1. Ar išlaidos, patirtos Akceleravimo programoje nusirašo, ar jos turi būti įtrauktos į Verslo planą, kaip išlaidos, ir turi atsipirkti?

Akceleravimo programos yra įgyvendinamos Priešankstyvosios stadijos fonde, kurio investuotojai investicijų grąžą, gaunamą nuo konkrečios investicijos, skirstosi kiekvienos konkrečios investicijos atveju, kai tuo tarpu Ankstyvosios stadijos fondo investicijų grąža yra skaičiuojama ir dalijama fondo lygiu.

2. Klausimas dėl Fondo valdytojo įkūrimo. Kadangi tai bus nauji fondai, kaip pasiskirsto akcinis kapitalas, kai „Invega“ investuoja 6,7 mln. Eur į naują UAB, o valdytojas yra, pvz.: pagrindinis valdytojas X (100 tūkst. Eur), A investuotojas, B (350 tūkst. Eur) ir C investuotojas (200 tūkst. Eur).

Tai priklausys nuo fondo juridinio statuso ir bus sutarta kiekvienu atveju individualiai.

3. Ir įnašams (investicijoms) pradžiai reikia sutarčių? O vėliau kaip tie įnašai įnešami į fondą – iškarto visi ar dalimis, priklausomai nuo investicijų pasiskirstymo, – 90 proc. („Invegos“) + 10 proc. (privačių)?

Finansavimas iš investuotojų yra pašaukiamas dalimis (investicijoms ir valdymo mokesčiui).

4. Ar fondų administravimo mokesčiui (išlaidoms) yra nustatyti ribojimai?

Prašome žiūrėti Atrankos sąlygų 1 priedo skiltį „Valdymo išlaidos ir mokestis“.

5. Kaip pasiskirsto ir grąžinami pinigai „Invegai“? Pvz., investuojama suma (300 tūkst. Eur) 200 tūkst. Eur „Invegos“ pinigų ir 100 tūkst. Eur privačių lėšų į A startupą. Po 3 metų darome exitą už 800 tūkst. Eur. Kaip grįžta pinigai į fondą ir kaip pasiskirsto uždarbiai privatiems investuotojams fonde – ar „Invega“ pasiima tik 4 proc., o likusius pasilieka fondas ir pasiima privatūs investuotojai?

Pajamos, gaunamos iš kiekvienos Priešankstyvosios stadijos fondo investicijos, turi būti paskirstytos kiekvienu konkrečiu atveju tokiu būdu, kad kiekvienas Priešankstyvosios stadijos fondo investuotojas (įskaitant ir „Invegą“) gautų grynąją investicijų grąžą, lygią 4 proc. per metus, iš individualios investicijos. Pajamos, viršijančios šią sumą yra paskirstomos pagal Fondo valdytojo pateiktą pasiūlymą.

Pajamos, gaunamos iš Ankstyvosios stadijos fondo, turi būti paskirstytos tokiu būdu, kad kiekvienas Ankstyvosios stadijos fondo investuotojas (įskaitant ir „Invegą“) gautų grynąją investicijų grąžą, lygią 4  proc. per metus (Investuotojų gaunama pelno dalis) prieš Fondo valdytojui įgyjant teisę gauti pelno dalį (Valdytojo pelno dalis). Pajamos, viršijančios šią sumą yra paskirstomos pagal Fondo valdytojo pateiktą pasiūlymą.

6. Ar advokatų profesinė bendrija ar advokatas gali dalyvauti atrankoje su keliais skirtingais pareiškėjais?

Atrankos sąlygose ribojimų nustatyta nėra, tačiau ribojimai gali kilti iš LR galiojančių teisės aktų, susijusių su fondo struktūra ar forma, taip pat su advokatų veikla (pvz., Lietuvos advokatūros įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad advokatų profesinė bendrija negali verstis kita negu teisinių paslaugų teikimas veikla.

7. Ar advokatų profesinė bendrija ir (ar) advokatas gali būti pareiškėju ar pareiškėjo komandos nariu?

Žr. atsakymą į prieš tai esantį  klausimą.

8. Jeigu advokatų profesinė bendrija būtų fondo valdytojo akcininkas, ar „Invega“ nematytų interesų konflikto ir tai būtų leidžiamos išlaidos, jeigu vėliau, būdama fondo valdytojo akcininke, profesinė bendrija teiktų teisines paslaugas: a) valdomo akceleravimo programos dalyvaujantiems startuoliams; b) startuoliams, į kuriuos investavo pre-akceleravimo ar akceleravimo fondas; c) pačiam fondo valdytojui; d) kitiems fondų valdytojams?

Interesų konfliktas būtų visais įvardytais atvejais.

9. Ar kandidatas į fondo valdytojus gali būti ne ES pilietis?

Gali.

10. Ar galite nurodyti toliau nurodytos patirties vertinimo kriterijus ir atitinkamą reikšmingumą: patirtis vykdant akceleravimo programas (kartų skaičius, geografija, startuolių skaičius ir pan.); investavimo patirtis (investicijų skaičius, investicijų dydis, pasitraukimų skaičius, vertinimas ir pan.). Kas yra svarbiau – investicijų per paskutiniuosius 2 metus lygis ar pasitraukimai (nes paskutiniųjų 2 metų aktyviausi investuotojai vis tiek turės laukti ¾ metų, kol galės pasitraukti)?

Fondo valdytojo patirtis bus vertinama kartu su kitais kriterijais, nurodytais Atrankos sąlygų V dalyje „Atrankos procesas“ pagal Trumpojo kriterijų sąrašo dalį „Valdymas“, kuriam skirtas 40 proc. reikšmingumas.

11. Ar yra nustatytas arba numatytas mažiausias / didžiausias Fondo valdymo komandos narių skaičius?

Valdymo komandos narių skaičius nėra nustatytas (ribojamas).

12. Ar yra nustatytas minimalus valdymo mokestis (proc.)?

Nėra nustatyto minimalaus valdymo mokesčio, tačiau jis turi būti pagrįstas ir nebūti nepagrįstai mažas.

13. Fondas turėtų siekti pritraukti ne mažiau kaip 10 proc. papildomo finansavimo iš nepriklausomų privačių investuotojų skaičiuojant nuo viso Fondo ar Ankstyvosios stadijos fondo? 

10 proc. skaičiuojama ne nuo Priešankstyvosios stadijos fondo, o nuo viso Fondo (įskaitant Priešankstyvosios ir Ankstyvosios stadijos fondus) vertės.

14. Jeigu planuojama pritraukti daugiau nei 10 proc. privačių lėšų, ar tai bus vertinama teigiamai, ar neturės jokios įtakos, nes svarbiausia pritraukti 10 proc.?

Didesnis privačių lėšų pritraukimas vertinamas aukštesniais balais.

15. Koks yra planuojamas Fondo uždarymų skaičius? 

Nėra nustatyta.

16. Ar 2 priedą ir 4 priedą turi užpildyti ir pasirašyti kiekvienas Pareiškėjo komandos narys? 

2 priedas yra pateikiamas bendrai nuo Pareiškėjo, o 4 priedas pildomas kiekvieno Pareiškėjo komandos nario.

17. Ar Pareiškėjas ir (arba) Pareiškėjo teisinis atstovas turi pasirašyti kiekvieną Verslo plano lapą?  

Ne, kiekvieno lapo pasirašyti nereikia.

18. Kokie yra nustatyti pokalbių su atrinktais Fondo valdytojais terminai? 

Pareiškėjas(-ai) gali vien tik „Invegos“ nuožiūra būti pakviestas (-i) pristatyti „Invegai“ Verslo planą (-us) ir atsakyti į su juo susijusius klausimus Vilniuje iki 2018 m. liepos 5 d.

19. Ar į Priešankstyvosios stadijos fondą gali investuoti (būti investuotojais) mokslo ir technologijų parkai? (dalininkas – arba Ekonomikos ir inovacijų ministerija arba miesto savivaldybė)

Investuotojai į Priešanktyvosios stadijos fondą turi atitikti nepriklausomo privataus investuotojo apibrėžimą, nustatytą Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus 2 straipsnio 72 punkte.

20. Ar infrastruktūros mokesčio dalis, iš esmės akceleravimo veiklos patalpų nuomos mokestis, gali būti imama iš Akceleravimo fondo Galutinių naudos gavėjų?

Fondo valdytojai (įskaitant jų filialus) negali imti mokesčio iš Priešankstyvosios stadijos fondo Galutinių naudos gavėjų už Akceleravimo programų paslaugas.

21. Ar fondo valdymo įmonė turi būti įsteigta Lietuvoje?

Fondai turės būti įsteigti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Fondo valdytojas ir visi susiję subjektai (pvz.: investicijų patarėjas, Valdytojo sėkmės mokestį gaunanti bendrovė) turės būti įsteigti Europos Sąjungoje.

22. Ar investuotojų finansinis įnašas turės būti pervestas į fondo sąskaitą prieš fondo investavimo laikotarpio pradžią?

Tai priklausys nuo Verslo plane pateikto pasiūlymo ir bus sutarta kiekvienu atveju individualiai.

23. Ar investicinis komitetas gali būti sudarytas iš bet kurių valdybos narių, net jei jie yra finansiškai įsipareigoję fondui? Ar gerai suprantame, kad jie nėra traktuojami kaip nepriklausomi investuotojai?

Praktikoje fondo investicinį komitetą dažniausiai sudaro fondo valdytojo komandos nariai. Pareiškėjas turi pasiūlyti, kokia bus investicinio komiteto sudėtis ir ryšiai Verslo plane. Visi asmenys, finansiškai  įsipareigoję fondui (išskyrus “Invegą“) yra laikomi nepriklausomais privačiais investuotojais (kaip jie apibrėžti Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus 2 straipsnio 72 punkte).

24. Pagal lietuviškas taisykles įmonės turi būti nebiržinės MĮ, o pagal angliškas – unlisted MSEs. Ar įmonės pagal dydį turi būti mažos ir labai mažos (MĮ) ar labai mažos, mažos ir vidutinės (MVĮ)?

MSE angliškai reiškia Micro and Small Enterprises, todėl galutiniai naudos gavėjai turės būti MĮ.

25. Ar MĮ gali būti gavusios pajamų?

Prašome vadovautis Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatomis, susijusiomis su tinkamomis finansuoti įmonėmis.

26. Ar fondas gali prašyti avanso steigimosi išlaidoms?

Valdymo išlaidos bus mokamos tik įsteigus fondą. Išlaidos gali būti patiriamos ir laikomos tinkamomis apmokėti tik po to, kai yra priimamas sprendimas pasirašyti fondo steigimo sutartį su atrinktu fondo valdytoju.

27. Ar yra limitas, kiek paskesnių investicijų galima padaryti į pre-seed stadijos įmones?

Tokio ribojimo Atrankos sąlygose nėra nustatyta.

28. Ar investiciniam komitetui gali priklausyti kiti asmenys, kurie nėra komandos nariai? Jei taip, ar investiciniam komitetui gali priklausyti fiziniai asmenys, kurie yra akcininkai arba atstovai juridinių asmenų, kurie yra asociacijos nariai, kai ši asociacija taip pat vienija kitus juridinius asmenis, kurie patys arba jų akcininkai ar atstovai kaip fiziniai asmenys yra investuotojai fonde? Jei taip, ar reikėtų pateikti papildomas nešališkumo deklaracijas?

Praktikoje fondo investicinį komitetą dažniausiai sudaro fondo valdytojo komandos nariai. Pareiškėjas turi pasiūlyti, kokia bus investicinio komiteto sudėtis ir ryšiai Verslo plane.

29. Jei šie asmenys negali priklausyti investiciniam komitetui, ar jie gali sudaryti atskirą komitetą, kuris būtų pasitelkiamas potencialių galutinių naudos gavėjų atrankoje?

Fondas gali turėti ir papildomus patariamuosius (ekspertų) komitetus (grupes ar pan.).

30. Ar gali būti fondo valdymo įmonės akcininkais ne fondo valdymo komandos nariai? Ar asociacija, minėta praeitame klausime, gali būti fondo valdymo įmonės akcininkais? Jeigu taip, ar nepriklausomais investuotojais gali būti minėtos asociacijos nariai?

Prašome vadovautis Atrankos sąlygų 1 priedo dalimi „Reikalavimai Fondo valdytojui“.

31. Kaip suprasti sąvoką “nuo pirmojo fondo uždarymo”? Ar tai reiškia, kad uždarymų gali būti ne vienas, t. y. kad fondas, investavęs į kelias įmones, gali vėl atsidaryti ir pritraukti naujų lėšų?

Taip, uždarymų gali būti ne vienas.

32. Kokiais atvejais gali būti prašoma pratęsti fondo investavimo bei fondo trukmės laikotarpius 2 metams?

Tai priklausys nuo Verslo plane pateikto pasiūlymo ir bus sutarta kiekvienu atveju individualiai.

33. Ar bus pratęsiamas (nukeltas) paraiškų pateikimo terminas?

Ne.

34. Ar vienas Pareiškėjas gali dalyvauti atrankoje teikiant du atskirus pasiūlymus: a) jei yra skirtingi investuotojai, bet Fondo valdytojų komanda išlieka ta pati, arba b) skiriasi ir Fondo valdytojų komandos nariai ir privatūs investuotojai?

Abiem atvejais gali.

35. Ar Pareiškėjas gali dalyvauti atrankoje kaip vienas potencialus fondo valdytojas?

Pareiškėjas, teikdamas Paraišką valdyti Fondą (šis fondas šiuo atveju nebus juridinis asmuo), kurį sudarys du atskiri juridiniai asmenys, t. y. Priešankstyvosios stadijos fondas (kuris investuos į įmones ir jas akceleruos) ir Ankstyvosios stadijos fondas (kuris tik investuos į įmones), siekia būti potencialiu fondo valdytoju, t. y. įsteigti du atskirus fondus  (juridinius asmenis) ir juos valdyti. Jeigu turima mintyje, ar galima atskirai teikti Paraišką tik Priešankstyvosios stadijos fondo arba Ankstyvosios stadijos fondo valdymui – tada atsakymas yra ne.

36. Ar Fondo valdytojas yra vienas juridinis vienetas, valdantis abu fondus (Priešankstyvosios stadijos fondą ir Ankstyvosios stadijos fondą)? Ar fondų valdymams turės būti steigiami atskiri juridiniai vienetai?

Priklausomai nuo fondo juridinės formos. Jeigu pagal pasirinktos juridinės formos teisinį reglamentavimą vienas juridinis asmuo gali valdyti tik vieną fondą – tada turės būti steigiami du juridiniai asmenys. Jeigu pagal pasirinktos juridinės formos teisinį reglamentavimą tokių ribojimų nėra – vienas juridinis asmuo galės valdyti abu įsteigtus juridinius asmenis.

37. Koks bus lėšų pasiskirstymas fonduose? Ar tiesa, kad nepriklausomų privačių investuotojų lėšos (jeigu tik 10%) bus investuojamos tik į Ankstyvosios stadijos įmones? Ar Fondo valdytojas galės įsipareigoti abiems fondams pagal norimą, ar pagal nurodytą (70/30) proporciją?

Tai yra Pareiškėjo sprendimas. Privačios lėšos gali būti pritraukiamos tiek į Priešankstyvosios stadijos fondą, tiek ir į Ankstyvosios stadijos fondą. Ribojimų nėra numatyta.

38. Ar Akceleravimo programų išlaidos bus skaičiuojamos bendrai nuo viso Fondo dydžio (pvz., 5% nuo 100%), ar tik nuo Priešankstyvosios stadijos fondo dalies (5% nuo 70%)?

Priešankstyvosios stadijos fondas ir Ankstyvosios stadijos fondas bus du atskiri juridiniai asmenys, todėl jų išlaidos turi būti skaičiuojamos atskirai. Fondas yra bendrinis pavadinimas ir jis neturės juridinio statuso – atrankos dokumentuose jis naudojamas tik pareiškėjų aiškumo dėlei, kad vienas Fondo valdytojas (Pareiškėjas) privalės įsteigti ir valdyti du atskirus juridinius asmenis (Priešankstyvosios stadijos fondą ir Ankstyvosios stadijos fondą).

39. Ar fondo valdymo mokestis (darbo užmokesčiai) ir išlaidos (patalpų nuoma komandai, komunalinės išlaidos ir t. t.) bus skaičiuojamos bendrai visam fondui ar dalinamos kažkokiomis proporcijomis?

Žr. atsakymą prieš tai.

40. Ar Fondui būtina pritraukti 10% lėšų iš privačių nepriklausomų investuotojų, ar užteks siekti pritraukti šią sumą? Kas nutiks, jei 10% papildomų lėšų iš nepriklausomų privačių investuotojų nebus pritraukta?

Atrankos sąlygose nustatyta, kad Fonde turi būti siekiama pritraukti mažiausiai 10 proc. privačių lėšų. Privačių lėšų pritraukimas bus vertinamas atliekant paraiškų kokybinį vertinimą.

41. Ar investicinis komitetas bus sudarytas iš fondo valdybos narių? Jei fondo valdybos nariai turės investuoti į fondą (finansiškai įsipareigoti), o investicinis fondas pagal taisykles negali būti investavęs į fondą, iš ko bus sudarytas komitetas? Ar ne visi komandos nariai galės investuoti į fondą?

Praktikoje fondo investicinį komitetą dažniausiai sudaro fondo valdytojo komandos nariai. Pareiškėjas turi pasiūlyti, kaip jis planuoja investuoti nuosavas lėšas į konkretų fondą.

42. Ar mentorių paslaugos gali būti perkamos? Ar jos skaičiuojamos prie Akceleravimo programų išlaidų?

Taip.

43. Kaip suprasti punktą, susijusį su pakeitimo kapitalu? Ar fondas pats galės perpirkti akcijas iš buvusių akcininkų, ar turės suteikti lėšas įmonei, kuri pati perpirks akcijas?

Prašome vadovautis Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatomis, susijusiomis su pakeitimo kapitalu.

44. Ar Akceleravimo programos turės būti to paties pobūdžio ir būti teikiamos visiems numatytiems ~35 priešankstyvojo fondo naudos gavėjams per numatytus 4 kartus po ~10 įmonių per vieną kartą?

Patiksliname, kad  Priešankstyvosios stadijos fondo naudos gavėjų turės būti ~45, o ne ~35. Visos vieno Fondo valdytojo teikiamos Akceleravimo programos turės būti to paties pobūdžio.

45. Kaip bus dalijamasis įmonių pelnas tarp fondo investuotojų? Ar bus skaičiuojamas pelnas nuo įmonių pardavimo? Ar visas pelnas turės būti padalintas investuotojams, pirma atskaičiavus pradines investicijas bei 4% metinę investicijų grąžą, ar dalis pajamų bus paliekama įmonei? Kaip bus daroma su įmonės pelnu, jei jis jau bus uždirbamas iš įmonės veiklos?

Pelno dalijimo principai yra nurodyti Atrankos dokumentuose. Pelnas iš įmonės veiklos bus dalijamas pagal galiojančias teisės aktų nuostatas.

46. Ar Atrankos sąlygų priedas Nr. 3 (Verslo planas) turi būti vienas su abiejų fondų planais, ar du atskiri priedai Nr. 3 Priešankstyvosos stadijos ir Ankstyvosios stadijos fondams? Šiuo metu neaišku, ar Pareiškėjui reikia pildyti 2 dokumentų komplektus Priešankstyvosos stadijos ir Ankstyvosios stadijos fondams ar vieną dokumentų komplektą Akceleravimo fondui.

Atrankos sąlygų priedai Nr. 2 ir Nr. 4 yra pildomi bendrai už abu fondus, o Atrankos sąlygų 3 priedas pildomas kiekvienam fondui (Priešankstyvosios stadijos fondui ir Ankstyvosios stadijos fondui) atskirai.

47. Kuri patirtis Fondo valdytojui yra reikalingesnė ir vertinama aukštesniais balais: fondų valdymo patirtis ar akceleravimo programų įgyvendinimo?

Abi patirtys yra vertinamos vienodai pagal Atrankos sąlygose nustatytus kriterijus.

48. Ar tikimasi, kad Akceleravimo programos ir fondai turėtų būti orientuoti į tam tikrą sektorių ar sritį?

Tokių reikalavimų Atrankos sąlygose nėra nustatyta.

49. Ar rekomendacijos turi būti pilnos rašytinės rekomendacijos ar kontaktiniai duomenys asmenų, su kuriais bus susisiekta dėl rekomendacijų?

Užtenka nurodyti kontaktinius asmenų, su kuriais būtų galima susisiekti dėl rekomendacijų, duomenis.

50. Ar galima pateikti pasirašytas skenuotas ir spausdintas deklaracijų A ir B dalis?

Taip.

51. Ar paraiška gali būti pateikta tik viena iš šių kalbų: lietuvių arba anglų?

Taip, užtenka pateikti tik viena iš šių kalbų.

EN

1. Are the costs incurred under the Acceleration Programme written off or do they have to be included in the Business Plan as costs and must pay back?

The Acceleration Programmes are implemented under the Pre-seed Fund whose investors share the return on a particular investment in the case of each and every particular investment, whereas the return on investment of the Seed Fund is calculated and shared at the fund level.

2. A question regarding the establishment of the Fund Manager. Since these will be new funds, how is the share capital allocated when INVEGA invests EUR 6.7m into a new company and the manager is, e.g. the Principal Manager X (EUR 100,000), Investor A, Investor B (EUR 350,000) and Investor C (EUR 200,000).

This will depend on the legal status of the fund and will be agreed on a case-by-case basis.

3. Do the initial contributions (investment) need agreements? And how are these contributions later made to the fund: as a lump-sum payment or in instalments depending on the allocation of investments as 90% (INVEGA) + 10% (private)?

Funding from investors is called in instalments (for investments and management fee).

4. Are there any limits imposed on the administration fee (costs) of the funds?

Please see Management Costs and Fee of Annex 1 to the Call for Expression of Interest.

5. How is money allocated and returned to INVEGA? For instance, the investment amount (EUR 300,000) is comprised by the INVEGA contribution of EUR 200,000 and the private contribution of EUR 100,000 into the start-up A. After three years, the exit at EUR 800,000 takes place. How are the money returned to the fund and how the earnings are allocated to the private investors of the fund? Does INVEGA take only 4% and the remaining amount is shared between the fund and private investors?

Revenue generated by each investment of the Pre-seed Fund must be allocated in each and every case in such a way that each investor of the Pre-seed Fund (including INVEGA) receives a net return on investment at an annual rate of 4% from the individual investment. All revenue in excess of that amount is allocated according to the proposal made by the Fund Manager

Revenue generated by the Seed Fund must be allocated in such a way that each investor of the Seed Fund (including INVEGA) receives a net return on investment at an annual rate of 4% (profit share of Investors) before the Fund Manager becomes entitled to receive the share of the profit (profit share of the Manager). All revenue in excess of that amount is allocated according to the proposal made by the Fund Manager.

6. Can a law partnership or an attorney participate in the selection procedure with several different applicants?

The Call for Expression of Interest contains no restrictions but they may arise out of applicable Lithuanian law related to the structure or form of the fund as well as the activities of attorneys (e.g. Article 29(1) of the Law states that a law partnership may not engage in activities other than the provision of legal services. 

7. Can a law partnership and/or an attorney act in the capacity of an applicant or a member of the applicant’s team?

See the reply to previous question.

8. Should a law partnership be a shareholder of the fund manager, would INVEGA see a conflict of interests and would these constitute eligible costs provided that the law partnership, as the shareholder of the fund manager, would subsequently provide legal services: (a) to the start-ups participating in the managed acceleration programme; (b) to the start-ups in which investments of the pre-acceleration or acceleration fund were made; (c) to the fund manager itself; (d) to other fund managers?

All these cases would constitute a conflict of interests.

9. Can a candidate Fund Manager be a non-EU citizen?

Yes, it can.

10. Could you specify evaluation criteria and relevant weights for the following experience, if any: Experience in running accelerator programs (no. of batches, geographies, no. of startups, etc.); Investment experience (no. of investments, size of investments, no. of exists, valuation, etc.). What is more important – level of investment in the last 2 years or exits (as most active investors in past 2 years will still have to wait ¾ years for an exit)?

The experience of the Fund Manager will be evaluated together with the other criteria specified in Section V of the Call for EoI according to the section of the Short List of Criteria (Management) with a weight of 40%.

11. Is there a specified or foreseen minimum/maximum number of Fund management team’s members?

The number of members of the management team has not been pre-defined (limited).

12. Is there a pre-defined minimum management fee %?

There is no pre-defined minimum management fee but the fee must be reasonable and cannot be abnormally low.

13. The Fund should target a minimum of 10% additional finance from independent private investors as a percentage of total Fund or as a percentage of Seed Fund? 

The rate of 10% is applied to the value of the entire Fund (both Pre-seed and Seed Funds) not only of the Pre-seed Fund.

14. If private commitment is above 10%, will that be evaluated positively or will have no impact as long as you commit 10%?

A higher amount of private commitments will receive a higher score. 

15. What is an expected number of Fund closings? 

No pre-defined number.

16. Shall Annex 2 and Annex 4 be filled in and signed by each team member of the Applicant? 

Annex 2 is to be submitted by the Applicant as an entity and Annex 4 is to completed by each member of the Applicant’s team.

17. Does each page of the Business Plan have to be signed by the Applicant and/or Applicant’s legal representative?  

No, each page does not have to be signed.

18. What is the foreseen timeframe for the pre-selected Fund managers’ interviews? 

The Applicant(s) may, at the sole discretion of INVEGA, be invited to present the Business Plan(s) to INVEGA and answer related questions in Vilnius by 5 July 2018.

19. Can science and technology parks invest in the Pre-seed Fund (act as investors)? (where the Ministry of Economy or municipality is a shareholder)

Investors to the Pre-seed Fund much meet the definition of an independent private investor laid down in Article 2(72) of Chapter I of the General Block Exemption Regulation.

20. Can the infrastructural cost part, in essence, the rent of premises for the acceleration activities, be charged to the final recipients in the acceleration fund?

Fund Managers (including their branches) cannot charge any costs of the Acceleration Programme services from the final beneficiaries of the Pre-seed Fund.

21. Does the management company of the fund have to be incorporated in Lithuania?

Funds will have to be incorporated according to the laws of the Republic of Lithuania. The Fund Manager and all related entities (e.g. the investment advisor, the company receiving the success fee of the Manager) will have to be incorporated in the European Union.

22. Will the financial contribution of investors have to be transferred to the fund’s account before the start of the fund’s investment period?

This will depend on the proposal made in the Business Plan and will be agreed on a case-by-case basis.

23. Can the investment committee be made up of any members of the board even if they have made financial commitments towards the fund? Do we understand correctly that they are not treated as independent investors?

In practice, the investment committee of the fund is usually made up of the members of the fund manager’s team. The Applicant must propose the composition of the investment committee and relations in its Business Plan. All persons who have made financial commitments towards the fund (except INVEGA) are deemed to be independent private investors (within the meaning of Article 2(72) of Chapter I of the General Block Exemption Regulation).

24. The entities must be “nebiržinės MĮ” according to the rules in Lithuanian and unlisted MSEs according to the rules in English. In terms of size, do the entities have to be small and micro enterprises (MSEs) (“mažos ir labai mažos (MĮ)” in Lithuanian) or micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) (“labai mažos, mažos ir vidutinės (MVĮ)” in Lithuanian)?

The English acronym MSE represents Micro and Small Enterprises and, therefore, the final beneficiaries will have to be MSEs.

25. Are MSEs eligible if they have generated revenue?

Please rely on the provisions of the General Block Exemption Regulation related to eligible undertakings.

26. Can a fund request a pre-payment of establishment costs?

Management costs will be covered only after the fund is established. Costs may be incurred and deemed to be eligible only after the decision to sign the fund’s incorporation agreement with the selected Fund Manager has been adopted.

27. Is there any limit on subsequent investments that can be made in pre-seed undertakings?

No such limit has been set in the Call for Expression of Interest.

28. Can the investment committee include persons other than the team members? If yes, can the investment committee include natural persons who are shareholders or representatives of legal persons which are members of the association, where such association also unites other legal persons which are themselves or their shareholders or representatives as natural persons are the fund’s investors? If yes, should additional declarations of impartiality be submitted?

In practice, the investment committee of the fund is usually made up of the members of the fund manager’s team. The Applicant must propose the composition of the investment committee and relations in its Business Plan.

29. If these persons cannot serve on the investment committee, can they set up a separate committee which would be engaged for the purposes of selection of potential final beneficiaries?

The fund may also have additional advisory (expert) committees (groups, etc.).

30. Can persons other than the members of the fund’s management team be shareholders of the fund’s management company? Can the association referred to in the previous question be a shareholder of the fund’s management company? If yes, can the members of that association act as independent investors?

Please see Requirements for the Fund Manager of the Call 1 for Expression of Interest.

31. How should the term “after the first closing of the fund” be interpreted? Does it mean that there may be more than one closing, i.e. that after investing in several undertakings the fund may reopen and raise new commitments?

Yes, there can be a number of closings.

32. What are the cases when the investment period of the fund and duration of the fund can be requested to be extended for 2 years?

This will depend on the proposal made in the Business Plan and will be agreed on a case-by-case basis.

33. Will the Deadline for submitting Applications be extended (postponed)?

No.

34. Can a single applicant take part in the selection process with two different submissions? a) Where the investors are different but the fund management team remains the same; or b. Where both the fund management team and private investors are different persons.

Possible in both cases.

35. Can an Applicant take part in the selection process as just one potential fund manager?

When making its submission to manage the Fund (in this case the fund is going to be an entity without legal personality) consisting of two separate legal persons, i.e. a Pre-seed Fund (which is going to invest into businesses and accelerate them) and a Seed Fund (which is going to invest only), the Ppplicant seeks to be a potential Fund manager, i.e. establish two separate funds (legal persons) and run them. If what was meant by this question is whether it is possible to submit an Application to manage either the Pre-seed Fund or the Seed Fund, then the answer is no.

36. Is the Fund manager to act as a single legal person managing both funds (Pre-seed Fund and Seed Fund)? Will it be required to establish separate legal entities to manage the two funds?

It depends on the legal form of the fund. If the regulatory framework in relation to the legal form chosen should anticipate that one legal entity can manage just one fund, then two separate entities will have to be established. If the regulatory framework in relation to the legal form chosen should set out no such restrictions, then the same entity will be able to manage both legal entities established.

37. What is going to be the allocation of funds in the funds? It is true that funds raised from independent private investors (if just 10%) will be invested solely into pre-seed businesses? Will the fund manager be able to commit to both funds in the proportions it wishes? Or strictly in the proportions specified (70/30)?

This decision is left up to the discretion of the Applicant. Private funding may be raised both in the Pre-seed Fund and the Seed Fund. There are no restrictions in the Call for EoI.

38. With regards to the calculation of acceleration programme costs: will they be calculated from the aggregate size of the fund (e.g., 5% from 100%), or just from the Pre-seed Fund portion (5% from 70%)? 

Both the Pre-seed Fund and the Seed Fund will be two separate legal entities; for this reason their costs should be calculated separately. The name ‘Fund’ is just a generic name and the Fund will have no legal personality – the term in the Call for EoI is used purely for convenience purposes. One Fund manager (the Applicant) will have to establish and run two separate legal entities (the Pre-seed Fund and the Seed Fund).

39. Will the fund management fee (employment fees) and costs (rents of premises for the team, utilities bills, etc.) be calculated jointly for the entire fund, or divided in certain proportions?

See answer abow.

40. Is the Fund required to raise 10% from independent private investors or it is enough that the Fund will put every effort to raise this amount? What happens if the Fund fails to raise 10% of additional funding from independent private investors?

The Call for EoI sets out that the fund has to put every effort to raise at least 10% of funds from private investors. Funds raised from private investors will be assessed when conducting qualitative evaluation of submissions.  

41. Will the Investment Committee consist of members of the fund’s management board? If members of the management board are required to invest in the fund (commit financially) and the investment fund cannot be an investor in the fund according to the Call for EoI, then who should sit on the committee? Does that mean that not all members of the team will be able to invest in the fund?

In practice an investment committee usually includes members of the fund manager’s team. The Applicant will have to propose how it plans to invest own funds in a specific fund.

42. Will it be possible to buy mentoring services? Will they be included in the acceleration programme costs?

Yes.

43. How do we interpret the clause in relation to replacement capital? Will the fund be able to repurchase shares from former shareholders? Or will it be required to provide funds to the entity that will be repurchasing shares?

Please follow the provisions of the General Block Exemption Regulation in relation to replacement capital.

44. Will Acceleration programmes have to be of the same nature and made available to all ~35 anticipated Final Recipients in the Pre-seed Fund in 4 batches ~10 companies per batch?

Specification: there will have to be ~45 Final Recipients in the Pre-seed Fund and not ~35. All Acceleration programmes made available by a single Fund manager will have to be of the same nature.

45. How will company profits be allocated among the fund’s investors? Will profits be calculated from company sales? Will all profits have to be distributed to investors by first deducting the initial investments and the annual ROI of 4%, or will part of income be left with a company? What will happen to company profits if such profits were to be earned from corporate operations? 

Profit allocation principles are specified in the documents of the Call for EoI. Profits from corporate operations will be distributed based on the legal provisions currently in force.

46. Does Appendix 3 (Business Plan) of the Call for EoI have to be provided just one with the plans of both funds, or do two separate Appendices 3 have to be provided for the Pre-seed Fund and the Seed Fund? Currently, it remains unclear whether the Applicant needs to fill out 2 sets of documents for the Pre-seed Fund and the Seed Fund separately, or just a single set of documents for the Acceleration Fund.

Appendix 2 and Appendix 4 of the Call for EoI are to be filled out in one copy for both funds and Appendix 3 has to be filled out for each fund separately (Pre-seed Fund and Seed Fund).

47. What type of experience is seen as more valuable for the Fund manager to have and consequently will be scored higher: that of fund management, or acceleration programme implementation? 

Both types of experience are valued equally as set out in the criteria of the Call for EoI.

48. Is there an expectation from the Acceleration programmes and the funds to be focused in a certain sector or field?

No such requirement is set out in the Call for EoI.

49. Do references have to be full written references, or just contact details of persons who can be contacted for references?

It is sufficient to provide contact details alone of the persons who can be contacted for the references.

50. Is it possible to submit signed, scanned and printed Parts A and B declarations?

Yes.

51. Does the application have to be submitted in one of these languages: Lithuanian or English?

Yes, it is sufficient to make the submission in just one language.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-02