Kam skiriamos portfelinės garantijos?

Portfelinės garantijos skirtos nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemai spręsti, teikiamos už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų imamus kredito, lizingo ar faktoringo sandorius. Pagal šią priemonę INVEGA atrinktos finansų įstaigos kreditų, lizingo ar faktoringo gavėjams taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas, įtraukdami sandorius į garantuotų sandorių portfelius.

Kokio dydžio garantija suteikiama portfelinės garantijos paskoloms atveju?

Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ garantuoja 80 proc. paskolos sumos grąžinimą kredito įstaigai.

Ar portfelinė garantija paskoloms gali būti suteikiama naujai investicinei paskolai?

Portfelinės garantuojamos paskolos teikiamos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Ką reiškia negarantuotos paskolos? 

Negarantuotos, tos, kurioms nėra suteikta Invegos ar kitos finansų institucijos garantijos.

Ar į priskaityto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą gali būti įtraukti ir sukaupti atostoginiai ir kitos su darbo užmokesčiu sukauptos sumos? Ar pakanka tik Paskolos gavėjo bankui pateiktos informacijos šiam kriterijui nustatyti? 

Sukaupti, tačiau neišmokėti atostoginiai ir kitos su darbo užmokesčiu sukauptos sumos (pvz. metinių premijų sumos) negali būti priskaičiuojami prie priskaityto darbo užmokesčio tol kol yra atidėjiniai ir nėra išmokėti.

Priskaityto darbo užmokesčio su mokesčiais suma – tai viskas, kas darbuotojam buvo priskaityta ir išmokėta (bazinis darbo užmokestis, valandinis atlygis ar mėnesinė alga, įvairūs priedai, priemokos, premijos, atostoginiai, mamadieniai), išskyrus komandiruočių dienpinigius, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas.

Tuo atveju, jeigu nėra techninės galimybės oficialiai patikrinti, remiamasi banko kliento pateikiama informaciją už kurios tikrumą ir teisingumą atsako banko klientas.

Ar teisingai suprantame, kad paskola taps problemine ir tais atvejais, jei bankas nutrauks Paskolos sutartį anksčiau joje nustatyto termino dėl Paskolos gavėjo atliktų pažeidimų (nebūtinai dėl mokėjimo įsipareigojimų netinkamo vykdymo) ir Paskolos gavėjas negrąžins bankui Paskolos sumos ar kitų mokėjimų per 180 dienų. Ar bankas gali kreiptis dėl išmokos ir INVEGA mokės išmoką, jei Paskolos gavėjas ginčija nutraukimą ir vyksta teisminis procesas?

Yra du galimi kriterijai, kada Paskola tampa problemine, kuriuos cituojami užduodant klausimą. Šie kriterijai nėra susieti su sutarties tarp Banko ir kliento nutraukimu kaip būtinoji sąlyga. Jūs galite paprašyti ir gauti garantijos išmoktą net jeigu sutartis su klientu ir nenutraukta, tačiau turėsite imtis skolų išieškojimo veiksmų kaip tai numatyta VII sutarties skyriuje.

Ar galite nurodyti, kokiuose teisės aktuose, nustatyta apimtis, kuria gali būti viešinama informacija apie Paskolos sutartį?

Invega yra susipažinusi su Civilinio kodekso 6.925 straipsniu ir tuo, kas sudaro Banko paslaptį. Nebūtų viešinima tai, kas sudaro banko paslaptį, būtų viešinima priemonė, pabrėžiama jos nauda, įmonės sėkmės istorija, bet ji būtų derinama su Banko klientu.

Kokiu būdu INVEGA rinks informaciją apie įgyvendintą projektą – ar kreipsis į banką ar į Paskolos gavėją? 

Siekiant sklandaus bendradarbiavimo bus teikiama pirmenybė bendravimui per Finansinį tarpininką.

Ką reiškia terminas „Įtraukimo į Portfelį metu“?

Įtraukimo į portfelį metu – kai patikrina tinkamumo sąlygų tenkinimą, pasirašo su Banko klientu sutarties pakeitimą.

Kaip turi būti vertinamas ūkio subjektas, kuriam priklauso Paskolos gavėjas, ir kuo šis vertinimas skiriasi nuo COVID paskolų priemonėje nustatyto vertinimo, kuriame nurodyta tiesiog vertinti SVV subjektą (t.y. nėra atskirai nurodyta, kad turi būti vertinamas ir ūkio subjektas, kuriam priklauso Paskolos gavėjas)?

Ūkio subjektas, kuriam priklauso Paskolos gavėjas suprantamas kaip visų susijusių įmonių grupė.

Kurios dienos kritinio likvidumo rodiklio reikšme gali vadovautis bankas? Pvz, pirmo (antro) ketvirčio pabaigos?

Rekomenduojame vadovautis paskutinio praėjusio ketvirčio (tarpine) finansine atskaitomybe.

Ar tikrai nereiks Bankui rinkti panaudojimą pagrindžiančių dokumentų (t.y. sąskaitų faktūrų, sutarčių, paaiškinimų apie DU ir t.t. kopijų)?

Atkreipiame dėmesį, jog egzistuoja tikimybė, kad konkrečią sutartį atsirinks detaliam tikrinimui įgaliota Audito institucija išvardinta Sutarties 1.1. punkte, kurios tikrinimo apimtys ir gylis iš anksto nėra žinomas. Pažymėtina, jog sutartis numato tokius reikalavimus dokumentų saugojimui:

3.3.15. punktas nustato, jog dokumentai gali būti saugomi bendrai priimtinose duomenų laikmenose, įskaitant elektronines dokumentų originalų versijas ar dokumentus, kurių versijos yra tik elektroninės;

3.3.18.5. Paskolos gavėjas įsipareigoja saugoti Paskolos panaudojimą pagrindžiančius dokumentus ne trumpiau nei 10 (dešimt) metų po Paskolos sutarties termino pabaigos;

3.3.18.7. Paskolos gavėjas įsipareigoja į savo patalpas įsileisti Audito institucijų atstovus ir leisti jiems susipažinti su dokumentais ir informacija, susijusiais su Paskolos panaudojimu, bei leisti jiems atlikti kitus patikrinimus;

Pirmiausia yra tikrinama pagal išrašus, jeigu pagal jį aišku kam ir už ką sumokėta ir nekyla poreikis detalesniam auditui, tikrinimas ties tuo ir pasibaigia. Tuo atveju, jeigu išrašas nėra informatyvus ir ar tikrintojui kyla įtarimas jis gali paprašyti ir kitų pagrindžiančių dokumentų (pvz. Sąskaitos, faktūros, sutarties, priėmimo perdavimo akto ir pan.).

Rekomenduotumėm aukščiau minėtus sutartinius įsipareigojimus dėl dokumentų saugojimo įtraukti į kliento sutarties nuostatas.

Ar teisingai suprantame, kad jei pratęsiame galutinį kredito linijos sutarties, kuri buvo sudaryta 2015 m. grąžinimo terminą ir įtraukiame tokią paskolą į portfelį, tai tokią paskolą mes dar galime pratęsti 6 metams nuo pakeitimo, kuriuo tokia paskola buvo įtraukta į portfelį, dienos (t.y. iki 2026 m.)?

Taip, jeigu atitinka kitus tinkamumo reikalavimus, maksimali naujai suteikiamų paskolų trukmė yra 72 mėn.

Ar gali būti į portfelį traukiama Paskola, kuri baigiasi 2020 gruodžio 31 d. arba anksčiau? 

Taip gali įtraukti Paskolą, kuri baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, jeigu finansų tarpininkas taip pageidauja, tačiau garantijos mokestis bus toks kaip už metų laikotarpį.

Tinkamumo laikotarpis suprantamas kaip Sutarties Priede Nr. 1 nurodytas laikotarpis iki kurio pabaigos į Portfelį gali būti įtraukiamos paskolos, atitinkančios Tinkamumo sąlygas.

Ar gali būti Paskolos lėšomis apmokamos avansinės sąskaitos?

Iš paskolos lėšų galima mokėti mokesčius (įskaitant PVM), mokėti darbo užmokestį, mokėti nuomos mokestį. Avansines sąskaitas galite apmokėti, tačiau tuo atveju jei tokia sąskaita papultų į tikrinimo imtį ir nebūtų aišku, gali būti prašoma pateikti sąskaitą faktūrą ir ar kitus dokumentus.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-02