Mūsų verslo nuomos sutartis galioja jau virš metų, bet nebuvo užregistruota Registrų centre. Ar tikrai galime registruoti sutartį, kuri sudaryta daugiau nei prieš metus?

Taip, sutartį Registrų centre galima registruota bet kada, svarbi sąlyga yra ta, kad nuomos sutartis turi būti sudaryta iki 2020 m. kovo 15 d.

Kokių dokumentų reikės paraiškai dėl nuomos mokesčio kompensavimo užpildyti?

Norint užpildyti paraišką reikia turėti:

  • Registrų centrui pateiktas finansines ataskaitas (visoms įmonėms už 2019 metus, didelėms įmonėms ir už 2018 metus)
  • Registrų centre registruotą nuomos sutartį
  • Sąskaitas ar kitus mokėjimo dokumentus
  • Taip pat prieš pateikiant prašymą reikia užsipildyti SVV deklaraciją.

Nuomotojas yra fizinis asmuo ir jis neišrašo sąskaitų faktūrų. Ką tokiu atveju reikia pateikti vietoj sąskaitos faktūros ir ką rašyti langelyje „Sąskaitos Nr.“ ?

Jeigu nuomotojas išrašo kitus mokėjimo dokumentus (ištrauka iš aprašo – išrašytoje sąskaitoje faktūroje, mokėjimo nurodyme, pinigų priėmimo kvite, kasos pajamų orderio kvite ir kituose dokumentuose, kuriuose yra informacija apie nuomos arba nuomos paslaugos suteikimo datą, nuomos mokestį (toliau – sąskaita faktūra)), nurodykite to dokumento numerį.

Patalpos yra gyvenamosios paskirties (butas), jose įkurta bendradarbystės erdvė. Patalpas įmonė (nuomininkas) nuomojasi iš religinės bendrijos (savininkas) ir pernuomoja subnuomos pagrindu subnuomininkams (subnuomininkai). Ar gali subnuomininkas gauti kompensaciją už patalpų nuomą?

Subnuomos atveju kreipiasi tas nuomininkas, kurio veikla buvo uždrausta ir nevykdoma (tai yra pats „galutinis“ nuomininkas – prekybininkas, restoranas ir pan.). Ta įmonė, kuri nuomojasi iš savininko ir subnuomoja – jos veikla šituo atveju yra nuomos paslaugos, tad ji negali pretenduoti  į subsidiją, nes ši veikla nebuvo uždrausta. Kai yra grandinė: nuomotojas (savininkas)-nuomininkas(subnuomotojas)-subnuomininkas (pareiškėjas), pareiškėjas gaus kompensaciją tada, kai jam subnuomotojas už nuomojamas patalpas pritaikys nuolaidą.

Ar subnuomai taikoma patalpų nuomos kompensacijos priemonė, ir ar subnuomininkas gali kreiptis dėl paramos, jei nuomininkas padaro 30% nuolaida?

Taip, jei subnuomininko veikla buvo uždrausta ir nevykdoma, jis gali teikti prašymą kompensacijai.

Kaip reiktų pritaikyti nuolaidą atgaline data, jei sąskaitos už kovą ir balandį jau išrašytos?

Kompensuojamos tik nuolaidą turinčios sąskaitos faktūros. Jeigu jos jau išrašytos ir nuolaida nepritaikyta, deja, už tokias sąskaitas kompensacija nebus išmokama.

Ar nuomininkas gali užpildyti paraišką už subnuomininkus?

Ne negali. Paraišką pildo tas, kas gaus kompensaciją.

Ar gali šalims pagal pavedimą atstovauti advokatas?

Ne, negali, paraišką turi užpildyti ir pateikti įmonės vadovas arba pats verslininkas.

Mums nereikia teikti finansinių ataskaitų ir to niekada nedarėme, ką daryti?

Turėtumėte pateikti VĮ Registrų centrui metines finansines ataskaitas už 2018 m. ir finansines ataskaitas už 2019 m.(laikotarpiui nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31), o jeigu įsteigta 2019 m. laikotarpiui nuo veiklos pradžios iki 2019-12-31. Tai yra privaloma sąlyga teikiant paraišką. Jei nepateiksite ataskaitos, neatitiksite kriterijų nuomos mokesčio kompensacijai gauti.

Jei nuolaida nuomai iš nuomotojo bus teikiama tik nuo gegužės mėn. ar galima kreiptis dėl nuomos kompensacijos?

Taip, galite kreiptis kai turėsite gegužės mėnesio sąskaitą su nuolaida. Paraiškas galite teikti iki gruodžio 1 d.

Ar bus kaip nors kontroliuojama, ar nuomininkas, kuris gavo kompensaciją, sumokėjo nuomą?

Pagal Nuomos mokesčio kompensavimo aprašą nuomininkas turi pareigą pervesti kompensaciją nuomotojui, jei sąskaita faktūra dar nebuvo apmokėta. Pagal LR įstatymus yra privaloma apmokėti išrašytą sąskaitą faktūrą.

Jei įmonės finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais. Pas mus jie yra nuo liepos iki birželio. Finansinė ataskaita už 2018-2019 metus jau pateikta registrų centrui, tačiau už 2019–2020 dar nepateikta, nes finansiniai metai dar nesibaigę.

Įmonės, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, finansines ataskaitas už 2019 metus (2019 01 01 – 2019 12 31) turi pateikti tarpinės finansinės ataskaitos formoje, o savo metinę ataskaitą pateikti galės ir tą darys įprastu būdu – teikdami metinės finansinės ataskaitos formoje. Jeigu Jūsų įmonė, pagal LR Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymą yra didelė įmonė, analogiškai turėtų būti pateikta finansinė ataskaita už 2018 metus (2018 01 01 – 2018 12 31), kadangi ši informacija yra reikalinga norint įvertinti kriterijų – ar Jūsų įmonė nėra patirianti sunkumų pagal aprašo 11.3 punktą: Pareiškėjas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punkte.

Ar gali privačios mokyklos kreiptis dėl nuomos kompensavimo, jų veikla buvo uždrausta, bet savo veiklą tęsė nuotoliniu būdu.

Kadangi veikla buvo vykdoma ir įmonė pajamas gavo – kompensacija negalima.

Nuomotojas ir nuomininkas turi patvirtinti paraišką, bet vienas iš jų neturi mob. parašo, ar yra galimybė pateikti spausdintinį variantą?

Tokios galimybės nėra, reikia turėti mob. parašą, kuris suteikiamas mobilių telefonų operatorių salonuose.

Norime kompensacijos už nuomą ir papildomas išlaidas (administravimo mokesčiai, vanduo, elektra), bet gaudavome 2 sąskaitas-faktūras(nuomos sutartyje aprašyta: nuoma+papildomos išlaidos). Ar gausime kompensaciją nuoma+išlaidos, ar tiktai už nuomą?

Bus kompensuojama tik viena tam tikro mėnesio sąskaita-faktūra. Galima sudėti į vieną sąskaitą-faktūrą nuomą ir išlaidas, tačiau vasario mėnesio (palyginamoji sąskaita faktūra) taip pat turi būti viena ir analogiška: nuoma ir išlaidos.

Jei įmonės veikla yra ne viena pagrindinė, o dvi. Viena veikla buvo uždrausta dėl karantino ir nebuvo vykdoma, nes buvo veikla, kur yra masinis žmonių susibūrimas. Kita veikla-darbuotojų nuoma, buvo vykdoma. Norim sužinoti, ar galim pretenduoti į nuomos kompensaciją? Ar reikėtų pateikti įmonės įstatus, kur aprašyta veikla?

Pagal Aprašo 11.1 punktą bus vertinama pagal įmonės pagrindinę įmonės veiklą, kuri nurodyta Statistikos departamento oficialioje duomenų bazėje. Ją galima pasitikrinti čia:

http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.chk_sekt

Kas sudaro „su nuoma susijusias nuomos sutartyje įvardintos išlaidos“?  Ar nekilnojamojo turto mokestis ir  komunaliniai mokesčiai už nuomojamas patalpas patenka į šias – kompensuojamas išlaidas?

Tai priklauso nuo to, kaip aptarta pasirašytoje nuomos sutartyje. Į išrašomas sąskaitas faktūras gali būti įtraukiamos nuomos sutartyje aptartos ir į nuomos kainą įtrauktos susijusios išlaidos – išlaidos už komunalinius patarnavimus, patalpų priežiūros ar kitos išlaidos.

Latvijos įmonė Lietuvoje nuomoja biuro patalpas savo atstovybės Lietuvoje veiklai vykdyti. Atstovybė ekonominės veiklos nevykdo, tačiau Latvijos įmonė moka mokesčių įmokas į VMI ir Sodra\’i. Karantino laikotarpiu atstovybės darbuotojai nuomojamo biuro patalpomis nesinaudoja ir dirba iš namų. Ar tokiu atveju galima tikėtis nuomos mokesčio kompensacijos verslui?

Jūsų veikla nėra ekonominė veikla, ji nebuvo uždrausta, ji buvo vykdoma (kad ir nuotoliniu būdu), tad į kompensaciją Jūs, deja, pretenduoti negalite.

Ar bus laikoma, kad projektas atitinka reikalavimus, jeigu nuomotojas suteiks 30 % nuolaidą tik nuomos mokesčiui, bet nesuteiks nuolaidos komunalinėms ir kitoms paslaugoms nurodytoms nuomos sutartyje (tokiu atveju, pareiškėjas teiktų paraišką tik subsidijai už nuomos mokestį  gauti)?

Skaičiuojant ar nuomotojas suteikė nuolaidą, bus lyginama vasario mėnesio sąskaitos suma ir sąskaitos, už kurią norite gauti kompensaciją suma. Tad jeigu paraiškoje pateiksite duomenis apie vasario mėnesio sąskaitą tik už nuomos mokestį (turi būti atskira sąskaita tik nuomos mokesčiui)  ir pateiksite sąskaitas už balandžio, gegužės mėnesius, kuriuose pritaikyta nuolaida (irgi sąskaitos tik nuomos mokesčiui, bet jau su nuolaida), tuomet kompensacija bus paskaičiuota ir išmokama.

Ar ši priemonė taikoma įmonėms, kurios vykdo veiklą  subnuomos sutarčių pagrindu?

Kompensuojama pareiškėjui (nuomininkui), kuris nuomojasi patalpas savo ekonominei veiklai vykdyti, kuri buvo uždrausta ir nebuvo vykdoma. Iš ko tas patalpos nuomojasi – ar iš nuomotojo-savininko, ar iš nuomotojo-ne savininko, o subnuomotojo, nėra svarbu. Svarbu, kad sutartis būtų registruota Registrų centre.

„11.1. Taip pat Apraše nustatytam daliniam nuomos mokesčio kompensavimo skyrimui ir mokėjimui įtakos neturi aplinkybė, kad pareiškėjas, nevykdydamas karantino laikotarpiu uždraustos savo pagrindinės veiklos, vykdė nepagrindinę Nutarimu neuždraustą veiklą.

Ar šis punktas reguliuoja viešojo maitinimo įstaigų veiklą, kuomet tokia įstaiga teikė maistą išsinešimui ? Ar tokiu atveju maisto išsinešimui veikla būtų laikoma nepagrindine veikla?

Tai priklauso nuo to, kokia yra pagrindinė įmonės veikla. Tarkim įmonė, kurios pagrindinės pajamos buvo iš restorano veiklos, ir pastarąją uždraudus, restoranas buvo uždarytas ir pajamų iš restorano veiklos nebuvo – gali kreiptis dėl kompensacijos pagal restoranui skirtų patalpų nuomos sutartį. Tai, kad restorano virtuvė gamino maistą išsinešimui ir įmonė gavo šiek tiek pajamų iš šios veiklos, leidžia įmonei vis tiek kreiptis dėl kompensacijos.

Ar minimali nuolaida, kurią turi suteikti Nuomotojas, yra 30 proc. ar 31 proc.?

Minimali nuolaida turi būti 30 proc.

Ar kompensacija pareiškėjui bus teikiama, jeigu nuomininkas po 2020-03-16 jau bus sumokėjęs nuomotojui nuomos mokestį?

Kompensacija mokama pagal sąskaitas, kurios gali būti jau apmokėtos arba dar neapmokėtos, arba apmokėtos dalinai. Sąskaitos turi būti su pritaikyta nuomotojo nuolaida.

Ar pareiškėjo teikiamos sąskaitos – faktūros privalės būti pasirašytos nuomotojo ir nuomininko?

PVM sąskaitos faktūros turi būti registruotos VMI iMAS sistemoje.

Ar bus tinkamas bet kokio formato kvalifikuotas elektroninis parašas, kuriuo bus pasirašomos paraiškos?

Pildant paraišką, pareiškėjo vadovas turės identifikuotis per el.valdžios vartus. Paraišką įvertinus, kompensacijos sutartį turės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Ar paraišką dėl kompensacijų pagal Priemonę gali pateikti Europos Sąjungos valstybėje narėje (pvz., Estijoje ar Latvijoje) įsteigtas juridinis asmuo, kuris Lietuvoje veikia ir vykdo ūkinę-komercinę veiklą per filialą, registruotą Juridinių asmenų registre ir turintį jam suteiktą kodą?

Jeigu užsienyje įsteigtos įmonės filialas Lietuvoje yra registruotas LR Juridinių asmenų registre ir atitinka visus kitus reikalavimus, nurodytus priemonės apraše, jis gali kreiptis dėl kompensacijos

Patalpas subnuomojame, t.y. yra trys dalyviai – patalpų savininkas, jų nuomininkas/subnuomotojas, ir mes. Kas turi pildyti paraišką?

Paraišką pildytumėte Jūs, tarp Jūsų ir nuomininko/subnuomotojo pasirašyta sutartis turėtų būti užregistruota Registrų centre, paraiškoje Jūs pateiktumėte duomenis apie nuomininko/subnuomotojo Jums išrašytas sąskaitas už nuomą (už vasario mėnesį, kai dar nebuvo pritaikyta nuolaida ir už mėnesius, kuriais nuolaida jau buvo pritaikyta).

Ką kiekviena iš trijų šalių turėtų padaryti papildomai/kitaip? Ar pakanka tik dokumentų iš subnuomotojo/subnuomininko, ar papildomai turėtų dalyvauti ir nuomotojas?

Nuomotojo dalyvavimo šiuo atveju nereikės. Jūsų užpildytoje paraiškoje pateiktus duomenis apie nuomos sutartį ir apie sąskaitas turės patvirtinti patalpų, kurias Jūs nuomojate nuomotojas (nuomininkas/subnuomotojas).

Mūsų veikla karantino metu beveik sustojo, negavome naujų užsakymų, ar galim gauti nuolaidą nuomai?

Dėl nuomos kompensacijos gali kreiptis tik tie verslai, kurių veikla buvo arba yra uždrausta.

Mūsų veikla buvo uždrausta ir nevykdoma, bet nuomotojas nemažino mokesčio, ar galime pateikti prašymą, kad bent valstybė mums suteiktų kompensaciją už nuomą?

Kompensaciją už nuomą gali gauti tik tie, kuriems nuomotojai sumažino mokestį nuo 30 proc.

Mes turime įvairių prekių (ir maisto ir ne maisto) parduotuvę, kuri karantino metu buvo uždaryta, bet mes kažkiek veiklos vykdėme susikūrę el. parduotuvę. Ar galime rašyti prašymą dėl nuomos mokesčio kompensacijos?

Nuomos mokesčio kompensaciją gali gauti įmonė, kurios pagrindinė veikla iki karantino buvo ne el. prekyba. Jūs galite teikti prašymą, kurį apsvarstysime.

Kaip skaičiuojama nuomos mokesčio kompensacija?

Tarkim, kad nuomos sutartyje, kuri pasirašyta ne vėliau nei 2020 m. kovo 15 d., sutartas nuomos mokestis yra  1000 eur. Tokį mokestį mokėjote vasario mėn.

Kovo mėn. nuomos mokesčiui nuomotojas pritaikė 30 proc nuolaidą (t.y. 300 Eur).

Invega kompensuos Jums 500 eur, tad, gavę kompensaciją ją bei 200 eurų iš savo lėšų turėsite sumokėti nuomotojui.

Jeigu nuoma 1000 eurų ir nuomotojas duoda 70 proc nuolaidą, tai Invega suteiks 30 proc kompensaciją.

Kada gausiu kompensaciją?

Jeigu sąskaitų faktūrų duomenys pateikti INVEGAI nuo kalendorinio mėnesio 1 dienos iki kalendorinio mėnesio 15 dienos, kompensacijos išmokamos į paraiškoje nurodytą pareiškėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki mėnesio, kurį sąskaitos faktūros duomenys buvo pateikti INVEGAI, paskutinės dienos. Jeigu sąskaitų faktūrų duomenys pateikti INVEGAI nuo kalendorinio mėnesio 16 dienos iki paskutinės kalendorinio mėnesio dienos, kompensacijos išmokamos į paraiškoje nurodytą pareiškėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-05