Viena iš paskolos gavėjo tinkamumo sąlygų yra „Paskola teikiama Paskolos gavėjui – SVV subjektui, kuris nėra Nefinansuotinas subjektas, ir kuris paraiškos pateikimo metu yra pateikęs Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį“. Kokį 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį įmonės turi pateikti VĮ Registrų centras?

Įmonės Registrų centrui turi pateikti tokį 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Toks atskleidimas reikalingas, kad finansų tarpininkas galėtų įvertinti, ar įmonė jau buvo sunkumų patirianti 2019 m. gruodžio 31 d., kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punkte.

Ar Paskolos gavėjas gali padengti skolas pagal iki 2020 m. kovo 16 d. išrašytas sąskaitas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki 2020 m. kovo 16 d.?

Ne, negali.

Ar Paskolos gavėjas gali padengti skolas, pagal iki 2020 m. kovo 16 d. išrašytas sąskaitas, kurių mokėjimo terminas suėjo po 2020 m. kovo 16 d.?

Jei mokėjimo terminas suėjo po 2020 m. kovo 16 d., tuomet Paskolos gavėjas gali padengti tokius mokėjimus paskolos lėšomis.

Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Paskola gali būti naudojama apyvartinėms lėšoms finansuoti, išskyrus Nefinansuotinas išlaidas, t. y.:

  1. Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams.
  2. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką.
  3. Finansavimas negali būti skirtas gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą

Ar paskolos lėšos gali būti naudojamos einamosioms įmokoms mokėti finansų įstaigoms ar kitiems kreditoriams (t.y. jei grąžinimas yra vykdomas pagal nustatytus terminus)?

Taip, paskolos lėšos gali būti naudojamos einamosioms įmokoms mokėti finansų įstaigoms ar kitiems kreditoriams (t.y. jei grąžinimas yra vykdomas pagal nustatytus terminus).

Prašome nurodyti, kokiu pagrindu siekiant nustatyti, ar SVV subjektas yra sunkumų patirianti įmonė, reikia vertinti susijusias įmones?

Vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 dalimi.

Prašome nurodyti, iš kurios pelno nuostolio ataskaitos eilutės imti veiklos sąnaudas atliekant greitąjį vertinimą.

Atliekant greitąjį vertinimą, veiklos sąnaudas reikėtų imti iš eilutės “Bendrosios, pardavimo ir administracinės sąnaudos”. Visgi priklausomai nuo to, kaip Paskolos gavėjas skirsto sąnaudas, šios eilutės pavadinimas gali būti ir kitoks arba ji gali būti išskaidyta į atskiras eilutes. Tokiu atveju reikėtų vadovautis principu, kad veiklos sąnaudomis laikomos sąnaudos, kurių neįmanoma susieti su konkrečių parduotų prekių ar suteiktų paslaugų savikaina ir kurios susijusios su visa įmonės veikla, išskyrus finansinės, investicinės ir kitos veiklos sąnaudas, kaip jos apibrėžtos Verslo apskaitos standartuose. Tuo atveju, jeigu pelno nuostolio ataskaitoje yra aiškiai išskirtos turto nusidėvėjimo ir (ar) amortizacijos sąnaudos, jos taip pat neturėtų būti naudojamos Paskolos dydžiui apskaičiuoti.

Ar palūkanos perskaičiuojamos ir už praeitą laikotarpį, t. y. jei pratęsiama 12 mėnesių Paskolos sutartis dar 12 mėnesių laikotarpiui, tuomet už likusius (pratęsto termino) 12 mėnesio laikotarpį bus skaičiuojama padidinta 0,19 procentų palūkanų norma ir Paskolos gavėjas turės susimokėti skirtumą tarp 0,1 ir 0,19 procentų palūkanų normų už pradinį 12 mėnesių laikotarpį atsižvelgiant į faktiškai panaudotą paskolos sumą ir atliktus paskolos grąžinimus?

Taip, turi būti perskaičiuotos palūkanos visai paskolos sumai ir už praėjusį laikotarpį.

Prašome paaiškinti, ar finansų tarpininkai negali taikyti Paskolos gavėjo atžvilgiu standartinių finansų tarpininkų nustatytų mokesčių už įvairių pažymų (pvz., pažyma auditui) išdavimą.

Ne, negali.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-02