1. Ar priemonei galima taikyti „Invega“ ar kitų įstaigų teikiamas garantijas?

AKF2 paskolų ir „Invegos“ garantijų derinimas galimas pagal „Invegos“ valdybos sprendimus, su kuriais galite susipažinti „Invegos“ internetinėje svetainėje adresu:
http://invega.lt/lt/paslaugos/garantijos/individualios-garantijos/paskoloms/norminiai-dokumentai
„Invegos“ valdyba gali keisti ir (ar) nustatyti ir naujas garantijų teikimo sąlygas.

2. Ar priemonei taikoma Dalinio palūkanų kompensavimo priemonė?

Taip, priemonei taikoma dalinio palūkanų kompensavimo priemonė.

3. Jeigu pvz., paskola 200 000 EUR, tai gali būtų santykis kredito šaltinių 50 proc. kredito įstaigos lėšos 50 proc. AKF2 lėšos?

Tokia proporcija galima. Finansų tarpininkas, finansuodamas SVV subjektą, nuosavomis lėšomis privalo dalyvauti kiekvienoje paskoloje bent 25 proc. (minimalus finansų tarpininko dalyvavimas). Didesnis finansų tarpininko dalyvavimas nuosavomis lėšomis nėra ribojamas.

4. „Maksimali finansų tarpininko marža už suteikiamą paskolą – iki 3 proc.“ – kaip suprantu kredito įstaiga turi siūlyti konkurso sąlygose kokią maksimalią maržą taikys, kaip pvz. 2 proc., 2,5 proc. ir pan.?

Finansų tarpininkas neturi siūlyti kokią maržą taikys, o įsipareigoja, kad laikysis nurodytos konkurso sąlygos, t. y., kad finansuodamas SVV subjektą visais atvejais jam taikys iki 3 proc. maržą. 3 proc. marža yra maksimali marža.

5. „Finansų tarpininko taikoma kintama palūkanų normos dalis už suteikiamą paskolą – 3 mėn. EURIBOR* + 0,1 procento, bet ne daugiau kaip 3 procentai metinių palūkanų“. 3 proc. kaip suprantu lubos į ateitį, kad palūkanų norma neišsipūstų?

Taip, tai yra kintamos palūkanų normos dalies lubos.

6. AKF2 konkurso sąlygų techninės užduoties (3 priedas) 3 dalies 3.2 skyriuje „Detalus pirkimo objekto aprašymas“ „AKF2 priemonės lėšų grąžinimas“ detalizavime sakoma <…Pirkimo sutartyje nustatytais terminais paskolos gavėjams negrąžinus paskolos ar jos dalies, finansų tarpininkas AKF2 priemonės lėšų grąžinimui privalo panaudoti kitus finansų tarpininko finansinius išteklius (šaltinius)…>. Neaiški formuluotė: ar turima galvoje, kad iki tam tikros datos turi būti grąžintos visos AKF2 išskolintos lėšos (Klientui negrąžinus – iš banko nuosavų resursų), ar, kad kiekvieną kliento įmoką, klientui negrąžinus laiku, bankas turi dengti iš nuosavų lėšų? (šiuo metu kiekvienos įmokos mes nedengiam savo lėšom, bet laikomės 25 proc.+24 mėn. ir 75 proc.+48 mėn. sąlygos, t. y. jei klientas nevykdo, mes įvykdom už jį)

AKF2 priemonės sąlygose nėra nustatyta data iki kada finansų tarpininkas turi grąžinti visas AKF2 priemonės išskolintas lėšas, yra nustatyta tik maksimali galima paskolos trukmė ir tai, kad, paskolos gavėjui negrąžinus paskolos, finansų tarpininkas AKF2 priemonės lėšoms grąžinti privalo panaudoti kitus finansų tarpininko finansinius išteklius (šaltinius), t. y. jei paskolos gavėjas negrąžina paskolos ar jos dalies paskolos sutartyje nustatytais terminais, finansų tarpininkas AKF2 priemonės lėšoms grąžinti privalo panaudoti kitus finansų tarpininko finansinius išteklius (šaltinius).
Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad AKF2 priemonės sąlygose, lyginant su „Atviro kreditų fondo“ priemonės sąlygomis, nebelieka reikalavimo, kad SVV paskolos grąžinimo grafikas turi būti nustatomas, kad 25 proc. paskolos turi būti grąžinta per 24 mėn., o 75 proc. paskolos turi būti grąžinta per 48 mėn.

7. AKF2 konkurso sąlygų techninės užduoties (3 priedas) 3 dalies 3.2 skyriuje „Detalus pirkimo objekto aprašymas“ „Tinkamumo laikotarpis“ detalizavime nurodyta <…Finansų tarpininkas paskolų sutartis su paskolų gavėjais gali pasirašyti iki 2018 m. gruodžio 31 d. (su galimybe terminą pratęsti, jei AKF2 priemonėje būtų lėšų)…>. Kodėl ne 2020-12-31? Gal geriau numatyti ilgesnį terminą bei sąlygą, kad išskolinus AKF2 lėšas, terminas gali būti sutrumpintas

Neatsižvelgta.
Pirkimo sąlygose yra numatyta galimybė terminą pratęsti, jei AKF2 priemonėje būtų lėšų, turint tikslą tokiu būdu užtikrinti patikimą finansų valdymo principą.

8. Ar galima naudoti grįžtamąjį lizingą?

AKF2 priemonės lėšų negalima naudoti grįžtamajam lizingui finansuoti.

9. Siūlytume išplėsti galimybę AKF2 lėšas leisti naudoti ir faktoringo paslaugoms teikti.

Neatsižvelgta.
AKF2 priemonės lėšomis nėra finansuojami faktoringo sandoriai dėl priemonės administravimo specifikos.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-24