1. Ar gali VŠĮ pasinaudoti darbuotojų mokymų kompensavimo ir (ar) Expo konsultanto LT priemonėmis?

Ne, pagal viešųjų įstaigų įstatymą viešoji įstaiga (VŠĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Todėl darbuotojų mokymų kompensavimo priemone VŠĮ – viešasis juridinis asmuo – pasinaudoti negali. Priemonė skirta privatiems juridiniams asmenims ir valstybės arba savivaldybės įmonėms, veikiančioms ne trumpiau kaip vienerius metus.

Expo konsultanto LT priemone gali pasinaudoti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). Remiantis aktualia Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (SVVPĮ) redakcija,  VšĮ yra įstaiga, kuri nesiekia pelno ir nevykdo ekonominės veiklos (savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį). VšĮ neatitinka MVĮ subjekto apibrėžimo ir priemone pasinaudoti negali.

2. Ar gali dėl darbuotojų mokymų kompensavimo ir (ar) Expo konsultanto priemonių finansavimo kreiptis asociacija, klasteris?  

  • Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
  • Klasteris – asociacija vienijanti narius arba veikla bendradarbiavimo sutarties pagrindu siekiant bendrų tikslų.

Darbuotojų mokymų išlaidų kompensavimo (Kompetencijų vaučeris) priemone asociacijos pasinaudoti negali, nes yra viešieji juridiniai asmenys, o Expo konsultanto LT priemone asociacija pasinaudoti galėtų tais atvejais, kai asociacijos įstatuose numatytas ekonominės veiklos vykdymas ir pelno siekimas (t. y. kai asociacija yra ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo).

3. Kodėl mažoji bendrija (MB) negali pasinaudoti Expo konsultantas LT ir darbuotojų mokymų kompensavimo priemonėmis, jei visi darbuotojai dirba pagal civilines sutartis?

Darbuotojų mokymų kompensavimo ir Expo konsultantas Lt priemonėmis gali pasinaudoti pareiškėjai, kurie ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų darbuotojų..

Esminiai kriterijai, leidžiantys atskirti darbo ir civilinių sutarčių skirtumus:

  1. Pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas atlieka ne konkrečias užduotis, o vykdo tam tikrą tęstinio pobūdžio darbo funkciją. Pagal civilinę sutartį dirbantis darbuotojas atlieka ne rūšiniais požymiais apibrėžtą darbo funkciją, tarp asmenų egzistuoja susitarimas dėl konkretaus rezultato pasiekimo (pvz., pagaminti daiktą, suremontuoti automobilį, įrengti patalpą ir pan.).
  2. Atlikdamas darbo funkciją pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas privalo paklusti darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, jam atliekant darbą vadovauja darbdavys. Civilinėse sutartyse šalių pavaldumo nėra.
  3. Darbo teisiniams santykiams dažniau būdingas periodiškai mokamas atlyginimas už darbą, tuo tarpu atliekant užduotį civilinių sutarčių pagrindu paprastai sumokama priėmus galutinį darbo rezultatą (taip pat galimas avansas).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-10-16