Dažniausiai užduodami klausimai
apie garantijas

Grįžti į DUK temas

 

Jei verslas, kreipęsis į kredito įstaigą, susiduria su užstato problema (nepakanka lėšų ar kt.), INVEGA gali padėti garantuodama paskolos pirmos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc.

Plačiau: „Garantijos už paskolas ir lizingą“.

 

1. Ar privaloma pateikti investicinio projekto ar verslo planą, jeigu bankas tokio reikalavimo netaiko?

Jeigu verslo plano nėra, INVEGA turi būti pateiktas bent trumpas verslo aprašymas, kad būtų galima įvertinti, ar projektui galima suteikti garantiją, t.y. turi matytis, kaip bus naudojamos skolinamos lėšos, kokia verslo aplinka, ar projektas rizikingas ir t.t.

 

2. Ar visada bendrovės valdyba priima sprendimus dėl garantijų suteikimo?

Sprendimus suteikti INVEGOS garantijas rizikos valdymo komiteto siūlymu priima INVEGOS valdymo organai: INVEGOS vadovas arba valdyba, kai garantija suteikiama (pratęsiam) pagal atskirą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, arba kai garantijos suteikimas (pratęsimas) susijęs su INVEGOS vadovo interesų konfliktu, arba kitais išskirtinais atvejais, kai INVEGOS vadovas pateikia valdybai tokio sprendimo pagrindimą.

 

3. Ar tikrai kredito sutartis sudaroma gavus INVEGA patvirtinimą dėl garantijos teikimo ir paskolos gavėjui gavus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, tačiau jos dar neapmokėjus?

Kredito sutartis turėtų būti sudaroma gavus INVEGA sprendimą apie garantijos suteikimą ir paskolos gavėjui gavus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Garantija išduodama tik gavus pasirašytas kreditavimo sutarčių kopijas ir paskolos ar lizingo gavėjui sumokėjus garantijos atlyginimą. INVEGA garantijos lakštą išleidžia, tik matydama savo sąskaitoje, kad garantijos atlyginimas tikrai yra pervestas. Paskolos ar lizingo gavėjas paprastai pateikia INVEGA savo bankinio mokėjimo pavedimo kopiją. Suteikta garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos.

 

4. Kada valstybė skiria palūkanų kompensavimą? Gal galėtumėte trumpai (2-3 sakiniais) aprašyti procesą?

Palūkanos yra kompensuojamos tiek gavus INVEGA garantiją, tiek be jos. Pagal de minimis reglamentą, maksimali galima skirti suma vienam subjektui – 200 000 Eur.

Paskolos gavėjas, gavęs INVEGA sprendimą dėl garantijos suteikimo, užpildo paraišką ir kitus privalomus pildyti dokumentus. Priėmus sprendimą dėl palūkanų kompensavimo skyrimo, paskolos gavėjas neturi teikti jokių kitų papildomų dokumentų ar informacijos apie sumokėtas palūkanas. Šią informaciją teikia kredito įstaiga kas mėnesį atsiųsdama ataskaitas apie faktiškai sumokėtas paskolos gavėjo palūkanas. Kompensacija mokama ketvirčiais (už praėjusį ketvirtį) iki kito ketvirčio antro mėnesio 5 d. INVEGA perveda palūkanų kompensaciją į paskolos gavėjo paraiškos teikimo metu nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

 

5. Keliais egzemplioriais išduodate garantiją? Ar reikia ją pasirašyti klientui?

Garantija yra išduodama elektroninių priemonių pagalba finansų įstaigai ją siunčiant tiesiogiai elektroniniu paštu. Garantiją pasirašo INVEGOS generalinis direktorius ar jo įgaliotas asmuo elektroniniu parašu. Klientui pasirašyti garantijos nereikia.

 

6. Ar klientas iš karto turi sumokėti visą garantijos atlyginimą ar galima dalimis?

Iki garantijos išleidimo klientas turi sumokėti visą garantijos atlyginimą.

 

7. Garantija gali būti skirta ir nematerialioms investicijoms, ir apyvartinėms lėšoms. Tokiu atveju kreditas gali neturėti užtikrinimo priemonių. Ar tokiu atveju garantija būtų teikiama?

Būtų vertinama garantijos suteikimo – garantijos išmokos mokėjimo rizika (atsižvelgiant į daug riziką nusakančių veiksnių). Gali būti, kad, esant rizikingam projektui, garantijos suma būtų mažinama ar, nesusitarus dėl kitų riziką mažinančių sąlygų, būtų priimtas sprendimas nesuteikti garantijos.

 

8. Ar patvirtinę garantijos teikimą iš karto rengiate išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir išsiunčiate klientui, o gal laukiate patvirtinimo, kad garantijos sąlygos jam yra tinkamos? Per kiek laiko parengiate sąskaitą ir kokiu būdu ją išsiunčiate klientui, o gal išsiunčiate ir bankui?

Išankstinio apmokėjimo sąskaita išsiunčiama iškart po sprendimo dėl garantijos suteikimo išrašo išsiuntimo bankui. Visada išankstinio apmokėjimo sąskaita išsiunčiama ne tik paskolos gavėjui, bet ir jos kopija bankui.

 

9. Kokioms paskoloms garantijos gali būti teikiamos ir kada jos neteikiamos?

INVEGA garantuoja už paskolas, skirtas:

 • Materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
 • Nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
 • Apyvartinėms lėšoms.
 • Įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

INVEGA negarantuoja paskolų, jei:

 • jos suteikiamos projektams, susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu. Produktų, kurių auginimui, gamybai, pirminiam perdirbimui negali būti teikiamos INVEGOS garantijos, sąrašas yra patvirtintas prie ES sutarties.
 • jos suteikiamos krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti.
 • jų lėšomis įsigytas turtas gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais.

 

10. Ar galima tikėtis INVEGA garantijos, jeigu planuojama įgyvendinti tiesiogiai su miškininkyste susijusį projektą?

Įmonėms, veikiančioms miškininkystės sektoriuje, t. y. užsiimančioms veikla, kuri pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui priklauso A klasės 2 skyriui gali būti suteikiama de minimis pagalbą (vadovaujamasi Reglamentu 1407/2013). Miškininkystės sektoriuje veikiančiai įmonei maksimalus pagalbos dydis per 3 metus negali viršyti 200 000 Eur.

 

11. Ar INVEGA teikia garantijas, jei skolinamasi apyvartiniam kapitalui, veikloms, kurių EVRK 64.99, punktas „Investavimas savo sąskaita tokių subjektų kaip rizikos kapitalo įmonės, investavimo klubai ir pan.“?

Invega garantijų neteikia paskoloms, skirtoms įmonių akcijoms , kitiems vertybiniams popieriams įsigyti ir/ar jais prekiauti. Šiuo metu taip pat neteikiame garantijų už rizikos kapitalo investavimą, vykdomą tiek tiesiogiai, tiek per tarpininkus.

 

12. Planuojamas įgyvendinti projektas – modernaus automatizuoto brangiakailių žvėrelių (audinių) pašarų gamybos cecho įrengimas. Pagrindinė veikla bus pašaro audinėms gamyba ir pardavimas, o veiklą vykdys kooperatyvas. Ar Invega gali suteikti garantiją, atsižvelgiant į vykdomą kooperatyvo veiklą?

Iš principo veikla (pašarų gamyba) yra tinkama, todėl INVEGA galėtų suteikti garantiją. Tačiau jeigu kooperatyvas yra pripažintas kaip žemės ūkio kooperatyvas, ir tokia bendrovė planuoja ne mažiau kaip 70 proc. pajamų gauti iš žemės ūkio veiklos arba planuoja gauti ES fondų ar valstybės biudžeto paramos, skirto žemės ūkio plėtrai, INVEGA negali dalyvauti tokio projekto finansavime (nes projektas bus remiamas iš žemės ūkio plėtrai skirtų programų lėšų).

 

13. Ar tiesa, kad INVEGOS garantija gali būti tam tikra apibrėžta suma, t. y. ne tam tikra dalis procentais, bet konkreti apibrėžta suma? Jei, pvz., kredito suma yra 1 mln. Eur, INVEGA garantuoja 0,8 mln. Eur, klientas bankui grąžino 0,7 mln. Eur ir tapo nemokus. Priėmus sprendimą dėl banko sutarties nutraukimo ir garantijos išmokėjimo, kokią dalį kompensuotų Invega?

INVEGA garantuoja banko paskolos gavėjui suteikiamos paskolos, kurios dydis 1000 000 Eur, pirmosios dalies (800 000 Eur) grąžinimą. Garantijos suma yra maksimalus galimas įsipareigojimų dydis, jei būtų panaudota visa paskolos suma ir nebūtų grąžinta dalinių paskolos grąžinimų. Grąžinant dalinius paskolos grąžinimus, atitinkama suma sumažėja INVEGOS garantijos suma. Jūsų nurodytu atveju, įvertinus grąžinimus (700 000 Eur), garantijos sumos likutis ir maksimalus išmokos dydis būtų 100 000 Eur.

 

14. Ką reiškia pasakymas „Invega garantuoja pirmosios paskolos dalies grąžinimą“?

INVEGOS garantija nėra 100 proc. garantija, INVEGA gali garantuoti tik už dalies kredito (iki 80 proc. kredito sumos) grąžinimą. Pirmoji kredito dalis, kurios grąžinimas užtikrinamas INVEGOS garantija suprantama, kaip dalis kredito, kurią pirmiausiai grąžina kredito gavėjas grąžindamas kreditą pagal sutartyje nurodytą paskolos grąžinimo grafiką. Grąžinama suma sumažėja INVEGOS garantijos suma.

 

15. Jeigu vienos įmonės (veikla, pvz., technines apžiūros centras) akcininkai yra žmonos kitų įmonių (kitos įmonės veiklos yra nauju automobiliu prekyba, servisas, prekyba detalėmis, padangomis, akumuliatoriais) akcininkų, ar reikia nustatant SVV subjekto statusą tokią įmonę jungti su kitomis?

Manytume, kad įmonės, kurios užsiima serviso paslaugų teikimu, prekyba detalėmis, yra šalia esančios rinkos su techninės apžiūros centrais ir turi būti laikomos susijusiomis įmonėmis pagal SVV įstatymą. Pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių remontas ir techninė priežiūra, apžiūra, sertifikavimas ir pan. traktuotina kaip vienos kategorijos veiklos, juolab kad kai kur sertifikuoti servisai taip pat teikia techninės apžiūros, kokybės įvertinimo, defektų nustatymo ir pan. paslaugas.

Įmonė, kuri užsiima tik naujų automobilių pardavimu arba specializuojasi tik akumuliatorių arba padangų prekyba, jei nėra kitų sąsajų (pvz., tie patys vadovai, darbuotojai, patalpų nuomotojo-nuomininko santykiai ir pan.), gali būti neįtraukiama į susijusių įmonių grupę, deklaruojant SVV statusą.

Kai įmonių akcininkai yra tie patys asmenys ir/ar jų sutuoktiniai ar kiti artimi giminaičiai, šie asmenys vertinami kaip asmenų grupė. Akcininkų – fizinių asmenų atveju, paskolos gavėjui deklaruojant SVV statusą, aktualios įmonės yra tik tos, kur asmuo ar asmenų grupė turi balsų daugumą (per 50 proc.) ar kitu būdu lemiamą įtaką (tas pats vadovas, valdymo organų nariai ir t.t.). Kai balsų daugumos nėra, šios įmonės atitinkami rodikliai nėra sumuojami (t. y. per akcininkus fizinius asmenis partnerinių įmonių nėra fiksuojama).

Kai yra susijusios įmonės (balsų dauguma ar kita lemiama įtaka), atitinkami rodikliai sumuojami 100 proc., o ne proporcingai. Jei fizinis asmuo ar asmenų grupė turi mažiau nei 50 proc. konkrečios įmonės akcijų, o likusias akcijas ar jų dalį valdo to paties asmens ar asmenų valdoma kita įmonė, įmonės laikomos susijusiomis ir rodikliai sumuojami 100 proc.

Visi rodikliai sumuojami vienodai (susijusių įmonių atveju – 100 proc. pridedama, partnerinių įmonių atveju – atitinkami rodikliai sumuojami proporcingai turimų balsų skaičiui).

 

16. Ar yra tinkama veikla, jeigu norima kaimo turizmo sodybos tvenkinyje auginti žuvis pramoginei žvejybai?

Su žuvininkyste susijusiai veiklai garantijos teikti negalime.

 

17. Kaip pagal išduotą garantiją būtų apskaičiuojama garantijos suma, jei yra nustatyta 80 proc. garantija nuo negrąžinto kredito sumos? Tarkim: kredito suma 100 000 Eur, pradinė garantijos suma 80 000 Eur, paskolos gavėjas sugrąžinęs 50 000 Eur. Garantija 80 proc. nuo negrąžinto kredito sumos. Tai šiuo atveju INVEGA išmokama suma būtų 40 000 Eur ar 30 000 Eur?

Garantijos lakšte įvardinant garantuojamą prievolę nurodome, kad garantuojame garantijos gavėjo (banko) paskolos gavėjui suteikiamos paskolos pagal paskolos sutartį Nr. XXX, kurios dydis 100 000 Eur, pirmosios dalies (80 000 Eur) grąžinimą. Garantijos suma yra maksimalus galimas įsipareigojimų dydis, jei būtų panaudota visa paskolos suma, ir nebūtų grąžinta dalinių paskolos grąžinimų. Grąžinant dalinius paskolos grąžinimus, atitinkama suma sumažėja INVEGOS garantijos suma. Jūsų nurodytu atveju, įvertinus grąžinimus, garantijos sumos likutis ir maksimalus išmokos dydis būtų 30 000 Eur.

Šiuo aspektu niekas nesikeičia. Kadangi šiame dokumente iš principo kalbama apie garantijų teikimo pagrindines sąlygas, t.y. apie garantijas už investicines ir apyvartines paskolas, buvo atsisakyta skyriaus, kuriame kalbama apie tai, ko INVEGA negarantuoja.

 

18. Ar INVEGA svarstytų garantijos suteikimą įmonei, kurios veikla yra galvijų skerdimas ir didmeninė prekyba (tiek eksportas, tiek vietinė rinka)? Įmonė gyvulių neaugina, tačiau perka gyvus gyvulius, skerdžia ir parduoda.

Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis reglamentas) 1 straipsnio 1 dalimi pagalba pagal šį reglamentą negali būti teikiama įmonėms, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą ir įmonėms, vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį, arba kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams.

Atsižvelgiant į tai, kad įmonė pati gyvulių neaugina, tik juos perka, skerdžia ir parduoda, kitaip tariant įmonė užsiima skerdyklos veikla, tokia veikla nėra laikoma pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir tokia veikla užsiimančiai įmonei gali būti suteikiama garantija pagal de minimis reglamentą.

 

19. Norėtume pasiteirauti, ar įmonė, kuri buvo įsteigta 2000 m., veiklą vykdė tik kelis mėnesius, su nuliniais balansais, dabar atėjus naujiems akcininkams ir pradėjus aktyvią veiklą, galėtų pretenduoti į Invegos garantiją kaip įmonė veikianti daugiau nei 3 metus?

Pareiškėjo veiklos amžiaus reikalavimas (tiek minimalus, tiek maksimalus) garantijai gauti nėra nustatytas. Yra taikomi reikalavimai veiklai, dydžiui, paskolos tikslui ir pan. Kitoms per INVEGĄ vykdomoms priemonėms (pvz., Verslumo skatinimo fondo paskolos) gali būti taikomas ir maksimalaus pareiškėjo veiklos amžiaus ribojimas.

 

20. Kokios konkrečiai prekės ir paslaugos atitinka paskolos, garantuotos INVEGA garantija, lėšų tikslinį panaudojimą, kai paskolos lėšos pagal išlaidų pagrindimo dokumentus turi būti panaudotos statybos darbams ir statybinėms medžiagoms/produktams pirkti?

„Kadangi visi statybos darbai gali būti atliekami pagal paskolos gavėjo ir statybos rangovo sudarytą statybos rangos sutartį arba statybos darbai gali būti vykdomi betarpiškai paskolos gavėjo ūkio būdu (t.y., kai pats paskolos gavėjas atlieka statybos darbus), INVEGA, išanalizavusi informaciją, pateiktą Rašte, informuoja, jog tais atvejais, kai:

i) paskolos gavėjui visi statybos darbai yra atliekami pagal statybos rangos sutartį(-is) su konkrečiu(-ias) statybos rangovu(-ais), iš paskolos lėšų gali būti apmokama statybos rangovui(-ams) už statybos sąmatoje(-se) numatytų statybos darbų atlikimą, įskaitant statybines medžiagas, produktus, darbo priemones, mechanizmų ir įrankių nuomą. Tuo atveju, jei statybos darbus (ar dalį jų) statybos rangovas atlieka iš užsakovo (paskolos gavėjo) medžiagų, paskolos lėšos gali būti apmokamos statybinių medžiagų ir produktų tiekėjams tiesiogiai, jei paskolos tikslinėje paskirtyje yra numatyta „<..> ir statybinėms medžiagoms/produktams pirkti“.;

ii) paskolos gavėjas visus statybos darbus atlieka pats ir visas medžiagas, paslaugas, darbus įsigyja iš atskirų tiekėjų ir (ar) atlieka statybos darbus ūkio būdu, paskolos lėšų paskirtis „tik statybinėms medžiagoms/produktams pirkti“ apima tik statybinių medžiagų bei produktų įsigijimą. Likusios išlaidos (projektavimo, transportavimo, pastolių, klojinių, įrenginių, mechanizmų ir įrankių nuomos, statybos įrenginių/mechanizmų ir (ar) įrankių įsigijimo, subrangos ir pan.) turi būti apmokamos iš nuosavų lėšų, jei paskolos paskirtyje nėra konkrečiai numatyta, kad atitinkamos išlaidos gali būti apmokamos iš paskolos lėšų. Kai statybos darbus numatyta atlikti ūkio būdu ir statybos darbams atlikti reikalingos vienkartinės darbo priemonės (dažų voleliai, dažymo juostos, respiratoriai, šlifavimo diskai, švitrinis popierius ir pan. priemonės, išskyrus įrankius ir mechanizmus), tai prilyginama statytinėms medžiagoms. Kai statybinės medžiagos ar statybos produktai įsigyjami su pristatymu, už šių medžiagų ir produktų transportavimą statybinių medžiagų pardavėjui gali būti apmokama iš paskolos lėšų;

iii) paskolos lėšų panaudojimo paskirtyje yra numatyta, kad paskolos lėšos gali būti naudojamos tik tam tikro statybų etapo ir (ar) tik tam tikro pobūdžio statybos darbų išlaidoms (pvz., inžinerinių tinklų, vėdinimo, vandentiekio ir santechnikos, elektros instaliacijos įrengimas ir pan.), tokiu atveju gali būti finansuojamos tik atitinkamos statybinės medžiagos ir (ar) atitinkamų statybos darbų atlikimas. Kiti statybos darbai (bendrastatybiniai darbai ir pan.) ar su šiais statybos darbais susijusios išlaidos, jei jos nenumatytos paskolos paskirtyje (pvz. prijungimo prie elektros tinklų mokestis, varžų matavimo paslaugos ir pan.,) turi būti apmokamos iš paskolos gavėjo lėšų.“

 

21. Dirbu advokatu. Ar galėčiau gauti paskolą su INVEGOS garantija kaip SVV subjektas?

Taip. Nuo 2017 gegužės 1 d. pasikeitus SVV plėtros įstatymui, pasikeitė ir įmonės bei verslininko apibrėžimas. Po įstatymo pakeitimo įsigaliojimo advokatas gali būti traktuojamas kaip SVV subjektas, todėl gali pretenduoti į SVV subjektams orientuotą valstybės pagalbą, įskaitant ir teikiamą per INVEGĄ.

Ar šia priemone gali būti garantuojamos investicijos į restorano įrangą ir pramonines skalbimo mašinas? Ar šias investicijas galima laikyti nauja (nenaudota) gamybine įranga ir (arba) naujais (nenaudotais) įrenginiais?

Kadangi restorano įranga bei pramoninės skalbimo mašinos pagal savo pobūdį yra skirtos gamybinei ar jai prilygintai veiklai vykdyti, jos gali būti finansuojamos pagal PGL priemonę.

Nauja (nenaudota) gamybine įranga ir (arba) naujais (nenaudotais) įrenginiais laikomi nauji (nenaudoti) įrenginiai, įranga, technologinės linijos bei žemės ir miškų ūkio technika, skirta gamybai, paslaugų teikimui bei statybos veiklai vykdyti. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tokia įranga ir įrenginiai pagal savo pobūdį nėra skirti ir (ar) negali būti naudojami namų ūkyje, jie negali būti nuomojami arba skirti transporto paslaugoms teikti, nekilnojamojo turto nuomos veikloms vykdyti. Pagal PGL priemonę negali būti finansuojama įranga, kuri yra negamybinio pobūdžio (administracinio ar kitokio pobūdžio), t. y. nėra betarpiškai skirta naudoti gamybos ar paslaugų teikimo procese (pvz., biuro, komunikacijų ir panaši įranga).

1. Ar dėl portfelinių garantijų paskoloms galima kreiptis į bet kurį Lietuvos banką?

Dėl portfelinių garantijų galite kreiptis į kredito įstaigas, nurodytas mūsų puslapyje prie finansų priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms“ https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/portfelines-garantijos/portfelines-garantijos-paskoloms/.

 

2. Kaip apskaičiuojama paskolų užstato vertė?

Paskolų užstato vertė skaičiuojama pagal formulę U = T / S *100, kur:

 • U – Užstato dydis (procentais);
 • T – Faktiškai įkeisto turto vertė (nustatoma pagal vidines PGP priemonės valdytojo tvarkas) (sumuojama įkeisto turto vertė pagal faktiškai sukontraktuotą Paskolų Portfelį);
 • S – Faktiškai sukontraktuoto Paskolų Portfelio suma.

 

3. Ar yra numatyta, kas turi apmokėti garantijos mokestį – PGP priemonės valdytojas ar paskolos gavėjas?

Tiekėjas, teikdamas pirkimo dokumentus, gali pasirinkti, kas mokės garantijos mokestį – PGP priemonės valdytojas ar Paskolos gavėjas. Tai yra konkursinis kainos skaičiavimo aspektas, nuo kurio priklausys užimama eilė pasiūlymų eilėje ir atitinkamai skiriama PGP priemonės valdytojui priemonei įgyvendinti lėšų suma.

Pagal pateiktas Techninės užduoties sąlygas Garantijos mokestis ir yra vienkartinis. Priemoka bus taikoma tik tuomet, jei ilgėtų Paskolos trukmė arba didėtų Paskolos suma.

1. Kam skiriamos portfelinės garantijos?

Portfelinės garantijos skirtos nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemai spręsti, teikiamos už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų imamus kredito, lizingo ar faktoringo sandorius. Pagal šią priemonę INVEGA atrinktos finansų įstaigos kreditų, lizingo ar faktoringo gavėjams taiko palankesnius užstato reikalavimus bei mažesnes palūkanų normas, įtraukdami sandorius į garantuotų sandorių portfelius.

 

2. Kokio dydžio garantija suteikiama portfelinės garantijos paskoloms atveju?

Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ garantuoja 80 proc. paskolos sumos grąžinimą kredito įstaigai.

 

3. Ar portfelinė garantija paskoloms gali būti suteikiama naujai investicinei paskolai?

Portfelinės garantuojamos paskolos teikiamos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti.

 

4. Ką reiškia negarantuotos paskolos?

Negarantuotos, tos, kurioms nėra suteikta Invegos ar kitos finansų institucijos garantijos.

 

5. Ar į priskaityto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą gali būti įtraukti ir sukaupti atostoginiai ir kitos su darbo užmokesčiu sukauptos sumos? Ar pakanka tik Paskolos gavėjo bankui pateiktos informacijos šiam kriterijui nustatyti?

Sukaupti, tačiau neišmokėti atostoginiai ir kitos su darbo užmokesčiu sukauptos sumos (pvz. metinių premijų sumos) negali būti priskaičiuojami prie priskaityto darbo užmokesčio tol kol yra atidėjiniai ir nėra išmokėti.

Priskaityto darbo užmokesčio su mokesčiais suma – tai viskas, kas darbuotojam buvo priskaityta ir išmokėta (bazinis darbo užmokestis, valandinis atlygis ar mėnesinė alga, įvairūs priedai, priemokos, premijos, atostoginiai, mamadieniai), išskyrus komandiruočių dienpinigius, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas.

Tuo atveju, jeigu nėra techninės galimybės oficialiai patikrinti, remiamasi banko kliento pateikiama informaciją už kurios tikrumą ir teisingumą atsako banko klientas.

 

6. Kokiuose teisės aktuose nustatyta apimtis, kuria gali būti viešinama informacija apie Paskolos sutartį?

Invega yra susipažinusi su Civilinio kodekso 6.925 straipsniu ir tuo, kas sudaro Banko paslaptį. Nebūtų viešinima tai, kas sudaro banko paslaptį, būtų viešinima priemonė, pabrėžiama jos nauda, įmonės sėkmės istorija, bet ji būtų derinama su Banko klientu.

 

7. Kokiu būdu INVEGA rinks informaciją apie įgyvendintą projektą: ar kreipsis į banką, ar į Paskolos gavėją?

Siekiant sklandaus bendradarbiavimo bus teikiama pirmenybė bendravimui per Finansinį tarpininką.

 

8. Ką reiškia terminas „Įtraukimo į Portfelį metu“?

Įtraukimo į portfelį metu – kai patikrina tinkamumo sąlygų tenkinimą, pasirašo su Banko klientu sutarties pakeitimą.

 

9. Kaip turi būti vertinamas ūkio subjektas, kuriam priklauso Paskolos gavėjas, ir kuo šis vertinimas skiriasi nuo COVID paskolų priemonėje nustatyto vertinimo, kuriame nurodyta tiesiog vertinti SVV subjektą (t.y. nėra atskirai nurodyta, kad turi būti vertinamas ir ūkio subjektas, kuriam priklauso Paskolos gavėjas)?

Ūkio subjektas, kuriam priklauso Paskolos gavėjas suprantamas kaip visų susijusių įmonių grupė.

 

10. Kurios dienos kritinio likvidumo rodiklio reikšme gali vadovautis bankas? Pvz, pirmo (antro) ketvirčio pabaigos?

Rekomenduojame vadovautis paskutinio praėjusio ketvirčio (tarpine) finansine atskaitomybe.

 

11. Ar tikrai nereiks Bankui rinkti panaudojimą pagrindžiančių dokumentų (t.y. sąskaitų faktūrų, sutarčių, paaiškinimų apie DU ir t.t. kopijų)?

Atkreipiame dėmesį, jog egzistuoja tikimybė, kad konkrečią sutartį atsirinks detaliam tikrinimui įgaliota Audito institucija išvardinta Sutarties 1.1. punkte, kurios tikrinimo apimtys ir gylis iš anksto nėra žinomas. Pažymėtina, jog sutartis numato tokius reikalavimus dokumentų saugojimui:

3.3.15. punktas nustato, jog dokumentai gali būti saugomi bendrai priimtinose duomenų laikmenose, įskaitant elektronines dokumentų originalų versijas ar dokumentus, kurių versijos yra tik elektroninės;

3.3.18.5. Paskolos gavėjas įsipareigoja saugoti Paskolos panaudojimą pagrindžiančius dokumentus ne trumpiau nei 10 (dešimt) metų po Paskolos sutarties termino pabaigos;

3.3.18.7. Paskolos gavėjas įsipareigoja į savo patalpas įsileisti Audito institucijų atstovus ir leisti jiems susipažinti su dokumentais ir informacija, susijusiais su Paskolos panaudojimu, bei leisti jiems atlikti kitus patikrinimus;

Pirmiausia yra tikrinama pagal išrašus, jeigu pagal jį aišku kam ir už ką sumokėta ir nekyla poreikis detalesniam auditui, tikrinimas ties tuo ir pasibaigia. Tuo atveju, jeigu išrašas nėra informatyvus ir ar tikrintojui kyla įtarimas jis gali paprašyti ir kitų pagrindžiančių dokumentų (pvz. Sąskaitos, faktūros, sutarties, priėmimo perdavimo akto ir pan.).

Rekomenduotumėm aukščiau minėtus sutartinius įsipareigojimus dėl dokumentų saugojimo įtraukti į kliento sutarties nuostatas.

 

12. Jei pratęsiame galutinį kredito linijos sutarties, kuri buvo sudaryta 2015 m., grąžinimo terminą ir įtraukiame tokią paskolą į portfelį, ar tokią paskolą dar galima pratęsti 6 metams nuo pakeitimo, kuriuo tokia paskola buvo įtraukta į portfelį, dienos (t.y. iki 2026 m.)?

Taip, jeigu atitinka kitus tinkamumo reikalavimus, maksimali naujai suteikiamų paskolų trukmė yra 72 mėn.

 

13. Ar gali būti Paskolos lėšomis apmokamos avansinės sąskaitos?

Iš paskolos lėšų galima mokėti mokesčius (įskaitant PVM), mokėti darbo užmokestį, mokėti nuomos mokestį. Avansines sąskaitas galite apmokėti, tačiau tuo atveju jei tokia sąskaita papultų į tikrinimo imtį ir nebūtų aišku, gali būti prašoma pateikti sąskaitą faktūrą ir ar kitus dokumentus.

 

14. Ar gali būti į portfelį traukiama Paskola, kuri baigiasi 2020 gruodžio 31 d. arba anksčiau?

Taip gali įtraukti Paskolą, kuri baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, jeigu finansų tarpininkas taip pageidauja, tačiau garantijos mokestis bus toks kaip už metų laikotarpį.

Tinkamumo laikotarpis suprantamas kaip Sutarties Priede Nr. 1 nurodytas laikotarpis, iki kurio pabaigos į Portfelį gali būti įtraukiamos paskolos, atitinkančios Tinkamumo sąlygas.

1. Kas yra priemonės Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams valdytojas?

Galimo valdytojo statusą atitiktų finansų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą (toliau – Finansų įstaigų įstatymas) ir teikianti faktoringo paslaugas, kaip nustatyta pateiktame pagrindinių Portfelinių garantijų faktoringo sandoriams (toliau – PGF) priemonės sąlygų projekte.

 

2. Kokius kriterijus turi atitikti galimas valdytojas, norintis teikti faktoringo paslaugas?

Galimo valdytojo statusą atitiktų UAB, kuri būtų finansų įstaiga, veikianti pagal Finansų įstaigų įstatymą ir teikianti faktoringo paslaugas. Tinkamo valdytojo atitikimas būtų vertinamas ne tik pagal jo statusą: viešojo pirkimo metu būtų nustatyti kiti kvalifikaciniai kriterijai, kurie apimtų tiek patirtį, tiek kreditavimo strategiją, tiek finansavimo kriterijus ir sąlygas, kurios sudarytų galimybę įsitikinti, kad galimas PGF priemonės valdytojas turi profesionalias ir tinkamas rizikos įvertinimo procedūras (vidinę reitingavimo ir (ar) vertinimo, rizikos kategorijų ir valdymo sistemas ar pan.), taip pat finansavimo patvirtinimo ir išdavimo, priežiūros, grąžinimo, ir išieškojimo sistemas ir t. t.

 

3. Kokie apribojimai / reikalavimai taikomi Pardavėjui (kas jais gali būti)?

Pardavėju gali būti „MVĮ – Labai maža, maža ar vidutinė įmonė, kaip ji apibrėžta SVV įstatyme“ ir atitinkanti sąlygas, nustatytas pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekto skiltyse „Faktoringo sandoriai, kurių negalima įtraukti į Portfelį, kriterijai“, „MVĮ tinkamumo sąlygos“ ir „Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“.

 

4. Kokie privalomi dokumentai turi būti gauti iš kliento / pardavėjo, kad jis gautų pinigus ir kad po to nebūtų problemų su išmoka?

Priemonės valdytojas pagal į Portfelį įtrauktus Faktoringo sandorius automatiškai gaus išmoką, kreipiantis dėl išmokos jis neturės pateikti jokių pagrindžiančių dokumentų. Tačiau PGF priemonės valdytojas privalės užtikrinti, kad jis turi visus dokumentus, t. y. saugo ir kaupia sąskaitas faktūras, ir (arba) užsakymų lapus, ir (arba) kitus pirkimo-pardavimo sandorį įrodančius dokumentus pagal Faktoringo sandorį, taip pat turi visus kitus pagrindžiančius dokumentus, įrodančius tinkamą Faktoringo sandorių suteikimą (pvz., MVĮ paraiška dėl Faktoringo sandorio gavimo, MVĮ atitikimas PGF priemonės sąlygoms, Faktoringo sandorio su MVĮ sutartis ir kt.) bei visų procedūrų pagal PGF priemonę administravimą. INVEGA atrankinių patikrų metu tikrins PGF priemonės valdytoją dėl tinkamo PGF Sutarties vykdymo. Esant pažeidimams, PGF priemonės valdytojas turės išimti netinkamą sandorį iš Portfelio ir kompensuoti nuostolį.

 

5. Kokių faktoringo sandorių negalima traukti į portfelį?

Faktoringo sandorių, kurių negalima įtraukti į Portfelį, kriterijai:

 1. Faktoringo sandoriams, kurie skirti MVĮ, veikiantiems Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose;
 2. Faktoringo sandoriams, kurie skirti MVĮ, kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 3. Faktoringo sandoriams, kurie skirti finansuoti MVĮ ir su MVĮ susijusių įmonių, kaip jos apibrėžtos SVV įstatyme, tarpusavio prekybinius sandorius“.

 

6. Kaip apskaičiuojamas sutarties nuostolingumas?

Sutarties nuostolingumas, proc. skaičiuojamas naudojant:

 • faktiškai sumokėtų išmokų PGF priemonės valdytojui suma – kalbama apie faktiškai sumokėtą išmokų sumą, todėl, kad nuostolingumas bus apskaičiuojamas skirtingomis datomis, o ne tik PGF priemonės Tinkamumo laikotarpio pabaigoje. Tam tikrą datą skaičiuojant nuostolingumą, pvz., 2017-08-11 datai imama iki tos dienos faktiškai sumokėta išmokų sumą;
 • į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma – kalbama apie faktiškai išmokėtų Faktoringo avansų sumą. Nuostolingumas bus apskaičiuojamas skirtingomis datomis, o ne tik PGF priemonės Tinkamumo laikotarpio pabaigoje (tik apskaičiuojant nuostolingumą Tinkamumo laikotarpio pabaigoje bus imama į portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių per visą sandorių laikotarpį išmokėtų avansų suma). Tam tikrą datą skaičiuojant nuostolingumą, pvz., 2017-08-11 datai, imama iki tos dienos į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma.

Praktinis pavyzdys:

 • portfelio nuostolingumas (N) skaičiuojamas 2018-01-01 datai;
 • 2018-01-01 datai faktiškai sumokėtų išmokų PGF priemonės valdytojui suma (IS) yra lygi 300.000 Eur;
 • 2018-01-01 datai į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma (AS) yra lygi 2.000.000 Eur. (skaičiuojami visi išmokėti Faktoringo avansai iki Faktoringo limito, kur Faktoringo limitas yra 2.000.000 Eur).

Portfelio nuostolingumas apskaičiuojamas pagal formulę N=(IS/AS)*100 proc., t. y.: (300.000 Eur/2.000.000 Eur)*100 proc.=15 proc.
Vadinasi Portfelio nuostolingumas 2018-01-01 datai būtų 15 proc.

Dėl COVID-19 susidariusios situacijos, suteikiant individualias garantijas bus:

 • Taikoma plačiam sektorių ratui;
 • Galimas kitos finansų įstaigos išduotos paskolos refinansavimas;
 • Nebekontroliuojama, kam naudojama garantuota apyvartinė paskola;
 • Negali pretenduoti įmonės, kurių veikla uždrausta.

1. Kas yra individualios garantijos?

INVEGOS teikiamos individualios garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, t.y. jos atstoja dalį prašomo užstato.

 

2. Koks yra individualių garantijų veikimo principas?

INVEGA garantuoja pirmos paskolos ar lizingo sandorio dalies grąžinimą finansų įstaigai iki 80 proc. sumos. Individualia „Invegos“ garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

 

3. Kokiais atvejais teikiamos INVEGOS garantijos?

Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą ir (arba) apyvartinėms lėšoms (įskaitant ir kredito linijas), reikalingoms smulkiajam ar vidutiniam verslui plėtoti, didelėms įmonėms finansuoti.

 

4. Kaip bus su INVEGOS garantijomis norint gauti paskolą naujam verslui pradėti arba esančiam plėstis? Ar bus mažesnės galimybes pasinaudoti INVEGOS garantijomis?

Individualia INVEGOS garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę. Daugiau informacijos rasite čia: https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/paskolu-garantijos/salygos/

 

5. Ar įmonės, kurios neturi nuolatiniu pajamų, galės pretenduot į paskolas su INVEGOS garantija?

Pirmiausiai dėl finansavimo sąlygų turite kreiptis į kredito įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę), būtent jie duos Jums atsakymą į šį klausimą.

 

6. Ką reikėtų daryti, norinti pasinaudoti individualiomis garantijomis?

Norėdami pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką, lizingo bendrovę ar kredito uniją ir susitarti dėl finansavimo. Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį. Po to finansų įstaiga „Invegai“ pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus.

Ar dėl individualios garantijos turiu kreiptis į INVEGĄ?

Ne. Įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir susitarti dėl finansavimo. Finansų įstaiga, įvertinusi vykdomą projektą ir galimybes grąžinti lizingą, paskaičiuoja trūkstamo užstato dydį ir kreipiasi į INVEGĄ su prašymu garantijai gauti. Finansų įstaiga taip pat pateikia visus kitus su finansavimu susijusius dokumentus.

1. Kokios įmonės gali pasinaudoti individualia garantija didelėms įmonėms?

Individualia garantija gali pasinaudoti didelės įmonės, kuriose dirba ne mažiau kaip 250 darbuotojų.

 

2. Kokia yra maksimali didelės įmonės garantijos suma?

Maksimali didelės įmonės garantijos, įskaitant turimų garantijų likučius, suma yra 1 500 000 eurų. Garantijos suma gali būti iki 80 proc. paskolos sumos. Investicijos ar apyvartinių lėšų poreikis „Invegos“ turi būti pripažįstamas pagrįstu ir atsiperkančiu, o paskolos gavėjas – finansiškai pajėgus vykdyti finansinius įsipareigojimus.

 

3. Kokiai veiklai suteikiamos garantijos didelėms įmonėms?
 • Materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti.
 • Nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
 • Apyvartinėms lėšoms.

1. Kas gali kreiptis dėl garantijos į INVEGĄ?

Dėl garantijos į INVEGĄ turi kreiptis draudimo įmonė ir (ar) finansų įstaiga, kuri yra pasirašiusi sutartį su INVEGA dėl kelionių organizatorių privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo. Garantijos gavėjas (draudimo įmonė ir (ar) finansų įstaiga), pageidaujantis gauti garantiją, iki prievolių įvykdymo užtikrinimo suteikimo ar prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygų pakeitimo, pateikia INVEGAI prašymą suteikti garantiją ir nurodytus dokumentus.

 

2. Ar reikia kelionių organizatoriams dėl garantijos kreiptis į INVEGĄ?

Ne, nereikia. Kelionių organizatoriai kreipiasi į draudimo įmonę ir (ar) finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo suteikimo. Lietuvos Respublikoje įsteigto kelionių organizatoriaus, išskyrus kelionių organizatorių, vykdantį atvykstamojo turizmo veiklą, prievolių įvykdymas užtikrinamas galiojančiu draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimu ir (arba) finansų įstaigos suteikiama finansine garantija.

 

3. Kas yra kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimas?

Draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimas ir (arba) finansų įstaigos suteikta finansinė garantija, kuriais draudimo įmonė ir (arba) finansų įstaiga įsipareigoja sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jos reikalaujamą pagrįstą sumą turistų nuostoliams kompensuoti, neviršijančią laidavimo draudimo sutartyje ir (arba) finansinėje garantijoje nurodytos sumos, jeigu kelionių organizatorius neįvykdys Turizmo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių.

 

4. Kurie kelionių organizatoriai gali kreiptis į draudimo įmonę ir (ar) finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo?

Smulkios, vidutinės ir didelės įmonės bei verslininkai, kuriems išduotas pažymėjimas, leidžiantis verstis pažymėjime nurodytomis veiklos rūšimis (išvykstamuoju, vietiniu turizmu).

 

5. Kur kelionių organizatoriui kreiptis dėl garantijos?

Kelionių organizatoriai turi kreiptis į draudimo įmonę, kuri suteiks prievolių įvykdymo laidavimo draudimą, ar finansų instituciją dėl finansinės garantijos suteikimo. Draudimo įmonių ar finansų įstaigų, sudariusių su INVEGA bendradarbiavimo sutartį, dėl kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo sąrašas:

 

6. Koks INVEGA teikiamos garantijos tikslas?

„Invega“ teikia draudimo įmonei ar finansų įstaigai garantijas, kuriomis suteikiama ir (arba) palengvinama galimybė kelionių organizatoriams gauti naujus ir (arba) išlaikyti galiojančius turizmo įstatyme nustatytus privalomus prievolių įvykdymo užtikrinimus. Garantija teikiama:

 • naujam kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimui;
 • galiojančiam kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimui. Tokiais atvejais INVEGA įvertina, kaip garantijos suteikimas pagerins galiojančios prievolių užtikrinimo priemonės sąlygas kelionių organizatoriui. Garantijos suteikimo nauda kelionių organizatoriui suprantama kaip bent viena iš šių sąlygų:
 • kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės galiojimo termino pailginimas;
 • kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės sumos padidinimas;
 • draudimo įmonės ir (arba) finansų įstaigos už suteiktą kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę reikalaujamų užtikrinimo priemonių sumažinimas ar panaikinimas.

 

7. Kokie esminiai reikalavimai kelionių organizatoriams?

Prieš kreipiantis į draudimo įmonę ar finansų įstaigą, kelionių organizatoriai privalo įsitikinti, kad:

 • kelionių organizatorius (kaip viena įmonė) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė arba 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau prašymo suteikti garantiją pateikimo metu nėra laikoma sunkumų patiriančia įmone;
 • kelionių organizatorius prašymo suteikti garantiją pateikimo metu turi būti pateikęs 2018 m. ir 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius VĮ „Registrų centras“ (išskyrus atvejus, kai kelionių organizatorius yra verslininkas ir (ar) kelionių organizatorius, kuris yra įsteigtas nuo 2020 m. sausio 1 d.). Daugiau sąlygų rasite nuostatų 19 p.

 

8. Kokius dokumentus turi pateikti kelionių organizatoriai norintys įrodyti, kad nėra patiriantys sunkumų?

Jei kelionių organizatorius (kaip viena įmonė) siekia įrodyti, kad prašymo suteikti garantiją pateikimo metu jis nėra patiriantis sunkumų, kartu su prašymu suteikti garantiją jis turi pateikti 2020 m. finansinės atskaitomybės už̌ paskutinį praėjusį̨ ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš prašymo suteikti garantiją pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki prašymo suteikti garantiją pateikimo dienos įvyko nuosavybes struktūros (kapitalo, akcijų̨ priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių̨, – šiuos pokyčius pagrindžiančius dokumentus (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus). Kelionių organizatoriui per „Invegos“ nurodytą terminą̨, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos nuo „Invegos“ prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos, nepateikus dokumentų ar dokumentais neįrodžius, kad kelionių organizatorius nelaikytinas patiriančiu sunkumų, prašymas suteikti garantiją toliau nesvarstomas. Verslininkas laikomas patiriančiu sunkumų, jei prašymo suteikti garantiją pateikimo metu jam yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Daugiau informacijos apie tai, kas yra sunkumų patirianti įmonė, rasite čia: https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/

Sunkumų patyrimas apskaičiuojamas pagal pateiktas skaičiuokles:

 

9. Kokius dokumentus kelionių organizatoriai turi pateikti draudimo įmonei ar finansų įstaigai?
 • galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą;
 • kelionių organizatoriaus įgalioto atstovo užpildytą ir pasirašytą pažymą apie kelionių organizatorių bei jo gautą valstybės pagalbą (prašymo suteikti garantiją priedą Nr. 1 pildo kelionių organizatorius, priedo formą pateikia draudimo įmonė ar finansų įstaiga);
 • užpildytą SVV subjekto statuso deklaraciją arba, jeigu kelionių organizatorius yra didelė įmonė, kelionių organizatoriaus rašytinį patvirtinimą, kad jis atitinka didelės įmonės statusą. Informaciją apie SVV deklaravimą, bei deklaracijos formą rasite „Invega“ svetainėje – https://invega.lt/lt/covid-19/kaip-deklaruoti-svv-subjekto-statusa/;
 • dokumentus, įrodančius, kad kelionių organizatorius atitinka valstybės pagalbos gavėjui keliamus reikalavimus (pildoma nustatytos formos atitikties deklaracija);
 • kelionių organizatoriaus – fizinio asmens, taip pat, jeigu kelionių organizatorius juridinis asmuo – jo savininko, dalininko, kontrolinį akcijų paketą valdančio akcininko (-ų) ir vadovo pasirašyti sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo garantijos suteikimo tikslu;
 • finansines ataskaitas (jeigu jų neprivaloma teikti VĮ „Registrų centras“) visoms įmonėms už 2019 metus, didelėms įmonėms ir už 2018 metus. Finansines ataskaitas turi pateikti visų juridinių formų subjektai, t. y. ir tie kelionių organizatoriai, kuriems jų teikimas nebuvo privalomas VĮ „Registrų centras“ (pridedamos tik tos finansinės ataskaitos, kurios nėra pateiktos VĮ „Registrų centras“ (t. y., konsoliduotos finansinės ataskaitos; ir (ar) individualių įmonių finansinės ataskaitos; ir (ar) susijusių užsienio įmonių finansinės ataskaitos“.

Privalomų pateikti dokumentų pavyzdinės formos skelbiamos interneto svetainėje www.invega.lt.

 

10. Kokius dokumentus draudimo įmonė ar finansų įstaiga turės pateikti INVEGAI?
 • visus dokumentus, kuriuos pateikė kelionių organizatorius;
 • garantijos gavėjo dokumento suteikti prievolių įvykdymo užtikrinimą kelionių organizatoriui, kuriame yra nustatytos esminės prievolių įvykdymo laidavimo draudimo ar finansinės garantijos suteikimo sąlygos (prievolės suma, terminas, užtikrinimo priemonės), patvirtintas kopijas;
 • tais atvejais, kai kreipiamasi dėl garantijos galiojančiam kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo, pagrindimą, kaip garantijos suteikimas pagerins galiojančios prievolių užtikrinimo priemonės sąlygas kelionių organizatoriui;
 • prašymą suteikti garantiją (pildo draudimo įmonė arba finansų įstaiga).

 

11. Ką reiškia sąvoka – viena įmonė?

Viena įmonė – įmonė, kurios tarpusavio santykiai su kitomis įmonėmis bent vienos rūšies iš toliau išvardytų:

 1. viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų, pajininkų, dalininkų ar kitų juridinio asmens dalyvių arba narių (toliau – dalyviai) balsų daugumą;
 2. viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;
 3. pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo dokumentų ar įstatų nuostatomis vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme;
 4. viena įmonė, būdama kitos įmonės dalyve, vadovaudamasi su tos įmonės kitais dalyviais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės dalyvių balsavimo teisių daugumą;
 5. įmonė yra susijusi su kita įmone kokiais nors 1 – 4 papunkčiuose nurodytais santykiais per fizinį asmenį ar bendrai veikiančių fizinių asmenų grupę, jei jos savo veiklą arba dalį veiklos vykdo toje pačioje atitinkamoje rinkoje arba gretimosiose rinkose.

 

12. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Informaciją apie SVV deklaravimą bei deklaracijos formą rasite čia: https://invega.lt/lt/covid-19/kaip-deklaruoti-svv-subjekto-statusa/

 

13. Kiek kainuos INVEGA teikiama garantija?

Pagal šią priemonę teikiamos garantijos yra neatlygintino pobūdžio valstybės pagalba. Visa garantijos suma skaičiuojama kaip suteiktos valstybės pagalbos dydis konkrečiam kelionių organizatoriui.

 

14. Koks INVEGA teikiamos garantijos atsakomybės limitas?

INVEGA atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų vieno kelionių organizatoriaus konkretaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos. Garantijos išmokos suma garantijos gavėjui negali viršyti 50 procentų garantijos gavėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai išmokėtos draudimo arba garantijos išmokos sumos.

 

15. Kokios INVEGA garantijos sumos?

Vienai įmonei teikiamos garantijos suma visais atvejais negali viršyti 800 000 Eur ir negali būti mažesnė kaip 1 500 Eur.

 

16. Koks garantijos galiojimo terminas?

Garantijoje nurodytas galiojimo terminas negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai ir ilgesnis kaip 15 (penkiolika) mėnesių.

 

17. Kas priima sprendimą ar užtenka kelionių organizatoriaus užstato?

Sprendimą priima draudimo įmonė ar finansų institucija, tačiau užtikrinimo priemonių (užstatų) gali būti reikalaujama tik „Invega“ negarantuotai prievolių įvykdymo užtikrinimo daliai, t. y., už „Invega“ teikiamos garantijos dalį užtikrinimo priemonių nereikalaujama.

 

18. Iki kada teikiamos garantijos?

Garantija gali būti suteikta ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

 

19. Kas priima sprendimą dėl garantijos suteikimo?

Garantiją suteikia ar sprendimą nesuteikti garantijos priima INVEGA generalinis direktorius ar jo įgalioti asmenys.

 

20. Kokie garantijos suteikimo terminai ir kaip vyksta informavimas?

INVEGA gavusi prašymą ir dokumentus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo išnagrinėja prašymą suteikti garantiją ir raštu priima sprendimą suteikti garantiją, kuris įforminamas garantija, arba sprendimą garantijos nesuteikti. Apie suteiktą garantiją ar priimtą sprendimą garantijos nesuteikti „Invega“ informuoja garantijos gavėją ir kelionių organizatorių ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantijos suteikimo ar sprendimo garantijos nesuteikti priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis, o kai to neįmanoma padaryti dėl techninių kliūčių, – registruotu paštu. Garantija pateikiama garantijos gavėjui.

 

21. Ar pagal šią priemonę teikiamos garantijos paskoloms?

Pagal šią priemonę INVEGA neteikia garantijų už paskolas, laidavimus ar kita. Šiuo atveju „Invega“ dalijasi rizika su draudimo įmone ar finansų įstaiga tik dėl turizmo įstatyme nustatyto prievolių įvykdymo užtikrinimo.

1. Kokia yra maksimali eksporto garantijos dalis?

INVEGOS turtinis įsipareigojimas dalytis kartu su eksportuotoju rizika, išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja. INVEGOS atsakomybės limitas (garantijos dydis) – ne didesnis kaip 90 procentų atidėtųjų mokėjimų sumos.

 

2. Kam skirtos eksporto garantijos?

INVEGOS teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis sumažinus potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Garantuojamos rizikos – politinė ir (arba) komercinė.

 

3. Kaip pasinaudoti eksporto garantijomis?

Eksportuotojas, norintis gauti eksporto kredito garantiją, turi pateikti prašymą INVEGAI. Preliminarų garantijos atlyginimo dydį galima sužinoti pasinaudojus skaičiuokle.

 

4. Kokia yra maksimali eksporto kreditų garantijų suma?
 • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojui – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.
 • Maksimali eksporto kredito garantijų suma vienam eksportuotojo pasirinktam pirkėjui – ne daugiau kaip 750 000 Eur.
 • Eksporto kredito garantijų suma vienam pirkėjui visų eksportuotojų atžvilgiu – ne daugiau kaip 2 000 000 Eur.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-03-01