1. Įmonė nori įgyvendinti verslui skirtą projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Jau pasirašyta sutartis su NMA dėl paramos skyrimo. Įmonė projekto finansavimui nori gauti AKF lengvatinį kreditą ir INVEGA garantiją. Ar tai įmanoma?

Kai projektui yra numatoma skirti paramos iš žemės ūkio paramai skirto fondo, pagal priemones administruojamas NMA, dėl skirtingų fondų takoskyros reikalavimo INVEGA ir jos administruojamos priemones tokio projekto finansavimui negali dalyvauti. Bankas tokį projektą gali finansuoti su ŽŪPGF garantija ir su ŽŪPGF administruojamomis priemonėmis.

2. Jeigu paskolos gavėjui restruktūrizuojama paskola, kuri buvo suteikta iš mikrokreditavimo priemonės lėšų, ar liktų tos pačios palūkanos?

Lengvatinių paskolų esmė ta, kad bankas atitinkamas lėšas gauna už mažesnę nei rinkos kainą ir jas perskolina įmonėms, prie šios banko mokamos kainos pridėdamas konkurso metu pasiūlytą maržą. Jei bankas atitinkamą paskolą apskaito mikrokreditų portfelyje ir nuo jos moka nustatytas (sumažintas) palūkanas, iš atitinkamo mikrokredito gavėjo gali imti tik nustatyto dydžio palūkanas. Jei bankas nori atitinkamam klientui taikyti didesnes palūkanas, jis turi išimti atitinkamą mikrokreditą iš mikrokreditų portfelio (t. y. ataskaitose parodyti kaip grąžintą mikrokreditą).

3. Įmonė turi paėmusi paskolą su INVEGOS garantija iš Verslumo skatinimo fondo. Paskola buvo skirta granulių linijos įsigijimui (įranga įsigyta). Įmonės veiklos kodas 16.29, granulių gamyba iš grūdų atsijų. Dabar įmonė planuoja užsiimti gyvulinių pašarų gamyba (gamintų su ta pačia granulių linija). Ar ši veikla yra remtina? Ar reikėtų INVEGOS sutikimo veiklos keitimui?

Nors ir nesame įrašę įpareigojimo ir paskolos gavėjas nėra įsipareigojęs nekeisti savo veiklos 3 metus, galioja bendras principas: įmonė, kuri nori gauti de minimis pagalbą, negali užsiimti neremtina veikla. Kadangi lengvatinės paskolos (VSF paskolos) atveju paramos teikimas yra tęstinė veikla, jei paskolos gavėjas keičia projektą taip, kad užsiims vien neremtina veikla (pašarų gamyba įeina į žemės ūkio produktų, nurodytų Europos sutarties 1 priedo sąraše, kurių gamybai ir gavybai negali būti teikiama de minimis pagalba), de minimis pagalbos teikimas turės būti nutraukiamas. T. y. kredito unija turės nuosavomis lėšomis perfinansuoti VSF paskolos likutį (nurodyti, kad atitinkamas kreditas laikytinas suteiktas iš kredito unijos nuosavų lėšų, atitinkamą sumą išimama iš VSF paskolų portfelio). INVEGOS garantija liks galioti, nes dėl garantijos de minimis pagalba jau suteikta.
Jei veikla būtų mišri ir biokuro gamyba liktų viena iš pagrindinių veiklų, tam tikras verslo pasikeitimas papildomai gaminant naują produkciją, nebūtų laikytinas kaip aiškus pažeidimas ir de minimis pagalbos suteikimo ribojimo apėjimas.

4. Ar yra tam tikros taisyklės, kuriomis būtų galima vadovautis nustatant susijusius asmenis. Rengiant verslo planus Verslo skatinimo fondo lėšoms gauti vis dažniau iškyla problemų dėl susijusių asmenų. Problema ta, kad kredito unijų puslapiuose nėra niekur akcentuojama, o ir informacinės medžiagos stinga. Ar pakanka vadovautis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu? Kokius reikalavimus turi atitikti įmonė, turint omenyje partnerines ar susijusias įmones?

Partnerinės ir susijusios įmonės nustatomos vadovaujantis LR SVV plėtros įstatymu. Įmonė turi atitikti priemonės „Verslumo skatinimas“ reikalavimus, jokių kitų papildomų reikalavimų nėra nustatyta. Daugiau informacijos galėtų suteikti jūsų tiesioginis partneris Lietuvos centrinė kredito unija, su kuria yra pasirašoma bendradarbiavimo sutartis dėl finansavimo iš šio projekto.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-10-16