Dėmesio!
Priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“  yra sustabdyta.

 

Kodėl naudinga?

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams – tai paskolos be užstato, kurios padeda  labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei verlininkams (SVV subjektams), susidūrusiais su sunkumais dėl COVID-19 protrūkio gauti finansavimą paskolų forma, kad labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės bei verslininkai galėtų susimokėti už būtinąsias išlaidas.

Paskolos, skiriamos minimaliems paskolos gavėjo mėnesiniams mokėjimams padengti: darbuotojų darbo užmokesčiui, nekilnojamo turto nuomai, komunalinėms išlaidoms, paskolos administravimo mokesčiams ir kitoms būtinosioms paskolos gavėjo išlaidoms.

Kas gali kreiptis?

  • dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. jų apyvarta sumažėjo daugiau kaip 30 proc.*;
  • yra išlaikę bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną;
  • paraiškos pateikimo metu yra pateikę VĮ Registrų centrui  2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį (išskyrus kai paskolos gavėjas yra verslininkas).

*Verslo subjektų, kurie yra įsteigti nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 1 d., apyvartos sumažėjimo kriterijus nėra vertinamas.

Kur kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai gali kreiptis į nurodytus finansų tarpininkus.

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 200 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Maksimalus paskolos dydis – 1000 000 eurų. Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola.

Paskolos suma apskaičiuojama pagal Paskolos gavėjo jau patirtas arba planuojamas patirti išlaidas darbuotojų darbo užmokesčiui (išskyrus tą darbo užmokesčio dalį, kurią Paskolos gavėjui iki Paskolos ar jos dalies išmokėjimo kompensavo valstybė pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą mokėdama subsidijas už prastovą), transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai (išskyrus tas išlaidas, kurias Paskolos gavėjui kompensuoja valstybė pagal priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“), turto išlaikymo išlaidoms, komunalinių paslaugų išlaidoms, Paskolos administravimo mokesčiams ir visoms kitoms Paskolos gavėjo būtinosioms administracinėms išlaidoms, kurios bus patirtos siekiant išlaikyti darbo vietas ir tęsti įmonės veiklą ir tai nėra susikaupusios senos skolos.

Finansuojamos tik išlaidos, kurios bus patiriamos pinigais, nefinansuojant amortizacinių atskaitymų, atidėjinių, šalių susitarimais atidėtų mokėjimų ar kitų nepiniginių išlaidų. Jeigu prašoma Paskolos suma yra iki 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų (imtinai), jos dydis nustatomas pagal SVV subjekto pateiktą deklaraciją (paaiškinimą) apie jo patirtas arba planuojamas patirti išlaidas laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-07-31. Jeigu prašoma Paskolos suma didesnė nei 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų, jos dydis nustatomas pagal laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-07-31 patirtas arba planuojamas patirti išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas, sutartis ir (ar) kitus apskaitos dokumentus).

Paskolos suma apskaičiuojama vadovaujantis Metodiniais nurodymais (Sutarties 5 priedas).

Kokios finansavimo sąlygos?

Paskola gali būti panaudota būtiniausioms Paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms finansuoti, tačiau Paskola negali būti panaudota:

  1. išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams.
  2. perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką.
  3. gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą.

Kaip veikia?

Dėl paskolų reikia kreiptis į finansų įstaigą, pasirašiusią su „Invega“ bendradarbiavimo sutartį.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Finansų tarpininkai paskolų sutartis su paskolų gavėjais gali pasirašyti ir paskolas išmokėti iki 2020 m. liepos 31 d. Finansuojamos visos patirtos arba planuojamos patirti išlaidos laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 

Visi paskolos gavėjo finansų tarpininkui mokami paskolos administravimo mokesčiai negali būti didesni nei:

  1.  2 procentai nuo paskolos sumos, bet bendra paskolos administravimo mokesčių suma, kurią iš viso paskolos gavėjas turi sumokėti už paskolą negali būti mažesnė kaip 130 Eur ir didesnė kaip 1 300 Eur, kai paskolos dydis yra iki 130 000 Eur (imtinai);
  2.  1 procentas nuo paskolos sumos, kai paskolos dydis yra daugiau kaip 130 000 Eur iki didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui.
Priemonės dokumentai

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-15