Kodėl naudinga?

Paskolos apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams – tai paskolos, kurių tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti.

Kas gali kreiptis?

Paskola skiriama būtinosioms išlaidoms (darbuotojų darbo užmokesčiui, transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai, turto išlaikymo išlaidoms, kitų gautų paskolų įmokų mokėjimui pagal paskolų grąžinimo grafikus) finansuoti:

 • Jei teikiate klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, paskola teikiama SVV subjektui ar didelei įmonei, turinčiai galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą;
 • Jei esate maitinimo paslaugų teikėjas, paskola teikiama didelei įmonei, kurios pagrindinė veikla yra Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
 • 2019 m. gruodžio 31 d. nesate sunkumus patirianti įmonė ir įmonių grupė ir jums nėra pradėtos bankroto procedūros;
 • Registrų centrui esate pateikę 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Turi būti pateiktos jūsų ir įmonės grupių finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis.

Kiek?

Priemonei skirta iki 22 mln. Eur teikti paskolas apgyvendinimo bei viešojo maitinimo paslaugų teikėjams.

Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur.

 • Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. ir iki 2021 m. birželio 30 d. planuojamas patirti išlaidas.
 • Paskola išmokama dalimis kiekvieną ketvirtį (kas 90 kalendorinių dienų).

Terminai

 • Sutartis pasirašoma ir paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2021 birželio 30 d. ir išmokama ne vėliau kaip 2021 rugsėjo 30 d.
 • Paskolos terminas – iki 72 mėn.
 • Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.
 • Paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn. po paskolos sutarties sudarymo.

Kaip veikia?

Norėdami gauti paskolą turite pateikti:

 • SVV subjekto statuso deklaraciją;
 • Darbo užmokesčio žiniaraščius (nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše.);
 • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 • Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 • Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srauto duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1);
 • Siūlymą dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą (paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše).

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

 

Paskolų sutartis agyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams:

 

Paskolos sumos didinimas

Esant poreikiui, paskolos suma apgyvendinimo paslaugų ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams gali būti didinama, paskolos gavėjui INVEGAI pateikus prašymą, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus INVEGAI prašymą dėl paskolos sumos didinimo, INVEGA atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą. Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 d.

Norėdami kreiptis į INVEGĄ dėl paskolos sumos didinimo pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, prašome pateikti el. p. tour.vertinimas@invega.lt rašytinį įmonės įgalioto atstovo prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu, kuriame būtų nurodomi įmonės rekvizitai ir atstovas, paskolos sutarties data, numeris ir suteikta suma, papildomai prašoma paskolos suma ir priežastis (būtiniausioms apyvartinėms lėšoms) dėl paskolos sumos didinimo.

Kartu su prašymu dėl paskolos sumos padidinimo turi būti pateikiama prognozuojama pelno nuostolių ataskaita bei pinigų srautų duomenys, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (aprašo priedas Nr. 1).

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-22