1. Kokia finsavimo sutarties pasirašymo data turėtų būti, kad galėčiau kreiptis dėl palūkanų kompensavimo?

Finansavimo sutarties pasirašymo data negali būti ankstesnė nei 2015-10-01.

2. Jeigu turiu paskolą iš fondo “Verslumo skatinimas” kurios lėšos skirtos pradedančiąjąm verslui iki 1 metų, ar galėčiau gauti palūkanų kompensaciją?

Ne, nes remiantis priemonės Aprašo 14 punktu, palūkanos nėra kompensuojamos už 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonę „Verslumo skatinimas“ ir Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.3 konkretaus uždavinio „Padidinti darbo paklausą skatinant gyventojų, ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą“ priemonėsNr.07.3.3-FM-F-424 finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“ išduotas paskolas.

3. Ar galėčiau gauti palūkanų kompensaciją, jeigu finansavimo sutarties paskirtis yra kredito (iš kitos kredito įstaigos arba trečiųjų šalių) refinansavimas?

Ne, nes pagal priemonės Aprašo 21 punktą refinansavimas galimas tik tuo atveju, jei paskola ar finansinės nuomos (lizingo) sandorio finansavimas skirtas refinansuoti pareiškėjo ar projekto vykdytojo lėšomis apmokėtas investicijas ar apyvartinį kapitalą (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki finansavimo sutarties pasirašymo dienos).

4. Jeigu suteikta INVEGA individuali garantija finansavimo sutarčiai, ar turiu teikti dokumentus dėl palūkanų kompensacijos, ar palūkanų kompensacija priskiriama su sprendimu dėl garantijos suteikimo?

Priemonė “Dalinis palūkanų kompensavimas” yra atskira priemonė dėl kurios privaloma kreiptis atskirai, teikiant paraišką ir jos priedus (dokumentų formos: http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/dokumentu-formos/ )

5. Ar galėčiau gauti palūkanų kompensaciją perkant lengvąjį automobilį (M1 kategorijos) įmonės veiklai?

Ne. Remiantis aprašo 16 punktu,  kai įsigyjamas registruotinas kilnojamasis turtas galimas naudoti ir namų ūkyje, tai įsigyjamas toks registruotinas kilnojamasis turtas turi būti komercinės paskirties.

6. Kur galėčiau rasti viešą informaciją apie mano projekto būseną ir sprendimą?       

Informaciją galite pasitikrinti tinklalapyje http://esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai paieškos langelyje įvedant įmonės pavadinimą.

7. Kaip skaičiuojamas kompensacijos laikotarpis?

Kompensacijos laikotarpio pradžia priklauso nuo dokumentų pateikimo dienos:

–        Jeigu visi privalomi dokumentai buvo pateikti tinkamai per 3 mėn. Nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos, tuomet kompensavimas skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos;

–        Jeigu visi privalomi dokumentai pateikti vėliau nei per 3 mėn., tuomet kompensacija skaičiuojama nuo paskutinio tinkamai pateikto dokumento ir jeigu šio dokumento data nesutampa su pirma mėnesio diena, tuomet kompensacija skaičiuojama nuo sekančio mėnesio pirmos dienos (pvz.: sutartis pasirašyta 2016-12-15, paskutinis tinkamai užpildytas dokumentas pateiktas 2017-04-10, tai kompensacijos laikotarpis būtų skaičiuojamas nuo 2017-05-01);

Kompensacijos laikotarpio pabaiga skaičiuojama pridedant 36 mėnesius ir atėmus vieną dieną nuo kompensacijos laikotarpio pradžios. Jeigu finansavimo sutartis yra trumpesnė nei 36 mėn., tuomet kompensacijos laikotarpio pabaigos data nustatoma pagal paskutinę kredito grąžinimo įmokos datą.

8. Kaip vyksta kompensavimas?

Palūkanos kompensuojamos ne rečiau kaip kas ketvirtį iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio ketvirčio 5 dienos (1 pvz.: Sutartis pasirašyta 2016-12-15, sprendimas priimtas – 2017-04-10 kompensacijos laikotarpio pradžia – 2017-05-01. Kadangi Sprendimas priimtas II ketvirtyje, tai pirmoji kompensacija bus išmokėta rugpjūčio mėn. 2 pvz.: Sutartis pasirašyta 2017-02-15, sprendimas priimtas – 2017-04-10 kompensacijos laikotarpio pradžia – 2017-02-15. Sprendimas priimtas II ketvirtyje, tai pirmoji kompensacija bus išmokėta rugpjūčio mėn. ir mokama bus už laikotarpį nuo 2017-02-15 iki 2017-06-31).

Palūkanų kompensacija yra pervedama į sąskaitą kurią pareiškėjas nurodo ir patvirtinta kredito įstaigoje.

19. Ar galima pateikti skanuotus dokumentus peržiūrai prieš siunčiant registruotu paštu?

Užpildytą paraišką ir dokumentusgalite teikti tiesiogiai adresu https://paraiskos.invega.lt. Jei pateikti paraišką ir jos priedus adresu https://paraiskos.invega.lt nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Apie netikslumus dokumentuose pareiškėjai informuojami sistemos kontaktų skiltyje nurodytais duomenimis, nurodant vietas, kurias reikia patikslinti per nurodytą terminą.

10. Ar po sprendimo priėmimo ir dotacijos sutarties pasirašymo turime teikti kažkokius papildomus dokumentus?

Ne. Po sprendimo priėmimo dotacijos gavėjas neteikia jokių dokumentų formų. Apie sumokėtas palūkanas INVEGA gauna informaciją iš kredito įstaigos.

12. Kiek laiko vyksta dokumentų vertinimas?

Dokumentai vertinami ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktų papildomų duomenų ar dokumentų.

11. Kaip gausiu informaciją apie priimtą sprendimą ir pasirašytą dotacijos sutartį?

Informacija apie priimtą sprendimą gausite kontaktais nurodytais dotacijos sutartyje.

12. Jeigu po sprendimo priėmimo ir dotacijos sutarties pasirašymo yra keičiamos finansavimo sutarties sąlygos ir keičiamas kredito grąžinimo grafikas, ar reikia kreiptis dėl naujo sprendimo priėmimo ir palūkanų kompensacijos dydžio perskaičiavimo?

Ne, pasikeitus finansavimo sutarties esminėms sąlygoms (sumažinus finansavimo sumą, pakeitus finansavimo sumos grąžinimo terminą, grąžinimo grafiką, pasikeitus palūkanų normai), dotacijos sutartyje nustatytos sąlygos nėra keičiamos, palūkanos kompensuojamos dotacijos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

13. Ar man bus kompensuojamos palūkanos, jeigu gavau paskolą iš Verslumo skatinimo fondo 2014-2020?

Ne, paskolų iš Verslumo skatinimo fondo 2014-2020 palūkanos nėra kompensuojamos.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-07-11