Kodėl naudinga?

Paskolos, teikiamos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Alternatyva“, suteikia galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Alternatyvaus finansavimo teikėju arba alternatyviu finansuotoju gali būti:

  • Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios finansų įmonės (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones), kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro skolinimas juridiniams asmenims ir individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, įskaitant faktoringą ir finansinę nuomą (lizingą);
  • Kolektyvinio investavimo subjektai*, kurių veiklos dokumentai numato kolektyvinio investavimo subjekto lėšų investavimą paskolos formomis, ar, jei jų valdymas perduotas valdymo įmonėms, valdymo įmonės.

* Subjektai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Finansavimas SVV subjektams gali būti teikiamas kaip paskola, faktoringas ar finansinė nuoma (lizingas).

 

Paskolų SVV subjektams teikimo sąlygos:

  • „Alternatyva“ rinkos sąlygomis – paskolos SVV subjektams yra teikiamos rinkos sąlygomis.
  • „Alternatyva“ de minimis pagalba – paskolos kaina ne didesnė negu 7 procentai metinės palūkanų normos, įskaitant visus galimus mokesčius.

 

Kas gali kreiptis?

 

„Alternatyva“ rinkos sąlygomis

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, kurių veikla, finansų tarpininko vertinimu, yra tvari, o planuojami piniginiai srautai pakankami įsipareigojimams vykdyti.

 

„Alternatyva“ de minimis pagalba

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, ir kurie gali gauti valstybės teikiamą de minimis pagalbą, taip pat, finansų tarpininko vertinimu, šių SVV veikla yra tvari, o planuojami piniginiai srautai pakankami įsipareigojimams vykdyti.

Daugiau apie de minimis pagalbą – LR Konkurencijos tarybos puslapyje „De minimis pagalba“.

 

Kur galima kreiptis? 

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai gali kreiptis į nurodytus finansų tarpininkus.

 

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 50 mln. eurų iš INVEGOS fondo (grįžusių ir (ar) grįšiančių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto) lėšų.

„Alternatyva“ rinkos sąlygomis

Didžiausia paskolos dalis iš priemonės „Alternatyva“ lėšų – Iki 200 000 Eur ir finansuojama ne daugiau kaip 90 proc. paskolos sumos. Maksimali paskolos suma priklauso nuo konkrečios paskolas teikiančios finansų įstaigos.

„Alternatyva“ de minimis pagalba

Didžiausia paskolos dalis, 100 proc. finansuojama iš priemonės „Alternatyva“ lėšų, – iki 500 000 Eur. Maksimali paskolos suma priklauso nuo konkrečios paskolas teikiančios finansų įstaigos.
Paskolos negali būti teikiamos esamiems finansiniams įsipareigojimams perfinansuoti ir nekilnojamo turto vystymui.

 

Kaip veikia?

Dėl paskolų reikia kreiptis į finansų įstaigą, pasirašiusią bendradarbiavimo sutartį su INVEGA.

„Alternatyva“ rinkos sąlygomis

Paskola SVV subjektui gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui.

„Alternatyva“ de minimis pagalba

Paskola SVV subjektui gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 60 mėnesių laikotarpiui.

 

 

 

Įgyvendinimas
Priemone „Alternatyva“ pasinaudojusių galutinių naudos gavėjų sąrašas.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-04-02