Kodėl naudinga?

Paskolos kelionių organizatoriams – tai paskolos, kurių tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma kelionių organizatoriams jų atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones.

Kas gali kreiptis?

Paskola skiriama atsiskaityti su turistais už dėl pandemijos metu neįvykusias organizuotas turistines keliones.

Paskolą galite gauti, jei:

 • Esate SVV subjektas ar didelė įmonė.
 • Turite galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą.
 • 2019 m. gruodžio 31 d. nesate sunkumus patirianti įmonė ir įmonių grupė ir jums nėra pradėtos bankroto procedūros.
 • Registrų centrui esate pateikęs 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Turi būti pateiktos jūsų ir kitų įmonės grupės įmonių (jei galioja), kuriai priklauso paskolos gavėjas, ataskaitos.

Kiek?

 • Priemonei skirta suma: iki 8 mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones
 • Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos suteikimo pateikimo metu turimą grąžinti sumą turistams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones.
 • Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur

Terminai

Sutartis pasirašoma ir paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2021 birželio 30 d., išmokama – ne vėliau kaip 2021 rugsėjo 30 d. pagal turimą skolą turistams už neįvykusias keliones.

Paskolos terminai:

 • iki 24 mėn., kai paskolos suma yra iki 20 tūkst. Eur;
 • iki 72 mėn., kai paskolos suma yra didesnė nei 20 tūkst. Eur (įskaitant atvejus, kai terminas pratęsiamas).

Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Kaip veikia?

Norėdami gauti paskolą turite pateikti:

 • SVV subjekto statuso deklaraciją (išskyrus, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė)
 • Darbo užmokesčio žiniaraščius (teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše.)
 • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą
 • Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė
 • Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priede Nr. 1)
 • Paskolos gavėjo deklaraciją (laisvos formos paaiškinimą) apie neįvykdytas turistines keliones, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams
 • Siūlymą dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą (paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše).

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

 

Paskolų sutartis kelionių organizatoriams:

 

Paskolos sumos didinimas

Esant poreikiui, paskolos suma kelionių organizatoriams gali būti didinama, paskolos gavėjui INVEGAI pateikus prašymą, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus INVEGAI prašymą dėl paskolos sumos didinimo, INVEGA atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą. Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne daugiau kaip 2 kartus ir ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 d.

Norėdami kreiptis į INVEGĄ dėl paskolos sumos didinimo pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, prašome pateikti el. p. tour.vertinimas@invega.lt rašytinį įmonės įgalioto atstovo prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu, kuriame būtų nurodomi įmonės rekvizitai ir atstovas, paskolos sutarties data, numeris ir suteikta suma, papildomai prašoma paskolos suma ir priežastis (atsiskaityti su turistais už neįvykusias keliones) dėl paskolos sumos didinimo.

Kartu su prašymu dėl paskolos sumos padidinimo turi būti pateikiama prognozuojama pelno nuostolių ataskaita bei pinigų srautų duomenys, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1) bei paskolos gavėjo deklaracija (laisvos formos paaiškinimas) apie neįvykdytas turistines keliones pagal organizuotas turistinių kelionių sutartis, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams.

 

Sąlygos

Pildyti paraišką

Pildymo instrukcija

Kontaktai:

paskolosturizmui@invega.lt

+37052107510

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-22