1. Sąlygose nėra pateiktas išaiškinimas dėl komandos nario sąvokos ir reikėtų išaiškinti, kas yra laikomas komandos nariu ir kokiu santykiu jis turi būti susietas su finansų tarpininku (pareiškėju).

Paraišką teikia pareiškėjas, kurį sudaro komandos (pareiškėjo) nariai – ūkio subjektai. Komandos narys yra tas ūkio subjektas, kuris dalyvaus fondo įgyvendinime.

2. Pastabose yra punktas Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių „Invegai“ nevykdymą. Gal galima plačiau surašyti, kokios tai būtų prievolės, kokios atsakomybės bei ką reiškia jų nevykdymas?

Finansų tarpininko įsipareigojimai nustatyti techninėje užduotyje, jie taip pat bus perkelti ir į bendrijos veiklos sutartį. Tuo atveju, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, visi šios ūkio subjektų grupės nariai yra solidariai atsakingi už įsipareigojimų tinkamą įvykdymą. Tai ir turėtų būti nustatyta jungtinės veiklos sutartyje. Atsakomybė už finansų tarpininko įsipareigojimų nevykdymą bus numatyta bendrijos veiklos sutartyje.

3. Priemonės „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I“ finansų tarpininko atrankos sąlygų skyriuje „Bendrosios nuostatos“ 3.2 punkte nurodyta sąvoka: Aukštosios technologijos – aukštosios ir vidutiniškai aukštos technologijos pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos technologijų klasifikatorių.

Atsakymą rasite nuspaudę šią nuorodą.

4. Atrankos sąlygose nurodyta, kad „Kartu su paraiška teikiama informacija apie pareiškėjo tinkamumą (atitikimą atrankos sąlygose nurodytiems tinkamumo kriterijams įrodantys dokumentai, pareiškėjo deklaracija (atrankos sąlygų 3 priedas), jungtinės veiklos sutartis (jei paraišką pateikia ūkio subjektų grupė) ir kiti susiję dokumentai bei pareiškėjo verslo plano santrauka, parengta pagal atrankos sąlygų 5 priedą.“ Norime pasitikslinti, kas turi būti pateikta verslo plano santraukoje.

Verslo plano santraukoje turi būti pateikta visa informacija, kuri yra reikalinga siekiant įvertinti pareiškėjo atitikimą Atrankos sąlygų 24.10, 31 ir 36 punktams.

5. Prašome paaiškinti  Finansų inžinerijos priemonės „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I“ finansų tarpininko atrankos sąlygas. Klausimas – ar atrankos sąlygų 6 priedą „Pareiškėjo nepriklausomumo patvirtinimo deklaracija“ privaloma teikti su paraiška ir tuo atveju, kai atrankoje dalyvauja ūkio subjektų grupė sudaryta tik iš fizinių asmenų?

Pareiškėjo nepriklausomumo patvirtinimo deklaraciją turi pildyti kiekvienas pareiškėjo komandos narys – tiek atstovaujantis save, kaip fizinį asmenį, tiek ir juridinį asmenį.

6. Mes kaip mokslo institucija esame suinteresuoti dalyvauti įsteigto fondo veikloje siūlydami savo aukščiausio tarptautinio lygio ekspertus ir mūsų institucijoje sukurtą intelektinę nuosavybę komercinimui stegiant startuolius ir pumpurines įmones.

Mūsų ekspertai fondo steigėjui teiktų paslaugas dėl fondui pateiktų idėjų potencialo ir atitikimo MTEP vertinimo (ne kaip komandos nariai). Turime aukščiausio lygio specialistų ir mes nesame suinteresuoti, kad ekspertai teiktų šias paslaugas kaip fiziniai asmenys.

Stratuoliuose mūsų institucija neturi akcijų, tačiau pumpurinėse įmonėse turės dažniausiai tam tikrą dalį akcijų ir bus pasyvus akcininkas. Kiti akcininkai steigiamose įmonėse dažniausiai yra mūsų institucijos sukurtos intelektinės nuosavybės autoriai.

Mes planuojame pasirašyti bendradarbiavimo sutartį (NE jungtinės veiklos sutartį) kaip suinteresuota šalis su konkurso dalyviu.

Klausimas – jei jie laimės, ar mokslo institucija galės vėliau dalyvauti teikdami fondui savo intelektinės nuosavybės pagrindu sukurtas įmonės, kuriose institucija turi akcijas? Norėtųsi išgirsti platesnį komentarą

Kas be ko tiek mūsų tvarkose, tiek įsteigto fondo taisyklėse bus nurodyti saugikliai, kad ekspertai negali vertinti idėjų kuriuos vienokia ar kitokia forma dalyvauja patys.

Mūsų preliminariu vertinimu, tos pačios mokslo institucijos ekspertų dalyvavimas atrenkant potencialius investicinius projektus, kuriose mokslo institucija turėtų nuosavybės teisės dalių gali sąlygoti interesų konfliktą, tačiau atkreipiame dėmesį, kad fondo investicinius sprendimus priima investicinis komitetas, o viena iš patariamojo komiteto funkcijų – peržiūrėti, nustatyti ir įvertinti interesų konfliktų buvimą (nebuvimą) esamuoju laiku ir galimą jo atsiradimo riziką, bei teikti siūlymus investiciniam komitetui. Vadinasi, sprendimas dėl galimo interesų konflikto turės būti priimamas kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgus į visas tuo metu egzistuojančias aplinkybes (ekspertų nešališkumą, institucijos vidines interesų konfliktų valdymo taisykles ir pan.).

7. Prašome paaiškinti  Finansų inžinerijos priemonės „Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I“ finansų tarpininko atrankos sąlygas, kai pareiškėjas – ūkio subjektų grupė, sudarytą tik iš fizinių asmenų.

Ar 3 priedo A dalį turi pildyti tik vienas narys, atstovaujantis pareiškėją?
Jeigu pareiškėjas yra fizinių asmenų grupė – tokiu atveju 3 priedo A dalį turi pildyti kiekvienas fizinis asmuo atskirai;

Ar pakanka, kad kiekvienas narys užpildo atskirai 5 priedo priedėlį (po vieną Excel dokumento lapą) ir tokiu atveju nereikalaujama parengti apjungtos informacijos viename Excel dokumento lape?

Taip, apjungtos informacijos viename Exel dokumento lape nėra reikalaujama pateikti. Atvirkščiai, pateiktame pavyzdyje yra nurodyta, kad kiekvienas užpildytas Excel dokumento lapas turi būti pavadintas pildančio nario vardu ir pavarde (el. dokumento variantas).

8. Verslo plano reikalavimuose nurodyta, kad reikalinga pateikti informaciją apie fondo dydžius, nurodant minimalų, planuojamą (Target) ir maksimalų dydį. Prašome paaiškinti, kokia prasmė be planuojamo (Target) nurodyti ir minimalų bei maksimalų?

Toks reikalavimas nustatytas siekiant įvertinti pareiškėjo pajėgumą įgyvendinti priemonę.

9. Atrankos taisyklių 24.1 punkte numatyta, kad „pareiškėjo vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime […]“. Ar šioje formuluotėje numatyta, kad užtenka pateikti bent vieno iš nurodytų asmenų atitinkamą statusą įrodantį dokumentą ar būtina pateikti visų nurodytų asmenų (jeigu taikoma) statusą įrodančius dokumentus?

Atrankos sąlygų 24.1 punkte nustatytus reikalavimus turi atitikti visi šiame punkte nurodyti asmenys.

10. Ar patariamojo komiteto nariai laikytini pareiškėjo komandos nariai?

Patariamojo komiteto sudėtį siūlo pareiškėjas. Patariamajo komiteto nariai nebūtinai turi būti pareiškėjo komandos nariais.

11. Atrankos taisyklių 4 punkte numatoma, kad „visos atrankos sąlygų nuostatos taikomos bendrijos steigimui ir jos veiklai, taikomos ir kitos formos fondo steigimui tiek, kiek jos neprieštarauja KIS ar IIKIS nuostatoms apima“. Ar ši formuluotė apima ir 27 Atrankos taisyklių punktą ir panaikina pareigą kitos formos fondo steigimo atveju, kiek tai neprieštarauja KIS as IIKIS nuostatoms, pateikti jungtinės veiklos sutartį ir įsteigti ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį?

Tuo atveju jei paraišką teikia ūkio subjektų grupė, ji privalo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį, nepriklausomai nuo to, kokia forma bus steigiamas fondas. Taip pat ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu, ji privalės įsteigti ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį, kaip tai nustatyta atrankos sąlygų 28 punkte.

12. Finansų tarpininkas į fondą turės papildomai pritraukti atitinkamą dalį nepriklausomų privačių investuotojų lėšų kaip nustatyta bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio 10 arba 11 dalyje, kurioje rašoma:
a) 10 % rizikos finansų, suteiktų tinkamoms finansuoti įmonėms prieš jų pirmą komercinį pardavimą bet kurioje rinkoje;
b) 40 % rizikos finansų, suteiktų šio straipsnio 5 dalies b punkte nurodytoms tinkamoms finansuoti įmonėms;
c) 60 % rizikos finansų investicijoms, teikiamoms 5 dalies c punkte nurodytoms tinkamoms finansuoti įmonėms, ir paskesnėms investicijoms į tinkamas finansuoti įmones pasibaigus 5 dalies b punkte nurodytam 7 metų laikotarpiui.
Ar ši formuluotė reiškia, kad a) atveju, jei sandoriui naudojama 1 mln. eurų, tai papildomai turėtų būti pritraukiama 100 tūkst. eurų, ar jei visas sandorio dydis yra 1 mln. eurų, finansavimas turėtų būti paskirtas pagal proporciją 900 tūkst. eurų Invegos lėšų ir 100 tūkst. eurų papildomų pritrauktų lėšų?

Pagal šią priemonę bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio 11 dalies c) punktas netaikomas.

Privačios lėšos yra pritraukiamos ne kiekvienos investicijos atveju yra, o bendrai į fondą.

13. Ar pareiškėjas, turintis įmonių grupės akcininkų struktūrą, kai jo 100 proc. akcijų priklauso kitai įmonei, dalyvaudamas vykdomoje atrankoje, nėra laikomas ūkio subjektu, kuriam daromas tiesioginis ar netiesioginis lemiamas poveikis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme? Jei taip – tuomet prašome sudaryti sąlygas papildomai konsultacijai UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ siekiant pritaikyti atrankai tinkamą įmonių grupės struktūrą.

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymą a) netiesioginis lemiamas poveikis įmonei – lemiamas poveikis įmonei, daromas kitos įmonės per savo patronuojamąsias įmones arba patronuojamųjų įmonių patronuojamąsias įmones dėl bent vienos iš šio straipsnio 10 dalyje nustatytų sąlygų; b) tiesioginis lemiamas poveikis įmonei – lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent vienos iš šių sąlygų: 1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių; 2) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, turi teisę rinkti arba atšaukti tos kitos įmonės vadovą, daugumą valdymo ar priežiūros organo narių; 3) įmonė turi teisę kitai įmonei daryti lemiamą poveikį pagal su šia įmone sudarytą sutartį arba pagal steigimo sutartį ar įstatus; 4) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, pagal susitarimus su kitais tos kitos įmonės dalyviais gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę tos įmonės dalyvių balsų.

Jeigu pareiškėjui yra daromas tiesioginis ar netiesioginis lemiamas poveikis, toks pareiškėjas nėra tinkamas valdyti fondą, nes neatitinka atrankos sąlygų 24.7 nustatyto kriterijaus.

„Invega“, atsižvelgdama į atrankos sąlygų 13 punktą, į laiku gautą galimo pareiškėjo prašymą paaiškinti atrankos sąlygas „Invega“ pateikia atsakymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos savo interneto svetainėje adresu: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/ankstyvos-stadijos-ir-pletros-fondas-i/ bei išsiunčia el. paštu pranešimus visiems susidomėjimą atranka išreiškusiems galimiems pareiškėjams apie papildytus klausimus-atsakymus. Bendravimas su galimais pareiškėjais vykdomas el. paštu equity@invega.lt. Susitikimai su atskirais galimais pareiškėjais nėra galimi.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25