KLAUSIMAI–ATSAKYMAI LIETUVIŲ K. (for ENG read below)

1. Ar apibrėžimas „Nepriklausomas privatus investuotojas“ taikomas ir juridiniams asmenims, pavyzdžiui, ar kapitalas gali būti pritraukiamas ir iš užsienyje esančių profesionalių investuotojų į rizikos fondus (Limited Partners) bei trečiosios šalies (t. y. ne „Fondo valdytojo“) rizikos kapitalo fondų valdytojų (General Partners)? 

Sąvoka „Nepriklausomas privatus investuotojas“ yra pateikta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 72 dalyje.

2. Ar terminas „pakeitimo kapitalas“ reiškia „secondary shares“, t. y. pirkimas ne naujai išleidžiamų bet jau egzistuojančių akcijų? 

Sąvoka „Pakeitimo kapitalas“ yra pateikta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 78 dalyje.

3. Su verslo angelais bendrai investuojantis fondas: ar ko-investuotojai privalo būti fiziniai asmenys (Verslo angelai), ar gali būti ir juridiniai asmenys? 

Bet kuris nepriklausomas privatus investuotojas (kaip jis yra apibrėžtas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 72 dalyje) gali būti ko-investuotojas.

4. Leidžiamos investicijos į kvazinuosavą kapitalą. Ar žemiau pateiktas instrumento apibrėžimas atitiktų leidžiamos investicijos tipą: skolos vertybinis popierius, neužtikrintas ir subordinuotas, kurį kai kuriais atvejais galima pakeisti į nuosavą kapitalą ir mokantis iš anksto nustatytas fiksuotas palūkanas ir grąžą susietą su įmonės pelnu? Arba konkretesnis pavyzdys: 5 metų trukmės iki išpirkimo konvertuojama, subordinuota obligacija, mokanti 3 proc. metinių palūkanų ir 10 proc. nuo įmonės pelno.

Sąvoka „Kvazinuosavas kapitalas“ yra pateikta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 66 dalyje.

5. Fondo tikslai. Kaip apibrėžiamas naujai įsteigtas galutinis naudos gavėjas? Prieš kiek laiko įsteigtas galutinis naudos gavėjas laikomas nauju? Ar tokia įmonė būtų traktuojama kaip naujai įsteigtas galutinis naudos gavėjas: steigiama nauja bendrovė tam tikrai veiklai vykdyti, kurios kapitalą formuoja Fondas ir kiti investuotojai. Fondas į naujai kuriamos bendrovės kapitalą įneša pingines lėšas (investiciją), kiti investuotojai įneša vienos ar kelių jau veikiančių bendrovių akcijas?

Naujai įsteigtas galutinis naudos gavėjas yra apibrėžiamas kaip MVĮ, kuri yra sukurta ne anksčiau kaip prieš trejus metus (imtinai) iki investavimo sutarties dėl Fondo investavimo pasirašymo. Įsteigta MVĮ, kuri keičia savo teisinę formą, nebus laikoma kaip naujai steigiama teisinės formos keitimo metu.

6. Fondo tikslai. Kokios sankcijos taikomos nepasiekus numatytų tikslinių investicijų į maždaug 12 galutinių naudos gavėjų, įskaitant maždaug 4 naujai įsteigtus galutinius naudos gavėjus?

Tai yra siūlomi rodikliai. Pareiškėjai savo verslo plane turėtų atspindėti savo portfelio sudėtį, kuri, jų nuomone, yra tinkama remiantis jų strategija.

7. Investavimo teritorija. Kvietime nurodyta, kad galutiniai naudos gavėjai turi veikti ES ir investicijų lėšomis sukurta nauda turi atitekti Lietuvai. Kaip suprantama sukurta nauda, ką ji apima?

Papildomos gairės, kaip turėtų būti suprantama nauda iš investicijų, yra pateiktos Finansinių priemonių išlaidų tinkamumo finansuoti rekomendacijų, kurias 2016 m. birželio 29 d. patvirtino Veiksmų programos valdymo komitetas, 80 straipsnyje, ir kurios yra prieinamos šiuo adresu: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/finansiniu-priemoniu-islaidu-tinkamumo-finansuoti-rekomendacijos

8. Ar būtų galimybė gauti iš jūsų Kvietimo medžiagoje minimas deklaracijas A ir B Microsoft Word formatu?

Deklaracijos A ir B dalių bei paraiškos formos Microsoft Word formatu yra patalpintos šiuo adresu: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/kvietimas/dokumentai/

9. Kvietimo teikti paraiškas 3 priedo dalyje „Investavimo (valdymo) komanda ir jos profesinė patirtis“ yra prašoma pateikti (v) dabartinį / ankstesnį atlyginimą. Pakomentuokite plačiau dėl dabartinio /ankstesnio atlyginimo – ką konkrečiai turėtume pateikti – darbo užmokestį ar bendrai gautas pajamas iš konkrečios veiklos, kuriuos konkrečiai metus/metų periodą turite mintyje kalbant apie „dabartinį/ankstesnį“.

Pareiškėjai turėtų pateikti kiekvieno komandos nario bendrą atlygį, gautą dabartinio ar paskutinio darbo metu.

10. Kvietimo teikti paraiškas 3 priedo dalyje „Investavimo (valdymo) komanda ir jos profesinė patirtis“ yra prašoma pateikti (vi) tris rekomendacijas. Ką rekomendacijos turėtų atskleisti ir kas jas turėtų išduoti – investuotojai, įmonės, į kurias buvo investuota?

Pareiškėjai turėtų pateikti trijų rekomenduojamų profesionalų, su kuriais galėtų susisiekti INVEGA ir (ar) ERPB Atrankos metu, vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis.

11. Ar įgyvendinant fondą turi būti steigiamas ir atskiras akseleravimo fondas?

Reikalavimo įsteigti atskirą akseleravimo fondą nėra.

12. Ar teikiant paraišką iš kelių fizinių ar juridinių asmenų sudarytos komandos turės pateikti jungtinės veiklos sutartis?

Pateikti tokio susitarimo nėra reikalaujama.

13. Ar yra galima naudoti vieną paraišką ir kreiptis dėl dalyvavimo dviejų (ar kelių) fondų valdytojo atrankoje?

Pareiškėjai turėtų pateikti atskiras Paraiškas kiekvienam Fondui, kurio Atrankoje jie nori dalyvauti.

14. Kokios nustatomos valdymo mokesčio ribos ir kaip valdymo mokesčio ribas įtakoja Komisijos deleguotojo reglamento 13 str. 6 d.? Ar pasiūlyme pateiktos valdymo mokesčio indikacijos gali būti didesnės negu numatyta atrankos taisyklėse?

Vadovaujantis Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 6 dalimi, valdymo mokesčio ribos, nustatytos 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse, nebus taikomos, jei atviro konkurso metu bus patvirtinta būtinybė aukštesniems valdymo mokesčiams ir išlaidoms.

15. Ar jau numatyta, kiek įtakos pasiūlymo vertinimui turės valdymo mokesčio dydis?

Valdymo išlaidos ir mokesčiai yra dalis Trumpojo kriterijų sąrašo „Struktūra ir sąlygos“, kurio bendras reikšmingumas yra 30 proc.

16. Ar vertinimo, depozitoriumo/saugotojo, teisinės ir kitos išlaidos įtraukiamos į valdymo mokestį, ar galimos papildomai nustatant bendrą išlaidų ribą (angl. total expense ratio)? Ar numatomi apribojimai?

Valdymo išlaidos ir mokesčiai privalo apimti visas Fondo veiklos išlaidas (įskaitant visus taikytinus mokesčius). Verslo plane turėtų būti atskirai pasiūlytas valdymo mokestis, kuris bus mokamas Fondo valdytojui, ir kitos Fondo veiklos išlaidos.

17. Ar galimas catch-up mechanizmas?

Plėtros fondo I, Plėtros fondo II ir Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondo II Pareiškėjai turėtų įtraukti pasiūlymus į savo Verslo planus dėl kompensacijos mechanizmo (jeigu toks bus) Fondo valdytojui Investuotojų gaunamos pelno dalies atžvilgiu.

Kompensacijos mechanizmas Bendrai su verslo angelais investuojančiam fondui yra nustatytas jam Taikomose sąlygose.

18. Ar pasiūlymo vertinimui turės įtakos sąlygos, kuriomis investuos kiti investuotojai?

Trumpojo kriterijų sąrašo 3.1. dalis aptaria Fondui taikomas sąlygas kaip visumą.

19. Taikomose sąlygose nurodoma iš nepriklausomų privačių investuotojų siekiama pritraukti suma, tačiau taip pat duodama nuoroda į Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, kuriame maksimali investuojama (valstybės pagalbos) suma yra 10 – 60 proc. priklausomai nuo investicijos tipo. Ar teisingai, kad pritraukiant lėšas Pareiškėjas turėtų skaičiuoti tik numanomą svertinį vidurkį.

Prašome žiūrėti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio 11 dalį.

20. Fondas atliko investiciją į įmonę, kuri yra SVV, bet dėl ryšių su kitomis fondo valdomomis įmonėmis, ji tampa nebe SVV. Ar tokiu atveju įmanoma papildoma (angl. follow–on) investicija?

Paskesnės investicijos gali būti atliekamos vadovaujantis bendraisiais kriterijais nustatytais Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio 6 dalyje. Prašome taip pat žiūrėti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą.

21. Ar nustatomas minimalus privačių lėšų pritraukimo lygis pirmo platinimo etapo pabaigai (angl. first closing)? Ar gali pats valdytojas nustatyti tarpinius platinimo etapus pagal tai kokia dalis privačių lėšų surenkama?

Pareiškėjai turėtų įtraukti į savo Verslo planą lėšų pritraukimo planą, įskaitant bet kokius siūlomus tarpinius etapus. Fondas visą laiką turės atitikti reikalavimus, nustatytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio 10 ir 11 dalyse.

22. Ką reiškia „įsipareigojimų nevykdymas“? Portfelio įmonės uždarymą?

Prašome žiūrėti Komisijos deleguotojo reglamento 14 straipsnio 3 dalį.

23. Ar yra būtina pateikti atskirus formalius dokumentus, įrodančius, kad nėra egzistuojančių iškeltų baudžiamųjų bylų ir kad nėra galiojančių jokių mokesčių mokėjimo prievolių kiekvienam komandos nariui ar pakanka pasirašytos deklaracijos?

Pasirašyta Deklaracija turi būti pateikta kiekvieno komandos nario atskirai kaip tai nurodyta Kvietimo teikti paraiškas 4 priede.

24. Ar gali būti pagrindiniai duomenys pateikti tik anglų kalba?

Visa teikiama informacija ir dokumentai turi būti pateikti lietuvių ir anglų kalbomis.

25. Ką norima pasakyti „preliminarios investicijos, prašomos pagal šį Kvietimą teikti paraiškas“?

Tai yra finansavimo suma, kurią nurodo Pareiškėjas, iš Verslo finansavimo fondo.

26. Su kuo tiksliai Fondas susijęs: komanditine ūkine bendrija; tikrąja ūkine bendrija?

Prašome žiūrėti Taikomas sąlygas ir Kvietimo teikti paraiškas 3 priedo dalį „Fondo struktūra ir sąlygos“. Pareiškėjai turėtų pasiūlyti tinkamą Fondo teisinę formą atsižvelgiant į Taikomas sąlygas.

27. Netinkamos investicijos. Kaip apibrėžiama grynai finansinė veikla? Ar pavyzdžiui startuolis veikiantis elektroninių mokėjimų sektoriuje yra grynai finansinė veikla?

„Grynai finansinė veikla“ nėra apibrėžtas terminas, tačiau jis turėtų apimti grynai skolinimo veiklą ir spekuliacinę finansinio investavimo veiklą, tokią kaip prekyba listinguotų įmonių akcijomis, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, valiuta ar biržos prekėmis.

28. Kvietimo teikti paraiškas punkte apie Valdymo mokestį nurodoma: „Valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie turi būti sumokėti po 2023 m. gruodžio 31 d., negali viršyti 1,5% metinių <…>“Tame pačiame punkte taip pat numatyta, kad „Siūlomas valdymo mokestis <…> turi atitikti Komisijos deleguotojo reglamento 12–14 straipsnius.“Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 2 dalies (a) punkto (i) papunktyje numatyta: „finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, atveju: 2,5 proc. finansinei priemonei pagal atitinkamą finansavimo sutartį įsipareigotų skirti programos įnašų per metus pirmuosius dvidešimt keturis mėnesius po finansavimo sutarties pasirašymo, po to 1 proc. per metus <…>.“Kaip gali egzistuoti abu šie teiginiai?

Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 2 dalyje aprašomos valdymo išlaidų ir mokesčių ribos tinkamumo finansuoti laikotarpiu (t. y. iki 2023 m. gruodžio 31 d.).

Komisijos deleguotojo reglamento 14 straipsnio 3 dalyje aprašomos valdymo išlaidų ir mokesčių ribos po tinkamumo finansuoti laikotarpio (t. y. po 2023 m. gruodžio 31 d.).

29. Kokia yra Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 2 dalies (a) punkto (i) papunkčio ir 13 straipsnio 2 dalies (b) punkto (i) papunkčio reikšmė ir skirtumas?Be to, 13 straipsnio 2 dalies (b) punkte numatytas „veiklos rezultatais grindžiamas atlygis“. Ką reiškia „veiklos rezultatais“?

Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 2 dalies (a) punkto (i) papunktyje ir 13 straipsnio 2 dalies (b) punkto (i) papunktyje pateiktos atitinkamos „bazinio atlygio“ ir „veiklos rezultatais grindžiamo atlygio“ sumų skaičiavimo metodikos, taikytinos finansines priemones, kuriomis teikiamas nuosavas kapitalas, įgyvendinantiems subjektams.

Bazinio atlygio ir veiklos rezultatais grindžiamo atlygio suma nustato valdymo išlaidų ir mokesčių ribą, kurią galima pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidomis tinkamumo finansuoti laikotarpiu.

Pareiškėjai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į Komisijos deleguotojo reglamento 13 straipsnio 5 ir 6 dalių taikymą.

Valdytojo pelno dalis yra numatyta atskirai kiekvienam Fondui Taikomose sąlygose. Žr. „Fondo pajamų paskirstymas“.

30. Ar Kvietime teikti paraiškas ir Komisijos deleguotojo reglamento 12–14 straipsniuose pateiktos nuorodos į „finansines priemones, kuria teikiamas nuosavas kapitalas“ ir „sumas, sumokėtas Galutiniams naudos gavėjams nuosavo kapitalo forma“ apima „kvazinuosavą kapitalą“?

Pagal dabartines gaires finansų tarpininkams, teikiantiems kvazinuosavą kapitalą, yra taikomos nuosavo kapitalo ribos.

31. Ar Fondo mokėtinas bet koks pelno mokestis yra įskaičiuotas į Komisijos deleguotojo reglamento 13 ir 14 straipsniuose numatytą viršutinę valdymo išlaidų ir mokesčių ribą?

Fondo lygiu mokėtinas pelno mokestis nebūtų įtrauktas į Komisijos deleguotojo reglamento 13–14 straipsniuose numatytus valdymo išlaidų ir mokesčių ribinius dydžius.

32. Ar Fondo mokėtinas PVM yra įskaičiuotas į Komisijos deleguotojo reglamento 13 ir 14 straipsniuose numatytą valdymo išlaidų ir mokesčių viršutinę ribą?

Bet koks Fondo mokėtinas PVM, susijęs su valdymo išlaidomis ir mokesčiais, būtų įtrauktas į Komisijos deleguotojo reglamento 13 ir 14 straipsniuose numatytus ribinius dydžius.

33. Ar Komisijos deleguotojo reglamento 13 ir 14 straipsniuose numatytas „tinkamumo finansuoti laikotarpis“ sutampa su „Investavimo laikotarpiu“, nurodytu Kvietime teikti paraiškas?

Komisijos deleguotojo reglamento 13 ir 14 straipsniuose numatytas „tinkamumo finansuoti laikotarpis“ yra Bendrųjų nuostatų reglamento 65 straipsnio 2 dalyje nustatytas laikotarpis. Jis nėra tas pats, kaip Fondo „Investavimo laikotarpis“, kuriam taikomi apribojimai yra numatyti Sąlygose.

34. Dėl nepriklausomų privačių investuotojų – kadangi priklausomumo apibrėžimas skiriasi priklausomai nuo teisės srities, apibrėžkite/pateikite nuorodas, kokie subjektai/asmenys būtų laikomi „su Fondo valdytoju tiesiogiai arba netiesiogiai susijusiais subjektais“? Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 72 dalyje nėra pateiktas toks aiškinimas?

Individualios situacijos gali būti aptartos  vykdant Atranką. Kvietime teikti paraiškas Pareiškėjai skatinami nurodyti bet kokius galimus su Fondo valdytoju susijusių subjektų finansinius įsipareigojimus Fondui.

35. Ar bus įmanoma paskelbti kiekvieno Fondo pirmo platinimo etapo pabaigą, jei privačių investuotojų įsipareigojimų suma yra mažesnė nei 10 mln. EUR / 11 mln. EUR?

Pareiškėjai turėtų įtraukti į savo Verslo planą lėšų pritraukimo planą, įskaitant bet kokius siūlomus tarpinius etapus. Bet kuriuo metu Fondas privalės atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 21 straipsnio 10 ir 11 dalių reikalavimus.

36. Ar yra reikalaujama nurodyti ekspertus, kurie vertins atitikimą Sumanios specializacijos reikalavimams Verslo plane, ar pakanka pateikti sutartį su MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra)?

Pakanka pateikti su MITA sudarytą sutartį arba ketinimų protokolą iš MITA.

37. Ar yra tikimasi investicijų sklaidos per visas Sumanios specializacijos sritis?

Nėra specifinio reikalavimo paskirstyti investicijas visoms Sumanios specializacijos sritims.

Pareiškėjai turėtų įtraukti į savo Verslo planą tikslinių pramonės sektorių apžvalgą ir informaciją apie konkrečias numatytas galimybes.

38. Ar Fintech investicijos yra tinkamos, ar investavimas yra apribotas tik į MTEP vykdančius startuolius? Kiek bus suvaržyta investavimo strategija pačiame priemonės programavime?

Pareiškėjai turėtų remtis Sąlygomis, o konkrečiau – jų skirsniais „Tinkamos investicijos“ ir „Investavimo etapas ir finansavimo panaudojimas“.

39. Ar galima paaiškinti akseleravimo veiklas? Ypatingai, kai yra iniciatyva dėl atskiros akseleratorinio fondo priemonės?

Nėra reikalavimo įsteigti atskirą akseleravimo fondą kaip „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondo II“ dalį.

Pareiškėjai turėtų įtraukti į savo Verslo planą informaciją apie akseleravimo veiklą, kuri bus vykdoma Galutinių naudos gavėjų naudai.

40. Atrankos sąlygų lietuviškoje versijoje „Fondo tikslai“ dalyje rašoma „<…> vykdančių arba planuojančių vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų veiklą arba įgyvendinančių projektus Sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose, portfelį.“ Angliškame variante ši ištrauka išversta naudojant jungtuką  „ir“. Kuris teisingas?

Esant neatitikimui tarp Kvietimo teikti paraiškas bei Paraiškų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė teikiama jų versijoms anglų kalba.

41. Kaip reglamentuotos sutartyje tarp MITA ir INVEGOS minimų ekspertų veiklos? Kokias reglamentuotas procedūras/metodologijas jie taiko analizuodami projektus ir teikdami išvadas? Pvz., ar jie vadovaujasi Frascati Manual 2015?

MITA ir jos ekspertai šiuo metu naudoja EBPO Frascati Manual 2015.

42. Tikėtina, kad ne visos bendrovės veiklos atitiks MTEP / Sumanios specializacijos kryptis. Koks minimalus reikalavimas? Pvz. koks minimalus procentas bendrovės sąnaudų turi būti klasifikuojamas kaip MTEP, už kokį periodą?

Minimalūs reikalavimai nėra nustatyti. Planuojamos investicijos ir jų atitikimas MTEP / Sumaniai specializacijai bus vertinami kiekvienu konkrečiu atveju.

43. Ar ekspertų patvirtinimas dėl Sumanios specializacijos duodamas dėl praeities veiklos, dabarties veiklos, ar planuojamos ateities veiklos?

Tai priklausys nuo Galutinio naudos gavėjo esamos veiklos ir apims planuojamos investicijos vertinimą.

44. Kokia minimali investicijos dalis turi būti tiesiogiai panaudota bendrovės MTEP / Sumanios specializacijos veiklos sąnaudų finansavimui?

Tokios sąlygos nėra nustatytos.

45. Kiek laiko po investicijos turi tęstis MTEP / Sumanios specializacijos veikla po MTEP / Sumanios specializacijos veiklos, finansuotos investicija, užbaigimo?

Specifinio reikalavimo tęstinumui po MTEP / Sumanios specializacijos veiklos, finansuotos investicija, užbaigimo nėra nustatyta.

46. Kokie yra papildomi administraciniai MTEP / Sumanios specializacijos veiklos apskaitos ir dokumentavimo reikalavimai, jei MTEP/ Sumanios specializacijos veiklos vykdomos po investicijos?

Ataskaitų reikalavimai, susiję su MTEP / Sumanios specializacijos veiklos įgyvendinimu bus sutarti atitinkamoje Finansavimo sutartyje.

47. Jeigu vienas Galutinis naudos gavėjas gauna paskesnes (follow-on) investicijas, ar atitikimas Sumanios specializacijos reikalavimams bus vertinamas kiekvienai individualiai investicijai?

Sumanios specializacijos reikalavimai bus taikomi kiekvienai individualiai investicijai ir tik tos investicijos, kurios juos atitiks prisidės prie reikalavimo, kad „80 proc. Verslo finansavimo fondo skiriamo finansavimo Fondui turi būti investuota į projektus Sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose.“.

Q&A IN ENGLISH

Does the definition of an ‘independent private investor’ apply to legal persons as well? For example, can capital also be raised from professional foreign investors investing into venture capital funds (Limited Partners) and from third-party (i.e. not the Fund Manager) venture capital fund managers (General Partners)?

The definition of ’independent private investor’ is provided in the General Block Exemption Regulation, Article 2 (72).

Does the term ‘replacement capital’ mean secondary shares, i.e. purchase of existing shares as opposed to newly issued shares?

The definition of ‘replacement capital’ is provided in the General Block Exemption Regulation, Article 2 (78).

Business Angels Co-investment fund: is co-investing limited to natural persons only (Business Angels)? Can legal persons be co-investors as well?

Any independent private investor (as defined in the General Block Exemption Regulation, Article 2 (72)) may be a co-investor.

Eligible investments into quasi-equity. Would the instrument described below fit the definition of an ‘eligible investment’? An unsecured and subordinated debt instrument which may, in certain cases, be converted into equity and bearing a pre-determined fixed interest and return linked to corporate profit. Or a more concrete example: 5-year maturity subordinated bond convertible prior to redemption and bearing 3% annual interest and 10% from corporate profit.

The definition of ‘quasi-equity investment’ is provided in the General Block Exemption Regulation, Article 2 (66).

Objectives of the fund. What is the definition of a ‘newly established final recipient’? Up to what point in time is the recipient regarded to be a newly established final recipient? Would the company described below be regarded as a newly established final recipient? A new company is being established to pursue certain activities, the capital of which is formed by the Fund and other investors. The Fund contributes money (investment) to the capital of the newly established company, whereas other investors contribute shares of one or several already existing companies.

A ’newly established final recipient’ is defined as an SME which has been established within the three years (inclusive) prior to the signing of an investment agreement for an investment by the Fund. An established SME which changes its legal form will not be considered as being newly established at the time of change of legal form.

Objectives of the fund. What sanctions would apply if the target investment size is not achieved in around 12 final recipients, including around 4 newly established final recipients?

These are target numbers. Applicants should reflect in their business plan the portfolio composition which they believe is appropriate based on their strategy.

Territory for investment. The call states that final recipients have to be located within the EU and the benefits of such investments have to accrue to Lithuania. How should the benefits of investments be understood and what do they comprise?

Further guidance as to how the accrual of benefits from investments should be understood is provided in Article 80 of the Recommendation on the eligibility of expenditures of the Financial Instruments, approved by the operation programme’s management committee on 29th of June 2016 and available at the following link: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/finansiniu-priemoniu-islaidu-tinkamumo-finansuoti-rekomendacijos

Would it be possible to receive Declarations A and B referred to in the documentation of the Call for Expression of Interest in the Microsoft Word format?

Microsoft Word versions of the Application Form, Declaration Part A and Declaration Part B are provided at the following link: http://invega.lt/en/venture-capital/invitation/documents/

The “Investment Team (management) and Track Record” Section of Annex 3 to the Call for Expression of Interest contains a request to provide (v) current / previous salary. Please comment regarding the current / previous salary: what specifically should be provided by us: the salary or total income from particular activities, which year / period of the year is specifically covered by “current / previous”.

Applicants should provide an indication of the total compensation each team member received in their respective current or most recent employment.

The “Investment Team (management) and Track Record” Section of Annex 3 to the Call for Expression of Interest contains a request to provide (vi) three references. What should these references disclose and who should issue them: investors, companies into which the investments have been made?

Applicants should provide the names and contact details of three professional references who may be contacted by INVEGA and/or EBRD during the Selection.

Should a separate acceleration fund be established while implementing the Fund?

There is no requirement to establish a separate acceleration fund.

Is it required to present a joint venture agreement, if a team consisting of several natural or legal persons is providing the Application form?

The provision of such agreement is not required.

Is it allowed to use a single application and apply for the participation in the selection process of a fund manager in relation to two (or several) funds?

Applicants should submit a separate Expression of Interest with respect to each Fund they wish to be considered for in the Selection.

What is the established management fee ceiling and how will this ceiling be affected by Article 13(6) of the Commission Delegated Regulation? Can the indicative management fee given in the proposal be higher than specified in the selection rules?

In accordance with Article 13(6) of the Commission Delegated Regulation, the management fee caps referred to in Articles 13(2) and (3) will not apply if the outcome of the competitive tender proves the need for higher management fees and costs.

Has it already been determined how much weight will be given to the size of the management fee when evaluating the proposal?

Management costs and fees form part of the “Structure and Terms” Shortlist Criteria which has a total weighting of 30%.

Are the evaluation costs, depositary/trustee costs, legal and other expenses included in the management fee? Or is it possible to separate them by additionally setting the total expense ratio? Is there any intention to set certain restrictions?

The management costs and fees shall cover all operating expenses of the Fund (including all applicable taxes). The Business Plan should separate out the proposed management fee to be paid to the Fund Manager and other expected operating expenses of the Fund.

Is a catch-up mechanism allowed?

For Development Fund I, Development Fund II and Venture Capital Fund II, Applicants should include proposals in their Business Plan in relation to a catch up mechanism (if any) for the Fund Manager in relation to the Hurdle Rate.

The catch up mechanism for the Business Angels Co-Investment Fund is provided in the Terms and Conditions.

Will the evaluation of the proposal be affected by the terms on which other investors are to invest?

Section 3.1 of the Shortlist Criteria considers the Fund’s terms and conditions as a whole.

The Terms and Conditions specify the amount expected to be raised from independent private investors but there is also a reference to the General Block Exemption Regulation where the maximum amount invested (state aid) is between 10 and 60 percent depending on the type of investment. Is it correct that when raising funds Applicants should be calculating just the expected weighted average?

Please refer to Article 21(11) of the General Block Exemption Regulation.

The fund invested in a SME but because of the links with other entities managed by the fund it is no longer a SME. Will a follow-on investment in this case be possible?

Follow-on investments can be made in accordance with the cumulative criteria stipulated in Article 21(6) of the General Block Exemption Regulation. Please also refer to the Law of the Republic of Lithuania on Small and Medium-sized Business Development.

Is there a minimum private equity threshold at first closing? Can the fund manager itself set interim milestones depending on the proportion of private equity raised?

Applicants should include in their Business Plan the fundraising plan, including any proposed interim milestones. The Fund will at all times need to comply with the requirements of Article 21 (10) and (11) of the General Block Exemption Regulation.

What „default“ refers to? Shutting the portfolio company down?

Please refer to Article 14(3) of the Commission Delegated Regulation.

Is it necessary to provide a separate formal document to prove that no criminal convictions exist and that no tax payment obligations are outstanding for each team member, or is a signed Declaration sufficient?

A signed Declaration shall be provided by each team member separately as set out in the Annex 4 to the Call for Expression of Interest.

Can key data be submitted only in English?

All information and documents submitted shall be provided in both the English and Lithuanian languages.

What is meant by „Indicative investment requested under this Call for Expression of Interest“?

This is an amount of funding allocation being applied for by the Applicant from the Business Funding Fund.

What precisely does „The Fund“ refer to: a Limited Partnership; a General Partnership?

Please refer to the Terms and Conditions and Annex 3 to the Call for Expression of Interest, part “Fund Structure & Terms”. Applicants should propose an appropriate legal form for the Fund in their Business Plan taking into consideration the Terms and Conditions.

Ineligible investments. What is the definition of ‘pure financial activities’? Is, for example, a start-up operating in the electronic payments sector a pure financial activity?

‘Pure financial activity’ is not a defined term but would be expected to include pure lending activity and speculative financial investment activity such as trading in public equities, derivatives, currencies or commodities.

In the Call for Expression in the clause about Management Fee it says “Management costs and fees to be paid after 31 December 2023 shall not exceed 1.5% per annum <…>”In the same clause it also says “The proposed management fee <…> shall comply with Articles 12–14 of the Commission Delegated Regulation.”

Article 13(2)(a)(i) of the Commission Delegated Regulation says “for a financial instrument providing equity, 2.5% per annum for the first 24 months after the signature of the funding agreement, thereafter 1% per annum <…>”

How can these two statements co-exist?

Article 13(2) of the Commission Delegated Regulation describes the thresholds for management costs and fees during the eligibility period (i.e. prior to 31 December 2023).

Article 14(3) of the Commission Delegated Regulation describes the thresholds for management costs and fees after the eligibility period (i.e. after 31 December 2023).

What is the meaning and difference between Article 13(2)(a)(i) and 13(2)(b)(i) of the Commission Delegated Regulation? Also, Article 13(2)(b) refers to “performance-based remuneration”.  What is meant by “performance-based”?

Article 13(2)(a)(i) and Article 13(2)(b)(i) of the Commission Delegated Regulation provide the respective calculation methodologies for an amount of “base remuneration” and “performance-based remuneration” applicable to bodies implementing equity instruments.

The sum of the base remuneration and performance-based remuneration provides the threshold of management costs and fees which can be declared as eligible expenditure during the eligibility period.

Applicants should also note the application of Articles 13(5) and (6) of the Commission Delegated Regulation.

Carried interest is provided for separately in the Terms and Conditions of each Fund. Please see “Distribution of the Fund’s income”.

Do the references in the Call for Expression of Interest and in Articles 12–14 of the Commission Delegated Regulation to “financial instruments providing equity” and “amounts paid to Final Recipients in the form of equity” include “quasi-equity”?

Current guidance is that for financial intermediaries providing quasi-equity, the thresholds for equity apply.

Is any profit tax payable by the Fund included in the cap of the management costs and fees indicated in Articles 13 and 14 of the Commission Delegated Regulation?

Profit tax incurred at the level of the Fund would not be included in the management costs and fees thresholds outlined in Articles 13 and 14 of the Commission Delegated Regulation.

Is VAT payable by the Fund included in the cap of the management costs and fees indicated in Articles 13 and 14 of the Commission Delegated Regulation?

Any VAT payable by the Fund, relating to the management fees and costs would be included within thresholds outlined in Articles 13 and 14 of the Commission Delegated Regulation.

Does “eligibility period” in Articles 13 and 14 of the Commission Delegated Regulation coincide with the “Investment Period” under the Call of Expression for Interest?

The “eligibility period” referred to in Articles 13 and 14 of the Commission Delegated Regulation is the period laid out in Article 65(2) of the Common Provisions Regulation. This is not the same as the “Investment Period” for the Fund, for which the limitations are outlined in the Terms and Conditions.

With respect to independent private investors, since the affiliation definition varies subject to the field of law, please define/give references which entities/persons would be considered as “entities directly or indirectly associated with the Fund Manager”? General Block Exemption Regulation, Article 2(72) does not provide such interpretation.

Individual situations may be discussed during the Selection. Applicants are encouraged to specify in the Expression of Interest any potential financial commitments to the Fund from entities associated with the Fund Manager.

Will it be possible to make the first closing of each Fund with the lesser amount of commitments of private investors than EUR 10 million / EUR 11 million?

Applicants should include in their Business Plan the fundraising plan, including any proposed interim milestones. The Fund will at all times need to comply with the requirements of Article 21(10) and (11) of the General Block Exemption Regulation.

Is it required to identify in the Business Plan the experts who will assess compliance with the Smart Specialisation requirements or is it sufficient to have an agreement with MITA (Agency for Science, Innovation and Technology?

An agreement with MITA or a letter of intent from MITA is sufficient.

Is there an expectation for investments to be distributed across all Smart Specialisation sectors?

There is no specific requirement to distribute investments across all Smart Specialisation sectors.

Applicants should include in their Business Plan an overview of the targeted industry sectors as well as details of specific pipeline opportunities.

Are FinTech investments eligible or is investing limited only to R&D start-ups? To what extent will the investment strategy be further limited in the financing instrument itself?

Applicants should refer to the Terms and Conditions, and specifically to “Eligible Investments” and “Investment stage and use of financing” therein.

Is it possible to clarify the acceleration activities? In particular, when there is an initiative for a separate accelerator fund instrument?

There is no requirement to establish a separate acceleration fund as part of “Venture Capital Fund II”.

Applicants should include in their Business Plan details of any acceleration activities that will be undertaken to benefit Final Recipients.

Section “Fund Objectives” of the Terms and Conditions in the Lithuanian version states “engaged in, or planning to be engaged in R&D and innovation activities or acting in Smart Specialization sectors.” In the English version this fragment is translated using a conjunction “and”. Which one is the correct one?

The English language version of the Call for Expression of Interest and Applications prevails to the extent of any inconsistency.

How are the activities of the experts mentioned in the agreement between MITA and INVEGA regulated? What regulatory procedures/methodologies do they apply to analyse projects and deliver their findings? E.g. do they apply the Frascati Manual 2015?

MITA and their experts currently use the OECD’s Frascati Manual 2015.

It is likely that not all the activities of a company will comply with the R&D/Smart Specialization directions. What is the minimum requirement? For example, what minimum percentage of a company’s expenses have to be classified as R&D and for what period?

Minimal requirements are not provided. The planned investment and its compliance with the R&D / Smart Specialization will be assessed on each specific case.

Is expert approval regarding Smart Specialization provided in connection with the past, present or planned future activities?

It will depend on the Final Recipient’s existing activities and will include an assessment of the planned investment.

What minimum portion of an investment has to be used directly towards the financing of R&D/Smart Specialization expenditures of a company?

Such conditions are not established.

For how long does R&D/Smart Specialization activity need to continue after the completion of the R&D/Smart Specialization activity funded by the investment?

There is no specific continuity requirement after completion of the R&D/Smart Specialization activity funded by the investment.

What are the additional administrative requirements for the accounting and documentation of R&D/Smart Specialization activities if the R&D/Smart Specialization activities are implemented post investment?

Reporting requirements in relation to the implementation of R&D/Smart Specialization activities will be agreed in the relevant Funding Agreement.

If a single Final Recipient receives follow-on investments, will the compliance with Smart Specialisation requirements be evaluated for each individual investment?

The requirements of Smart Specialisation will apply to each individual investment and only those investments which qualify will contribute to the requirement that “80% of the commitment of the Business Financing Fund to the Fund shall be invested in projects in the Smart Specialization priority sectors”.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25