Nuo 2018 m. gegužės mėn. 08 d. sustabdytas paraiškų priėmimas ir koreguojamas priemonės finansavimo sąlygų aprašas. Daugiau informacijos >>

Visi taikomi reikalavimai ir sąlygos yra priemonės „Parama darbui“ finansavimo sąlygų apraše.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Parama darbui“ Nr. 1

Priemonės tikslas

Sudaryti palankesnes sąlygas gyventojų užimtumui teikiant finansines paskatas darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis. Priemonei yra skirta 40,55 mln. Eur Europos socialinio fondo lėšų.

Numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas. Pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas skirta 15 mln.  Eur, paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 28 d., pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas yra skirta 25,55 mln. Eur, kuris planuojamas skelbti 2019 m. I ketv.

Remiama veikla Finansinių paskatų (kompensuojant darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalį) darbdaviams, įdarbinantiems su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis (pirmą kartą įsidarbinusiems asmenis nuo 18 iki 29 metų ir įsidarbinusiems vyresniems negu 54 metų asmenis), teikimas.
Pareiškėjai Viešieji ar privatūs juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), juridinių asmenų filialai ar atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla
Kompensacijos laikotarpis Kompensacijos laikotarpio pradžia negali būti ankstesnė kaip Aprašo įsigaliojimo data, o pabaiga negali būti vėlesnė kaip 2023 m. rugsėjo 30 d. Kompensacijos laikotarpis skaičiuojamas mėnesiais. Ilgiausi galimi kompensacijų laikotarpiai:

– 12 kalendorinių mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo pirmą kartą įsidarbinusio asmens nuo 18 iki 29 metų (yra įsidarbinęs pirmą kartą pagal darbo sutartį (t. y. iki tol nedirbęs pagal darbo sutartį ir neturėjęs valstybės tarnautojo statuso)) pirmos darbo dienos, jei ji sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, arba nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos, jei ji nesutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena;

– 24 kalendorinių mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo įsidarbinusio vyresnio negu 54 metų asmens (ne mažiau kaip 6 mėnesius (nepertraukiamai) nedirbo pagal darbo sutartį (-is) ir neturėjo valstybės tarnautojo statuso) pirmos darbo dienos pas darbdavį, kuris pirmasis pateikė paraišką INVEGAI, jei ji sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, arba nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos, jei ji nesutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena.

Kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidų dalies dydis Kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidų dalies dydis už darbuotojus apskaičiuojamas taikant fiksuotąjį įkainį, kuris yra lygus 0,233 Eur už vieną atitinkamą mėnesį darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio eurą. Įkainio dydis projektų įgyvendinimo metu nebus keičiamas.

Didžiausias faktinis apskaičiuoto darbo užmokesčio išlaidų dydis, pagal kurį skaičiuojama darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacija, negali viršyti 760 Eur. Jei darbuotojui apskaičiuotas darbo užmokestis viršija 760 Eur per mėnesį, kompensacija skaičiuojama tik pagal 760 Eur dydžio sumą. Pavyzdžiui: už pirmą kartą įsidarbinusį asmenį nuo 18 iki 29 metų: 760 Eur dauginame iš fiksuotojo įkainio dydžio (0,233) ir didžiausio kalendorinių mėnesių skaičiaus: 760 Eur x 0,233 x 12 mėn. = 2 124,96 Eur. Už įsidarbinusį vyresnį negu 54 metų asmenį: 760 Eur dauginame iš fiksuotojo įkainio dydžio (0,233) ir didžiausio kalendorinių mėnesių skaičiaus: 760 Eur x 0,233 x 24 mėn. = 4 249,92 Eur.

Maksimali kompensacijos suma Didžiausia galima pareiškėjui (projekto vykdytojui) skirti finansavimo lėšų suma pagal visas dotacijų sutartis priemonės įgyvendinimo laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur.
Kompensavimo tvarka

Kompensuotina konkretaus darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalis kas ketvirtį nustatoma ir išmokama pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Fondo valdyba) pateiktus duomenis INVEGAI automatiniu būdu. Nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma, pasikeitus Fondo valdybos informacinės sistemos duomenims, nėra tikslinama.

Jei projekto vykdytojas ataskaitinio kalendorinio ketvirčio paskutinę kalendorinę dieną turi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, išskyrus atvejus, kai tokio įsiskolinimo suma yra mažesnė nei 15 eurų, darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensacija projekto vykdytojui nėra pervedama, išskyrus atvejį, kai, INVEGAI pateikus užklausą, automatiškai iš Fondo valdybos informacinės sistemos gaunama informacija, kad projekto vykdytojas yra sudaręs sutartį su Fondo valdybos teritoriniu skyriumi dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui mokėjimo atidėjimo. Kito ataskaitinio kalendorinio ketvirčio paskutinę kalendorinę dieną neturint įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, išskyrus atvejus, kai tokio įsiskolinimo suma yra mažesnė nei 15 eurų, kompensacija išmokama tik už praėjusį ir už einamąjį ataskaitinį kalendorinį ketvirtį.

Atkreipiame dėmesį, kad nepateikus užpildytos paraiškos per 3 mėnesius nuo darbuotojo įdarbinimo pas pareiškėją dienos, darbo užmokesčio išlaidų dalis kompensuojama nuo paraiškos pateikimo dienos. Per tris mėnesius nuo darbuotojo įdarbinimo pas pareiškėją dienos pareiškėjui pateikus užpildytą paraišką darbo užmokesčio išlaidų dalis kompensuojama nuo darbuotojo įdarbinimo pas pareiškėją dienos (bet ne anksčiau nei nuo Aprašo įsigaliojimo dienos).

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-05-08