Dažniausiai užduodami klausimai
apie paskolas

Grįžti į DUK temas

 

INVEGA administruoja Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, kurių dėka smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų.

Plačiau: „Paskolos“.

 

1. Ką tik įsteigiau įmonę. Ar galiu kreiptis dėl lengvatinės paskolos? Kur turėčiau kreiptis?

Taip. Dėl lengvatinės paskolos pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) gali kreiptis labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą.

Dėl lengvatinės paskolos reikia kreiptis į kredito unijas, kurių sąrašą rasite čia: https://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/kaip-gauti-paskola/

 

2. Ar norėdamas gauti lengvatinę paskolą iš Verslumo skatinimo fondo, privalau tapti kredito unijos nariu?

Taip. Norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu ir sumokėti visus mokesčius, nustatytus Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu. Daugiau informacijos: https://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/

Pildydami paraišką, atkreipkite dėmesį į paraiškos būseną:
 • Neatitinka kriterijų – paraiška nebuvo pateikta, nes pareiškėjas neatitinka finansavimo kriterijų. Tuo atveju, jeigu neatitikimai galėtų būti ištaisyti ir naujos paraiškos pateikimo dieną būtų pašalinti, pareiškėjas gali kreiptis pakartotinai, teikdamas paraišką iš naujo;
 • Rengiama – paraiška pildoma pareiškėjo ir dar nepateikta vertinti. Kai parengsite paraišką, įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Rengiama“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“;
 • Pateikta vertinti – paraiška pateikta vertinti, laukite pranešimo apie tolesnius veiksmus;
 • Grąžinta tikslinti – paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Kai patikslinsite paraišką, įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinti“ pasikeitė į „Pateikta vertinti“;
 • Atmesta – priimtas sprendimas nesuteikti finansavimo dėl pareiškėjo atstovaujamos įmonės (verslininko) pateiktos paraiškos;
 • Sugeneruota sutartis – priimtas teigiamas sprendimas dėl finansavimo skyrimo ir pareiškėjui pateikta sutartis pasirašymui;
 • Pareiškėjo pasirašyta sutartis – pareiškėjas pasirašė sutartį, laukiama INVEGOS sutarties pasirašymo;
 • Pasirašyta finansavimo sutartis – INVEGAI pasirašius sutartį, paskolos sutartis tampa galiojančia, o paskola suteikiama apraše numatytais terminais ir sąlygomis.

 

1. Kas gali teikti paraišką?

Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (SVV) bei didelės įmonės.

Paskolos teikiamos verslui, atitinkančiam LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus (Nutarimas Nr. 1226), kurių pagrindinis – apyvartos kritimas antrojo karantino metu nustatytais laikotarpiais daugiau nei 30 proc., o naujų įmonių atveju – jų veiklos apribojimas.

 

2. Kiek lėšų skirta priemonei „Tiesioginės COVID-19 paskolos“?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 30 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Priemonei skirta lėšų suma gali būti didinama arba mažinama, atsižvelgiant į rinkos poreikį.

 

3. Kaip bus teikiamos paraiškos?

Paraiškos teikiamos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://covid19paskolos.invega.lt.

 

4. Kokie asmenys gali teikti paraišką paskolos gavėjo vardu?

Paraišką teikia įmonės vadovas (verslininkas) arba įgaliotas asmuo.

 

5. Kaip nustatoma paskolos gavėjo atstovo tapatybė?

Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, t. y. prisijungus per internetinę bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Paskolos gavėjo juridinio asmens vadovas jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Verslo subjektas“. Paskolos gavėjo juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo arba paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas) jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas“.

Jeigu paskolos gavėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus paskolos gavėjo vardu.

Paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas), norėdamas įgalioti kitą fizinį asmenį teikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį paskolos gavėjo vardu, turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus paskolos gavėjo vardu.

Pastaba. Įgaliojimas suteikiamas šiems veiksmams atlikti: verslo subjekto (verslininko) vardu teikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://covid19paskolos.invega.lt dėl skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“, pateikti visus būtinus dokumentus, reikalingus pridėti prie paraiškos, ir/ arba pasirašyti paskolos sutartį verslo subjekto (verslininko) vardu (nurodyti sumą Eur, paskolos laikotarpį mėn.) bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

 

6. Kada baigiasi paraiškų priėmimo terminas?

Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

 

7. Kokiam laikotarpiui teikiamos paskolos?

Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.

 

8. Ar paskolos teikimo laikotarpis gali būti pratęstas ir kokiomis sąlygomis?

Taip. Pradinė paskolos trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 72 mėnesiai, yra pratęsiama, kai paskolos gavėjas to prašo ir sutinka sumokėti INVEGOS nustatytą paskolos pratęsimo mokestį, visai paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą paskolos trukmę, įskaitant paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta priemonės aprašo skiltyje „Paskolų teikimo kaina Paskolos gavėjams“).

 

9. Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Paskola skiriama paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms, išskyrus netinkamoms išlaidoms, finansuoti. Paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.

 

10. Kas yra netinkamos finansuoti išlaidos?

Finansavimas negali būti skirtas:

 • išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams;
 • paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams refinansuoti, t. y. paskolos gavėjo turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką;
 • investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją).

 

11. Kokie esminiai reikalavimai pareiškėjams?

Prieš teikdamas paraišką pareiškėjas privalo įsitikinti:

 • kad paraiškos dėl paskolos gavimo pateikimo metu paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) yra pateikusi VĮ „Registrų centras“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Šis reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms įmonių grupės įmonėms, kurios yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d.;
 • kad paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais arba 2019 m. gruodžio 31 d. paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais;
 • kad paskolos gavėjas nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė;
 • paskolos gavėjo bent viena iš vykdomų ūkinių veiklų nėra finansų, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose.

Paskola gali būti teikiama paskolos gavėjui, kuris atitinka šiuos kriterijus:

 • Verslo subjekto ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų sumažėjimo, palyginti su 2019–2020 m. atitinkamu laikotarpiu, lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d.
  arba
 • kai verslo subjektas, skaičiuojant nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d., pajamų negavo, o jo vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į sąrašą, nurodytą Nutarimo Nr. 1226 6.2 papunktyje. Atitikimas šiam reikalavimui (verslo subjekto pagrindinės ūkinės veiklos kodas) vertinamas pagal VMI informaciją. Daugiau – priemonės apraše.

 

12. Kokius dokumentus turi pateikti paskolos gavėjai?

Paskolos gavėjai turi pateikti:

 1. Vadovo pasirašytą SVV subjekto statuso deklaraciją (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė);
 2. Verslo planą (aprašo priedas Nr. 1), kuriame trumpai aprašomas vykdomas verslas, pateikiama esama ir prognozuojama finansinė būklė (skaičiavimai), atspindinti verslo subjekto galimybę laiku mokėti įmokas, bei duomenys verslo subjekto apyvartų sumažėjimo įvertinimui;
 3. Aktualią paskolos gavėjo akcininkų struktūrą ir laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyti verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai;
 4. Verslo subjekto valdymo organo sprendimą dėl paskolos gavimo (teikia tik įmonės), įgaliotų asmenų paskyrimo (teikia tik įmonės), turto įkeitimo (kai reikalaujama paskolos užtikrinimo priemonių – žr., pastabos***).*
 5. DU žiniaraščius**
 6. Siūlymą dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą***
 7. Kitus dokumentus ****

Pastabos:

* Direktoriaus įsakymą, akcininkų susirinkimo protokolo išrašą ar kt. dokumentą, atsižvelgiant į tai, kam ši teisė suteikta, vadovaujantis verslo subjekto steigimo dokumentais;

Pavyzdžiui, tai galėtų būti akcininkų sprendimas, kuriame nutariama:

 • Su INVEGA pasirašyti (nurodyti sumą) Eur paskolos sutartį (nurodyti laikotarpį) mėn. laikotarpiui;
 • Už gaunamą paskolą įkeisti turtą (nurodomas konkretus turtas ir jo vertė kuris bus įkeistas);
 • Įgalioti (vardas, pavardė, pareigos) pateikti paraišką ir/arba pasirašyti paskolos sutartį bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

** Nurodyti dokumentai teikiami tais atvejais, kai paskolos gavėjas pradėjo vykdyti veiklą vėliau nei 2020 metų sausio 1 dieną, arba kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

 1. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2019 m. ir anksčiau atveju, 2019 m. faktiniais duomenimis;
 2. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2020 m. atveju, 2020 m. faktiniais duomenimis.

*** Paskolos užtikrinimo priemonės teikiamos tai daliai, kuri viršija 1 mln. Eur, sumuojant finansavimą, gautą pagal priemonę „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ ir pagal šias priemones: „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“, „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ ir „Pagalbos verslui fondas“.

**** Esant poreikiui paskolos gavėjo gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus. INVEGA, turi teisę paprašyti papildomų dokumentų ir nustatyti papildomas su paskolos grąžinimo rizika susijusias sąlygas ir (ar) apribojimus, jei įprastinės sąlygos ir apribojimai nepakankami individualios situacijos atveju.

 

13. Kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektai norintys įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantys sunkumų?

Paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) turi pateikti finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).

Paskolos gavėjas, kuris yra labai maža ar maža įmonė, kaip apibrėžta SVV įstatyme, laikomas sunkumų nepatiriančiu, jei jam nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir (ar) nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Paskolos gavėjas, kuris yra verslininkas, kaip apibrėžta SVV įstatyme, laikomas sunkumų nepatiriančiu, jei jam nėra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Kas yra sunkumus patirianti įmonė, rasite čia: https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/.

Sunkumų patyrimas apskaičiuojamas pagal pateiktas skaičiuokles:

 

14. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: https://invega.lt/lt/covid-19/kaip-deklaruoti-svv-subjekto-statusa/.

 

15. Kada laikoma, kad paraiška pateikta?

Paraiška laikoma pateikta, kai elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje verslo subjektas mato būseną „Pateikta vertinti“.

 

16. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Pateikta vertinti“?

Teisingai užpildę ir pateikę paraišką elektroninėje paraiškų sistemoje laukite elektroninio pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paraiškos galite paskambinę informacinės linijos telefonu +370 5 210 7510, taip pat parašę užklausą el. paštu uzklausos@invega.lt.

 

17. Kokie paraiškos vertinimo terminai?

Paraiškos vertinamos eiliškumo tvarka pagal jų registravimo INVEGOJE datą ir laiką. INVEGA pateiktos paraiškos vertinimą atlieka ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Paraiškos vertinimo terminas skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Paraiškos vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes (pvz., gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis, kilus techninėms kliūtims paraiškoms vertinti), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 30 darbo dienų laikotarpiui.

 

18. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Grąžinta tikslinti“?

Kai paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Patikslinę paraišką spauskite „Pateikti paraišką“ ir įsitikinkite, kad paraiška pateikta. Paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinti“ turi pasikeisti į „Pateikta vertinti“.

Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 10 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos jų nepateikia, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

 

19. Kaip apskaičiuojama paskolos suma?

Didžiausia galima paskolos suma vienam paskolos gavėjui turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus arba paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos. Bet kuriuo atveju paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.
Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama tik viena 1 (vieno) mėnesio vidutinės apyvartos dydžio paskola, kurios suma apskaičiuojama pagal paskolos sumos apskaičiavimo skaičiuoklę ir yra viešai skelbiama INVEGOS interneto svetainėje. Suteiktos paskolos suma negali būti didinama.

 

20. Kokiai paskolos daliai teikiamos paskolos užtikrinimo priemonės?

Paskolų užtikrinimo priemonės iš priemonės lėšų suteiktoms paskoloms netaikomos, išskyrus atvejus, kai paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąsias finansines priemones – „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“, „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, „Pagalbos verslui fondas“, ir jis viršija 1 mln. Eur. Paskolos užtikrinimo priemonės teikiamos tai daliai, kuri viršija 1 mln. Eur, sumuojant finansavimą, gautą pagal priemonę ir pagal šias priemones: COVID paskolų priemonę, Turizmo paskolų priemonę, Apmokėtinų sąskaitų paskolos priemonę ir Pagalbos verslui priemonę.

 

21. Kokie paskolos suteikimo, paskolos sutarties sudarymo, išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos sutartis dėl paskolos suteikimo turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d.

INVEGA, priėmusi sprendimą suteikti paskolą, per 2 darbo dienas išsiunčia verslo subjektui standartinę paskolos sutarties formą. Verslo subjekto atstovas paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po paskolos sutarties išsiuntimo. Nepasirašius paskolos sutarties per nurodytą terminą, sprendimas suteikti paskolą netenka galios. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Paskolos lėšos paskolos gavėjui išmokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po paskolos sutarties pasirašymo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Paskolos gavėjas paskolos išmokėjimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

 

22. Koks paskolos lėšų panaudojimo terminas?

Patirtos išlaidos paskolos lėšomis gali būti apmokamos ne vėliau kaip per 4 mėn. po paskolos sutarties pasirašymo. Patirtos išlaidos, tai išlaidos, kurias paskolos gavėjas patyrė (ir (arba) patirs) pagal PVM sąskaitas faktūras, išankstines sąskaitas, sąskaitas faktūras, sutartis ir pan., išrašytas (arba kai jų apmokėjimo terminas baigiasi) ne anksčiau kaip nuo 2020 m. spalio 1 d. ir ne vėliau kaip per 4 mėnesius po paskolos pasirašymo.

Suėjus nurodytam terminui, nepanaudotą paskolos lėšų sumą paskolos gavėjas turi grąžinti INVEGAI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Paskolos panaudojimą pagrindžiančiais dokumentais laikomos PVM sąskaitos faktūros, išankstinės sąskaitos, sąskaitos faktūros, sutartys ir pan. (kurios paskolos lėšomis apmokėtos tik po paskolos išmokėjimo paskolos gavėjui) bei paskolinių arba atsiskaitomųjų sąskaitų išrašai ir (ar) mokėjimų nurodymai, ir (ar) kasos čekiai, ir (ar) grynųjų pinigų paėmimo kvitai. Netinkamais paskolos panaudojimą pagrindžiančiais dokumentais laikomos tos PVM sąskaitos faktūros, išankstinės sąskaitos, sąskaitos faktūros, sutartys ir pan., kuriais remiantis buvo apmokėtos išlaidos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ suteiktą paskolą.

Už tinkamą paskolos panaudojimą atsakingas paskolos gavėjas.

 

23. Kokie paskolos sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai?

Paskolos sutarties sudarymo ir administravimo mokesčių nėra, tačiau tais atvejais kai paskolos gavėjas inicijuoja paskolos sutartie sąlygų pakeitimą, taikomas 100 Eur mokestis.

Tuo atveju, jei paskolų užtikrinimo priemonės taikomos, visas išlaidas, susijusias su paskolos užtikrinimo priemonių įforminimu (turto vertinimo, notaro paslaugų mokesčiai ir kt.), apmoka paskolos gavėjas.

 

24. Kokie paskolos grąžinimo terminai ir sąlygos?

Paskolos gavėjas paskolą turės pradėti grąžinti po paskolos sutarties sudarymo praėjus ne daugiau, kaip 6 mėnesiams. Paskolos gavėjo prašymu ir INVEGAI sutikus, paskolos sutarties galiojimo metu paskolos grąžinimas gali būti atidėtas papildomai iš viso iki 6 mėnesių laikotarpiui (bet kokiu atveju paskolos trukmė negali būti ilgesnė nei 72 mėnesiai), jei paskolos gavėjas sutinka sumokėti paskolos davėjo nustatytą paskolos sutarties sąlygų pakeitimo mokestį.

Įmokų mokėjimo grafikas yra linijinis ir sudaromas per 5 darbo dienas po paskolos išmokėjimo. Paskolos gavėjas turi teisę paskolą grąžinti anksčiau nei paskolos sutartyje nustatyta paskolos trukmė be jokių papildomų mokesčių.

 

25. Kokia atsakomybė pateikus neteisingą informaciją?

Jei nustatoma, kad paskolos gavėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės paskolos suteikimui, paskolos gavėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą valstybės pagalbą su palūkanomis, tai yra paskolą su paskolos sutartyje nustatytomis palūkanomis ir palūkanomis, apskaičiuotomis nuo valstybės pagalbos suteikimo (paskolos sutarties pasirašymo) dienos iki jos išieškojimo dienos, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589.

 

1. Koks yra šios priemonės skolinimo principas?

Paskolos gali būti teikiamos iki 600 00 eurų, o jeigu bankas prideda daugiau savo lėšų, paskola gali būti ir didesnė. Tai lengvatinė paskola, kuriai taikomos mažesnės palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 0,1% + iki 3 % marža. Yra galimybė skolintis kredito linijų būdu, gauti INVEGOS garantiją ir palūkanų kompensaciją.

 

2. Kur kreiptis, norint pasinaudoti priemone?

Paskolas suteikia AS „Citadele“ banko Lietuvos filialas arba „Medicinos bankas“, tad reikėtų kreiptis tiesiogiai į juos.

 

3. Ar priemonei galima taikyti INVEGA ar kitų įstaigų teikiamas garantijas?

AKF2 paskolų ir INVEGOS garantijų derinimas galimas pagal INVEGOS valdybos sprendimus.

INVEGOS valdyba gali keisti ir (ar) nustatyti naujas garantijų teikimo sąlygas.

1. Koks yra šios priemonės skolinimo principas?

Suteikiamos iki 4 mln. eurų paskolos. Ši lengvatinė paskola teikiama žemesnėmis nei rinkos kainomis, t.y. 45 proc. PRP paskolos/kredito linijos dalis yra skolinama nemokamai, t. y. taikant 0 proc. metinių palūkanų, o 55 proc. PRP paskolos/kredito linijos daliai taikomos rinkos sąlygas atitinkančios metinės palūkanos. ir skatina skolinimą rizikingesniems projektams, verslo vykdymą ir plėtojimą.

 

2. Kur kreiptis, norint pasinaudoti priemone?

Dėl paskolos gavimo reikėtų kreiptis į Šiaulių banką arba „Swedbank“.

 

3. Ką daryti, jeigu trūksta pradinio įnašo?

Jei paskoloms pasiimti jums trūksta pradinio įnašo, INVEGA gali suteikti iki 80 proc. vertės paskolos garantiją (kredito įstaiga kreipiasi į INVEGĄ), kur valstybė subsidijuoja didžiąją garantijos suteikimo mokesčio dalį. Pasiėmę paskolą, taip pat galite kreiptis į INVEGA dėl mokamų palūkanų kompensacijos iki 95 proc. (kredito gavėjas kreipiasi į INVEGĄ).

 

4. Jei turime kredito liniją, kodėl ji nepriskiriama kaip paskola?

Kredito linija tai įmonės su banku susitarimas, kai bankas garantuoja įmonei tam tikrą lėšų prieinamumą per aptartą laikotarpį. Kitaip kredito linija gali būti suprantama kaip trumpalaikė paskola. Lėšas iš kredito linijos sąskaitos įmonė gali pasiimti ir grąžinti tiek kartų, kiek jai prireikia. Kredito linijomis galiam pasinaudoti skolinantis iš Atviro kreditų fondo 2.

1. Kada rekomenduojama naudotis šia priemone?

Jeigu jums nepavyko gauti paskolos kredito įstaigose, galite pasinaudoti sutelktinio finansavimo paskola „Avietė“, kuri teikiama per sutelktinio finansavimo platformą „FinBee verslui..

 

2. Ar galiu kreiptis dėl „Avietės“ paskolos, jei jau esu pasinaudojęs kita INVEGOS finansų priemone?

Taip, galite kreiptis dėl „Avietės“ paskolos. Svarbiausia, kad jūsų įmonė atitiktų paskolos „Avietė“ sąlygas ir finansų tarpininkų keliamus reikalavimus. Kur kreiptis dėl „Avietės“, rasite čia: https://invega.lt/lt/paskolos/sutelktines-paskolos-aviete/

Verslai, pasinaudoję finansine priemone „Avietė“, taip pat gali pasinaudoti ir Dalinio palūkanų kompensavimo priemone. Daugiau informacijos apie dalinį palūkanų kompensavimą galite rasti https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/

 

3. Kokios yra paskolos sąlygos?

Vienai paskolai iš „Avietės“ lėšų gali būti skiriama ne daugiau kaip 10 000 eurų suma ir finansuojama ne daugiau kaip 40 proc. paskolos sumos. Paskola gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui ir skirta tiek investicijoms, tiek apyvartiniam kapitalui finansuoti, išskyrus finansinių įsipareigojimų refinansavimą, finansinę veiklą ir gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą.

Dėmesio! Dėl COVID-19 susidariusios situacijos papildomai (šalia esamų sąlygų) iki 2020-12-31 galima skolintis Avietės paskolas šiomis sąlygomis:

iš „Avietės“ lėšų leidžiama teikti paskolas iki 25 tūkst. Eur, kurios gali būti iki 100% finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, o per 6 mėn. laikotarpį gali būti išduota ne daugiau kaip 2 paskolos, maksimali paskolos trukmė – iki 12 mėn.

 

4. Ką rekomenduotumėte įmonėms, kurios susidūrė apyvartinių lėšų trūkumu dėl pirkėjų neatsiskaitymo. Įmonės negali gauti paskolų kredito įstaigose, taip pat įmonės negalės pasinaudoti ir naujomis paskolomis <100 tūkst. Eur būtinosioms išlaidoms, nes jų veikla nebuvo sustabdyta, jos vis dar dirba, ir pardavimai tikrai dar nėra nukritę >60 proc. Gal planuojate kokią priemonę ir tokioms SVV įmonėms?

Siūlome pasinaudoti sutelktine paskola „Avietė“. Taip pat greitu metu startuos paskolos teikiamos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Alternatyva“, kuri suteiks galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus (finansų įmonės (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones), kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro skolinimas, ir kolektyvinio investavimo subjektai ar jų valdymo įmonės).

Paskolos bus skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

1. Kodėl nuspręsta finansuoti sąskaitas, kurių data yra iki kovo 16d. ir NEBUS finansuojamos sąskaitos, kurių data yra po kovo 16d. ?

Kovo 16 d. paskelbtas karantinas. Po kovo 16 d. buvo uždraustos veiklos, todėl sąskaitų nebuvo galima išrašyti.

 

2. Ar gali kreiptis įmonė dėl savo neapmokėtų sąskaitų tiekėjams?

Apmokėtinų sąskaitų paskola skirta įmonei tiekėjai už įmonės pirkėjos neapmokėtas arba iš dalies apmokėtas sąskaitas, kurios buvo išrašytos nuo šių metų sausio 1 d. iki kovo 16 d. Jeigu įmonei trūksta apyvartinių lėšų, galite kreiptis dėl lengvatinės paskolos likvidumui palaikyti labiausiai COVID-19 paveiktiems sektoriams.

 

3. Ar galiu pratęsti ASAP paskolos terminą?

Paskolos ASAP teikiamos 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe terminą pratęsti, bet paskolos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.Prašymą teikite el. paštu: asap.vertinimas@invega.lt

 

4. Kas bus, jei pirkėjas netvirtina sąskaitos, gal jam tai neaktualu?

Jei mokėtojas nepatvirtins sąskaitos duomenų teisingumo, sąskaita bus netinkama finansavimui.

 

5. Kaip vyks apmokėtos sąskaitos paskolos atidavimas?

Teisingai užpildžius paraišką elektroninėje sistemoje laukite pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paskolos galite paskambinę nemokama informacine linija: 8 5 250 7704

 

6. Ar galima bus teikti užsienio partneriams pateiktas neapmokėtas sąskaitas?

Įmonės, registruotos kitose Europos Sąjungos valstybėse, neatitinka keliamų reikalavimų įmonei mokėtojai.

 

7. Įmonės tiekėjos skolininkas (toliau vadinama pirkėjas) yra MB (Mažoji bendrija). Ar šiuo atveju galime kreiptis dėl Apmokėtinos sąskaitos paskolos?

Reikalavimuose „Įmonei mokėtojai“ nėra nurodyta kokio tipo įmonė turi būti. Daugiau informacijos apie reikalavimus „įmonei mokėtojai“ rasite https://invega.lt/lt/paskolos/apmoketinu-saskaitu-paskolos/salygos/.

 

8. Su kokiomis rizikomis gali susidurti įmonė pirkėja/įmonė tiekėja dėl finansinės priemonės Apmokėtinų sąskaitų paskolos (ASAP) suteikimo?

„Įmonei tiekėjai“ skiriama paskola su labai mažomis palūkanomis, paskola yra grąžinama per 12 mėn. „Įmonė pirkėja“ sistemoje patvirtina neapmokėtas arba iš dalies apmokėtas sąskaitas.

 

9. Esame įmonė, perkanti produkciją iš įmonių, esančių ne Lietuvoje, t.y. registruotų kitose EU valstybėse. Ar veiks tokiu atveju apmokėtinos sąskaitos paskola? Jei ne, kokią priemonę turėtume pasirinkti?

Įmonės, registruotos kitose Europos Sąjungos valstybėse, neatitinka keliamų reikalavimų įmonei mokėtojai. Siūlome pasidomėti kita siūloma pagalba verslui „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui“ ar lengvatinėmis paskolomis.

1. Kokias galimybes turi asociacijos kreiptis, dėl paskolos galimybės lengvatinėmis sąlygomis?

Jei asociacijos narės yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (SVV), jos gali kreiptis dėl paskolų galimybės lengvatinėmis sąlygomis. Informaciją apie lengvatines paskolas rasite INVEGA interneto svetainės puslapyje: https://invega.lt/lt/paskolos/

 

2. Kuris laikotarpis su kuriuo yra lyginamas, vertinant įmonės apyvartos kritimą (reikalaujant kad būtų kritęs 30%)?

Bus vertinama, ar įmonės apyvarta sumažėjo daugiau kaip 30 proc. bei ar įmonė yra išlaikiusi bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną.

 

3. Viena iš paskolos gavėjo tinkamumo sąlygų yra „Paskola teikiama Paskolos gavėjui – SVV subjektui, kuris nėra Nefinansuotinas subjektas, ir kuris paraiškos pateikimo metu yra pateikęs Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį“. Kokį 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį įmonės turi pateikti VĮ Registrų centrui?

Įmonės Registrų centrui turi pateikti tokį 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Toks atskleidimas reikalingas, kad finansų tarpininkas galėtų įvertinti, ar įmonė jau buvo sunkumų patirianti 2019 m. gruodžio 31 d., kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punkte.

 

4. Ar paskolos gavėjas gali padengti skolas pagal iki 2020 m. kovo 16 d. išrašytas sąskaitas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki 2020 m. kovo 16 d.?

Ne, negali.

 

5. Ar Paskolos gavėjas gali padengti skolas, pagal iki 2020 m. kovo 16 d. išrašytas sąskaitas, kurių mokėjimo terminas suėjo po 2020 m. kovo 16 d.?

Jei mokėjimo terminas suėjo po 2020 m. kovo 16 d., tuomet Paskolos gavėjas gali padengti tokius mokėjimus paskolos lėšomis.

 

6. Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Paskola gali būti naudojama apyvartinėms lėšoms finansuoti, išskyrus nefinansuotinas išlaidas, t. y.:

 1. Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams.
 2. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką.
 3. Finansavimas negali būti skirtas gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą

 

7. Ar paskolos lėšos gali būti naudojamos einamosioms įmokoms mokėti finansų įstaigoms ar kitiems kreditoriams (t.y. jei grąžinimas yra vykdomas pagal nustatytus terminus)?

Taip, paskolos lėšos gali būti naudojamos einamosioms įmokoms mokėti finansų įstaigoms ar kitiems kreditoriams (t.y. jei grąžinimas yra vykdomas pagal nustatytus terminus).

 

8. Prašome nurodyti, kokiu pagrindu siekiant nustatyti, ar SVV subjektas yra sunkumų patirianti įmonė, reikia vertinti susijusias įmones?

Vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 dalimi.

 

9. Ar palūkanos perskaičiuojamos ir už praeitą laikotarpį, t. y. jei pratęsiama 12 mėnesių Paskolos sutartis dar 12 mėnesių laikotarpiui, tuomet už likusius (pratęsto termino) 12 mėnesio laikotarpį bus skaičiuojama padidinta 0,19 procentų palūkanų norma ir Paskolos gavėjas turės susimokėti skirtumą tarp 0,1 ir 0,19 procentų palūkanų normų už pradinį 12 mėnesių laikotarpį atsižvelgiant į faktiškai panaudotą paskolos sumą ir atliktus paskolos grąžinimus?

Taip, turi būti perskaičiuotos palūkanos visai paskolos sumai ir už praėjusį laikotarpį.

 

10. Prašome paaiškinti, ar finansų tarpininkai negali taikyti Paskolos gavėjo atžvilgiu standartinių finansų tarpininkų nustatytų mokesčių už įvairių pažymų (pvz., pažyma auditui) išdavimą.

Ne, negali.

 

11. Kokios sąlygos taikomos, kai paskolos gavėjas nori pratęsti paskolos terminą?

Jei paskolos gavėjas gavo paskolą pagal ankstesnes sąlygas (galiojusias iki skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ įgyvendinimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 2020-06-08 pakeitimo), kuriose buvo nustatyta, kad Paskolos teikiamos 24 mėnesių terminui. Paskolos sutarties terminas gali būti Paskolos gavėjo prašymu per pirmus 12 Paskolos termino mėnesių finansų tarpininko sprendimu pratęstas, bet negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai, terminą skaičiuojant nuo Paskolos sutarties sudarymo dienos. Tuo atveju, kai pratęsiama Paskolos trukmė, turi būti perskaičiuojamos Paskolos palūkanos visai Paskolos trukmei“ ir kreipiasi į finansų tarpininką (toliau – FT), kuris jam išdavė paskolą, dėl paskolos pratęsimo:

 • tuo atveju, kai SVV subjektas per pirmus 12 paskolos termino mėnesių kreipiasi dėl paskolos pratęsimo iki 36 mėn. – FT jam turi pratęsti paskolą iki 36 mėn. be papildomo mokesčio;
 • tuo atveju, kai SVV nori pratęsti paskolą ilgiau, t. y.  iki 37-72 mėn. – gali pasinaudoti šiuo metu Apraše galiojančia sąlyga (Paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui. Jei pradinė Paskolos trukmė, kuri buvo trumpesnė nei 72 mėnesiai, yra pratęsiama, visai Paskolos sumai turi būti perskaičiuojamos Paskolos palūkanos ir pritaikoma didesnė palūkanų norma, įvertinant visą Paskolos trukmę, įskaitant Paskolos pratęsimo laikotarpį (kaip nustatyta skiltyje „Paskolų teikimo kaina Paskolų gavėjams“). Už paskolos pratęsimą gali būti taikomi standartiniai FT mokesčiai, atitinkantys įprastinius FT įkainius, kurie nėra laikomi administravimo mokesčiais), tačiau už paskolos pratęsimą paskolos gavėjas turi susimokėti FT numatytą standartinį mokestį.

 

12. Ar pareiškėjo susijusių įmonių 2019 m. finansinės ataskaitos turi būti priduotos VĮ Registrų centrui?

Taip, tiek pareiškėjo, tiek susijusių įmonių 2019 m. finansinės ataskaitos turi būti priduotos VĮ Registrų centrui. Jei susijusi įmonė yra registruota ne Lietuvoje ir negali finansinių ataskaitų priduoti VĮ Registrų centrui, tokių susijusių įmonių finansines ataskaitas pareiškėjas turi pateikti finansų tarpininkui.

 

13. Ar įmonė gali atidėti paskolos grąžinimą, jei ji vėluoja mokėti paskolos grąžinimo įmokas?

SVV subjektams, kurie kreipiasi į finansų tarpininką ir prašo atidėti paskolos grąžinimą papildomai iš viso iki 6 mėnesių laikotarpiui, rekomenduojame finansų tarpininkams paskolos grąžinimo atidėjimą taikyti nuo pirmos paskolos grąžinimo įmokos, jei ji nėra apmokėta ir SVV subjektas teigia, kad neturi lėšų ją apmokėti, bei paskola iki paskolos sutarties pakeitimo dėl atidėjimo termino netapo problemine paskola. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad SVV subjektas turi susimokėti delspinigius už tą laikotarpį, kurį vėlavo mokėti įmoką (-as), iki paskolos sutarties pakeitimo dėl atidėjimo termino nustatymo.

1. Ar paskelbus naujas priemonės sąlygas privaloma persirašyti sutartis su INVEGA? Ar finansų tarpininkai, jau dirbantys su priemonės pirmojo kvietimo sąlygomis, automatiškai taps antrojo kvietimo dalyviais?

Paskelbus atnaujintą kvietimą finansų tarpininkai (FT), kurie nenorės įgyvendinti priemonės „Alternatyva“ de minimis pagalba, neprivalės teikti prašymų ir įgyvendinti priemonės atnaujintomis sąlygomis. Liks galioti su FT pagal pirmą kvietimą pasirašyta Sutartis.

 

2. Jei jau turiu paėmęs paskolą pagal „Alternatyvą“ rinkos sąlygomis, ar galiu kreiptis dėl paskolos pagal „Alternatyvą“ su valstybės (de minimis) pagalba?

Dėl naujos paskolos drąsiai galite kreiptis į finansų tarpininkus, teikiančius „Alternatyvą“ su valstybės pagalba. Finansų tarpininkas įvertins ir priims sprendimą dėl paskolos suteikimo. Tačiau jau suteiktos paskolos, įskaitant ir pagal „Alternatyvą“ rinkos sąlygomis, refinansuoti negalite paskola „Alternatyva“ su valstybės pagalba.

Klientų patogumui priemonė „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ yra padalinta į dvi dalis: „Paskolos kelionių organizatoriams“ ir „Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams“. Tokį padalinimą lėmė tai, kad paskolų teikimo procesas kelionių organizatoriams skiriasi nuo paskolų teikimo apgyvendinimo ir viešojo maitinimi paslaugų teikėjams.

Šioje temoje pateikiami klausimai, kurie yra aktualūs abiem tikslinėm grupėm: tiek kelionių organizatoriams, tiek apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams.

Pildydami paraišką, atkreipkite dėmesį į paraiškos būseną:

 • Neatitinka kriterijų – paraiška nebuvo pateikta, nes pareiškėjas neatitinka finansavimo kriterijų. Tuo atveju, jeigu neatitikimai galėtų būti ištaisyti ir naujos paraiškos pateikimo dieną būtų pašalinti, pareiškėjas gali kreiptis pakartotinai, teikdamas paraišką iš naujo.
 • Rengiama – paraiška pildoma pareiškėjo ir dar nepateikta vertinti. Kai parengsite paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Rengiama“ pasikeitė į „Pateikta vertinimui“.
 • Pateikta vertinimui – paraiška pateikta vertinti, laukite pranešimo apie tolesnius veiksmus.
 • Grąžinta tikslinimui – paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Kai patikslinsite paraišką įsitikinkite, kad paraiška pateikta ir paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinimui“ pasikeitė į „Pateikta vertinimui“.
 • Atmesta – priimtas sprendimas nesuteikti finansavimo dėl pareiškėjo atstovaujamos įmonės (verslininko) pateiktos paraiškos.
 • Patvirtinta – priimtas teigiamas sprendimas dėl finansavimo skyrimo.
 • Pasirašyta finansavimo sutartis – pareiškėjo ir INVEGA pasirašyta sutartis. INVEGAI pasirašius sutartį, paskolos sutartis tampa galiojančia, o paskola suteikiama apraše numatytais terminais ir sąlygomis.

 

1. Kokie esminiai reikalavimai pareiškėjams?

Prieš teikdami paraišką pareiškėjai privalo įsitikinti:

 1. Kad paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) yra pateikusi VĮ „Registrų centras“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Šis reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms įmonių grupės įmonėms, kurios yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d. Tuo atveju jei įmonių grupė, įskaitant paskolos gavėją, sudaro metinį ataskaitų rinkinį kitai datai (ne 2019 m. gruodžio 31 d.), 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys neturi būti teikiamas VĮ „Registrų centras“ ir „Invegai“ turi būti teikiamas įmonių grupės, įskaitant paskolos gavėją, įmonių patvirtintas 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys.
 2. Ar paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais arba 2019 m. gruodžio 31 d. paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) buvo patiriantys sunkumų, tačiau paraiškos pateikimo metu nėra laikomi sunkumų patiriančiais, paskolos gavėjas turi tai pagrįsti dokumentais. Verslininkas laikomas sunkumų patiriančiu, jei jam yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.
 3. Kad turi galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą (taikoma tik kelionių organizatoriams), turi apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą (taikoma tik apgyvendinimo paslaugų teikėjams); pagrindinė įmonės veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000) (taikoma tik viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms).

 

2. Kokius dokumentus turi pateikti verslo subjektai norintys įrodyti, kad paraiškos pateikimo metu nėra patiriantys sunkumų?

Paskolos gavėjas turi pateikti finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš paraiškos pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių, – dokumentus, pagrindžiančius šiuos pokyčius (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus).

Daugiau informacijos apie tai, kas yra sunkumus patirianti įmonė, rasite čia: https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/

Sunkumų patyrimas apskaičiuojamas pagal pateiktas skaičiuokles:

 • Mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/sunkumu-vertinimo-skaiciuokle-mvi/
 • Didelėms įmonėms (DĮ): https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/sunkumu-vertinimo-skaiciuokle-di/

 

3. Kada baigiasi paraiškų priėmimo terminas?

Kvietimas stabdomas 2021 m. gegužės 31 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

 

4. Kiek lėšų skirta priemonei „Paskolos turizmo paslaugų teikėjams“?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 30 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų: iki 8 mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones ir iki 22 mln. Eur apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, bei viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti. Priemonei skirta lėšų suma gali būti didinama arba mažinama, atsižvelgiant į rinkos poreikį.

 

5. Kaip bus teikiamos paraiškos?

Paraiškos teikiamos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje http://tour.invega.lt/.

 

6. Kokie asmenys gali teikti paraišką paskolos gavėjo vardu?

Paraišką teikia įmonės vadovas (verslininkas) arba įgaliotas asmuo.

 

7. Kaip nustatoma paskolos gavėjo atstovo tapatybė?

Paskolos gavėjo atstovo tapatybė nustatoma atstovui patvirtinus savo tapatybę per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ t. y. prisijungus per internetinę bankininkystę arba su elektronine atpažinimo priemone. Paskolos gavėjo juridinio asmens vadovas jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Verslo subjektas“. Paskolos gavėjo juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo arba paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas) jungiasi https://www.epaslaugos.lt/portal/login pasirinkdamas „Gyventojas“.

Jeigu paskolos gavėjo atstovas yra užsienio valstybės pilietis, neturintis techninių galimybių per „Elektroninių valdžios vartų“ portalą patvirtinti savo tapatybės ar juridinis asmuo, kuris neturi vienasmenio valdymo organo, jis turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus pareiškėjo vardu.
Paskolos gavėjas fizinis asmuo (verslininkas), norėdamas įgalioti kitą fizinį asmenį teikti paraišką ir/ar pasirašyti paskolos sutartį paskolos gavėjo vardu, turi pateikti INVEGAI elektroniniu paštu igaliojimai-paskolos@invega.lt notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją ir INVEGA suteiks technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti veiksmus paskolos gavėjo vardu.

Pastaba. Įgaliojimas suteikiamas šiems veiksmams atlikti: verslo subjekto (verslininko) vardu teikti paraišką per INVEGOS elektroninę paraiškų teikimo sistemą interneto svetainėje https://tour.invega.lt dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, pateikti visus būtinus dokumentus, reikalingus pridėti prie paraiškos, ir/ arba pasirašyti paskolos sutartį verslo subjekto (verslininko) vardu (nurodyti sumą Eur, paskolos laikotarpį mėn.) bei paskolos užtikrinimo priemonių dokumentus.

 

8. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą – https://invega.lt/lt/covid-19/kaip-deklaruoti-svv-subjekto-statusa/

 

9. Kokia maksimali paskolos suma?

Paskolos suma vienam paskolos gavėjui turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos arba dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus. Jei paskolos gavėjas veiklą vykdė 2019 m. ir anksčiau, darbo užmokesčio su mokesčiais suma nustatoma pagal 2019 m. faktinius duomenis. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pradėjo veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis iki 2020 m. kovo 16 d. buvusiais darbo užmokesčio duomenimis (šis kriterijus vertinamas tik paskolos gavėjo prašymu). Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola iki didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui, kuri visais atvejais negali viršyti 3 mln. Eur.

Kelionių organizatoriams (tuo atveju, jei paskolos gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas yra nustatytas pagal Turizmo įstatymo 12 straipsnio 1 dalį) paskolos suma turi neviršyti paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos gavimo pateikimo metu turėtos draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimo ir (ar) finansų įstaigos suteiktos finansinės garantijos sumos.

Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola iki didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui, išskyrus atvejus, jei tas pats paskolos gavėjas, vykdo kelionių organizavimo veiklą ir teikia apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas, kreipiasi dėl paskolos kelionių organizatoriams ir dėl paskolos apgyvendinimo paslaugų teikėjams, teikiantiems klasifikuojamąsias apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas, jis gali gauti dvi paskolas, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė nei paskaičiuota didžiausia paskolos suma.

 

10. Kokie paskolos suteikimo, paskolos sutarties sudarymo terminai?

Paskola gali būti suteikta (t. y. paskolos sutartis turi būti pasirašyta) ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. Verslo subjekto atstovas paskolos sutartį turi pasirašyti per 10 darbo dienų po „Invegos“ sprendimo skirti finansavimą priėmimo ir paskolos sutarties pateikimo. Nepasirašius paskolos sutarties per nurodytą terminą, sprendimas skirti finansavimą netenka galios. Paskolos sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

11. Kokie tolesni pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Pateikta vertinimui“?

Teisingai užpildę ir pateikę paraišką elektroninėje paraiškų sistemoje, laukite elektroninio pranešimo apie tolesnius veiksmus. Pasiteirauti dėl paraiškos galite paskambinę informacinės linijos telefonu +370 5 210 7510, taip pat parašę užklausą el. paštu paskolosturizmui@invega.lt.

 

12. Kokie pareiškėjo veiksmai, kai paraiškos būsena „Grąžinta tikslinimui“?

Kai paraiška grąžinta pareiškėjui tikslinti, nurodomi konkretūs duomenys ir/ar dokumentai, kuriuos turi pateikti ir/ar patikslinti pareiškėjas. Patikslinę paraišką spauskite „Tvirtinti paraišką“ ir įsitikinkite, kad paraiška pateikta. Paraiškos būsena iš „Grąžinta tikslinimui“ turi pasikeisti į „Pateikta vertinimui“.

Tuo atveju, jei verslo subjekto atstovas per 10 darbo dienų nuo INVEGOS prašymo pateikti informaciją ar papildomus dokumentus gavimo dienos jų nepateikia, paraiška toliau nevertinama ir yra atmetama.

1. Kokia veikla užsiimantys verslo subjektai gali pasinaudoti skatinamąja finansine priemone „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“?

Kelionių organizatoriai (licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128) atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau SVV) subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.

 

2. Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Kai pareiškėjas yra kelionių organizatorius, paskola skiriama atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones.

 

3. Kokiam terminui teikiamos paskolos?

Kelionių organizatoriams paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui arba ne ilgesniam kaip 24 mėnesių terminui, kai prašoma paskolos suma yra iki 20 tūkst. Eur.

 

4. Kada reikia pildyti SVV deklaraciją?

Kai pareiškėjas yra kelionių organizatorius, kartu su paraiška turi būti pateikęs SVV subjekto deklaraciją (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė). Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, užteks pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą, dėl didelės įmonės statuso.

 

5. Kaip apskaičiuojamas paskolos dydis?

Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos suteikimo pateikimo metu turimą grąžinti sumą turistams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones.

 

6. Ar paskolos suma gali būti didinama?

Esant poreikiui, paskolos suma gali būti didinama, paskolos gavėjui INVEGAI pateikus prašymą, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus INVEGAI prašymą dėl paskolos sumos didinimo, INVEGA atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą. Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne daugiau kaip 2 kartus ir ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 d.

 

7. Koks paskolos grąžinimo grafikas?

Kelionių organizatoriams paskolos grąžinimo grafikas yra linijinis, mokant kas mėnesį pagal paskolos grafiką. Kelionių organizatoriai paskolą pradeda grąžinti:

 • praėjus 6 mėnesiams po paskolos sutarties sudarymo dienos, kai paskolos trukmė yra iki 24 mėn. Paskolos gavėjui pateikus laisvos formos prašymą „Invegai“, paskolos grąžinimas gali būti atidėtas papildomai vieną kartą, iki 6 mėnesių;
 • praėjus 12 mėnesių po paskolos sutarties sudarymo dienos, kai paskolos trukmė ilgesnė nei 24 mėn.

 

8. Kokie paskolos išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos išmokėjimo metu paskolos gavėjas turi turėti galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą ir nebūti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.
Kai paskolos gavėjas yra kelionių organizatorius, paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn. po paskolos sutarties sudarymo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d.

 

9. Kokius dokumentus turi pateikti kelionių organizatoriai?

Kelionių organizatoriai turi pateikti:

 1. SVV deklaraciją (išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė). Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, užtenka pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą, dėl didelės įmonės statuso;
 2. (DU žiniaraščius)*;
 3. Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 4. Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 5. Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (Aprašo priedas Nr. 1);
 6. Kartu su paraiška dėl paskolos suteikimo turi būti pateikiama paskolos gavėjo deklaracija (paaiškinimas) apie neįvykdytas turistines keliones pagal organizuotas turistinių kelionių sutartis, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams.
 7. Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą**.

* nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumą per metus.
Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

 1. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą iki 2019 m. atveju, 2019 m. faktiniais duomenimis;
 2. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau atveju, paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis nuo paskolos gavėjo veiklos pradžios iki 2020 vasario mėn. imtinai buvusiais darbo užmokesčio duomenimis.

** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.
  Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

 

10. Kartu su paraiška dėl paskolos suteikimo turi būti pateikiama paskolos gavėjo deklaracija (paaiškinimas) apie neįvykdytas turistines keliones pagal organizuotas turistinių kelionių sutartis, už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams. Kokios apimties ir turinio turėtų būti šis dokumentas?

Kelionių organizatoriai kartu su paraiška turėtų pateikti vadovo elektroniniu parašu patvirtintą laisvos formos paaiškinimą, kuriame nurodytų: „Deklaruojame, kad pagal organizuotas neįvykusias turistinių kelionių sutartis turistams turime grąžinti (nurodyti konkrečią sumą) Eur sumą“.

1. Kokia veikla užsiimantys verslo subjektai gali pasinaudoti skatinamąja finansine priemone „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“?
 • apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), būtinosioms išlaidoms finansuoti. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.
 • viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslo subjektai būtinosioms išlaidoms finansuoti. Paskolos teikiamos tik didelėms įmonėms, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis, kaip tai apibrėžta SVV įstatyme ir kurių pagrindinė veikla pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000).

 

2. Kas yra klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos?

Klasifikuojamosios apgyvendinimo paslaugos apima viešbučio, motelio, svečių namų ir kempingo paslaugas. Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis išduotą galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą.

 

3. Ar teikiamos paskolos apgyvendinimo paslaugų teikėjams, teikiantiems neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas?

Ne. Įmonės, teikiančios neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas „Invega“ administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

 

4. Ar teikiamos paskolos viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams?

Ne. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ar verslininkai, dirbantys pagal verslo liudijimą ir teikiantys viešojo maitinimo paslaugas, neatitinka šios priemonės tikslo. Jeigu turite klausimų apie kitas „Invega“ administruojamas priemones lauksime jūsų užklausų el. paštu: uzklausos@invega.lt – patarsime, kokiomis finansinėmis priemonėmis galite pasinaudoti bei mielai pakonsultuosime iškilusiais klausimais.

 

5. Ar galiu teikti paraišką pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ jei esu apgyvendinimo paslaugas ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas? Ar paraišką galiu teikti kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas?

Statistikos departamente, paspaudę nuorodą http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html galite įvesti įmonės kodą ir pasitikrinti kokia Jūsų įmonės veikla yra pagrindinė. Jei Jūsų pagrindinė įmonės veikla yra „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (561000)“ ir esate didelė įmonė, kuri nelaikoma labai maža, maža ar vidutine įmone kaip tai apibrėžta SVV įstatyme, paraišką galite teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis verslo subjektas. Jei pagrindinė veikla yra 561000 ir nesate didelė įmonė – paraiškos teikti kaip viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė negalite.

Pažymėtina, jog Statistikos departamentas pateikia tokią informaciją:

 • Jeigu veiklos rūšies kodas neatitinka įmonės vykdomos pagrindinės veiklos, prašome inicijuoti jo pakeitimą. Motyvuotą laisvos formos prašymą siųsti adresu statistika@stat.gov.lt. Atkreipiame dėmesį, kad Statistiniame ūkio subjektų registre nurodoma tik pagrindinė veikla (sukurianti didžiausią pridėtinę vertę).
 • Jei esate apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas (klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas viešai prieinamas – http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128), galite teikti paraišką kaip apgyvendinimo paslaugų teikėjas. Teikti paraišką gali smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios nelaikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis įmonėmis kaip tai apibrėžta SVV įstatyme.

 

6. Kam gali būti naudojamos paskolos lėšos?

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ir viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė, paskola skiriama būtinosioms apyvartinėms lėšoms, kurios nėra netinkamos išlaidos, finansuoti.

 

7. Kas yra netinkamos išlaidos finansuoti?

Finansavimas negali būti skirtas išmokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. paskolos gavėjo turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką. Finansavimas negali būti skirtas investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją).

 

8. Kokiam terminui teikiamos paskolos?

Apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių terminui.

 

9. Kaip apskaičiuojamas paskolos dydis?

Paskolos suma kiekvienam paskolos gavėjui nustatoma individualiai.

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ir viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė, paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją apie jau patirtas nuo 2020 m. kovo 16 d. ir iki 2021 m. birželio 30 d. planuojamas patirti išlaidas pinigais (t. y. nepiniginės išlaidos nefinansuojamos), siekiant išlaikyti darbo vietas ir tęsti paskolos gavėjo veiklą. Į prašomą paskolos sumą negali būti traukiamos išlaidos, kurios finansuojamos kitomis priemonėmis. Jei paskolos gavėjas jau yra gavęs finansavimą pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo planuojamas patirti išlaidas nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Kai prašomos paskolos dydis „Invegos“ vertinimu yra nepakankamai pagrįstas dokumentais ir verslo subjekto pateikta informacija arba jeigu verslo subjekto turimų lėšų ir planuojamų piniginių srautų pakanka veiklai vykdyti, paskola nesuteikiama.

 

10. Ar paskolos suma gali būti didinama?

Esant poreikiui, paskolos gavėjui pateiktus prašymą „Invegai“, paskolos suma gali būti didinama, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Paskolos gavėjui pateikus prašymą dėl paskolos sumos didinimo, „Invega“ atlieka analogišką vertinimą, kaip suteikiant naują paskolą.

 

11. Koks paskolos grąžinimo grafikas?

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjai paskolą grąžina pagal grafiką, mokant įmokas kas mėnesį. Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip 12 mėnesių po paskolos sutarties sudarymo dienos (bet ne anksčiau kaip po paskutinės paskolos dalies išmokėjimo).

 

12. Kokie paskolos išmokėjimo terminai ir sąlygos?

Paskolos gavėjas paskolos ar jos dalies išmokėjimo metu negali būti įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

Paskola gali būti išmokėta ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d. Paskola išmokama dalimis kiekvieną ketvirtį (kas 90 kalendorinių dienų) pagal suderintą su paskolos gavėju grafiką. Esant poreikiui, paskolos gavėjui pateikus INVEGAI laisvos formos prašymą, INVEGOS sutikimu paskolos lėšos gali būti išmokamos ir kitais terminais.

 

13. Kokius dokumentus turi pateikti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų ir maitinimo paslaugų teikėjai?

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai turi pateikti:

 1. SVV deklaraciją;
 2. (DU žiniaraščius)*;
 3. Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą;
 4. Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė;
 5. Prognozuojamą pelno nuostolių ataskaitą bei pinigų srautų duomenis, kurie teikiami pagal metodinius nurodymus (Aprašo priedas Nr. 1);
 6. Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai viršijančiai 1 mln. Eur sumą**.

* nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumą per metus.
Pateikiami dokumentai turi apimti paskolos gavėjo faktiškai patirtas DU sąnaudas (su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas) vienam darbuotojui per mėnesį, EUR:

 1. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą iki 2019 m. atveju, 2019 m. faktiniais duomenimis;
 2. paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau atveju, paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis nuo paskolos gavėjo veiklos pradžios iki 2020 vasario mėn. imtinai buvusiais darbo užmokesčio duomenimis.

** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės:

 1. Paskolos gavėjo akcininko (-ų) laidavimas ne mažiau nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą, jei laiduotojo (garanto) finansinė būklė atitinka prisiimamus pagal laidavimo (garantijos) sutartį įsipareigojimus pagal Lietuvos banko 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ (netaikoma, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė), ir
 2. turto įkeitimas paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kuri nepadengiama 1-ame punkte nustatytu laidavimu, arba turto įkeitimas visai paskolos sumos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė.
  Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

 

14. Kada reikia pildyti SVV deklaraciją?

Kai pareiškėjas yra apgyvendinimo paslaugų teikėjas ar viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė (paraiškas galės teikti tik didelės viešojo maitinimo įmonės, kurių pagrindinė veika „Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla“ (561000)), kartu su paraiška turi būti pateikęs SVV subjekto deklaraciją visais atvejais.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-25