1. Ar privaloma pateikti investicinio projekto ar verslo planą, jeigu bankas tokio reikalavimo netaiko?

Jeigu verslo plano nėra, INVEGA turi būti pateiktas bent trumpas verslo aprašymas, kad būtų galima įvertinti, ar projektui galima suteikti garantiją, t.y. turi matytis, kaip bus naudojamos skolinamos lėšos, kokia verslo aplinka, ar projektas rizikingas ir t.t.

2. Ar visada bendrovės valdyba priima sprendimus dėl garantijų suteikimo?

Sprendimus suteikti INVEGOS garantijas rizikos valdymo komiteto siūlymu priima INVEGOS valdymo organai: INVEGOS vadovas arba valdyba, kai garantija suteikiama (pratęsiam) pagal atskirą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, arba kai garantijos suteikimas (pratęsimas) susijęs su INVEGOS vadovo interesų konfliktu, arba kitais išskirtinais atvejais, kai INVEGOS vadovas pateikia valdybai tokio sprendimo pagrindimą.

3. Ar tikrai kredito sutartis sudaroma gavus INVEGA patvirtinimą dėl garantijos teikimo ir paskolos gavėjui gavus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, tačiau jos dar neapmokėjus?

Kredito sutartis turėtų būti sudaroma gavus INVEGA sprendimą apie garantijos suteikimą ir paskolos gavėjui gavus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Garantija išduodama tik gavus pasirašytas kreditavimo sutarčių kopijas ir paskolos ar lizingo gavėjui sumokėjus garantijos atlyginimą. INVEGA garantijos lakštą išleidžia, tik matydama savo sąskaitoje, kad garantijos atlyginimas tikrai yra pervestas. Paskolos ar lizingo gavėjas paprastai pateikia INVEGA savo bankinio mokėjimo pavedimo kopiją. Suteikta garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos.

4. Kada valstybė skiria palūkanų kompensavimą? Gal galėtumėte trumpai (2-3 sakiniais) aprašyti procesą?

Palūkanos yra kompensuojamos tiek gavus INVEGA garantiją, tiek be jos. Pagal de minimis reglamentą, maksimali galima skirti suma vienam subjektui – 200 000 Eur.
Paskolos gavėjas, gavęs INVEGA sprendimą dėl garantijos suteikimo, užpildo paraišką ir kitus privalomus pildyti dokumentus, kuriuos galite rasti čia. Priėmus sprendimą dėl palūkanų kompensavimo skyrimo, paskolos gavėjas neturi teikti jokių kitų papildomų dokumentų ar informacijos apie sumokėtas palūkanas. Šią informaciją teikia kredito įstaiga kas mėnesį atsiųsdama ataskaitas apie faktiškai sumokėtas paskolos gavėjo palūkanas. Kompensacija mokama ketvirčiais (už praėjusį ketvirtį) iki kito ketvirčio antro mėnesio 5 d. INVEGA perveda palūkanų kompensaciją į paskolos gavėjo paraiškos teikimo metu nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

5. Keliais egzemplioriais išduodate garantiją? Ar reikia ją pasirašyti klientui?

Garantija yra išduodama elektroninių priemonių pagalba finansų įstaigai ją siunčiant tiesiogiai elektroniniu paštu. Garantiją pasirašo INVEGOS generalinis direktorius ar jo įgaliotas asmuo elektroniniu parašu. Klientui pasirašyti garantijos nereikia.

6. Ar klientas iš karto turi sumokėti visą garantijos atlyginimą ar galima dalimis?

Iki garantijos išleidimo klientas turi sumokėti visą garantijos atlyginimą.

7. Garantija gali būti skirta ir nematerialioms investicijoms, ir apyvartinėms lėšoms. Tokiu atveju kreditas gali neturėti užtikrinimo priemonių. Ar tokiu atveju garantija būtų teikiama?

Būtų vertinama garantijos suteikimo – garantijos išmokos mokėjimo rizika (atsižvelgiant į daug riziką nusakančių veiksnių). Gali būti, kad, esant rizikingam projektui, garantijos suma būtų mažinama ar, nesusitarus dėl kitų riziką mažinančių sąlygų, būtų priimtas sprendimas nesuteikti garantijos.

8. Ar patvirtinę garantijos teikimą iš karto rengiate išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir išsiunčiate klientui, o gal laukiate patvirtinimo, kad garantijos sąlygos jam yra tinkamos? Per kiek laiko parengiate sąskaitą ir kokiu būdu ją išsiunčiate klientui, o gal išsiunčiate ir bankui?

Išankstinio apmokėjimo sąskaita išsiunčiama iškart po sprendimo dėl garantijos suteikimo išrašo išsiuntimo bankui. Visada išankstinio apmokėjimo sąskaita išsiunčiama ne tik paskolos gavėjui, bet ir jos kopija bankui.

9. Kokioms paskoloms garantijos gali būti teikiamos ir kada jos neteikiamos?

INVEGA garantuoja už paskolas, skirtas:
• materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
• nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
• Apyvartinėms lėšoms.
• Įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.
INVEGA negarantuoja paskolų, suteikiamų projektams, susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu. Produktų, kurių auginimui, gamybai, pirminiam perdirbimui negali būti teikiamos INVEGOS garantijos, sąrašas yra patvirtintas prie ES sutarties.
INVEGA negarantuoja paskolų, suteikiamų krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti.
INVEGA taip pat negarantuoja už paskolas, kurių lėšomis įsigytas turtas gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais.

10. Ar galima tikėtis INVEGA garantijos, jeigu planuojama įgyvendinti tiesiogiai su miškininkyste susijusį projektą?

Įmonėms, veikiančioms miškininkystės sektoriuje, t. y. užsiimančioms veikla, kuri pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui priklauso A klasės 2 skyriui gali būti suteikiama de minimis pagalbą (vadovaujamasi Reglamentu 1407/2013). Miškininkystės sektoriuje veikiančiai įmonei maksimalus pagalbos dydis per 3 metus negali viršyti 200 000 Eur.

11. Ar INVEGA teikia garantijas, jei skolinamasi apyvartiniam kapitalui, veikloms, kurių EVRK 64.99, punktas „Investavimas savo sąskaita tokių subjektų kaip rizikos kapitalo įmonės, investavimo klubai ir pan.“?

Invega garantijų neteikia paskoloms, skirtoms įmonių akcijoms , kitiems vertybiniams popieriams įsigyti ir/ar jais prekiauti. Šiuo metu taip pat neteikiame garantijų už rizikos kapitalo investavimą, vykdomą tiek tiesiogiai, tiek per tarpininkus.

12. Planuojamas įgyvendinti projektas – modernaus automatizuoto brangiakailių žvėrelių (audinių) pašarų gamybos cecho įrengimas. Pagrindinė veikla bus pašaro audinėms gamyba ir pardavimas, o veiklą vykdys kooperatyvas. Ar Invega gali suteikti garantiją, atsižvelgiant į vykdomą kooperatyvo veiklą?

Iš principo veikla (pašarų gamyba) yra tinkama, todėl INVEGA galėtų suteikti garantiją. Tačiau jeigu kooperatyvas yra pripažintas kaip žemės ūkio kooperatyvas, ir tokia bendrovė planuoja ne mažiau kaip 70 proc. pajamų gauti iš žemės ūkio veiklos arba planuoja gauti ES fondų ar valstybės biudžeto paramos, skirto žemės ūkio plėtrai, INVEGA negali dalyvauti tokio projekto finansavime (nes projektas bus remiamas iš žemės ūkio plėtrai skirtų programų lėšų).

13. Ar tiesa, kad INVEGOS garantija gali būti tam tikra apibrėžta suma, t. y. ne tam tikra dalis procentais, bet konkreti apibrėžta suma? Jei, pvz., kredito suma yra 1 mln. Eur, INVEGA garantuoja 0,8 mln. Eur, klientas bankui grąžino 0,7 mln. Eur ir tapo nemokus. Priėmus sprendimą dėl banko sutarties nutraukimo ir garantijos išmokėjimo, kokią dalį kompensuotų Invega?

INVEGA garantuoja banko paskolos gavėjui suteikiamos paskolos, kurios dydis 1000 000 Eur, pirmosios dalies (800 000 Eur) grąžinimą. Garantijos suma yra maksimalus galimas įsipareigojimų dydis, jei būtų panaudota visa paskolos suma ir nebūtų grąžinta dalinių paskolos grąžinimų. Grąžinant dalinius paskolos grąžinimus, atitinkama suma sumažėja INVEGOS garantijos suma. Jūsų nurodytu atveju, įvertinus grąžinimus (700 000 Eur), garantijos sumos likutis ir maksimalus išmokos dydis būtų 100 000 Eur.

14. Ką reiškia pasakymas „Invega garantuoja pirmosios paskolos dalies grąžinimą“?

INVEGOS garantija nėra 100 proc. garantija, INVEGA gali garantuoti tik už dalies kredito (iki 80 proc. kredito sumos) grąžinimą. Pirmoji kredito dalis, kurios grąžinimas užtikrinamas INVEGOS garantija suprantama, kaip dalis kredito, kurią pirmiausiai grąžina kredito gavėjas grąžindamas kreditą pagal sutartyje nurodytą paskolos grąžinimo grafiką. Grąžinama suma sumažėja INVEGOS garantijos suma.

15. Jeigu vienos įmonės (veikla, pvz., technines apžiūros centras) akcininkai yra žmonos kitų įmonių (kitos įmonės veiklos yra nauju automobiliu prekyba, servisas, prekyba detalėmis, padangomis, akumuliatoriais) akcininkų, ar reikia nustatant SVV subjekto statusą tokią įmonę jungti su kitomis?

Manytume, kad įmonės, kurios užsiima serviso paslaugų teikimu, prekyba detalėmis, yra šalia esančios rinkos su techninės apžiūros centrais ir turi būti laikomos susijusiomis įmonėmis pagal SVV įstatymą. Pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių remontas ir techninė priežiūra, apžiūra, sertifikavimas ir pan. traktuotina kaip vienos kategorijos veiklos, juolab kad kai kur sertifikuoti servisai taip pat teikia techninės apžiūros, kokybės įvertinimo, defektų nustatymo ir pan. paslaugas.
Įmonė, kuri užsiima tik naujų automobilių pardavimu arba specializuojasi tik akumuliatorių arba padangų prekyba, jei nėra kitų sąsajų (pvz., tie patys vadovai, darbuotojai, patalpų nuomotojo-nuomininko santykiai ir pan.), gali būti neįtraukiama į susijusių įmonių grupę, deklaruojant SVV statusą.
Kai įmonių akcininkai yra tie patys asmenys ir/ar jų sutuoktiniai ar kiti artimi giminaičiai, šie asmenys vertinami kaip asmenų grupė. Akcininkų – fizinių asmenų atveju, paskolos gavėjui deklaruojant SVV statusą, aktualios įmonės yra tik tos, kur asmuo ar asmenų grupė turi balsų daugumą (per 50 proc.) ar kitu būdu lemiamą įtaką (tas pats vadovas, valdymo organų nariai ir t.t.). Kai balsų daugumos nėra, šios įmonės atitinkami rodikliai nėra sumuojami (t. y. per akcininkus fizinius asmenis partnerinių įmonių nėra fiksuojama).
Kai yra susijusios įmonės (balsų dauguma ar kita lemiama įtaka), atitinkami rodikliai sumuojami 100 proc., o ne proporcingai. Jei fizinis asmuo ar asmenų grupė turi mažiau nei 50 proc. konkrečios įmonės akcijų, o likusias akcijas ar jų dalį valdo to paties asmens ar asmenų valdoma kita įmonė, įmonės laikomos susijusiomis ir rodikliai sumuojami 100 proc.
Visi rodikliai sumuojami vienodai (susijusių įmonių atveju – 100 proc. pridedama, partnerinių įmonių atveju – atitinkami rodikliai sumuojami proporcingai turimų balsų skaičiui).

16. Ar yra tinkama veikla, jeigu norima kaimo turizmo sodybos tvenkinyje auginti žuvis pramoginei žvejybai?

Su žuvininkyste susijusiai veiklai garantijos teikti negalime.

17. Kaip pagal išduotą garantiją būtų apskaičiuojama garantijos suma, jei yra nustatyta 80 proc. garantija nuo negrąžinto kredito sumos? Tarkim: kredito suma 100 000 Eur, pradinė garantijos suma 80 000 Eur, paskolos gavėjas sugrąžinęs 50 000 Eur. Garantija 80 proc. nuo negrąžinto kredito sumos. Tai šiuo atveju INVEGA išmokama suma būtų 40 000 Eur ar 30 000 Eur?

Garantijos lakšte įvardinant garantuojamą prievolę nurodome, kad garantuojame garantijos gavėjo (banko) paskolos gavėjui suteikiamos paskolos pagal paskolos sutartį Nr. XXX, kurios dydis 100 000 Eur, pirmosios dalies (80 000 Eur) grąžinimą. Garantijos suma yra maksimalus galimas įsipareigojimų dydis, jei būtų panaudota visa paskolos suma, ir nebūtų grąžinta dalinių paskolos grąžinimų. Grąžinant dalinius paskolos grąžinimus, atitinkama suma sumažėja INVEGOS garantijos suma. Jūsų nurodytu atveju, įvertinus grąžinimus, garantijos sumos likutis ir maksimalus išmokos dydis būtų 30 000 Eur.

Šiuo aspektu niekas nesikeičia. Kadangi šiame dokumente iš principo kalbama apie garantijų teikimo pagrindines sąlygas, t.y. apie garantijas už investicines ir apyvartines paskolas, buvo atsisakyta skyriaus, kuriame kalbama apie tai, ko INVEGA negarantuoja.

18. Ar INVEGA svarstytų garantijos suteikimą įmonei, kurios veikla yra galvijų skerdimas ir didmeninė prekyba (tiek eksportas, tiek vietinė rinka)? Įmonė gyvulių neaugina, tačiau perka gyvus gyvulius, skerdžia ir parduoda.

Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – de minimis reglamentas) 1 straipsnio 1 dalimi pagalba pagal šį reglamentą negali būti teikiama įmonėms, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą ir įmonėms, vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį, arba kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams.

Atsižvelgiant į tai, kad įmonė pati gyvulių neaugina, tik juos perka, skerdžia ir parduoda, kitaip tariant įmonė užsiima skerdyklos veikla, tokia veikla nėra laikoma pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir tokia veikla užsiimančiai įmonei gali būti suteikiama garantija pagal de minimis reglamentą.

19. Norėtume pasiteirauti, ar įmonė, kuri buvo įsteigta 2000 m., veiklą vykdė tik kelis mėnesius, su nuliniais balansais, dabar atėjus naujiems akcininkams ir pradėjus aktyvią veiklą, galėtų pretenduoti į Invegos garantiją kaip įmonė veikianti daugiau nei 3 metus?

Pareiškėjo veiklos amžiaus reikalavimas (tiek minimalus, tiek maksimalus) garantijai gauti nėra nustatytas. Yra taikomi reikalavimai veiklai, dydžiui, paskolos tikslui ir pan. Kitoms per INVEGĄ vykdomoms priemonėms (pvz., Verslumo skatinimo fondo paskolos) gali būti taikomas ir maksimalaus pareiškėjo veiklos amžiaus ribojimas.

20. Kokios konkrečiai prekės ir paslaugos atitinka paskolos, garantuotos INVEGA garantija, lėšų tikslinį panaudojimą, kai paskolos lėšos pagal išlaidų pagrindimo dokumentus turi būti panaudotos statybos darbams ir statybinėms medžiagoms/produktams pirkti?

„Kadangi visi statybos darbai gali būti atliekami pagal paskolos gavėjo ir statybos rangovo sudarytą statybos rangos sutartį arba statybos darbai gali būti vykdomi betarpiškai paskolos gavėjo ūkio būdu (t.y., kai pats paskolos gavėjas atlieka statybos darbus), INVEGA, išanalizavusi informaciją, pateiktą Rašte, informuoja, jog tais atvejais, kai:
i) paskolos gavėjui visi statybos darbai yra atliekami pagal statybos rangos sutartį(-is) su konkrečiu(-ias) statybos rangovu(-ais), iš paskolos lėšų gali būti apmokama statybos rangovui(-ams) už statybos sąmatoje(-se) numatytų statybos darbų atlikimą, įskaitant statybines medžiagas, produktus, darbo priemones, mechanizmų ir įrankių nuomą. Tuo atveju, jei statybos darbus (ar dalį jų) statybos rangovas atlieka iš užsakovo (paskolos gavėjo) medžiagų, paskolos lėšos gali būti apmokamos statybinių medžiagų ir produktų tiekėjams tiesiogiai, jei paskolos tikslinėje paskirtyje yra numatyta „<..> ir statybinėms medžiagoms/produktams pirkti“.;
ii) paskolos gavėjas visus statybos darbus atlieka pats ir visas medžiagas, paslaugas, darbus įsigyja iš atskirų tiekėjų ir (ar) atlieka statybos darbus ūkio būdu, paskolos lėšų paskirtis „tik statybinėms medžiagoms/produktams pirkti“ apima tik statybinių medžiagų bei produktų įsigijimą. Likusios išlaidos (projektavimo, transportavimo, pastolių, klojinių, įrenginių, mechanizmų ir įrankių nuomos, statybos įrenginių/mechanizmų ir (ar) įrankių įsigijimo, subrangos ir pan.) turi būti apmokamos iš nuosavų lėšų, jei paskolos paskirtyje nėra konkrečiai numatyta, kad atitinkamos išlaidos gali būti apmokamos iš paskolos lėšų. Kai statybos darbus numatyta atlikti ūkio būdu ir statybos darbams atlikti reikalingos vienkartinės darbo priemonės (dažų voleliai, dažymo juostos, respiratoriai, šlifavimo diskai, švitrinis popierius ir pan. priemonės, išskyrus įrankius ir mechanizmus), tai prilyginama statytinėms medžiagoms. Kai statybinės medžiagos ar statybos produktai įsigyjami su pristatymu, už šių medžiagų ir produktų transportavimą statybinių medžiagų pardavėjui gali būti apmokama iš paskolos lėšų;
iii) paskolos lėšų panaudojimo paskirtyje yra numatyta, kad paskolos lėšos gali būti naudojamos tik tam tikro statybų etapo ir (ar) tik tam tikro pobūdžio statybos darbų išlaidoms (pvz., inžinerinių tinklų, vėdinimo, vandentiekio ir santechnikos, elektros instaliacijos įrengimas ir pan.), tokiu atveju gali būti finansuojamos tik atitinkamos statybinės medžiagos ir (ar) atitinkamų statybos darbų atlikimas. Kiti statybos darbai (bendrastatybiniai darbai ir pan.) ar su šiais statybos darbais susijusios išlaidos, jei jos nenumatytos paskolos paskirtyje (pvz. prijungimo prie elektros tinklų mokestis, varžų matavimo paslaugos ir pan.,) turi būti apmokamos iš paskolos gavėjo lėšų.“

21. Dirbu advokatu. Ar galėčiau gauti paskolą su INVEGOS garantija kaip SVV subjektas?

Taip.  Nuo 2017 gegužės 1 d. pasikeitus SVV plėtros įstatymui, pasikeitė ir įmonės bei verslininko apibrėžimas. Po įstatymo pakeitimo įsigaliojimo advokatas gali būti traktuojamas kaip SVV subjektas, todėl gali pretenduoti į SVV subjektams orientuotą valstybės pagalbą, įskaitant ir teikiamą per INVEGĄ.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-01-31