1. Pagal aprašymą, kas gali būti priemonės valdytojas nėra aišku (Finansų įstaigos, turinčios teisę teikti finansavimą Faktoringo sandorio forma)?

Galimo valdytojo statusą atitiktų finansų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą (toliau – Finansų įstaigų įstatymas) ir teikianti faktoringo paslaugas, kaip nustatyta pateiktame pagrindinių Portfelinių garantijų faktoringo sandoriams (toliau – PGF) priemonės sąlygų projekte.

2. Sąskaitų finansavimas nėra detaliai reglamentuojamas. Mūsų įmonė yra UAB, kuri užsiima sąskaitų finansavimo veikla pritraukdama informuotų ir profesionalių investuotojų pinigus, kuriuos perskolina verslo subjektams realiai atliktas faktoringo sandorį. Ar mūsų įmonė Jums tiktų, kaip tokios priemonės valdytojas apskritai?

Galimo valdytojo statusą atitiktų UAB, kuri būtų finansų įstaiga, veikianti pagal Finansų įstaigų įstatymą ir teikianti faktoringo paslaugas. Tinkamo valdytojo atitikimas būtų vertinamas ne tik pagal jo statusą: viešojo pirkimo metu būtų nustatyti kiti kvalifikaciniai kriterijai, kurie apimtų tiek patirtį, tiek kreditavimo strategiją, tiek finansavimo kriterijus ir sąlygas, kurios sudarytų galimybę įsitikinti, kad galimas PGF priemonės valdytojas turi profesionalias ir tinkamas rizikos įvertinimo procedūras (vidinę reitingavimo ir (ar) vertinimo, rizikos kategorijų ir valdymo sistemas ar pan.), taip pat finansavimo patvirtinimo ir išdavimo, priežiūros, grąžinimo, ir išieškojimo sistemas ir t. t.

3. Mūsų įmonė neturi reitingo, o Jūsų reikalavimas Min [B-/B3] reitingas. Ar mes tiktume? Kaip siūlote elgtis?

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte nustatytas ne galimas PGF priemonės valdytojo reitingas, o įvardyta, kad „…MVĮ finansavimo rizika patenka į priimtinos rizikos kategoriją, jeigu PGF priemonės valdytojo Faktoringo sandorio gavėjui nustatytas finansavimo reitingas yra ne mažesnis kaip „B-“ ar „B3“ reitingai pagal tarptautinių reitingų agentūrų (angl. Standard and Poor‘s, Fitch ir Moody‘s) naudojamą reitingavimą arba šiems reitingams prilygintas PGF priemonės valdytojo Faktoringo sandorio gavėjui nustatytas finansavimo reitingas“.

4. Ar portfelinė garantijos apima tik klasikinius produktus? (eksporto ir vietinį faktoringus) – mūsų įmonė turi ir kitus produktus, kurie mūsų nuomone irgi galėtų tikti šiai priemonei, t.y. slaptas faktoringas, atvirkščias, faktoringas su draudimu (be regreso), mokesčių faktoringo modifikacijos (turime bent 3 būdus) ir t.t.?

Esame susipažinę su kitokio tipo faktoringo sandoriais, tačiau PGF priemone siekiama finansuoti tik eksporto ir vietinį faktoringus su regreso teise, taip kaip nustatyta pateiktame pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte.

5. Priemonė pagal aprašymą reikalauja turėti regresą siūlomoje schemoje. Mūsų įmonė turi produktą, kai nėra galimybių taikyti regresą – t.y. galiotų 90 proc. Coface draudimas, kas reiškia, kad Invegai įvykus default‘ui nereiktų mokėti išmokos. Čia tikrai geras dalykas ir tik mūsų įmonė iš NE bankinių finansuotojų tai turi.

PGF priemone nėra siekiama konkuruoti arba pakeisti kredito draudėjų suteikiamas paslaugas, o atvirkščiai, suteikti galimybę labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) pasinaudoti finansavimu Faktoringo sandorio forma tais atvejais, kai paprastai jis tokio finansavimo negalėtų gauti (MVĮ labai rizikingas, kreditų draudimas jo nedraudžia ir kt.).

„Invegos“ tikslas palengvinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) galimybes gauti finansavimą faktoringo forma kuo patrauklesnėmis sąlygomis SVV, o tai galime pasiekti pritraukiant kuo daugiau potencialių valdytojų, kurie pasiūlytų geriausią kainos ir kokybės santykį. Jūsų siūlomas produktas, kaip Jūs minite, yra taikomas išskirtinai Jūsų, o tai užkirstų kelią dalyvauti kitiems potencialiems tiekėjams, kas prieštarautų viešųjų pirkimų principams, o kartu ir PGF priemonei iškeltam tikslui.

6. Pirkėjo įvertinimo procedūra (iš ko perimamas reikalavimas) – jei pajungiamos ir kitos faktoringo produkto modifikacijos, reikia modifikuoti Jūsų teikiamas sąlygas, nes darant skirtingą produktą šiek tiek skiriasi vertinimas rizikos.

Žr. atsakymą į 4 klausimą.

7. Kokie apribojimai / reikalavimai taikomi Pardavėjui (kas jais gali būti)?

Pardavėju gali būti „MVĮ – Labai maža, maža ar vidutinė įmonė, kaip ji apibrėžta SVV įstatyme“ ir atitinkanti sąlygas, nustatytas pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekto skiltyse „Faktoringo sandoriai, kurių negalima įtraukti į Portfelį, kriterijai“, „MVĮ tinkamumo sąlygos“ ir „Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“.

8. Dokumentai: kokie privalomi dokumentai turi būti gauti iš kliento / pardavėjo, kad jis gautų pinigus ir kad po to nebūtų problemų su išmoka?

Priemonės valdytojas pagal į Portfelį įtrauktus Faktoringo sandorius automatiškai gaus išmoką, kreipiantis dėl išmokos jis neturės pateikti jokių pagrindžiančių dokumentų. Tačiau PGF priemonės valdytojas privalės užtikrinti, kad jis turi visus dokumentus, t. y. saugo ir kaupia sąskaitas faktūras, ir (arba) užsakymų lapus, ir (arba) kitus pirkimo-pardavimo sandorį įrodančius dokumentus pagal Faktoringo sandorį, taip pat turi visus kitus pagrindžiančius dokumentus, įrodančius tinkamą Faktoringo sandorių suteikimą (pvz., MVĮ paraiška dėl Faktoringo sandorio gavimo, MVĮ atitikimas PGF priemonės sąlygoms, Faktoringo sandorio su MVĮ sutartis ir kt.) bei visų procedūrų pagal PGF priemonę administravimą. „Invega“ atrankinių patikrų metu tikrins PGF priemonės valdytoją dėl tinkamo PGF Sutarties vykdymo. Esant pažeidimams, PGF priemonės valdytojas turės išimti netinkamą sandorį iš Portfelio ir kompensuoti nuostolį.

9. Kaip su fraud‘o – klastojimo sandoriais?

Už šios rizikos suvaldymą atsakingas PGF priemonės valdytojas. Informacija apie šios rizikos valdymo mechanizmus turės būti pateikiama kreditavimo strategijoje, teikiamoje kartu su pasiūlymu viešo prikimo procedūrų metu. PGF priemonės valdytojas turi turėti tinkamą mechanizmą, kad iki minimumo sumažintų sukčiavimo atsiradimo riziką, pvz., tokiai rizikai valdyti turi būti naudojamas reguliarus finansuojamų (finansuotų) sąskaitų faktūrų auditas, PGF priemonės valdytojas turi užtikrinti, kad būtų nuolatinis bendravimas su MVĮ, prieš finansuojant turi įsitikinti, kad pirkėjas yra tikras, pirkimo sandoris ir (ar) sąskaita faktūra nėra suklastoti, kad apmokėjimus PGF priemonės valdytojui daro pats pirkėjas ir kt.

10. Kokiems sektoriams negalėtume pritaikyti šių garantijų?

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte įvardyta:

Faktoringo sandorių, kurių negalima įtraukti į Portfelį, kriterijai:

 1. Faktoringo sandoriams, kurie skirti MVĮ, veikiantiems Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose;
 2. Faktoringo sandoriams, kurie skirti MVĮ, kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra;
 3. Faktoringo sandoriams, kurie skirti finansuoti MVĮ ir su MVĮ susijusių įmonių, kaip jos apibrėžtos SVV įstatyme, tarpusavio prekybinius sandorius“.

11. Kokia garantijų tvirtinimo tvarka pas Jus? SME procesas 1-3 dienos ir pinigai sąskaitoje pas klientą.

Ši priemonė yra portfelinių garantijų priemonė, pagrįsta garantavimo principu, kurį įgyvendindamas PGF priemonės valdytojas pats turės suformuoti Portfelį, į PGF Portfelį įtraukiant tik visus kriterijus ir sąlygas atitinkančius Faktoringo sandorius, t. y. „PGF priemonės valdytojas tokius Faktoringo sandorius įtrauks į Portfelį, kur kiekvienas jų bus garantuojamas 80 proc. garantijos dydžiu“. Portfelio formavimo proceso sparta priklausys nuo paties PGF priemonės valdytojo.

Faktoringo sandoriai, PGF priemonės valdytojui pateikus ketvirtinę ataskaitą „Invegai“, į Portfelį įtraukiami automatiškai. Nors Faktoringo sandoriai, įtraukti į ataskaitą, automatiškai laikomi garantuoti, tačiau PGF Priemonės valdytojas privalo užtikrinti, kad į ataskaitą įtraukti tik tie Faktoringo sandoriai, kure atitinka PGF priemonės sąlygas. „Invega“ atrankinių patikrų metu tikrins Faktoringo sandorių tinkamą įtraukimą, o nustačius, kad Faktoringo sandoris į Portfelį įtrauktas netinkamai, turės būti išimtas iš PGF priemonės Portfelio.

12. Palūkanų kompensavimo tvarka? SME palūkanos gana aukštos, siekia 2 proc. / 30 d. (kas 24 metinių), ar galimas ir kokiu lygiu kompensavimas. Patvirtinus kompensavimo mechanizmą iki 50 proc. Galėtume Jūsų siūlomus 4 m. EUR pasiekti per ~3-6 mėn.

Palūkanų kompensavimas PGF priemonės atveju nėra numatomas.

13. Turime klausimą dėl galimybės būti PGF priemonės valdytojų. Ar tam yra reikalingos kažkokios licencijos, neradome tikslių reikalavimų? PGF priemonės valdytojai-Finansų įstaigos, turinčios teisę teikti finansavimą Faktoringo sandorio forma

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

14. PGF sąlygose ties „PGF priemonės valdytojai“ nurodyta, kad „Finansų įstaigos, turinčios teisę teikti finansavimą Faktoringo sandorio forma“. Kadangi numatytas portfelinės garantijos faktoringo sandoriams limitas sąlyginai mažas ir priemonei įgyvendinti reikalingos papildomos administravimo priemonės, siūlome visą limitą skirti vienam priemonės valdytojui.

Neatsižvelgta.

PGF priemonės valdytojais planuojama atrinkti 2 tarpininkus.

15. PGF sąlygose ties „Garantija“ nurodyta, kad „…PGF priemonės valdytojas įsipareigoja iki Garantijos galiojimo pabaigos prisiimti ne mažiau kaip 20 proc. Portfelio rizikos. Šiai Portfelio daliai PGF priemonės valdytojas negali sudaryti garantijos, draudimo ar kitokių rizikos perleidimo susitarimų…“. Ar gali būti papildomai įkeičiamas turtas užtikrinti klientų įsipareigojimų vykdymą? Siūlome numatyti šią galimybę.

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte bus numatyta papildoma sąlyga:

„Bet kuriuo Faktoringo sandorių portfelio vertinimo metu Faktoringo sandorių užstatų vidurkis neturi viršyti 20 (dvidešimt) proc. nuo faktinės Faktoringo sandorių portfelio sumos (užstato vertė nustatoma pagal PGF priemonės valdytojo patvirtintas vidines tvarkas (faktinė Faktoringo sandorių portfelio vertė čia ir toliau suprantama kaip konkrečiu momentu į Faktoringo sandorių portfelį įtrauktų sandorių suma, neatsižvelgiant į grąžinimus pagal Faktoringo sandorius). Vertinant naudojama užstato vertė, nustatyta Faktoringo sandorio suteikimo metu bei Faktoringo sandorio suma, buvusi Faktoringo sandorio sutarties pasirašymo dieną).

Papildomus reikalavimus klientui, t. y. subordinavimo susitarimai, apyvartų reikalavimai, finansiniai rodikliai, PGF priemonės valdytojas gali nustatyti vadovaudamasis savo vidinėmis procedūromis.

16. PGF sąlygose ties sąvoka „Garantija“, nurodyta, kad „…PGF priemonės valdytojas įsipareigoja iki Garantijos galiojimo pabaigos prisiimti ne mažiau kaip 20 proc. Portfelio rizikos. Šiai Portfelio daliai PGF priemonės valdytojas negali sudaryti garantijos, draudimo ar kitokių rizikos perleidimo susitarimų…“. Reikia tikslinti, ar tai tikrai reiškia, kad tik draudimo negalės būti, ar čia iš principo draudžiamos ir bet kokios kitos užtikrinimo priemonės – laidavimas, garantija? T.y. galime turėti tik perimtą reikalavimą ir regresą? O papildomi reikalavimai klientui – subordinavimo susitarimai, apyvartų reikalavimai, finansiniai rodikliai – turbūt šių nuostatų „Invega“ nereglamentuoja ir jas nustatome savo nuožiūra?

Žiūrėti atskymą Nr. 15.

17. PGF sąlygose ties „Sutarties nuostolingumas (proc.)“ nurodyta, kad „Sutarties nuostolingumas (proc.) skaičiuojamas kaip faktiškai sumokėtų išmokų PGF priemonės valdytojui ir į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtos Faktoringo avansų MVĮ sumos, neviršijančios Faktoringo limito, santykis padaugintas iš 100“. Skaičiuojant sutarties nuostolingumą, siūlome sumuoti į portfelį faktiškai įtrauktų faktoringo sandorių per visą sandorių laikotarpį išmokėtus avansus. Jei skaičiuojate kitu principu, patikslinkite ir pateikite pavyzdį.

Sutarties nuostolingumas, proc. skaičiuojamas naudojant:

– faktiškai sumokėtų išmokų PGF priemonės valdytojui suma – kalbama apie faktiškai sumokėtą išmokų sumą, todėl, kad nuostolingumas bus apskaičiuojamas skirtingomis datomis, o ne tik PGF priemonės Tinkamumo laikotarpio pabaigoje. Tam tikrą datą skaičiuojant nuostolingumą, pvz., 2017-08-11 datai imama iki tos dienos faktiškai sumokėta išmokų sumą;

– į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma – kalbama apie faktiškai išmokėtų Faktoringo avansų sumą. Nuostolingumas bus apskaičiuojamas skirtingomis datomis, o ne tik PGF priemonės Tinkamumo laikotarpio pabaigoje (tik apskaičiuojant nuostolingumą Tinkamumo laikotarpio pabaigoje bus imama į portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių per visą sandorių laikotarpį išmokėtų avansų suma). Tam tikrą datą skaičiuojant nuostolingumą, pvz., 2017-08-11 datai imama iki tos dienos į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma;

Praktinis pavyzdys:

– portfelio nuostolingumas (N) skaičiuojamas 2018-01-01 datai;

– 2018-01-01 datai faktiškai sumokėtų išmokų PGF priemonės valdytojui suma (IS) yra lygi 300.000 Eur;

– 2018-01-01 datai į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma (AS) yra lygi 2.000.000 Eur. (skaičiuojami visi išmokėti Faktoringo avansai iki Faktoringo limito, kur Faktoringo limitas yra 2.000.000 Eur)

Portfelio nuostolingumas apskaičiuojamas pagal formulę N=(IS/AS)*100 proc., t. y.
(300.000 Eur/2.000.000 Eur)*100 proc.=15 proc.

Vadinasi Portfelio nuostolingumas 2018-01-01 datai būtų 15 proc.

18. PGF sąlygose ties sąvoka „Sutarties nuostolingumas, proc.“, nurodyta, kad „…Sutarties nuostolingumas (proc.) skaičiuojamas kaip faktiškai sumokėtų išmokų PGF priemonės valdytojui ir į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtos Faktoringo avansų MVĮ sumos, neviršijančios Faktoringo limito, santykis, padaugintas iš 100“. Kuriai datai bus imama šita suma? Nuostolis realizuojasi vėliau po finansavimo. Tuo metu portfelis gali būti nuamortizuotas. Pvz. suformuotas 20 mEUR portfelis (tiek faktiškai finansuota) 2017/12/31 datai. Sąskaitų apmokėjimo terminai ~90 dienų, tuomet galimas daiktas, kad 2018/06/30 portfelis gali tapti ir nulis, išskyrus vieną nuostolingą atvejį 100 t EUR. Imant portfelį piko metu, nuostolingumas būtų 0.5%, tačiau imant portfelį 2018/06/30 datai nuostolingumas 100%. Faktoringo sandoriai gana likvidūs dėl trumpų apmokėjimo terminų, taip pat limitų panaudojimuose pastebimas svyravimas. Todėl rišantis prie tam tikros datos išmokėtos sumos sukels daug neapibrėžtumo. Galbūt reikia rištis prie maksimalių portfelių sumų arba prie apyvartinių dydžių – kiek sandorių buvo finansuota per laikotarpį arba pasirašyta.

Žiūrėti atsakymą Nr. 17.

19. PGF sąlygose ties „Sutarties nuostolingumas, proc.“ nurodyta, kad „..Sutarties nuostolingumas praėjus vieneriems metams po Sutarties pasirašymo negali būti didesnis nei 9 proc. Tikrinimas atliekamas remiantis gautos 4 (ketvirtos) ketvirtinės ataskaitos duomenimis. Sutarties nuostolingumas praėjus dvejiems metams po Sutarties pasirašymo negali būti didesnis nei 11 proc. Tikrinimas atliekamas remiantis gautos 8 (aštuntos) ketvirtinės ataskaitos duomenimis…“ Kadangi numatomas priemonės galiojimo terminas 3 metai, siūlome praėjus dvejiems metams numatyti sutarties nuostolingumą 14,5 proc. Jei turite kitą nuomonę, pagriskite, kodėl antrais metais galimas nuostolingumas padidėja tik 2 proc., turint 20 proc. viršutinės ribos normą.

Atsižvelgta iš dalies.

Nors leistinas nuostolingumas yra 20 proc. 1-mų ir 2-rų metų išskyrimas ir nuostolingumo ribojimas yra reikalingas tam, kad PGF priemonės valdytojas pirmus du metus neturėtų galimybės ir tikslo į portfelį įtraukti tik nuostolingus sandorius. Taip pat aktualu, kad PGF priemonės valdytojas finansavimą teiktų visus 3 metus, o ne, per 1-us metus pasiekęs maksimalų nuostolingumą – 20 proc., sustabdytų PGF priemonės įgyvendinimą. Nustačius didesnį leistiną nuostolingumą pirmaisiais ir antraisiais metais, manytume, kad PGF priemonės valdytojas negalėtų užtikrinti tinkamo portfelio rizikos valdymo.

Tačiau, atsižvelgiant į jūsų siūlymą, PGF sąlygos bus pakeistos taip: „..Sutarties nuostolingumas praėjus vieneriems metams po Sutarties pasirašymo negali būti didesnis nei 9 proc. Tikrinimas atliekamas remiantis gautos 4 (ketvirtos) ketvirtinės ataskaitos duomenimis. Sutarties nuostolingumas praėjus dvejiems metams po Sutarties pasirašymo negali būti didesnis nei 12 proc. Tikrinimas atliekamas remiantis gautos 8 (aštuntos) ketvirtinės ataskaitos duomenimis…“

20. PGF sąlygose ties „Didžiausia išmokų suma“ nurodyta, kad „Ši suma yra maksimali išmokų suma, kurią PGF priemonės valdytojas galėtų gauti pagal Sutartį.

Suma skaičiuojama naudojant formulę:

I = A x G x R, kur:

I – Didžiausia išmokų suma;
A – į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorio Faktoringo avansų suma, išmokėta MVĮ, neviršijanti Faktoringo limito;
G – Garantijos dydis (80 proc.);
R – Viršutinės ribos normos dydis (20 proc.)“

Siūlome A reikšmę skaičiuoti nuo į portfelį faktiškai įtrauktų faktoringo sandorių per visą sandorių laikotarpį išmokėtų avansų sumos. Jei skaičiuojate kitu principu, patikslinkite ir pateikite pavyzdį.

Didžiausia išmokų suma yra skaičiuojama kiekvienu atveju, kai PGF priemonės valdytojas kreipiasi dėl Išmokos gavimo. Prieš tai atliktos išmokos kartu su dabartine Išmoka, Išmokos išmokėjimo datą negali viršyti Didžiausios išmokų sumos tai datai.

Pavyzdžiui, PGF priemonės valdytojas 2018-01-01 kreipiasi dėl Išmokos 100.000 Eur ir tai yra pirmas kreipimasis dėl Išmokos į „Invegą“ pagal PGF priemonę (PGF priemonės valdytojui prieš tai nėra mokėtos Išmokos). Iki tos datos PGF priemonės valdytojas yra išmokėjęs, pvz., 4.000.000 Eur į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių Faktoringo avansų neviršijančių Faktoringo limito (4.000.000 Eur) sumos. Tokiu atveju Didžiausia išmokų suma apskaičiuojama 4.000.000 Eur*80 proc.*20 proc. = 640.000 Eur. Vadinasi, 2018-01-01 datai Didžiausia išmokų suma galima išmokėti yra 640.000 Eur, todėl 100.000 Eur išmoka išmokama pilna apimtimi.

Jeigu finansų įstaiga 2018-01-01 kreipiasi dėl Išmokos, pvz., dėl 100.000 Eur, o prieš tai jau yra gavusi Išmokų už 600.000 Eur sumą, tokiu atveju 100.000 Eur Išmoka bus mokama tik iki Didžiausios išmokų sumos, t. y. bus sumokėta tik 40.000 Eur išmokos suma. Tačiau visais atvejais Didžiausia išmokų suma negali viršyti Viršutinės ribos normos dydžio.

Dėl Didžiausios išmokų sumos perskaičiavimo: Finansų įstaigai gavus išmokas pagal į Portfelį įtrauktus Faktoringo sandorius, kurių suma pasiekia 20 proc. į Portfelį įtrauktų Faktoringo sandorių limitų sumos, išmokos daugiau negali būti mokamos. Todėl tam, kad finansų įstaiga galėtų toliau gauti naujas išmokas, ji turi atstatyti. Viršutinės ribos normos dydį (Cap‘ą), o toks atstatymas galima stik realizuojant turimas užtikrinimo priemones. PGF priemonėje pagrindinės užtikrinimo priemonės leisiančios finansų įstaigai atstatyti Viršutinės ribos normos dydį (Cap‘ą) yra užstatas ir regresas. Realizavus šias užtikrinimo priemones, PGF priemonės valdytojas atstato pasiektą Viršutinės ribos normos dydį (Cap‘ą) ir toliau gali gauti išmokas.

21. PGF sąlygose ties sąvoka „Didžiausia išmokų suma“, nurodyta, kad „…Suma skaičiuojama naudojant formulę:

I = A x G x R, kur:

A – į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorio Faktoringo avansų suma, išmokėta MVĮ, neviršijanti Faktoringo limito;“

Labai panašus komentaras, kaip ir sutarties nuostolingumo atveju. Kuriai datai bus imama šita suma? Nuostolis realizuojasi vėliau po finansavimo. Tuo metu portfelis gali būti nuamortizuotas. Pvz. suformuotas 20 mEUR portfelis (tiek faktiškai finansuota) 2017/12/31 datai. Sąskaitų apmokėjimo terminai ~90 dienų, tuomet galimas daiktas, kad 2018/06/30 portfelis gali tapti ir nulis, išskyrus vieną nuostolingą atvejį 100 t EUR. Imant portfelį piko metu, I būtų 3.2mEUR, tačiau imant portfelį 2018/06/30 datai I būtų 16 t EUR. Faktoringo sandoriai gana likvidūs dėl trumpų apmokėjimo terminų, taip pat limitų panaudojimuose pastebimas didelis svyravimas. Todėl rišantis prie tam tikros datos išmokėtos sumos sukels daug neapibrėžtumo finansuotojui. Galbūt reikia rištis prie maksimalių portfelių sumų arba prie apyvartinių dydžių – kiek sandorių buvo finansuota per laikotarpį arba kiek limitų pasirašyta. Dar viena alternatyva naudoti kredito draudikų galiojantį principą, kad maksimali išmoka neviršija X kartų nuo sumokėtų įmokų. Šiame pavyzdyje nuo 20 m EUR portfelio (limitų) būtų sumokėta 100 t EUR garantijų mokesčio (0.5%). Todėl maksimaliai išmokų sumai galima taikyti 32 kartų multiplikatorių nuo mokesčių sumos, t.y 32*100 t EUR=3.2 m EUR.

Žiūrėti atsakymą Nr. 20.

22. PGF sąlygose ties sąvoka „Didžiausia išmokos pagal Faktoringo sandorį suma“, nurodyta, kad „…Pagal sukontraktuotą ir į Portfelį įtrauktą Faktoringo sandorį išmokėta MVĮ Faktoringo avansų suma, neviršijanti Faktoringo limito, padauginta iš Garantijos dydžio (80 proc.), tačiau ši suma negali viršyti Didžiausios išmokų sumos, ribojamos Viršutinės ribos normos dydžio…“. Ar tai reiškia, kad šitas limitas yra neatsinaujinantis? Reikia tikslinti.

Žiūrėti atsakymą Nr. 20.

23. PGF sąlygose ties „Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“ nurodyta, kad „6. Faktoringo sandoriai turi būti skirti MVĮ apyvartiniam kapitalui finansuoti. PGF priemonės valdytojas, suteikęs Faktoringo sandorį, turi turėti Faktoringo avansų išmokėjimą pagrindžiančius dokumentus“. Siūlome praplėsti sąlygą, kad PGF priemonės valdytojas, suteikęs Faktoringo sandorį, turi turėti Faktoringo avansų išmokėjimą pagrindžiančius dokumentus pagal Banko tvarkose numatytus reikalavimus.

Atsižvelgta iš dalies.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“ bus papildyta taip:

„…6. PGF priemonės valdytojas, suteikęs Faktoringo sandorį, turi turėti Faktoringo avansų išmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. sąskaitas faktūras, ir (arba) užsakymų lapus, ir (arba) kitus pirkimo–pardavimo sandorį įrodančius dokumentus…“

24. PGF sąlygose ties sąvoka „Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“, nurodyta, kad „…6. Faktoringo sandoriai turi būti skirti MVĮ apyvartiniam kapitalui finansuoti. PGF priemonės valdytojas, suteikęs Faktoringo sandorį, turi turėti Faktoringo avansų išmokėjimą pagrindžiančius dokumentus…“. Faktoringo sandoriai neturi paskirties, todėl pirmą sakinį siūloma braukti. 2. Atliekami pavedimai ir informaciją apie juos mes, manau, galime pateikti bet kuriuo metu. Klausimas, kas turima mintyje – dokumentus, ar keliami kažkokie formos reikalavimai. Mano siūlymas – turi būti nurodyta, kad pakanka mūsų pačių pateikiamo banko sąskaitos išrašo.

Žiūrėti atsakymą Nr. 23.

25. PGF sąlygose ties „Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“ nurodyta, kad „7. Faktoringo sandorių trukmė: ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Faktoringo sandorių terminai gali būti pratęsiami, tačiau bet kuriuo atveju Faktoringo sandorio terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėn., terminą skaičiuojant nuo esamos Faktoringo sandorio sudarymo dienos“. Patikslinkite, ar gali būti pagal šią priemonę 12 mėnesių suteiktas Faktoringo limitas būti pratęstas dar 2 kartus po 12 mėnesių, bet ne ilgiau priemonės galiojimo termino?

Jūsų pavyzdyje nurodytas pratęsimas nėra leistinas. Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekto sąlyga nustato, kad, pvz., jei Faktoringo sandoris yra suteiktas 8 mėn., jis gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip papildomai 4 mėn. laikotarpiui, kad bendroje sumoje susidarytų ne ilgesnis kaip 12 mėn. laikotarpis. Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“ bus patikslinta taip: „7. Faktoringo sandorių trukmė: ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Jei Faktoringo sandoris sudarytas trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui, jis gali būti pratęstas, tačiau bet kuriuo atveju Faktoringo sandorio terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėn., terminą skaičiuojant nuo esamos Faktoringo sandorio sudarymo dienos“.

26. PGF sąlygose ties „Portfelio tinkamumo sąlygos“ nurodyta, kad „2. Faktoringo sandorių, skirtų finansuoti MVĮ piniginius reikalavimus vidaus partneriams, koncentracija pagal Faktoringo limitą Portfelyje negali viršyti 70 proc. Portfelyje esančių Faktoringo sandorių Faktoringo limitų sumos. Atitikimas šiam kriterijui turi būti užtikrintas ir bus vertinamas kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje, pagal gautas ataskaitas iš PGF priemonės valdytojų. PGF priemonės valdytojui kreipiantis į „Invegą“ su motyvuotu prašymu, Faktoringo sandorių su vidaus partneriais koncentracija Portfelyje gali būti padidinta“. Patikslinkite, ar tinkami pirkėjai yra valstybės ir savivaldybių įmonės bei pačios savivaldybės? Siūlome šiuos subjektus įtraukti, kadangi jie nedraudžiami prekinio kredito draudimu.

Atsižvelgta. Valstybės ir savivaldybių įmonės bei pačios savivaldybės yra tinkami pirkėjai PGF priemonės atveju. Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Portfelio tinkamumo sąlygos“ bus papildyta taip: „…5. Faktoringo sandorio lėšomis negali būti finansuojamos sąskaitos faktūros, MVĮ išrašytos susijusioms ir partnerinėms įmonėms, kaip jos suprantamos pagal SVV įstatymą“.

27. PGF sąlygose ties sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“, nurodyta, kad „…5. Faktoringo sandorio lėšomis negali būti finansuojamos sąskaitos faktūros, MVĮ išrašytos su MVĮ susijusioms ir partnerinėms įmonėms, kaip jos suprantamos pagal SVV įstatymą bei viešojo administravimo subjektams, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą;…“. Kodėl negali būti viešojo sektoriaus pirkėjai? Mokėjimo atidėjimai taip pat dažni su šio sektoriaus pirkėjais ir MVĮ tikrai susiduria su poreikiu finansuoti sąskaitas išrašytas šiam sektoriui.

Žiūrėti atsakymą Nr. 26.

28. PGF sąlygų 5 skyriuje nurodyta, kad PGF priemonės valdytoju gali būti finansų įstaigos, turinčios teisę teikti finansavimą Faktoringo sandorio forma. Siūlome pakeisti šią nuostatą ir nurodyti, kad PGF priemonės valdytoju gali būti subjektai, turintys teisę teikti finansavimą Faktoringo sandorio forma. Pabrėžtina, kad rinkoje atsirado alternatyvių (nebankinių) faktoringo tiekėjų, kurie finansuoja mažas ir vidutines įmones (pvz., UAB Debitum fori finansavo daugiau nei 19 mln. Eur sąskaitų sudarydama faktoringo sutartis). Alternatyvūs faktoringo tiekėjai turi teisę teikti faktoringo paslaugas, vienintelis skirtumas nuo finansų įstaigos yra tai, kad tokios įmonės negali rinkti indėlių, o veiklą turi finansuoti iš nuosavų ar kitais būdais pritrauktų lėšų, bet tai nereiškia, kad finansavimas vykdomas nekokybiškai. Taip pat, pagal PGF sąlygas, finansuotojai rizikuoja nuosavomis lėšomis. Finansų įstaigos, vykdydamos veiklą, privalo atitikti kapitalo pakankamumo kriterijus, kai kurios alternatyvios faktoringo įmonės yra finansuojamos Lietuvos banko reguliuojamų fondų, kurie prižiūri finansuojamų alternatyvių faktoringo įmonių veiklą ir kapitalo pakankamumą. Galimybė dalyvauti PGF priemonėje tik finansų įstaigoms nepagrįstai riboja konkurenciją ir riboja MVĮ kapitalo prieinamumą.

Neatsižvelgta.

Atkreipiame dėmesį, kad kredito įstaigos gali rinkti indėlius, taip pat būtent jos privalo atitikti kapitalo pakankamumo kriterijus ir yra prižiūrimos Lietuvos banko. Finansų įstaigos apima ne tik kredito įstaigas.

29. PGF sąlygose prie Tinkamumo sąlygų nurodytą, kad MVĮ finansavimo rizika patenka į priimtinos rizikos kategoriją, jeigu PGF priemonės valdytojo Faktoringo sandorio gavėjui nustatytas finansavimo reitingas yra ne mažesnis kaip „B-” ar „B3“ reitingai pagal tarptautinių reitingų agentūrų (angl. Standard and Poor’s, Fitch ir Moody’s) naudojamą reitingavimą arba šiems reitingams prilygintas PGF priemonės valdytojo Faktoringo sandorio gavėjui nustatytas finansavimo reitingas. Tarptautinių reitingų agentūrų reitingai nėra taikomi mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat nėra oficialiai paskelbta, kaip tiksliai tarptautinės reitingų agentūros sudaro savo reitingus. Todėl nėra aišku, kas yra tarptautinių reitingų agentūrų prilyginamas PGF priemonės valdytojo Faktoringo sandorio gavėjui nustatytas finansavimo reitingas. Prašome aiškiau apibrėžti, kas yra priimtinos rizikos kategorija. 

Neatsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte nurodytam Faktoringo sandorio gavėjui nustatomam finansavimo reitingui nustatyti pasirinkti pripažinti ir visame pasaulyje naudojami reitingų standartai. Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte nustatyta, kad PGF priemonės valdytojas pats turi pasirengti vidinę reitingų nustatymo tvarką, kuri parengta remiantis tarptautinių reitingų agentūrų reitingavimo standartais. Internete galima rasti tarptautinių reitingų agentūrų patalpintas metodologijas.

30. Banko nuomone, Invega PGP garantija turėtų būti už pirkėją, garantuojant nuostolius, esant pirkėjo nemokumui arba pirkėjo ilgalaikių skolų nevykdymui. Faktoringo sutartys turi būti be regreso. Faktoringo portfeliui keliami reikalavimai pirkėjų koncentracijai yra apsunkinantis priemonės administravimą Bankui dalykas. Kadangi pagal faktoringo produkto specifiką klientas/pardavėjas tuo pat metu pagal vieną sutartį gali turėti 10 skolininkų/pirkėjų, kurių limitai gali kisti bendrojo limito ribose (pvz. jei 1,2,4,6 pirkėjai limitus išnaudojo, o 5 ir 8 nenaudoja visai ar tik dalinai, nepanaudotą dalį pagal produkto lankstumo specifiką galima būtų priskirti 1,2,4, jei tik toks poreikis būtų). Taigi reikalavimas išlaikyti koncentraciją riboja paties faktoringo produkto manevringumą. Analogiški koncentracijos reikalavimai keliami ir reitingo koncentracijai. Tačiau šiuo atveju nėra išskirta kam: pardavėjo ar pirkėjo reitingui taikomi reikalavimai.

Neatsižvelgta.

Koncentracijos reikalavimų reitingui nustatymas yra viena iš portfelio valdymo rizikų, kadangi suteikiama galimybė skolinti pakankamai žemą reitingą turinčioms MVĮ ir tokioms įmonėms, kurių draudimo įmonės nedraudžia. Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projektas neįpareigoja pirkėjams suteikti tam tikrą reitingą: reikalavimai atitikti tam tikrą reitingą taikomi tik pardavėjui (Faktoringo gavėjui) ir reitingo koncentracija skaičiuojama atsižvelgiant tik į pardavėjams (Faktoringo gavėjams) suteiktą reitingą.

31. Bankas pastebi, kad sąlygose nėra aptarti negarantiniai įvykiai, faktoringo sutartys tarp susijusių įmonių, bei kiti apribojimai, kurių PGP priemonė negarantuotų. Taip pat Bankas pageidautų lengvesnio administravimo t.y. ataskaitų skaičiaus ir jų periodiškumo siuntimo mažinimo pagal šią priemonę.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte yra nustatyta, kokias sąlygas atitinkantys Faktoringo sandoriai gali būti finansuojami ir traukiami į PGF portfelį, vadinasi, visi sandoriai neatitinkantys šių sąlygų yra negarantuojami, o su jais susiję įvykiai yra negarantiniai. Ataskaitų kiekis ir teikimo dažnis yra nustatomas pagal pačios „Invegos“ turimus įsipareigojimus teikti informaciją. Pagal galimybes bus įvertintas ataskaitų kiekis ir jų teikimo dažnis, siekiant palengvinti administravimą.

32. Bankas pastebi, kad garantijos mokestis pagal sandorius su regreso teise yra ganėtinai aukštas. Ir nėra konkurencingas su kredito draudimo bendrovių taikomu draudimo mokesčiu.

PGF sąlygose ties „Garantijos mokesčio procentinis dydis“, nustatytas 0,5 proc. ir 1 proc.  Atkreipiame dėmesį, kad draudimo įmonės paprastai ima apie 0,2 proc. nuo finansuojamos sąskaitos faktūros vertės.

Garantijos sąlygas ir mechanizmą norėtume turėti kiek įmanoma panašesnį į kredito draudikų taikomas sąlygas. Garantijos kaina yra kiek didoka lyginant su kreditų draudimu.

PGF priemone nėra siekiama konkuruoti arba pakeisti kredito draudėjų suteikiamas paslaugas, o atvirkščiai, suteikti galimybę MVĮ pasinaudoti finansavimu Faktoringo sandorio forma tais atvejais, kai paprastai MVĮ tokio finansavimo negalėtų gauti (MVĮ labai rizikingas, MVĮ pirkėjai yra nedraudžiamose šalyse arba tokiose, kuriose kreditų draudimo atveju draudimo įmoka būtų labai didelė ir kt.). Todėl pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte numatytas toks Garantijos mokesčio procentinis dydis, kuris nustatytas įvertinus „Invegos“ prisiimamą riziką.

Negalima suvienodinti kredito draudimo ir garantijų produktų, nes jie savo prasme ir konstravimu yra skirtingi.

33. PGF sąlygose ties sąvoka „Garantijos mokestis“, nurodyta, kad „…Garantijos mokestis už vieną Faktoringo sandorį yra vienkartinis.“ Ar priklauso nuo faktoringo limito galiojimo termino. Kaip taisyklė faktoringo sandoriai yra 12 mėn laikotarpio. Atitinkamai pasiūlyti garantijų mokesčiai yra metiniai (0.5 arba 1 proc.). Tačiau gana dažnai pasitaiko, kad faktoringo sandorio terminai yra trumpesni arba sandoriai yra vienkartiniai (pvz. populiarėjanti sąskaitų finansavimo paslauga). Siūlome, kad šis garantijos mokestis būtų proporcingas faktoringo sandorio terminui ir su sąlyga, kad šis terminas būtų ne trumpesnis, nei apmokėjimo terminas. Pvz. jei faktoringo sandoris 6 mėn, arba 1 mėn. su galimybe finansuoti 180 d. atidėjimo sąskaitas, tai mokestis būtų paskaičiuojamas P=1*180/365.

Neatsižvelgta. Garantijos mokestis nepriklauso nuo Faktoringo sandorio termino. Garantijos mokestis skaičiuojamas atsižvelgus į Faktoringo sandoriui taikomą mokėjimo atidėjimo terminą.

34. „…PGF priemonės Tinkamumo sąlygas atitinkantys ir į Portfelį įtraukti Faktoringo sandoriai yra garantuojami 80 proc., išmokos atliekamos pagal pirmiausiai atsiradusius Probleminius Faktoringo sandorius. Bendra išmokų suma, „Invegos“ mokama PGF priemonės valdytojui, bus ne didesnė nei apskaičiuota išmokų suma, kuri skaičiuojama kaip sukontraktuotų ir į Portfelį įtrauktų Faktoringo sandorių išmokėtų Faktoringo avansų MVĮ suma, neviršijanti Faktoringo limito, padauginta iš garantijos dydžio (80 proc.) ir iš Viršutinės ribos normos (20 proc.). Įgyvendinant PGF priemonę, garantuojami Nuostoliai (negrąžinta Faktoringo avansų dalis), kuriuos patiria PGF priemonės valdytojas, pagal kiekvieną Probleminį Faktoringo sandorį iki didžiausios nustatytos Sutartimi išmokų sumos. PGF priemonės valdytojas prisiima ne mažesnį nei 20 proc. suformuoto Portfelio nuostolingumą…“. Klausimai: 1. „…Faktoringo avansų MVĮ suma…“ – Išmokėtų avansų suma sukaupta per visą laikotarpį?; 2. „…padauginta iš garantijos dydžio (80 proc.) ir iš Viršutinės ribos normos (20 proc.)…“ – a) Kadangi neleidžiama imti papildomų užtikrinimo priemonių, o garantija skaičiuojama nuo avanso, bankui lieka visiškai neapsaugota paskolos dalis, kuri brangina skolinimą. Norėtume 80% garantijos nuo perimtų piniginių reikalavimų ir galimybės avansuoti 80%. Tokiu būdu turėtume pilnai apsaugotą paskolą, kuri klientui kainuotų pigiau; b) viršutinės ribos norma yra kintanti ir priklausoma nuo išmokėtų avansų. Reikėtų įsipareigojimo dėl minimalios sumos t.y. 20%, bet ne mažiau, kaip X Eur.

Atsakymai į 1 d.: taip, tai yra Faktoringo avansų MVĮ suma, neviršijanti Faktoringo limito. Atsakymai į 2 d. a) punktą: garantijų schema visais atvejais, tiek portfelinių garantijų atveju, tiek ir individualios garantijos atveju, neleidžia garantuoti daugiau nei 80 proc. finansavimo sumos, kaip tai nustatyta teisės aktuose. Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projektas bus papildytas dėl galimybės imti papildomas užtikrinimo priemones. Žr. 16/17 klausimo atsakymą. Atsakymai į 2 d. b) punktą: norime atkreipti dėmesį, kad Viršutinė ribos norma nėra kintanti, ji visada yra 20 proc. Kinta tik Didžiausia išmokų suma, kuri priklauso nuo PGF priemonės valdytojo į Portfelį faktiškai įtrauktų Faktoringo sandorių Faktoringo avansų sumos, išmokėtos MVĮ ir neviršijančios Faktoringo limito.

35. PGF sąlygose ties sąvoka „Faktoringo avansas“ siūlomas patikslinimas „…Pagal Faktoringo sandorį MVĮ išmokama iki 90 proc. suma nuo PGF priemonės valdytojo finansuojamos sąskaitos faktūros sumos. PGF priemonės valdytojo finansuojama sąskaitos faktūros suma gali būti mažesnė nei MVĮ pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodyta suma…“. Finansuojama sąskaitos suma ne visada yra lygi tai, kuri nurodyta kaip galutinė pateiktoje sąskaitoje – avansą skaičiuojame įvertinę, ar netaikoma atvirkščio PVM skaičiavimo schema, ar šalys nesutarę dėl nuolaidų taikymo, sulaikomų sumų, kt. Faktoringo sutartyje apibrėžiame, kas laikoma finansuojama sąskaitos suma (kokiais atvejais ji yra mažesnė nei nurodytoji sąskaitoje) ir nuo jos skaičiuojame avansą.

PGF sąlygose, ties „PGF priemonės struktūra“ yra nustatyta, kad „…PGF priemonei įgyvendinti PGF priemonės valdytojas, naudodamas savo nuosavas lėšas, sudarys Faktoringo sandorius su MVĮ, kurios Faktoringo sandorio pagrindu perduos PGF priemonės valdytojui MVĮ prekių ar paslaugų pirkėjui išrašytas sąskaitas faktūras, o PGF priemonės valdytojas perves MVĮ Faktoringo avansą iki 90 proc. nuo pateiktos sąskaitos faktūros sumos…“. Manyčiau nėra tikslo riboti maksimalų avanso procentą, kadangi galbūt bankas manys, kad pirkėjo nemokumo atveju ir garantijos išmokos gavimo atveju, skirtumą tarp garantijos išmokos ir realių banko nuostolių grąžins klientas. Kitaip sakant maksimalaus avanso nustatymas tai tik papildomas ribojimas, neapsaugantis pardavėjo, o labiau nustatantis kokį rizikos apetitą gali prisiimti finansuotojas. O bankai, paprastai, vertina PPS ir atsižvelgiant į pirkėjo finansinę situaciją, prekių grąžinimus, galimus ne kokybės atvejus nustato galimą max avansą.

PGF sąlygose ties sąvoka „Faktoringo avansas“, yra nustatyta „…Pagal Faktoringo sandorį MVĮ išmokama iki 90 proc. suma nuo pateiktos sąskaitos faktūros sumos…“, manytume nereikia nurodyti 90 proc.

Atsižvelgta iš dalies.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Faktoringo avansas“ bus pakeista taip: „Pagal Faktoringo sandorį MVĮ išmokama PGF priemonės valdytojo pasirinktinai ne daugiau kaip 100 proc. suma nuo pateiktos sąskaitos faktūros sumos“. Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte ties sąvoka „Faktoringo avansas“ nurodyta maksimali galima išmokama suma, t. y. nustatytas maksimalus iki 100 proc. sąskaitos faktūros PGF priemonės valdytojo pirkėjui taikomas ir mokamas avansas, kurį PGF priemonės valdytojas nustato pats. Jei PGF priemonės valdytojas, atsižvelgęs į konkretaus MVĮ situaciją, nustato mažesnę galimą išmokėti sumą jis nepažeidžia nustatytos sąlygos.

36. PGF sąlygose ties sąvoka „Faktoringo limitas“. Klausimai: Tai suvokiama, kaip sąskaitų faktūrų suma nuo kurios mokamas avansas ar kaip avansų suma? Pvz. Limitas 100 EUR; pagal faktoringo sutartį avansas nustatytas 90%, tokiu atveju maksimaliai klientui išmokama suma pagal tokią sutartį 90 EUR ar 100EUR? Įprastai praktikoje Faktoringo limitas yra sąskaitų faktūrų suma, nuo kurios mokamas avansas. Jeigu ir čia turima mintyje tas pats (pvz. ir Garantijos mokesčio skaičiavimo formulėje numatyta, kad mokestis skaičiuojamas vertinant nustatytą Faktoringo limitą ir mokamas pradžioje, taigi jis skaičiuojamas ne nuo išmokėtų avansų, o nuo tikėtino finansavimo limito), siekiant išvengti interpretavimų kaip kad ir aprašyta aukščiau – reikalinga koreguoti sąvoką nurodant Faktoringo limitas yra, pvz. taip: „Maksimali Faktoringo sandorio suma, nustatyta PGF priemonės valdytojo su MVĮ sudarytoje Faktoringo sandorio sutartyje, iki kurios gali būti perimami piniginiai reikalavimai pagal MVĮ prekių ar paslaugų pirkėjui išrašytas sąskaitas faktūras“.

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Faktoringo limitas“ bus papildyta taip: „Maksimali Faktoringo sandorio suma, nustatyta PGF priemonės valdytojo su MVĮ sudarytoje Faktoringo sandorio sutartyje, iki kurios yra išmokami Faktoringo avansai ir gali būti perimami piniginiai reikalavimai pagal MVĮ prekių ar paslaugų pirkėjui išrašytas sąskaitas faktūras.

37. PGF sąlygose ties sąvoka „Portfelis“, nurodyta „…Į Portfelį įtrauktų Faktoringo sandorių, atitinkančių PGF priemonės Tinkamumo sąlygas, suma…“. Čia kalbama apie bendrus faktoringo limitus ar tik apie finansuotas (avansuotas) faktoringo limitų sumas? Greičiausiai turimi mintyje (ir tikiuosi) pradiniai nustatyti faktoringo limitai, o ne išmokėti avansai. Nes juk mes turime pareigą tinkamai formuoti portfelį pagal kelis kriterijus, tai, jeigu žiūrėtume į avansus, pagal juos sunku orientuotis, kada kiek ko panaudos, remiantis jų skaičiavimu turėtų būti labai sudėtinga užtikrinti atitinkamą portfelio struktūrą. Tad šioje vietoje reikia patikslinimo ir atitinkamai papildyti.

Taip, tai yra bendri Faktoringo limitai.

38. PGF sąlygose ties sąvoka „Sutarto Portfelio dydžio ir PGF priemonei įgyvendinti skirtų lėšų didinimas ir mažinimas“, nurodyta „…Jei PGF priemonės valdytojas pagal pateiktą verslo planą vėluoja formuoti Portfelį iki 60 proc. verslo plano X dalies X lentelės stulpelyje „Planuojama į Portfelį įtraukti Faktoringo limitų suma“ nurodytos sumos – Sutarto Portfelio dydis gali būti mažinamas iki 100 proc. ir atitinkamai mažinama šiam PGF priemonės valdytojui PGF priemonei įgyvendinti skirta lėšų suma…“. Papildome, kad jeigu Portfelio dydis mažinamas, tai reiškia, kad nebeturime teisės įtraukti naujų Faktoringo sandorių, tačiau iki pakeitimo įtrauktiems Faktoringo sandoriams garantija galioja iki atitinkamo Faktoringo sandorio tinkamo įvykdymo. Siūlomas papildymas: „Sutarto Portfelio dydžio sumažinimas neturi įtakos iki sumažinimo į Portfelį įtrauktų Faktoringo sandorių vykdymui, t.y. iki Portfelio dydžio sumažinimo įtrauktiems Faktoringo sandoriams lieka galioti Garantija ta pačia apimtimi ir tvarka (t.y. ne mažesnio dydžio nei iki Portfelio sumažinimo) iki tol, kol PGF priemonės valdytojui bus įvykdytas atitinkamas Faktoringo sandoris.“

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Sutarto Portfelio dydžio ir PGF priemonei įgyvendinti skirtų lėšų didinimas ir mažinimas“ bus papildyta taip:

„…Sutartas Portfelio dydis kiekvienam PGF priemonės valdytojui gali būti sumažintas, jei PGF priemonės valdytojas kreipiasi su motyvuotu prašymu arba vėluoja formuoti Portfelį pagal Sutartyje nustatytus terminus (pagal tiekėjo verslo plano X dalies X lentelėje nurodytą PGF priemonės įgyvendinimo planą) taip:

 1. Jei PGF priemonės valdytojas pagal pateiktą verslo planą vėluoja formuoti Portfelį iki 20 proc. verslo plano X dalies X lentelės stulpelyje „Planuojama į Portfelį įtraukti Faktoringo limitų suma“ nurodytos sumos – Sutarto Portfelio dydis gali būti mažinamas iki 30 proc. ir atitinkamai mažinama šiam PGF priemonės valdytojui PGF priemonei įgyvendinti skirta lėšų suma, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip iki jau suformuoto Portfelio sumos;
 2. Jei PGF priemonės valdytojas pagal pateiktą Verslo planą vėluoja formuoti Portfelį iki 40 proc. verslo plano X dalies X lentelės stulpelyje „Planuojama į Portfelį įtraukti Faktoringo limitų suma“ nurodytos sumos – Sutarto Portfelio dydis gali būti mažinamas iki 50 proc. ir atitinkamai mažinama šiam PGF priemonės valdytojui PGF priemonei įgyvendinti skirta lėšų suma, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip iki jau suformuoto Portfelio sumos;
 3. Jei PGF priemonės valdytojas pagal pateiktą Verslo planą vėluoja formuoti Portfelį iki 60 proc. verslo plano X dalies X lentelės stulpelyje „Planuojama į Portfelį įtraukti Faktoringo limitų suma“ nurodytos sumos – Sutarto Portfelio dydis gali būti mažinamas iki 100 proc. ir atitinkamai mažinama šiam PGF priemonės valdytojui PGF priemonei įgyvendinti skirta lėšų suma, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip iki jau suformuoto Portfelio sumos.“

39. Apskaičiuojant MVĮ de minimis pagalbos sumą pagal Faktoringo limitą de minimis skaičiavimas turės būti vykdomas pagal formulę. Dabartinei „Invega“ programai formulę turim. Ar ji bus ta pati ir faktoringui?

De minimis pagalbos sumos pagal Faktoringo limitą apskaičiavimui bus taikoma formulė, nurodyta PGF priemonės de minimis pagalbos schemoje, kuri bus patvirtinta LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu.

De minimis pagalbos dydis MVĮ planuojamas skaičiuoti pagal formulę:

D , kur:

D – de minimis pagalbos dydis;

P – įsipareigojimų (faktoringo limito) suma;

G – garantijos dydis (proc.);

T – garantijos trukmė (mėnesiais)

40. PGF sąlygose ties sąvoka „Garantija“, nurodyta, kad „…PGF priemonės valdytojui MVĮ nesumokėti mokesčiai, palūkanos, netesybos ir delspinigiai bei kitos sąnaudos nėra kompensuojamos…“. Kitose priemonėse kompensuojamos ir palūkanos už 90 dienų. Kodėl čia jos nekompensuojamos? „Invega“ negarantuoja palūkanų, tačiau pasiima 80 proc. išieškotų lėšų.

PGF priemonėje nėra numatyta kompensuoti palūkanas už 90 dienų, tokios yra priemonės sąlygos.

41. PGF sąlygose ties sąvoka „Didžiausia išmokos pagal Faktoringo sandorį suma“, nurodyta, kad „…Visos sumos išreikštos eurais. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. Pasikeitus nacionalinei valiutai – nauja nacionaline valiuta ir (ar) eurais…“. Kitose priemonėse „Invega“ komentavo, kad euras nėra nacionalinė valiuta. Tai gal galima bent šioje priemonėje pakeisti. Priešingu atveju tai turės būti ir sutartyje (nes negalima nieko keisti, kas buvo konkurso sąlygose), o tai nėra teisingas teiginys.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Didžiausia išmokos pagal Faktoringo sandorį suma“ bus papildyta taip: „…Visos sumos išreikštos eurais. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. Pasikeitus eurui – nauja nacionaline valiuta ir (ar) eurais…“.

42. PGF sąlygose ties sąvoka „Viršutinės ribos normos dydis (angl. „Cap rate“)“, nustatytas 20 proc. Reikalingas papildomas paaiškinimas šioje sąvokoje – kokia jos reikšmė ir nuo ko skaičiuojamas šis procentas – ar nuo viso Portfelio, ar nuo išmokėtų avansų, ar nuo garantuotos sumos (80 proc. nuo išmokėtų avansų). Pagal tai, kas rašomą sąlygose, panašu, jog šis pastarasis variantas, tačiau reikia išaiškinimo.

Taip, Viršutinės ribos normos dydis skaičiuojamas nuo garantuotos sumos (80 proc. nuo išmokėtų Faktoringo avansų). Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte yra pateikta PGF priemonės schema „4. PGF priemonės schema“.

43. Ar gali būti traukiami faktoringo sandoriai su kreditų draudimu? Tokiu atveju tiek „Invega“ tiek finansuotojas patirs mažesnę finansavimo riziką, nes pirkėjų mokumo rizika būtų apsaugoma kreditų draudiko. Jei draudikas nemokėtų ir dėl to arba kitu sutartiniu pagrindu būtų taikomas regresas, tuomet įsijungtu garantija. Tokios sutartis pas finansuotojus vadinamos įvairiai – su kreditų draudimu; su ribotu regresu; be regreso. Visais atvejais eitų kalba apie „Invega“ garantiją, kai pardavėjas nesumoka regreso sutartiniais pagrindais. Nebūtų reikalaujama „Invegos“ garantijos tik pirkėjų nemokumo atvejais nesikreipus regreso į pardavėją.

PGF priemone nėra siekiama konkuruoti arba pakeisti kredito draudėjų suteikiamas paslaugas, o atvirkščiai, suteikti galimybę MVĮ pasinaudoti finansavimu Faktoringo sandorio forma tais atvejais, kai paprastai MVĮ tokio finansavimo negalėtų. Šioje priemonėje faktoringo sandoris su kreditų draudimu negalimas.

44. PGF sąlygose ties sąvoka „Probleminis Faktoringo sandoris“, siūloma papildyti taip:

„…1. pirkėjui pagal sąskaitą faktūrą neatsiskaičius su PGF priemonės valdytoju per sąskaitos faktūros apmokėjimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei Maksimalus mokėjimo atidėjimo pirkėjams terminas ir PGF priemonės valdytojui kreipusis raštu į MVĮ dėl regreso, MVĮ neatsiskaito su PGF priemonės valdytoju per 90 kalendorinių dienų po PGF priemonės valdytojo kreipimosi raštu į MVĮ; ir/arba…“

Taip pat siūloma papildyti:

„…2.    PGF priemonės valdytojas, veikdamas pagal vidaus taisykles ir Faktoringo sandorio sutarties nuostatas, savo nuožiūra nustato riziką, kad MVĮ nesugebės atsiskaityti su PGF priemonės valdytoju ir PGF priemonės valdytojui raštu kreipusis į MVĮ dėl regreso, MVĮ neatsiskaito su PGF priemonės valdytoju per 90 kalendorinių dienų po PGF priemonės valdytojo kreipimosi raštu į MVĮ…“

Regreso taikymo pagrindas yra sutartis, o ne mūsų vidaus taisyklės, norėdami taikyti regresą turime būti su klientu aiškiai susitarę, kokie tai atvejai. Taip pat turi būti aišku, kad patys sprendžiame, ar pakanka pagrindo regresui ir nederiname to su „Invega“.

Atsižvelgta iš dalies.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Probleminis Faktoringo sandoris“ bus papildyta taip:

„Faktoringo sandoris laikomas Probleminiu Faktoringo sandoriu, kai:

 1. pirkėjui pagal sąskaitą faktūrą neatsiskaičius su PGF priemonės valdytoju per sąskaitos faktūros apmokėjimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei Maksimalus mokėjimo atidėjimo pirkėjams terminas ir PGF priemonės valdytojui kreipusis raštu į MVĮ dėl regreso, MVĮ neatsiskaito su PGF priemonės valdytoju per 90 kalendorinių dienų po šio kreipimosi; ir (arba)
 2. PGF priemonės valdytojas, veikdamas pagal vidaus taisykles ir Faktoringo sandorio sutarties nuostatas, nustato riziką, kad MVĮ nesugebės atsiskaityti su PGF priemonės valdytoju, ir, PGF priemonės valdytojui raštu kreipusis į MVĮ dėl regreso, MVĮ neatsiskaito su PGF priemonės valdytoju per 90 kalendorinių dienų po šio kreipimosi“.

45. PGF sąlygose ties sąvoka „Portfelio priežiūra ir skolų išieškojimas“, siūloma koreguoti taip: „…PGF priemonės valdytojui išieškojus skolą, pagal kurią buvo atlikta Išmoka, sumą, lygią 80 proc. nuo atgautos sumos, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnę sumą nei „Invegos“ PGF priemonės valdytojui sumokėtą Garantijos pagal konkretų Faktoringo sandorį suma, PGF priemonės valdytojas perveda į INVEGOS fondo banko sąskaitą…“. Koreguojame, kad vedame 80 proc., bet visais atvejais ne didesnę sumą nei mes gavome iš „Invegos“.

PGF sąlygose ties „Portfelio priežiūra ir skolų išieškojimas“, nustatyta, kad „… Skolų išieškojimą PGF priemonės valdytojas atlieka vadovaudamasis savo vidinėmis tvarkomis ir procedūromis. PGF priemonės valdytojas pagal Faktoringo sandorį gavęs Išmoką, turi dėti visas pastangas susigrąžinti skolą, realizuojant regreso teisę pagal Faktoringo sandorį…“. Bet tuomet kokia tai pagalba MVĮ, jei jo pirkėjo nemokumo atveju jis vis tiek pats turės grąžinti bankui avansą. Čia galime nebent PGF turėti pareigą užtikrinti, kad iki kreipimosi dėl garantijos išmokos, PGF atliks tam tikrus veiksmus (pvz., informuos pirkėją x kartų raštu apie susidrausią skolą), kaip kad paprastai numatoma prekinio kredito draudimo sutartyse.

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Portfelio priežiūra ir skolų išieškojimas“ bus papildyta taip:

„PGF priemonės valdytojui išieškojus skolą, pagal kurią buvo atlikta Išmoka, iš šios sumos atėmus išieškojimo išlaidas (atimamos tik PGF priemonės valdytojo tretiesiems asmenims faktiškai sumokėtos išieškojimo išlaidos), pari passu principu apskaičiuotą sumą, t. y. sumą, lygią 80 proc. nuo atgautos sumos, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnę sumą nei „Invegos“ PGF priemonės valdytojui sumokėtą Garantijos pagal konkretų Faktoringo sandorį suma, PGF priemonės valdytojas perveda šią sumą į INVEGOS fondo banko sąskaitą.“

PGF priemone siekiama suteikti galimybę MVĮ pasinaudoti finansavimu Faktoringo sandorio forma tais atvejais, kai paprastai MVĮ tokio finansavimo negalėtų gauti (MVĮ labai rizikingas, MVĮ pirkėjai yra nedraudžiamose šalyse arba tokiose, kuriose kreditų draudimo atveju draudimo įmoka būtų labai didelė ir kt.).

46. PGF sąlygose ties sąvoka „Tinkamumo laikotarpis“, nurodyta, kad „…Visus į Portfelį įtrauktus Faktoringo sandorius PGF priemonės valdytojas automatiškai privalo įtraukti į ketvirtinę ataskaitą…“. Ką reiškia įtraukti automatiškai? Čia to nereikia. Turėtų būti, kad Faktoringo sandoriai įtraukiami į Portfelį automatiškai PGF priemonės valdytojui pateikus ataskaitą.

Atsižvelgta. Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Tinkamumo laikotarpis“ bus papildyta taip: „…tinkami faktoringo sandoriai į Portfelį įtraukiami automatiškai, kai PGF priemonės valdytojas pateikia ataskaitą…“.

47. PGF sąlygose ties sąvoka „Faktoringo sandorių, kurių negalima įtraukti į Portfelį, kriterijai“, siūloma papildyti taip:

„…1, ir 2, 3 punktuose nustatyti kriterijai nustatomi faktoringo suteikimo metu (faktoringo suteikimas čia ir toliau šiame dokumente suprantamas kaip procesas arba laikotarpis nuo Faktoringo sandorio gavėjo kreipimosi į PGF priemonės valdytoją dėl faktoringo iki Faktoringo sandorio sutarties pasirašymo dienos)…“

Viena iš didesnių problemų yra tai, koks momentas yra tas, kai fiksuojamas atitikimas Tinkamumo sąlygoms, todėl reiktų, kad jau konkurso sąlygose tai atsispindėtų. Tai labai svarbus momentas, kadangi nuo to priklausys, kiek reikės tikrinti konkretaus Faktoringo sandorio atitikimą Tinkamumo sąlygoms. Jeigu Faktoringo sandoris neatitiks Tinkamumo sąlygų, jis bus išimamas iš Portfelio. Su tuo susiję ir žemiau esantys papildymai prie Tinkamumo sąlygų.

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka Faktoringo sandorių, kurių negalima įtraukti į Portfelį, kriterijai“ bus papildyta taip:

„…1, ir 2, 3 punktuose nustatyti kriterijai nustatomi faktoringo suteikimo metu (faktoringo suteikimas čia ir toliau šiame dokumente suprantamas kaip procesas arba laikotarpis nuo Faktoringo sandorio gavėjo kreipimosi į PGF priemonės valdytoją dėl faktoringo iki Faktoringo sandorio sutarties pasirašymo dienos)…“.

48. PGF sąlygose ties sąvoka „Tinkamumo sąlygos: MVĮ tinkamumo sąlygos“, siūloma papildyti taip: „…Tai, ar Faktoringo sandorio gavėjas atitinka MVĮ tinkamumo sąlygas, nustatoma faktoringo suteikimo metu…“.

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka Tinkamumo sąlygos: MVĮ tinkamumo sąlygos“ bus papildyta taip: „…Tai, ar Faktoringo sandorio gavėjas atitinka MVĮ tinkamumo sąlygas, nustatoma faktoringo suteikimo metu…“.

49. PGF sąlygose ties sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“, nurodyta, kad „…1. Faktoringo sandoriai gali būti sudaromi su MVĮ atsiskaityti su pirkėjais, su kuriais sudaryta prekių ir (arba) paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis…“. Dažnai yra dirbama užsakymų pagrindu be pirkimo pardavimo sutarčių. Ar gali tokie faktoringo sandoriai būti traukiami į Portfelį.

PGF sąlygose ties „Tinkamumo sąlygos: Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“, siūlome papildyti „…1. Faktoringo sandoriai gali būti sudaromi su MVĮ atsiskaityti su pirkėjais, su kuriais sudaryta prekių ir (arba) paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis ir/ar kurie pateikia užsakymų lapus.

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“ bus papildyta taip: „…1. Faktoringo sandoriai gali būti sudaromi su MVĮ atsiskaityti su pirkėjais, su kuriais sudaryta prekių ir (arba) paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis ir (ar) kurie pateikia užsakymų lapus“.

50. PGF sąlygose ties sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“, nurodyta, kad „…3. Finansavimas Faktoringo sandorio forma gali būti skirtas tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms;…“. Kas tai per kriterijus ir kaip jį įvertinti?

PGF priemonės valdytojas, siekdamas įsitikinti, kad finansuojama potencialiai ekonomiškai gyvybinga veikla, vertina MVĮ, MVĮ pateiktą paraišką suteikti finansavimą, ir (ar) finansinės atskaitomybės dokumentus bei kitą pagal jo vidaus procedūras reikalingą įvertinti informaciją (pvz., ketinimų protokolus, sutartis su užsakovais ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus). Pavyzdžiui, MVĮ pateiktame viename iš dokumente turėtų būti įvardyta, kad MVĮ vykdoma ar naujai planuojama vykdyti veikla, kuri būtų finansuojama PGF priemonės lėšomis, yra (bus) atsiperkanti per nustatytą laikotarpį, MVĮ stabiliai generuoja pajamas, geras įmonės likvidumo rodiklis ir kt.

51. PGF sąlygose ties sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“, nurodyta, kad „…7. Faktoringo sandorių trukmė: ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Faktoringo sandorių terminai gali būti pratęsiami, tačiau bet kuriuo atveju Faktoringo sandorio terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėn., terminą skaičiuojant nuo esamos Faktoringo sandorio sutarties sudarymo dienos;…“. Ką reiškia ši sąvoka? Spėju, kad tai turėtų būti finansavimo laikotarpis (reikia tikslinti)? 2. Taip pat neaišku, kad turima mintyje, kad – bet kuriuo atveju terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėn. skaičiuojant nuo sudarymo dienos. Ar tai reiškia, kad jeigu pirmą kartą sudarėme sutartį 12-ai mėnesių, kaip kad esame įpratę, tai jau nebegalime per likusius du šios priemonės galiojimo metus jos tęsti? Jei tą ir reiškia, o mes vis tiek norime dirbti su klientu ir toliau – tiesiog nebetraukiame pratęstos sutarties į Portfelį ir dirbame jau kitomis su klientu suderėtomis sąlygomis? Garantija iki tol išmokėtiems avansams išlieka? Reikalingi šie patikslinimai, nes juos norėtume matyti ir sutartyje.

Atsakymas į klausimo 1 d.: Atsižvelgta. Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“ bus patikslinta taip:

„…7. Faktoringo sandorių finansavimo laikotarpis: ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui.  Jei Faktoringo sandoris sudarytas trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui, Faktoringo sandorių finansavimo laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau bet kuriuo atveju Faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 12 mėn., finansavimo laikotarpį skaičiuojant nuo esamos Faktoringo sandorio sutarties sudarymo dienos. Finansavimo laikotarpis čia ir toliau suprantamas kaip laikotarpis per kurį PGF priemonės valdytojas išmoka arba gali išmokėti Faktoringo avansus;…“

Atsakymas į 59 klausimo 2 d.: jeigu pirmą kartą PGF priemonės valdytojas sudarė Faktoringo sutartį 12-ai mėnesių, tai šios Faktoringo sutarties jau nebus galima pratęsti. Jeigu pirmą kartą ši Faktoringo sutartis bus sudaryta 8-iems mėnesiams, Faktoringo sutartį bus galima pratęsti dar 4-iems mėnesiams. Pasibaigus 12 mėnesių nuo Faktoringo sutarties pasirašymo Faktoringo avansai nebegali būti išmokami, o išmokėtos lėšos turi būti grąžintos per maksimalų atidėjimo pirkėjams terminą, t. y. 180 kalendorinių dienų ir sandoris visiškai užbaigtas. Garantija pasibaigia kartu su Faktoringo sandorio sutarties pabaiga. Jeigu norite toliau finansuoti MVĮ prekybinius santykius turi būti sudarytas naujas Faktoringo sandoris pagal jūsų susitartas sąlygas.

52. PGF sąlygose ties sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Faktoringo sandorių, įtraukiamų į Portfelį, tinkamumo sąlygos“, nurodyta, kad „…9. Faktoringo sandoriai teikiami pagal vidines PGF priemonės valdytojų procedūras ir standartinę kreditavimo tvarką…“

 1. Ar gali būti traukiami uždaro arba tyliojo faktoringo sandoriai. Pagal šiuos sandorius reikalavimai į sąskaitas yra perimami ir finansavimas pagal sąskaitas vykdomas taip pat. Tačiau pirkėjai nėra informuojami apie reikalavimo perleidimą. Jie toliau atsiskaito į klientu į paprastas arba riboto naudojimo atsiskaitomąsias sąskaitas ir pirkėjui atsiskaičius pardavėjas privalo padengti finansuotą sąskaitą. Tokio pobūdžio faktoringas ypatingai būtų reikalingas MVĮ segmente, nes smulkios įmonės nedrįsta kreiptis į stambius pirkėjus dėl sąskaitų perleidimo faktoringui, nes tai lemia naujas derybas dėl ilgesnių apmokėjimo terminų arba didesnių nuolaidų suteikimo. Savo ruožtu finansuotojai nėra linkę suteikti uždaro faktoringo sandorių MVĮ. Garantijų naudojimas šiam produkto tipui padidintų faktoringo naudojimą ir atitinkamai padėtų spręsti apyvartinių lėšų trūkumą MVĮ segmente.
 2. Ar nustatomi kokie nors papildomai reikalavimai finansuojamai sąskaitai? Dėl pirkėjo parašo? Originalas ar kopija turi būti pateikiama?
 3. Ar nustatomi reikalavimai pirkėjo informavimui?
 4. Ar yra reikalavimas dėl visos apyvartos finansavimo?
 5. Ar jeigu jau čia kažkas nepaminėta, tai reiškia, kad galėsime finansuoti pagal savo įprastą praktiką ir savo taisykles ir nieko galime atskirai nederinti?

Atsakymas į klausimo 1 d.: Uždaro arba tyliojo faktoringo sandoriai gali būti finansuojami pagal PGF priemonę. PGF sąlygose nėra ribojimo dėl pirkėjo žinojimo/nežinojimo apie reikalavimo perleidimą. Atsakymas į klausimo 2 d.: Kadangi Faktoringo sandoriai turi būti teikiami pagal vidines PGF priemonės valdytojų procedūras ir standartinę kreditavimo tvarką, pagrindžiantys dokumentai turi atitikti reikalavimus pagal finansų įstaigos vidines tvarkas. Atsakymas į klausimo 3 d.: Faktoringo sandoriai turi būti teikiami pagal vidines PGF priemonės valdytojo procedūras ir standartinę kreditavimo tvarką, todėl reikalavimai pirkėjo informavimui turėtų atitikti PGF priemonės valdytojo vidines tvarkas. Atsakymas į klausimo 4 d.: Faktoringo sandoriai turi būti teikiami pagal vidines PGF priemonės valdytojo procedūras ir standartinę kreditavimo tvarką, todėl reikalavimai dėl pirkėjo visos apyvartos finansavimo turėtų atitikti PGF priemonės valdytojo vidines tvarkas. Atsakymas į klausimo 5 d.: Taip, jeigu Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte nėra nustatyti kiti reikalavimai ir (ar) ribojimai, PGF priemonės valdytojas atitinkamose situacijose turi vadovautis savo įprasta praktika ir vidinėmis tvarkomis bei procedūromis, bet nepažeidžiant PGF priemonės sąlygų.

53. PGF sąlygose ties sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Portfelio tinkamumo sąlygos“, nurodyta, kad „…1. Faktoringo sandorių, skirtų finansuoti MVĮ piniginius reikalavimus užsienio pirkėjams, t. y. užsienio valstybės juridinių asmenų registre įregistruotiems ar kitaip organizuotiems ūkio subjektams, su kuriais yra sudaryta prekių ir (arba) paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Eksporto partneriai), koncentracija pagal Faktoringo limitą Portfelyje negali būti mažesnė kaip 30 proc. Portfelyje esančių Faktoringo sandorių Faktoringo limitų sumos. Atitikimas šiam kriterijui turi būti užtikrintas ir bus vertinamas kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje, pagal gautas ataskaitas iš PGF priemonės valdytojų. PGF priemonės valdytojui kreipiantis į „Invegą“ su motyvuotu prašymu, Faktoringo sandorių su Eksporto partneriais koncentracija Portfelyje gali būti sumažinta;…“ Mes užsienietiško faktoringo nedarom be draudimo, o draudimo daryt negalėsim pagal šitą programą. Tai susiję ir su įsipareigojimų rodymu ant pardavėjo arba pirkėjo ir pirkėjo rizikos vertinimu.

Pagal PGF priemonę kreditų draudimas nėra galimas. Vietoj kreditų draudimo PGF priemonėje yra numatyta portfelinė garantija tiek vidaus, tiek užsienio Faktoringo sandoriams.

54. PGF sąlygose ties sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Portfelio tinkamumo sąlygos“, nėra nurodyta, kokios pasekmės, jeigu nepavyksta suformuoti tokios sudėties portfelio kaip parašyta. Reikalingas patikslinimas, ar jų nebus ir sutartyje. Jeigu bus – jas turime žinoti jau dabar.

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Tinkamumo sąlygos: Portfelio tinkamumo sąlygos“ bus papildyta taip: „…Pažeidus Portfelio tinkamumo sąlygas bus stabdomas PGF priemonės Tinkamumo laikotarpis ir atšaukiama PGF priemonės valdytojui nepanaudota skirta PGF priemonės lėšų suma…“

55. PGF sąlygose skyrelyje „PGF priemonės aplinka“ vienas iš PGF priemonės tikslų yra „…-        sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimams finansuoti (suteikti pirkėjams ilgesnius atsiskaitymo už prekes (paslaugas) terminus);“ Faktoringo pagrindinis tikslas yra išspręsti pardavėjo (ne pirkėjo) apyvartinio kapitalo trūkumą, kylantį iš to, kad pardavėjas savo pirkėjams taiko ilgesnį SF apmokėjimo terminą, nei kad tą, kurį pardavėjui taiko jo tiekėjai. Todėl, manyčiau, jog šį tikslą reikėtų performuluoti į naudą pardavėjui (ne pirkėjui). Pardavėjui nauda būtų tokia, kad jis būdamas MVĮ ir naudodamasis faktoringo paslauga būtų tikras dėl subalansuotų pinigų srautų net ir tada, kai dėl rinkos praktikos, ar geresnės pirkėjo derybinės galios būtų priverstas pirkėjui leisti atsiskaityti už prekes ne iškart, o po tam tikro dienų skaičiaus.

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte bus patikslintas vienas iš PGF priemonės tikslų taip: „- sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimams finansuoti;“

56. PGF sąlygose skyrelyje „Detalus pirkimo objekto aprašymas“ nurodyta, kad „PGF priemonės valdytojas prisiima ne mažesnį nei 20 proc. suformuoto Portfelio nuostolingumą.“ Šią riziką turi prisiimti Pardavėjas (ne PGF priemonės valdytojas), kadangi 20 % rezervas pardavėjui būtų išmokamas tik tada, kai pirkėjas pilnai apmokėtų finansuotą SF.

Neatsižvelgta. Minėtame punkte kalbama apie PGF priemonės Portfelį į kurį yra įtraukiami Faktoringo sandoriai.

57. Komentuojant PGF sąlygų PGF priemonės schemą negarantuota dalis, turėtų būti dalis, kurią prarastų pardavėjas, ne PGF valdytojas. Tam, kad kažkokią nuostolio dalį prisiimtų PGF valdytojas, jis turėtų finansuoti didesniu procentu nei 80 %. Tačiau tuo atveju, kai yra taikomas prekinis kredito draudimas, paprastai bankai finansuoja tik tokį procentą, kokį draudžia draudimo įmonė, o jei kartais ir finansuojama daugiau, tai draudimo įmonės nepadengtai daliai taikomas regresas (t.y. klientas turi grąžinti skirtumą tarp išmokėto avanso ir draudimo išmokos).

Neatsižvelgta. Valstybės pagalbą reglamentuojantys teisės aktai neleidžia garantuoti daugiau nei 80 proc. finansavimo sumos (PGF priemonės atveju Faktoringo limito).

58. PGF sąlygose ties sąvoka „Faktoringo sandoris“ siūloma patikslinti taip papildant „…Trumpalaikis finansavimas, kai MVĮ perleidžia ar įsipareigoja perleisti PGF priemonės valdytojui piniginius reikalavimus pagal savo sąskaitas faktūras už pirkėjams parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, o PGF priemonės valdytojas, įsigydamas MVĮ priklausančius piniginius reikalavimus pirkėjams, išmoka arba įsipareigoja išmokėti MVĮ Faktoringo avansą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą…“, kadangi sudarius Faktoringo sutartį dažnai dar nėra SF, kurios yra perleidžiamos, nes finansuojama ir būsima prekyba, kaip tęstinę veikla, todėl SF, kurios dar nėra išrašytos Faktoringo sutarties sudarymo metu, dar tik bus perleidžiamos ateityje (kai bus išrašytos ir iš jų kils piniginis reikalavimas).

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Faktoringo sandoris“ bus papildyta taip: „…Trumpalaikis finansavimas, kai MVĮ perleidžia ar įsipareigoja perleisti PGF priemonės valdytojui piniginius reikalavimus pagal savo sąskaitas faktūras už pirkėjams parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, o PGF priemonės valdytojas, įsigydamas MVĮ priklausančius piniginius reikalavimus pirkėjams, išmoka arba įsipareigoja išmokėti MVĮ Faktoringo avansą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą…“

59. PGF sąlygose ties sąvoka „Garantijos mokestis“ yra nurodyta „…Garantijos mokestis yra mokamas už kiekvieną į Portfelį įtraukiamą Faktoringo sandorį.“ Manytume, jog korektiškiau būtų vietoje „…įtraukiamą Faktoringo sandorį…“ nurodyti „…įtraukiamą Garantuojamą Pirkėją…“, kadangi viena faktoringo sutartimi galima finansuoti ir „garantuojant/draudžiant“ pirkėjus, ir ne. Pvz., MVĮ gali turėti sutartį su Maxima ir užsienio subjektu. Bankai greičiausiai vertintų, kad Maxima, neturės finansinių sunkumų, todėl nėra prasmės jos drausti/garantuoti. Tuo tarpo užsienio subjektą drausti/garantuoti norėtų. Todėl aktuali būtų ne bendra faktoringo limito suma, o pirkėjo limito suma.

Neatsižvelgta.

PGF priemone yra sudaroma galimybė garantuoti Faktoringo sandorio limitą, neatsižvelgiant į pirkėjus ir į pirkėjams PGF priemonės valdytojo nustatytus limitus. Jūsų minėtu atveju, galima būtų skaidyti Faktoringo sandorį.

60. PGF sąlygose ties „Faktoringo sandorio užtikrinimo priemonės“, nurodyta, kad „…Visi PGF priemonės valdytojo į Portfelį įtraukiami Faktoringo sandoriai turi būti su regresu į Faktoringo sandorio gavėją…“. Ši sąlyga nekorektiška. Tuo atveju, kai pirkėjo nemokumo riziką garantuoja III šalis, regresas turėtų būti sąlyginis, t. y. taikomas tada, kai finansuotojas negauna garantijos išmokos. 

Neatsižvelgta.

61. PGF sąlygose ties „Tinkamumo laikotarpis“, siūlome papildyti „…Per šį laikotarpį į Portfelį gali būti traukiami Tinkamumo sąlygas atitinkantys Faktoringo sandoriai. Laikoma, kad visi Faktoringo sandoriai, remiantis kuriais nuostoliai, atsiradę dėl pirkėjų nemokumo yra garantuoti, įtraukti į Portfelį, yra garantuoti nuo Faktoringo sandorio tarp PGF priemonės valdytojo ir MVĮ sudarymo dienos. Visus į Portfelį įtrauktus Faktoringo sandorius PGF priemonės valdytojas automatiškai privalo įtraukti į ketvirtinę ataskaitą.“

Atsižvelgta.

Pagrindinių PGF priemonės sąlygų projekte sąvoka „Tinkamumo laikotarpis“ bus papildyta taip: „…Per šį laikotarpį į Portfelį gali būti traukiami Tinkamumo sąlygas atitinkantys Faktoringo sandoriai. Laikoma, kad visi Faktoringo sandoriai, remiantis kuriais nuostoliai, atsiradę dėl pardavėjo nemokumo yra garantuoti, įtraukti į Portfelį, yra garantuoti nuo Faktoringo sandorio tarp PGF priemonės valdytojo ir MVĮ sudarymo dienos. Visi tinkami faktoringo sandoriai į Portfelį įtraukiami automatiškai, kai PGF priemonės valdytojas pateikia ataskaitą.“

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-02