1. Siūloma atskirai skirti subsidiją akceleravimo kaštams padengti arba netraukti Priešankstyvosios stadijos fondo rezultatų į Hurdle rate skaičiavimą.

Atsižvelgta. Priešankstyvosios stadijos fondo atveju pelnas iš investicijos bus skaičiuojamas kiekvienos investicijos atveju, o Ankstyvosios stadijos fonde liks toks pat pelno dalijimasis fondo lygiu.

2. Siūloma praplėsti investavimo geografiją.

Neatsižvelgta. Geografijos ribojimai nustatyti Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentuose.

3. Siūloma didinti priemonei skirtą finansavimą ir didinti Fondų skaičių iki 3.

Neatsižvelgta. Finansinei priemonei yra skirta maksimali suma, nustatyta Verslo finansavimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis išankstiniame vertinime.

4. Siūloma neriboti Akceleravimo programoje dalyvaujančių įmonių skaičiaus.

Atsižvelgta. Atrankos sąlygose bus nurodytas vidutinis, o ne minimalus akceleruojamų įmonių skaičius vienos programos metu.

5. Siūloma trumpinti Akceleravimo programų terminą.

Atsižvelgta. Akceleravimo programos  minimali trukmė sutrumpinta iki 6 savaičių.

6. Siūloma trumpinti laikotarpį, per kurį visos Akceleravimo programos turi būti įgyvendintos.

Atsižvelgta. Laikotarpis, per kurį turės būti įgyvendintos visos Akceleravimo programos, sutrumpintas iki 2 metų su galimybe jį pratęsti.

7. Siūloma numatyti reikalavimą, kad Akceleravimo programoje dalyvaujančios įmonės būtų akceleruojamos daugiausia ne nuotoliniu būdu ir nustatyti tam tikrą minimalią procentinę laiko dalį, kurią įmonės turės būti akceleruojamos tiesiogiai (ne nuotoliniu būdu).

Atsižvelgta. Atrankos sąlygose numatytas minimalus (80 proc.) Akceleravimo programos laikas, kurio metu Akceleravimo programos veiklos turės būti teikiamos ne nuotoliniu būdu.

8. Siūloma įrašyti reikalavimą dėl vienodo mokymų turinio, kuris numatytų veiklas, formą, laiko skyrimą, mokymuose dalyvaujančius žmones ir pan.

Iš dalies atsižvelgta. Papildyta, kad Akceleravimo programos turi būti panašaus turinio.

9. Siūloma numatyti minimalų Akceleravimo programos mentorių, kurie bus pasiekiami akceleruojamoms įmonėms, skaičių, taip pat numatyti jų geografiją ir pasiskirstymą pagal sektorius, kuriuose tie mentoriai gali suteikti žinių.

Iš dalies atsižvelgta. Atrankos sąlygose nustatytas minimalus mentorių skaičius.

10. Siūloma į reikalavimų sąrašą įtraukti konkrečias sritis, kurių bus mokoma, pvz., finansavimo pritraukimo, komandos formavimo, pardavimų ir kt.

Atsižvelgta. Atrankos sąlygose nustatyti privalomi Akceleravimo programos elementai.

11. Siūloma išimti reikalavimą apie mokamas programas, kadangi Fondo valdytojai gali manipuliuoti šiomis paslaugomis. Taip pat siūloma papildomai įtraukti reikalavimą, kad mokamos paslaugos negali būti teikiamos arba negali būti gaunamos iš su Fondo valdytoju susijusių asmenų.

Atsižvelgta. Atrankos sąlygose atsisakyta mokamų paslaugų.

12. Siūloma panaikinti reikalavimą, kad Fondo valdytojas privalo užtikrinti bendro darbo erdves akceleruojamoms įmonėms, o palikti, tik, kad tos erdvės būtų tinkamos akceleravimo veikloms.

Atsižvelgta. Atrankos sąlygose atsakyta prievolės užtikrinti būtent bendradarbystei tinkamas patalpas.

13. Siūloma į reikalavimų sąrašą įtraukti Fondo valdytojo prievolę viešinti priemonę Lietuvoje ir užsienyje.

Toks reikalavimas buvo ir lieka įtrauktas prie Fondo sąlygų (Atrankos sąlygų 1 priedas).

14. Siūloma keisti vertinimo balus didinant vertinimo balus Valdymo komandai ir Investavimo strategijai bei mažinant Fondo struktūrai.

Iš dalies atsižvelgta. Vertinimo balų svoris pakeistas atitinkamai 40/35/25.

15. Siūloma didinti privačių lėšų dalį Fonde.

Neatsižvelgta. Pareiškėjai gali siūlyti pritraukti didesnę privačių lėšų sumą ir tai bus vertinama aukštesniais balais.

16. Siūloma, nustatyti reikalavimus, kad dalis komandos kalbėtų lietuviškai būtų pasiekiami Lietuvoje, dalis dirbtų visu darbo laiku ir, kad privalomai dalis būtų įgyvendinę fondus ir akceleravimo programas.

Buvo ir lieka įtraukta prie vertinimo kriterijų.

17. Siūloma įtraukti reikalavimą dėl mentorių, kurie dalyvaus Akceleravimo programoje, kad jie būtų ne tik lietuviai, bet ir iš užsienio.

Neatsižvelgta. Manome, kad papildomi sąlygų nustatymai riboja konkurenciją.

18. Siūloma nustatyti reikalavimą, kad mokytojai būtų ne tik iš Lietuvos.

Neatsižvelgta. Manome, kad papildomi sąlygų nustatymai riboja konkurenciją.

19. Siūloma nustatyti reikalavimą, kad Fondo valdytojai turėtų patirties valdant akceleravimo programas ne Lietuvoje arba skirti didesnį balą tiems, kas turi akceleravimo Programų įgyvendinimo patirties.

Buvo ir lieka įtraukta prie vertinimo kriterijų.

20. Siūloma skirti didesnius balus toms komandoms, kurios pasiūlo priėjimą prie korporacijų, su kuriomis būtų bendradarbiaujama.

Iš dalies atsižvelgta. Papildyti vertinimo kriterijai.

21. Siūloma skirti didesnius balus toms komandoms, kurios pasiūlo priėjimą prie tarptautinių startuolių sistemos ir galimybių startuoliams pritraukti finansavimą didinimas.

Iš dalies atsižvelgta. Papildyti vertinimo kriterijai.

22. Siūloma prailginti pastabų terminą.

Nebuvo prailgintas.

23. Siūloma numatyti, kad Akceleravimo programos būtų vykdomos ir užsienio (pvz., anglų) kalba.

Iš dalies atsižvelgta. Papildyta, kad Akceleravimo programos gali būti vykdomos arba lietuvių, arba anglų kalbomis.

24. Siūloma keisti investavimo kalbos teritoriją, jog įmonės turėtų būti registruotos Lietuvoje, bet nebūtinai įsikūrusios Lietuvoje.

Neatsižvelgta. Pasiūlymas iš dalies sutampa su klausimu Nr. 2. Žr. atsakymą į 2 klausimą.

25. Siūloma didinti vertinimo svorį už akceleravimo programų bei fondų įgyvendinimo patirtį.

Buvo ir lieka įtraukta prie vertinimo kriterijų, papildomai vertinimo balų svoris pakeistas atitinkamai 40/35/25.

26. Ar patalpos, skirtos akceleravimui, turi būti iškart nurodytos pasiūlyme?

Konkrečios patalpos neprivalo būti nurodytos, tačiau turi būti pateiktas įsipareigojimas, kad tokios patalpos bus užtikrinamos.

27. Siūloma vertinti komandos patirtį pritraukiant privačias lėšas iš skirtingų finansavimo šaltinių.

Buvo ir lieka įtraukta prie vertinimo kriterijų.

28. Kokio privataus finansavimo tikimasi iš komandos narių?

Privatus finansavimas iš komandos narių nėra nustatomas, tačiau tai bus vertinama atrenkant komandas, todėl toks prisidėjimas Priešankstyvosios stadijos fonde yra skatinamas, o Ankstyvosios stadijos fonde – privalomas.

29. Siūloma paprastinti ir lengvinti priešankstyvosios stadijos struktūrą (galimybė turėti UAB ar kitą paprastą ir lengvai išlaikomą struktūrą, minimalūs pakankami reikalavimai).

Atrankos sąlygose nėra numatyta ribojimų, nes pareiškėjas pats siūlo įgyvendinimo formą.

30. Siūloma paprastinti Priešankstyvosios stadijos fondo valdymo mokestį, traktuoti kaip biudžetą kol vykdoma Akceleravimo programa.

Valdymo mokestis yra siūlomas Pareiškėjo, jis turi būti realiai pagrįstas. Vertinimo metu nėra taikomas mažiausios kainos kriterijus.

31. Siūloma įvesti minimalų Akceleravimo programos biudžetą arba minimalų valdymo mokestį Priešankstyvosios stadijos fondui.

Neatsižvelgta. Pareiškėjas pats turi sudaryti pagrįstą Akceleravimo programos biudžetą ir jame nusimatyti reikiamus lėšų dydžius. Vertinimo metu nėra taikomas mažiausios kainos kriterijus.

32. Akceleravimo programą struktūrizuoti kaip 3+2 arba 3+1+1. Turėti galimybę priklausomai nuo rezultatų ją  stabdyti arba pratęsti.

Atsižvelgta. Žr. atsakymą į 6 klausimą.

33. Siūlome panaikinti reikalavimą semestrams.

Atsižvelgta. Žr. atsakymą į 5 klausimą.

34. Siūloma švelninti reikalavimus investicijų skaičiui.

Neatsižvelgta. Investicijų skaičius iš Ankstyvosios stadijos fondo buvo ir lieka nustatytas 10, o Priešankstyvosios stadijos fondo investicijų reikalavimas išlieka 45 įmonės.

35. Siūloma netaikyti hurdle rate Priešankstyvosios stadijos fonde.

Atsižvelgta. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

36. Siūloma, kad Ankstyvosios stadijos fondas galėtų investuoti tik į Priešankstyvosios stadijos fondo akceleruotas įmones.

Iš dalies atsižvelgta. Nustatytas reikalavimas ne mažiau 70 proc. Ankstyvosios stadijos fondo lėšų investuoti į Priešankstyvosios stadijos fondo įmones.

37. Siūloma turėti lankstesnius fondų dydžius, pvz., 50-70% (30-50%) priešanktyvoji stadija/ankstyvoji stadija.

Neatsižvelgta. Šiais fondais siekiama daugiau orientuotis į įmonių akceleravimą, o ne ankstyvosios stadijos investicijas.

38. Siūloma ilginti investavimo ir fondų laikotarpius, taip pat siūloma atskirai numatyti trumpesnį Akceleravimo programos laikotarpį nei Priešankstyvosios stadijos fondo investavimo laikotarpis.

Atsižvelgta. Atrankos sąlygose patikslinti fondų investavimo ir fondų veiklos laikotarpiai.

39. Siūloma keisti vertinimo kriterijų svoris: 50 / 30 / 20.

Iš dalies atsižvelgta. Žr. atsakymą į 14 klausimą.

40. Siūloma, kad vertinimo kriterijai komandai apimtų ir akceleravimo (inkubavimo ar esmę atitinkančių paslaugų) rezultatą.

Buvo ir lieka įtraukta prie vertinimo kriterijų.

41. Siūloma dokumentus pateikti tik anglų kalba, lietuvių kalbos reikalavimas tik santraukai.

Iš dalies atsižvelgta. Paraiškos galės būti teikiamos arba anglų, arba lietuvių kalbomis.

42. Ar būtina kvietimo paraišką pateikti ir lietuvių kalba, jei ji jau buvo pateikti anglų kalba?

Iš dalies atsižvelgta. Žr atsakymą į 41 klausimą.

43. Šiuo metu kvietime teikti paraiškas yra numatyta, kad abu atrinkti Fondų valdytojai (ne tik Priešankstyvosios stadijos fondo valdytojas) turi atskirti savo investicijas į du atskirus fondus: į Priešankstyvosios stadijos fondą ir Anstyvosios stadijos fondą (10 psl.). Ar teisingai? Ar Fondo valdytojas, kuris nori valdyti Ankstyvosios stadijos fondą, taip pat turi investuoti 70% Fondo kapitalo į Priešankstyvosios stadijos fondą? 

Taip.

44. Kvietimo teikti paraiškas 12 psl. yra nurodyta, kad maksimali investicija negali viršyti 10% visų įnašų į Fondą. Kvietimo 10 psl. teigiama, kad Ankstyvosios stadijos fondas „turėtų investuoti į apie 10 Galutinių gavėjų“. Tai reiškia, kad investicija į kiekvieną įmonę būtų lygi visam Fondo rizikos limitui.

10% maksimalios investicijos reikalavimas nustatytas Verslo finansavimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis išankstiniame vertinime.

45. Siūloma atkreipti dėmesį į užsienio startupų pritraukimą.

Neatsižvelgta. Žr. atsakymą į 2 klausimą.

46. Siūloma Akceleravimo programą trumpinti, dėl didelių kaštų, keičiant į „ne mažiau nei  1 (vienas) mėnuo“ (neįskaitant trijų mėnesių startuolių paieškos ir atrankos laikotarpio).

Iš dalies atsižvelgta. Žr. atsakymą į 5 klausimą.

47. Siūloma 4 Akceleravimo programų laikotarpį mažinti  į „ne mažiau nei 2-3 (du-trys) metai“.

Atsižvelgta. Žr. atsakymą į 6 klausimą.

48. Ar nėra apribojimų dalyvauti Fondo valdytojo atrankoje Mokslo ir technologijų parkams, apjungus pajėgas su, pvz: užsienio rizikos kapitalo  įmonėmis? Nėra paaiškinta kokio tipo juridinės įmonės gali dalyvauti. Parko dalininkai – Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir universitetai.

Atrankos sąlygose ribojimų iš atrankos organizatoriaus pusės nėra nustatyta.

49. Kodėl skirtinguose informacijos šaltiniuose nurodomos dvi skirtingos finansavimo sumos: iki 14,48 mln. EUR ir 13,47 mln. EUR?

Finansinei priemonei ir Fondams skirtos sumos skiriasi – į priemonės lėšas įskaičiuoti ir Verslo finansavimo fondo administravimo kaštai.

50. Ar galėtumėte patikslinti, ar Fondas galės naudotis kitomis Invegos priemonėmis įskaitant „Ko-Investiciniu“ fondu?

Galės, tačiau į investiciją turės būti pritraukiama papildomai privačių lėšų, reikalaujamų pagal Ko-investicinis fondas sąlygas.

51. Kokia yra minimali privačių investuotojų pritraukiamo kapitalo dalis? Ar 10% nuo visos sumos?

Nuo viso Fondo (Priešankstyvosios stadijos fondo ir Ankstyvosios stadijos fondo) bendrai valdomos sumos.

52. Gal galėtumėte įvardyti, kada bus pateiktos galutinės sąlygos ir iki kada vyks paraiškų (dokumentų) teikimas?

Paskelbta, paraiškoms pateikti skirtos 6 savaitės.

53. Ar galite patvirtinti, kad kaštai susiję su akseleravimu (priešankstyvąja stadija) nereikalaus pritraukti papildomų išorinių investuotojų, o tik Seed dalis, turės pritraukti 10%?

Yra nustatytas privalomas reikalavimas privačioms lėšoms tik Ankstyvosios stadijos fonde, skaičiuojant nuo viso Fondo (Priešankstyvosios stadijos fondo ir Ankstyvosios stadijos fondo) dydžio.

54. Siūloma išlaikyti dviejų Fondų struktūrą, nes kitu atveju struktūros išlaikymas bus finansiškai per brangus.

Atsižvelgta. Fondų skaičius lieka nepakitęs.

55. Siūlome mažinti akseleruojamų įmonių per metus skaičių, ir likti prie 5 įmonių (min scenarijus), tačiau didinti investuojamą sumą iki 50k EUR.

Iš dalies atsižvelgta. Žr. atsakymą į 4 klausimą. Ribojimų investicijos sumai nėra nustatyta.

56. Siūlome neriboti Priešankstyvosios ir Ankstyvosios stadijos fondų proporcijų.

Neatsižvelgta. Žr. atsakymą į 37 klausimą.

57. Siūlome žiūrėti lanksčiau į akseleravimo programos ilgį ir nepririšti prie „Batch“ sistemos ir palikti Fondo valdytojo nuožiūrai.

Iš dalies atsižvelgta. Žr. atsakymą į 5 klausimą.

EN

1. It is suggested to extend a separate grant to cover the acceleration costs, or to exclude Pre-seed Fund performance from the hurdle rate calculation.

Taken into consideration. In the case of the Pre-seed Fund, return on investment will be calculated for each investment and in the case of the Seed Fund profit sharing on the fund level is to remain the same.

2. It is suggested to expand the geography of investing.

Not taken into consideration. Geographical limitations are set out in EU regulations.

3. It is suggested to increase funding for the instrument and increase the number of Funds to 3.

Not taken into consideration. The maximum amount of financing for the Financial Instrument is established in the Ex-ante assessment of the 2014–2020 ESF for the Business Financing.

4. It is suggested not to limit the number of companies participating in the Acceleration Programme.

Taken into consideration. The Call for Expression of Interest will specify an average as opposed to a minimum number of companies eligible for acceleration per one programme.

5. It is suggested to shorten the duration of the Acceleration Programmes.

Taken into consideration. The minimum duration of an Acceleration Programme has been shortened to 6 weeks.

6. It is suggested to shorten the time frame within which all of the Acceleration Programmes have to be completed.

Taken into consideration. The time frame within which all of the Acceleration Programmes have to be completed has been shortened to 2 years with a possibility of extension.

7. It is suggested to establish a requirement that companies participating in an Acceleration Programme have to be accelerated mainly directly and specify a certain minimum amount of time, expressed in percentage, that companies need to be accelerated on-site (as opposed to remotely).

Taken into consideration. The Call for Expression of Interest sets out a minimum amount of time (80%) in the Acceleration Programme when the acceleration activities have to be performed on-site (and not remotely).

8. It is suggested to include a requirement regarding the same content of training and which would include the activities, form, time allocation, people attending such training, etc.

Partly taken into consideration. An addition has been made specifying that the Acceleration Programmes have to be of similar contents.

9. It is suggested to specify a minimum number of mentors in an Acceleration Programme who will be available to the companies benefiting from acceleration, and to indicate their location and distribution by sectors the mentors have deep knowledge of.

Partly taken into consideration. The Call for Expression of Interest sets out a minimum number of mentors.

10. It is suggested to include specific areas of training in the list of requirements, e. g., fundraising, team building, sales, etc.

Taken into consideration. The Call for Expression of Interest sets out the mandatory elements of an Acceleration Programme.

11. It is suggested to remove the requirement regarding paid programmes as Fund Managers could potentially manipulate these services, and additionally to include the requirement that paid services cannot be provided by or received from persons associated with the Fund Manager.

Taken into consideration. Paid services have been dropped from the Call for Expression of Interest.

12. It is suggested to remove the requirement that the Fund Manager must ensure co-working spaces for eligible companies, and instead specify that the spaces should be suitable for acceleration activities.

Taken into consideration. The obligation to ensure co-working spaces specifically has been dropped from the Call for Expression of Interest.

13. It is suggested to include, in the list of requirements, an obligation by the Fund Manager to promote the instrument in Lithuania and abroad.

This requirement was and remains included in the terms and conditions of the Fund (Annex 1 to the Call for Expression of Interest).

14. It is suggested to revise evaluation scores by increasing score weight for the management team and investment strategy and reducing score weight for Fund structure.

Partly taken into consideration. Score weights changed to 40/35/25 respectively.

15. It is suggested to increase the share of private funding in the Fund.

Not taken into consideration. The applicants may offer to attract a higher share of private funding, which will consequently be scored higher.

16. It is suggested to establish the requirements that some of the team be fluent in Lithuanian and available in Lithuania, some would work on a full-time basis, and mandatorily that some would have prior experience in implementing funds and acceleration programmes.

Was and remains included in the assessment criteria.

17. It is suggested to include a requirement regarding mentors who will be participating in the Acceleration Programme, i. e. that the mentor pool should not be limited to Lithuanians but rather also include foreign mentors.

Not taken into consideration. It is our belief that additional conditions would limit competition.

18. It is suggested to establish a requirement that trainers may come from other countries and not just Lithuania.

Not taken into consideration. It is our belief that additional conditions would limit competition.

19. It is suggested to establish a requirement that Fund Managers should have experience in managing acceleration programmes outside Lithuania, or to score higher those who have experience in implementing acceleration programmes.

Was and remains included in the assessment criteria.

20. It is suggested to score higher those teams which offer access to corporations to cooperate with in the future.

Partly taken into consideration. The assessment criteria have been supplemented.

21. It is suggested to score higher those teams which offer access to a system of international start-ups and better opportunities to attract financing for start-ups.

Partly taken into consideration. The assessment criteria have been supplemented.

22. It is suggested to extend the deadline for submission of comments.

Has not been extended.

23. It is suggested to stipulate that Acceleration Programmes should be implemented in a foreign language also (e.g. in English).

Party taken into consideration. An addition has been made that Acceleration Programmes may be implemented in either Lithuanian or English.

24. It is suggested to change Territory for investment language that companies should register in Lithuania, but companies should not be located in Lithuanian.

Not taken into consideration. The suggestion overlaps in part with q.2. See answer to q.2.

25. It is suggested to increase the weight of scores given for experience in implementing acceleration programmes and funds.

Was and remains included in the assessment criteria; additionally, score weights have been changed to 40/35/25 respectively.

26. Should the premises dedicated to acceleration be specified in the proposal upfront?

There is no need to indicate the specific premises, but there has to be a commitment that such premises will indeed be provided.

27. It is suggested to take the experience of the team in attracting private funding from different sources of financing into consideration.

Was and remains included in the assessment criteria.

28. What is the expectation of the scope of private funding from team members?

Private funding from team members has not been specified, but it will be evaluated when selecting the teams, therefore such contribution in the Pre-see Fund is welcomed and is compulsory in the Seed Fund.

29. It is suggested to simplify and facilitate pre-seed structuring (the possibility to have an UAB or some other simple and easy to maintain structure, minimal requirements of adequacy).

The Call for Expression of Interest does not set out any restrictions as the applicant is free to choose the form of implementation.

30. It is suggested to simplify the management fee for the Pre-seed Fund and treat it as budget for the duration of the Acceleration Programme. Management fee is also proposed by the applicant, but any such fee has to be reasonable.

The criterion of the lowest price will not apply during the evaluation process.

31. It is suggested to introduce a minimum budget of an Acceleration Programme, or a minimum management fee for the Pre-seed Fund.

Not taken into consideration. The applicant is required to make a reasonable Acceleration Programme budget and specify the required levels of funding. The criterion of the lowest price will not apply during the evaluation process.

32. It is suggested to structure an Acceleration Programme as 3+2 or 3+1+1; to have the option of suspending or extending it based on performance.

Taken into consideration. See answer to q.6.

33. It is suggested to remove the requirement for semesters.

Taken into consideration. See answer to q.5.

34. It is suggested to soften the requirements in relation to the number of investments.

Not taken into consideration. The number of investments from the Seed Fund was and remains at 10 companies and 45 companies in the Pre-seed Fund.

35. It is suggested to exclude the hurdle rate in the Pre-seed Fund.

Taken into consideration. See answer to q.1.

36. It is suggested to establish that the Seed Fund may only invest in companies accelerated by the Pre-seed Fund.

Partly taken into consideration. The requirement that at least 70% of the Seed Fund funds should be invested in the Pre-seed Fund companies has been established.

37. It is suggested to have more flexible fund sizes, e.g., 50–70%/30–50% pre-seed/seed.

Not taken into consideration. The funds’ focus is acceleration of companies as opposed to early stage investing.

38. It is suggested to extend investment and fund durations and separately specify a shorter Accelerator Programme period than the investment period from Pre-Seed Fund.

Taken into consideration. Periods of fund investments and fund operations have been revised in the Call for Expression of Interest.

39. It is suggested to revise assessment criteria weights to 50/30/20.

Partly taken into consideration. See answer to q.14.

40. It is suggested to establish that assessment criteria in relation to the team should include the result of acceleration/ incubation/ essentially equivalent services.

Was and remains included in the assessment criteria.

41. It is suggested to set English as the only language of submissions requiring that only a summary be submitted in Lithuanian.

Partly taken into consideration. Submissions will be allowed in either English or Lithuanian.

42. Is it necessary to submit the Expression of Interest in Lithuanian in addition to submitting it in English?

Partly taken into consideration. See answer to q.41.

43. The Call for Expression of Interest currently states that both selected Fund Managers (not just the Pre-seed Fund manager) need to segregate their investments into two separate funds: one Pre-seed Fund and one Seed fund (page 10). Is this correct? Does the Fund Manager which wants to run the Seed Fund also need to allocate 70% of the Fund capital to Pre-seed Fund?

Yes.

44. On page 12, the Call for Expression of Interest states that there’s a single concentration risk limit of 10% of the total commitments to the Fund. However, on page 10 the Call states that the Seed Fund “should target investments in ~10 Final Recipients”. This would mean that the expected investment in each company would be the total risk limit of the Fund.

The 10% single concentration risk requirement has been established in the ex-ante assessment of the 2014–2020 ESF for Business Financing.

45. It is suggested to take the attraction of foreign start-ups into account.

Not taken into consideration. See answer to q.2.

46. It is suggested to shorten the duration of an Acceleration Programme due to high costs and revise into ‘no less than 1 (one) month’ (excluding the three month period of start-up search and selection).

Party taken into consideration. See answer to q.5.

47. It is suggested to shorten the duration of 4 Acceleration Programmes and revise into ‘no less than 2–3 (two to three) years’.

Taken into consideration. See answer to q.6.

48. Are there any restrictions for Science and Technology Parks to participate in the Fund Manager selection process in conjunction with, for example, a foreign venture capital undertaking? There is no explanation of the type of a legal entity that can participate in the Call. Stakeholders in the Park are the Ministry of Economy and universities.

The Call for Expression of Interest does not set out any restrictions on the part of the awarding authority.

49. Why different sources of information state two different amounts of funding: up to €14.48m and €13.47m?

The amounts of funding for the Financial Instrument and Funds differ: funding for the financial instrument includes administrative costs in relation to the Business Financing Fund.

50. Could you please specify whether the Fund will be eligible for other Invega instruments, including the Co-investment Fund?

Yes, but any investment will need to additionally attract private funding as required under the terms and conditions of the Co-investment Fund.

51. What is the minimum share of capital attracted by private investors? Is it 10% from the total contributions?

From the aggregate amount managed by the Fund (both Pre-seed and Seed Funds).

52. Please give the date for the release of the final terms and conditions and the deadline for submission of applications/documents.

Already announced. The applicants will have 6 weeks to submit their applications.

53. Can you confirm that the costs in relation to acceleration (pre-seed) will not require additionally raising funds from external investors and only the Seed portion will have to raise 10%?

The requirement for mandatory private funding applies only to the Seed Fund calculated from the aggregate size of the Fund (both Pre-seed and Seed Funds).

54. It is suggested to maintain the structure of two Funds as otherwise maintaining the structure will be too expensive.

Taken into consideration. The number of Funds remains unchanged.

55. It is suggested to reduce the number of companies eligible for acceleration per year and stick to just 5 companies (minimum scenario), but increase the amount of investment up to €50,000.

Partly taken into consideration. See answer to q.4. There are no restrictions as to the amount of an investment.

56. It is suggested not to restrict the Pre-seed and Seed Fund proportions.

Not taken into consideration. See answer to q.37.

57. It is suggested to be more flexible when it comes to the duration of an Acceleration Programme, drop the Batch system and leave this to the discretion of the Fund Manager.

Partly taken into consideration. See answer to q.5.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-02