1. Siūlome mokslo ir technologijų parkus įtraukti prie MTEPI veiklas įgyvendinančių institucijų, kurie, kartu su UAB „Kofinansavimas“ ir privačiais investuotojais, galėtų investuoti į labai mažas ir mažas įmones pagal finansinę priemonę „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“.

Šiuo metu jau yra veikiančios finansinės priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ ir „Ko-investicinis fondas“, pagal kurias Mokslo ir technologijų parkų įmonės galėtų gauti reikiamą joms finansavimą (jeigu atitiks privačių investuotojų investicijoms keliamus reikalavimus). Daugiau informacijos apie minėtas priemones rasite internetinėje svetainėje adresu www.koinvest.lt.

2. Siūlome greta mokslo ir studijų institucijų įtraukti ir universitetų ligonines, kurios, kartu su UAB „Kofinansavimas“ ir privačiais investuotojais, galėtų investuoti į labai mažas ir mažas įmones pagal finansinę priemonę „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“.

2014–2020 m. programavimo periodu finansinių priemonių parama grindžiama išankstiniu vertinimu, kurį atliekant nustatomi rinkos trūkumai, apskaičiuojamas viešųjų investicijų poreikis, nustatoma investavimo strategija, įskaitant įgyvendinimo sąlygas. Priemonės „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Priemonė) pagrindinės sąlygos yra numatytos Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis išankstiniame vertinime (toliau – Vertinimas), už kurio organizavimą atsakinga Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija). Vertinime numatyta, kad įmonių, į kurias bus investuojama iš Priemonės lėšų, viena iš akcininkų turi būti mokslo ir studijų institucija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija esant poreikiui gali siūlyti Finansų ministerijai inicijuoti Vertinimo keitimą, siekiant įvertinti universitetų ligoninių, kaip akcininkių į įmones, dalyvavimo Priemonėje galimybes.

3. Siūlome neriboti investavimo per finansinę priemonę „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kai teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).

Per  finansinę priemonę „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ nebus ribojamas investavimas į  gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kai teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-02