LT

1. Ar yra reikalinga pateikti CV ir rekomendacijų pasirašytus originalus, ar pakanka pateikti skenuotas kopijas?

Pakanka pateikti skenuotas kopijas.

2. Ar gali būti paprašytas mažesnis finansavimo įnašas, jeigu to pakanka investavimo strategijai įgyvendinti?

Taip

3. Prašome paaiškinti, kaip tikslinė grąža turi būti apskaičiuojama ir nurodoma – kiekvieniems metams ar po Fondo įgyvendinimo?

Kvietimas teikti paraiškas nenurodo konkrečios skaičiavimo metodologijos pateikiant tikėtiną grąžą. Tačiau Pareiškėjai turėtų svarstyti nurodyti tikėtinus lėšų kartotinius ir vidinę grąžos normą kartu ir individualioms investicijoms į Galutinius naudos gavėjus, ir visam Fondui (t. y. per visą Fondo laikotarpį ir po visų su įgyvendinimu susijusių mokesčių bei išlaidų atskaitymų).

4. Kaip turi būti pateiktas pelno dalies (palūkanų normos) apskaičiavimas? Per metus ar už visą Fondo laikotarpį?

Pelno dalis (palūkanų norma) turi būti apskaičiuota visam Fondo laikotarpiui, pagal privataus ir rizikos kapitalo industrijos standartus.

5. Prašome paaiškinti, kokią informaciją reikia pateikti atsakant į klausimą: Preliminarios investicijos, prašomos pagal šį Kvietimą teikti paraiškas. 

Pareiškėjas turėtų nurodyti investicijos, prašomos iš Verslo finansavimo fondo, sumą. Prašomo investavimo suma gali būti iki, tačiau ne didesnė, negu preliminari investicija nurodyta Kvietime teikti paraiškas.

6. Kokiam laikotarpiui reikia pateikti Fondo biudžetą?

Metiniai biudžetai turėtų būti pateikti kiekvieniems Fondo metams planuojamam Fondo laikotarpiui.

7. Kas turi būti investavimo specialistas? Ar tai asmuo priimantis investicinius sprendimus, ar kiti susiję asmenys?

Investavimo specialistas yra bendrinis terminas, nurodantis visus asmenis įtrauktus į investicijų į Galutinius naudos gavėjus įsigijimą, vykdymą, valdymą ir realizavimą. Fondo valdytojo veiklos biudžete turi būti įtrauktas siūlomas visų asmenų, dalyvaujančių Fonde, apmokestinimas, nepriklausomai nuo jų gebėjimų.

8. Ar suprantame teisingai, kad Paraiška gali būti pateikta fizinių asmenų, kurie galėtų įsteigti juridinį asmenį po Atrankos proceso?

Taip.

ENG

1. Is it needed to provide originals of signed CVs and recommendations or is it enough to provide scanned copies?

It is sufficient to provide scanned copies.

2. Can an indicative investment requested under this Call for Expression of Interest be lower if it is enough to execute investment strategy?

Yes.

3. Can you please indicate how the expected returns should be calculated and indicated – on an annual basis or after the implementation of the Fund.

The Call for Expression of Interest does not provide a specific calculation methodology for presenting expected returns. However, Applicants should consider providing expected cash multiple and internal rate of returns both for individual investments in the Final recipients and for the Fund as a whole (i.e. over the whole life of the Fund and after deduction of all fees
and expenses associated with the implementation).

4. How the profit share (carried interest) calculation should be provided? Per year or for the full duration of the Fund?

The profit share (carried interest) should be calculated over the full duration of the Fund, in accordance with venture capital and private equity industry standards.

5. Please explain what information should be provided while answering the question: Indicative amount of investment requested under this Call for Expression of Interest?

The Applicant should indicate the amount of investment requested from the Business Financing Fund. The amount of investment requested can be up to, but not more than, the indicative funding allocation provided in the Call for Expression of Interest

6. For what period should the budget of the Fund be provided?

Annual budgets should be provided for each year of the expected Fund life.

7. Who should be the investment professional? Is it a person who takes investment decisions or other related people?

Investment professional is a generic term referring to all of the individuals involved in the sourcing, executing, managing and realising of investments in Final Recipients. The operational budget of the Fund Manager should include the proposed remuneration of all individuals involved in the Fund, in whatever capacity.

8. Do we understand correctly that Expression of interest can be provided by natural persons who could create a legal entity after the Selection process?

Yes.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-01-19