaudoti sutelktinio finansavimo paskola „Avietė“, kuri teikiama per sutelktinio finansavimo platformą „FinBee verslui..

Kokios yra paskolos sąlygos?

Vienai paskolai iš „Avietės“ lėšų gali būti skiriama ne daugiau kaip 10 000 eurų suma ir finansuojama ne daugiau kaip 40 proc. paskolos sumos. Paskola gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui ir skirta tiek investicijoms, tiek apyvartiniam kapitalui finansuoti, išskyrus finansinių įsipareigojimų refinansavimą, finansinę veiklą ir gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą.

Dėmesio! Dėl COVID-19 susidariusios situacijos papildomai (šalia esamų sąlygų) iki 2020-12-31 galima skolintis Avietės paskolas šiomis sąlygomis:

iš „Avietės“ lėšų leidžiama teikti paskolas iki 25 tūkst. Eur, kurios gali būti iki 100% finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, o per 6 mėn. laikotarpį gali būti išduota ne daugiau kaip 2 paskolos, maksimali paskolos trukmė – iki 12 mėn.

Ką rekomenduotumėte įmonėms, kurios susidūrė apyvartinių lėšų trūkumu dėl pirkėjų neatsiskaitymo. Įmonės negali gauti paskolų kredito įstaigose, taip pat įmonės negalės pasinaudoti ir naujomis paskolomis <100 tūkst. Eur būtinosioms išlaidoms, nes jų veikla nebuvo sustabdyta, jos vis dar dirba, ir pardavimai tikrai dar nėra nukritę >60 proc. Gal planuojate kokią priemonę ir tokioms SVV įmonėms?

Siūlome pasinaudoti sutelktine paskola „Avietė“. Taip pat greitu metu startuos paskolos teikiamos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Alternatyva“, kuri suteiks galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus (finansų įmonės (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones), kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro skolinimas, ir  kolektyvinio investavimo subjektai ar jų valdymo įmonės).

Paskolos bus skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-26