1. Ar yra numatytas procesas, kaip bus vykdoma atranka?

Priemonės „Avietė“ Finansų tarpininkai bus atrenkami tarptautinio viešojo pirkimo būdu.

2. Organizuojant lėšų dalijimą viešojo pirkimo būdu priemone „Avietė” galės pasinaudoti tik jau esamos platformos taip apribojant naujai steigiamų platformų konkurencingumą. Mūsų manymu INVEGOS fondas SF platformų veikloje turėtų dalyvauti kaip registruotas platformų vartotojas, kurio lėšos skirstomos pagal iš anksto sutartas taisykles.

Neatsižvelgta. INVEGOS fondo lėšų investavimas į paskolas turi būti įgyvendinamas tam tikros priemonės, kurios įgyvendinimo sąlygos yra patvirtintos ir joms yra pritarta, forma. Šiuo tikslu ir yra kuriama sutelktinių paskolų priemonė „Avietė“ (toliau – „Avietė“). „Avietę“ įgyvendinsiantys Finansų tarpininkai – sutelktinio finansavimo platformų operatoriai turi būti atrenkami viešojo pirkimo būdu. Viešojo pirkimo metu planuojama atrinkti visus pirkime dalyvavusius ir atitinkamus kriterijus atitinkančius Finansų tarpininkus. Taip pat, pagal galimybes, bus siekiama viešąjį pirkimą organizuoti taikant dinaminio pirkimo sistemą, tokiu būdu sudarant galimybes prie „Avietės“ įgyvendinimo ateityje prisijungti naujiems reikalavimus atitinkantiems Finansų tarpininkams.

3. Siekiant išvengti nepagrįstai didelių palūkanų turi būti apibrėžtas investicijų “rizikingumas” išreikštas metinėmis palūkanomis. Tokia informacija neleis rinkoje formuotis nepagrįstai didelės grąžos (rizikos tolerancijos) lūkesčiams. Galbūt reiktų pasvarstyti apie skirtingas rizikos klases, kurioms būtų alokuotas skirtingas lėšų, kurias galima investuoti į SF paskolas, kiekis.

Neatsižvelgta. Atrinkti „Avietės“ Finansų tarpininkai vertins ir reitinguos siūlomus finansuoti verslo projektus, o projektams bus nustatoma verslo ir kredito riziką atitinkanti palūkanų norma. „Avietės“ sąlygose projektų rizikingumas yra apribotas per galimus finansuoti reitingus, kurie nustatomi paskolų gavėjams (žr. „Netinkamos investicijos“).

Manome, kad palūkanų normos dydžiui įtaką daro paklausa ir pasiūla – finansuotojai negaus nepagrįstai didelės grąžos, nes įmonės, galėdamos pasiskolinti rinkoje pigiau, rinksis pigesnius finansavimo šaltinius.

Skirtingo „Avietės“ lėšų kiekio skyrimas skirtingoms rizikos klasėms, manome, nėra tikslingas, nes „Avietės“ įgyvendinimas taptų sudėtingesnis ir brangesnis.

4. Finansų tarpininkų atrankos kriterijuose kone pagrindinis kriterijus yra veiklos vykdymas 6 mėnesius. Realiai veiklą dar tik pradėsime vykdyti, bet dalyvauti norime. Kokios galimybės mums dalyvauti? Ar neplanuojate šiek tiek pakoreguoti kriterijų?

Atsižvelgta. Finansų tarpininkų atrankos kriterijuose nurodytas 6 mėnesių laikotarpis sumažinamas iki 4 mėnesių.

Suprantame, kad viešajame sutelktinio finansavimo operatorių sąraše esantys operatoriai yra neseniai veiklą pradėjusios įmonės ir šis sąrašas, tikėtina, ateityje plėsis. Atsižvelgiant į tai, kad iki „Avietės“ Finansų tarpininkų atrankos, priemonės kūrimo procese dar turės būti atlikta nemažai procedūrų, manome, kad šiuo metu veikiantys Finansų tarpininkai atrankos metu atitiks numatytus atrankos kriterijus. Be to, jeigu viešasis pirkimas bus vykdomas taikant dinaminio pirkimo procedūrą, Finansų tarpininkai, kurie atrankos metu atrankos kriterijų neatitiks, bet juos atitiks vėliau, galės prisijungti prie „Avietės“ įgyvendinimo ateityje.

5. SFĮ taikymo praktika šiuo metu tik pradeda formuotis. Nepaisant SF platformų pastangų, galimi formalūs pažeidimai. “2.4.” siūlytume numatyti tik reikšmingas poveikio priemones kaip “veiklos suspendavimas” ar pan. “2.5.” Dauguma rinkos dalyvių dar neveikia 1 metų, todėl šio punkto negalės vykdyti. 

Atsižvelgta.

Priemonės sąlygų „Finansų tarpininkų atrankos kriterijai“ 2.4 punktas keičiamas taip:

„2.4. Finansų tarpininkui nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus įspėjimą,  po paskutinio veiklos patikrinimo.“

Finansų tarpininkų atrankos kriterijų 2.5 punktas koreguojamas taip:

„2.5. Finansų tarpininko paskutiniųjų metų nepriklausomų auditorių išvada buvo be išlygų. Jeigu Finansų tarpininkas vykdo veiklą nepilnus finansinius metus, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada už nepilnus finansinius metus“.

6. Priemonės „Avietė“ įgyvendinimo sąlygų poskyrio „Finansų tarpininkų atrankos kriterijai“ 2.4 p. nuostata neapibrėžia ar Finansų tarpininkui poveikio priemonė po paskutinio veiklos patikrinimo negali būti taikyta įmonei kaip sutelktinio finansavimo platformos operatoriui už sutelktinio finansavimo įstatymo pažeidimus, ar bendrai įmonei, kuri gali administruoti ir kitą platformą, kuri vykdo kitą nei sutelktinio finansavimo licencijuojamą veiklą ir teikia kitas nei sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugas(pvz. tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus).

Atkreipiame dėmesį, kad ši Priemonės „Avietė“ įgyvendinimo sąlyga yra aktuali tik UAB „Bendras finansavimas“, kur ta pati įmonė (tas pats juridinis vienetas) administruoja tiek tarpusavio skolinimo platformos operatorių, tiek sutelktinio finansavimo platformos operatorių. Bendrovė mano, kad spręsti apie Finansų tarpininko tinkamumą dalyvauti konkurse remiantis tuo, ar Finansų tarpininkui buvo taikyta poveikio priemonė, išimtinai pažeidžia vieno potencialaus dalyvio, t. y. įmonės UAB „Bendras finansavimas“ teises ir interesus. Atsižvelgiant į tai, kad vienintelė UAB „Bendras finansavimas“ valdo ir administruoja tiek tarpusavio skolinimo platformos operatorių, tiek sutelktinio finansavimo platformos operatorių, ši priemonės „Avietė“ sąlyga taikoma konkrečiai ir išimtinai tik UAB „Bendras finansavimas“ ir nepagrįstai ją išskiria.

Sutelktinio finansavimo sektorius formaliai vertinant susikūrė 2017 metais. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai arba jau vykdo veiklą (pvz. nuo 2017 m. pradžios Finansų bitė verslui, UAB) arba dar tik ketina pradėti vykdyti veiklą (pvz. Myriad capital, UAB), todėl jų veiklos patikrinimui (inspektavimui) nebuvo net teorinės galimybės kilti. Tam tikrais atvejais gali pasitaikyti ir situacijų, kai dvi atskiros įmonės dirba po viena bendra IT sistema ir tuo pačiu prekės ženklu, tačiau veikia kaip du atskiri juridiniai vienetai (pvz. Finbee – ir atitinkamai (i) Finansų bitė, UAB, administruojanti tarpusavio skolinimo platformos operatorių; (ii) Finansų bitė verslui, UAB, administruojanti sutelktinio finansavimo platformos operatorių). Taigi apibendrinant, įmonės administruojančios sutelktinio finansavimo platformos operatorius šiai dienai nėra turėjusios Lietuvos banko inicijuojamo ir vykdomo veiklos patikrinimo (inspektavimo) ir tai joms suteikia nepagrįstą pranašumą prieš kitus potencialius dalyvius (Finansų tarpininkus), kurių veiklą Lietuvos banko tikrino.

Argumentų santrauka:

– Iki šiol Lietuvos bankas neatliko nei vieno Finansų tarpininko, kuris administruoja sutelktinio finansavimo platformos operatorių, veiklos inspektavimo. Dabartinė Priemonės „Avietė“ sąlyga dėl poveikio priemonės taikymo Finansų tarpininkui gali suteikti nepagrįstą pranašumą kitiems sutelktinio platformos operatoriaus veiklą vykdantiems Finansų tarpininkams, kurių veiklos Lietuvos bankas dar netikrino.

– Minėta norma išimtinai aktuali tik Finansų tarpininkui UAB „Bendras finansavimas“, kurio veiklą (kaip tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus) yra inspektavęs Lietuvos bankas.

– Kriterijus ar finansų tarpininkui nebuvo taikyta poveikio priemonė po paskutinio veiklos patikrinimo, nenusako Bendrovės reputacijos ir patikimumo, kadangi poveikio priemonės gali būti įvairios, pvz. įspėjimas; bauda; vykdomos veiklos sustabdymas ar apribojimas ją vykdyti (pvz. kredito davėjo veiklos licencijos galiojimo sustabdymas). Taip pat būtina atsižvelgti į tai kokio pobūdžio ir mąsto buvo konstatuoti Finansų tarpininko pažeidimai: ar jie mažareikšmiai, ar tokio pobūdžio už kuriuos skiriama bauda, ar daugybiniai pasikartojantys už kuriuos yra taikomos griežčiausios poveikio priemonės.

– Priemonės „Avietė“ sąlyga gali neigiamai įtakoti sutelktinio finansavimo sektoriaus vystymąsi, kadangi išimtinai vienas iš dalyvių, t.y. UAB Bendras finansavimas negalėtų dalyvauti konkurse ir tikėtis dalinio projektų finansavimo.

Pasiūlymas:

Pakeisti priemonės Avietė įgyvendinimo sąlygų poskyrio „Finansų tarpininkų atrankos kriterijai“ 2.4 p. nuostatą ir ją išdėstyti taip:

„ Finansų tarpininkui po paskutinio veiklos patikrinimo nebuvo taikytos poveikio priemonės, susijusios su vykdoma sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veikla.“

Atsižvelgta iš dalies. Žr. atsakymą į 5 klausimą.

7. Bendrovės komentaras:

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas įsigaliojo 2016 m. gruodžio 1 d. Kiekvienas Finansų tarpininkas, norintis teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, turi įsirašyti į sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašus. Įmonės, kurioms Lietuvos bankas nusprendė suteikti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos licenciją, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugas pradėjo teikti nuo 2017 m. pirmojo ketvirčio. Atsižvelgiant į tai, kad sutelktinio finansavimo sektorius skaičiuoja pirmuosius metus ir finansiniai įmonių metai dar nėra pasibaigę, nepriklausomo auditoriaus išvados be išlygų negalėtų pateikti nei vienas Finansų tarpininkas. Dėl to manome, kad šis Finansų tarpininko atrankos kriterijus dėl nepriklausomo auditoriaus išvados be išlygų yra perteklinis ir neįgyvendinamas.

Argumentų santrauka:

– Sutelktinis finansavimas skaičiuoja pirmuosius metus, dėl to Finansų tarpininkai, vykdantys sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą, neturi net teorinės galimybės „Invegai“ pateikti nepriklausomo auditoriaus išvadą be išlygų.

Pasiūlymas:

Naikinti priemonės Avietė įgyvendinimo sąlygų poskyrio „Finansų tarpininkų atrankos kriterijai“ 2.5 p. nuostatą:

2.5 Finansų tarpininko paskutiniųjų metų nepriklausomų auditorių išvada buvo išlygų.

Atsižvelgta iš dalies. Žr. atsakymą į 5 klausimą.

8. Finansų tarpininko požiūriu „Invega“ galėtų išskirti papildomus reikalavimus, susijusius su duomenų apsauga. Dėl to prašome Finansų tarpininkams nustatyti papildomus informacijos ir (ar) duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimus, t.y. kad Finansų tarpininkas turi valdyti IT sistemą ir užtikrinti informacijos ir (ar) duomenų apsaugą.

Argumentų santrauka:

– Valdydami IT sistemą Finansų tarpininkai gali užtikrinti, kad pagrindinis operatoriaus aktyvas paskolų portfelis funkcionuotų, o įmokų, mokėjimų, administravimo mokesčio, sąskaitų administravimas, skolininkų įmokų, surinkimas vyktų sklandžiai su tikslu vykdyti įsipareigojimus platformoje užsiregistravusiems finansuotojams bei „Invegai“ šioje Priemonėje ir sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

Pasiūlymas:

Pakeisti priemonės Avietė įgyvendinimo sąlygų „Finansų tarpininkų atrankos kriterijai“ poskyrį ir jį išdėstyti taip:

1. Finansų tarpininkas yra įrašytas į Lietuvos viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

2. Finansų tarpininkas turi būti pajėgus organizaciniu požiūriu tinkamai įgyvendinti Priemonę „Avietė“ ir atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. Finansų tarpininkas paskutinius 6 mėnesius vykdė sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos riziką ribojančius reikalavimus, nustatytus Sutelktinio finansavimo įstatymo 7 str.;

2.2. Finansų tarpininkas paskutinius 6 mėnesius vykdė sutelktinio finansavimo platformos operatoriams nustatytą privalomą nuosavo kapitalo reikalavimą, nustatytą Sutelktinio finansavimo įstatymo 7 str. 2 d.;

2.3. Finansų tarpininkas paskutinius 6 mėnesius vykdė reikalavimus sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus dalyviams ir vadovams, nustatytus Sutelktinio finansavimo įstatymo 8 straipsnyje;

2.4. Finansų tarpininkui nebuvo taikytos poveikio priemonės po paskutinio veiklos patikrinimo;

2.5. Finansų tarpininko paskutiniųjų metų nepriklausomų auditorių išvada buvo be išlygų;

3. Finansų tarpininkas turi valdyti IT sistemą, kuri užtikrintų informacijos ir (ar) duomenų saugumą.

Neatsižvelgta. Finansų tarpininkas, vykdydamas savo, kaip sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą, turi užtikrinti informacijos ir (ar) duomenų saugumą vykdydamas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus.

9. SFĮ įsigaliojo prieš kiek daugiau nei 12 mėn. 6 mėn. reikalavimas ženkliai apriboja esamų rinkos dalyvių kiekį, neskatina naujų dalyvių steigimo, dirbtinai didina atrinktų platformų patrauklumą taip skatinant oligopoliją.

Atsižvelgta iš dalies. Priemonės sąlygų „Finansų tarpininkų atrankos kriterijai“  2.1 – 2.3 punktuose nurodytas 6 mėnesių laikotarpis sumažinamas iki 4 mėnesių.

10. Prašome žiūrėti Eil. Nr. 1 Bendrovės išdėstytus argumentus dėl galimybės Finansų tarpininkui turėti depozitinę sąskaitą.

Argumentų santrauka:

– Depozitinę sąskaitą gali turėti tik aiškiai teisės akte įvardyti subjektai;

– Finansų įstaigos (šioje Priemonėje suprantamos kaip Finansų tarpininkai) teisės aktuose nėra įvardyjamos kaip subjektai, kurie gali turėti depozitinę sąskaitą.

Pasiūlymas:

Pakeisti priemonės Avietė įgyvendinimo sąlygų poskyrį „Užtikrinimo priemonės“ ir jį išdėstyti taip:

„Atrinktas Finansų tarpininkas privalo turėti kaupiamąją sąskaitą vienoje iš kredito įstaigų, kurioje bus laikomos ir iš kurios bus išmokamos bei į kurią bus grąžinamos Priemonės „Avietė“ lėšos“.

Atsižvelgta iš dalies.

Priemonės sąlygose „Užtikrinimo priemonės“ keičiama taip:

„Atrinktas Finansų tarpininkas privalo užtikrinti, kad įgyvendinant Priemonę „Avietė“ bus atidaryta depozitinę atskira techninė sąskaitąa, kurioje bus laikomos ir iš kurios bus išmokamos bei į kurią bus grąžinamos Priemonės „Avietė“ lėšos ir kuri atitiks šias sąlygas:

  • sąskaitoje esančios Priemonės „Avietė“ ir kitų finansuotojų lėšos turi būti atskirtos nuo Finansų tarpininko ar kitų fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Finansų tarpininko valdomos sutelktinio finansavimo platformos finansuotojai, lėšų;
  • sąskaita turi būti atidaryta Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje (įskaitant užsienio valstybės kredito įstaigos filialą, įsteigtą Lietuvos Respublikoje), turinčioje ne žemesnį nei A- ar A3 kredito reitingą arba Finansų tarpininkas turi įsipareigoti, kredito įstaigos nemokumo atveju grąžinti „Invegai“ sąskaitoje buvusį Priemonės “Avietė“ lėšų likutį Sutartyje nustatyta tvarka.“

11. Pirkimo objekto aprašyme nurodyta, jog „Avietės“ lėšos bus pervedamos į depozitinę finansų tarpininko sąskaitą. Mūsų veiklos modelis paremtas technine sąskaita, kurią mums padeda atsidaryti ir mokėjimus vykdyti trečioji šalis – mokėjimų įstaiga. Ar toks būdas būtų tinkamas?

Mokėjimų įstaigos atidarytos techninės sąskaitos naudojimas būtų tinkamas būdas vykdyti veiklą, su sąlyga, kad tenkinami reikalavimai, nurodyti Priemonės sąlygoje „Užtikrinimo priemonės“, kuri keičiama kaip nurodyta atsakyme į 10 klausimą.

12. Bendrovė mano, kad finansų įstaiga negali turėti depozitinės sąskaitos kredito įstaigoje. Šią išvadą priėjome atlikę teisės aktų analizę, t. y. nei Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas (2017 07 01 Finansų įstaigų įstatymo pakeitimo TAR identifikacinis kodas 1021010ISTA0IX-1068) nei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas) neįvardyja finansų įstaigų kaip subjektų, galinčių turėti depozitinę sąskaitą. Depozitinę sąskaitą kredito įstaigoje gali turėti tik aiškiai teisės aktuose įvardyti subjektai ir tai turi būti apibrėžta įstatymo, pvz. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymas, atskirai apibrėžiantis lėšų laikymo ir saugojimo tvarką. Teisės aktuose nėra teisinio apibrėžtumo dėl finansų įstaigos galimybės turėti depozitinę sąskaitą, todėl Bendrovės manymu, finansų įstaigos negali turėti depozitinės sąskaitos kredito įstaigoje.

Argumentų santrauka:

– Depozitinę sąskaitą gali turėti tik aiškiai teisės aktuose įvardyti subjektai. Finansų įstaigos1 teisės aktuose nėra įvardyjamos kaip subjektai, kurie gali turėti depozitinę sąskaitą.

Pasiūlymas: Pakeisti priemonės Avietė 3 skyriaus “Pirkimo objektas”, 3.2 punkto sąlygą „Detalus pirkimo objekto aprašymas“ ir ją išdėstyti taip: “ Kiekvienas atrinktas Finansų tarpininkas turi galimybę pagal poreikį naudoti Priemonės „Avietė“ lėšas verslo projektams, atitinkantiems Priemonės „Avietė“ sąlygas ir siekiantiems pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų per sutelktinio finansavimo platformą, finansuoti paskolų forma. „Invega“ perveda dalį priemonės „Avietė“ lėšų į kiekvieno atrinkto Finansų tarpininko kaupiamąją sąskaitą vienoje iš kredito įstaigų, kuri turi būti atskirta nuo kitų Finansų tarpininko sąskaitų“.

Atsižvelgta. Finansų tarpininkas galės įgyvendinti Priemonę „Avietė“ turėdamas sąskaitą, atitinkančią Priemonės sąlygose „Užtikrinimo priemonės“ numatytas sąlygas (žr. atsakymą į 10 klausimą).

13. Lietuvos komerciniai bankai neprivalo atidaryti depozitinės sąskaitos savo klientams, todėl dalis dalyvių gali neįgyvendinti šio reikalavimo. Taip pat depozitinių sąskaitų atskyrimas sudaro situaciją kurioje SF platforma turi reguliariai kreiptis į „Invegą“ su prašymu atstatyti depozitines sąskaitos balansą. Mūsų manymu SF platformos turi galėti reguliariai (pvz. kartą per savaitę) kreiptis į „Invegos“ fondą, kad jis “pridėtų” trūkstamą sumą iki 100% investavimo tikslo pasiekimo paskoloms, kurios atitinka fondo rizikos reikalavimus, bet nesugebėjo surinkti reikiamo pinigų kiekio.

Atsižvelgta iš dalies. Finansų tarpininkas galės įgyvendinti Priemonę „Avietė“ turėdamas techninę sąskaitą, atitinkančią Priemonės sąlygose „Užtikrinimo priemonės“ numatytas sąlygas (žr. atsakymą į 10 klausimą). Likučio palaikymas techninėje sąskaitoje sudaro sąlygas pačiam Finansų tarpininkui operatyviai finansuoti paskolas, atitinkančias „Avietės“ sąlygas. Likutis gali būti atstatomas arba „Invegos“ iniciatyva, arba Finansų tarpininkui pranešus. Jei Finansų tarpininkas nori finansuoti daugiau tinkamų finansuoti verslo projektų, jis bet kada gali kreiptis į „Invegą“ dėl reikiamų lėšų pervedimo konkretiems projektams finansuoti. Detalios kreipimosi ir lėšų pervedimo procedūros bus numatytos Sutartyje.

14. Turi būti taikomos lubos kiek gali investuoti pati SF platforma. Antraip sutelktinis finansavimas neteks prasmės.

Atsižvelgta. Priemonės sąlygose „Finansų tarpininko nuosavos lėšos” keičiama taip:

„Finansų tarpininkas gali, bet neprivalo, prisidėti prie verslo projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Finansų tarpininko lėšomis gali būti finansuojama ne daugiau kaip 10 proc. paskolos sumos. tačiau jis Finansų tarpininkas turi užtikrinti, kad, finansuojant verslo projektą paskolos forma, ne daugiau kaip 49,90 40 proc. paskolos lėšų sudarytų Priemonės „Avietė“ lėšos ir ne mažiau kaip 50,10 60 proc. būtų finansuojama kitų finansuotojų (įskaitant Finansų tarpininką jeigu jis finansuoja) lėšomis“.

15. 49% yra labai didelis prisiimamos rizikos laipsnis bei finansavimo intensyvumas. Toks rodiklis skatins paklausos neturinčių projektų (kuriais netiki rinka) sufinansavimą, nesubalansuotą INVEGA portfelio struktūrą. Taip pat, didelis intensyvumas reiks sąlyginai mažą finansuojamų paskolų kiekį – priemonės Avietė tęstinumo neužtikrinimą. Mūsų siūlymas intensyvumą mažinti bent iki 25% arba mažiau.

Atsižvelgta iš dalies. Atsižvelgiant į tai, jog „Invega“ siekia užpildyti rinkos trūkumą, o iš Finansų tarpininkų tikimasi, jog nefinansuotini, nepagrįstai didelę riziką turintys projektai bus atmesti ir platformoje bus patalpinti tik verslo projektai, kurių kredito rizika yra pasverta, priemonės sąlygose „Finansų tarpininko nuosavos lėšos” keičiama taip, kaip nurodyta atsakyme į 14 klausimą.

16. Bendrovė iki 2017 m. liepos 1 d. klientams siūlė paskolas, užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, ir viso yra išdavusi 60 tokių paskolų. Daugelyje atvejų nuo paskolos sutarties pasirašymo ir paskolos išdavimo (pinigų pervedimo) praeidavo iki ~ 1 mėn. Dėl to Bendrovė mano, kad 3 metų terminas turi būti skaičiuojamas ne nuo paskolos sutarties pasirašymo momento, o nuo faktinio Paskolos išdavimo (pinigų pervedimo) dienos. Argumentų santrauka: – 3 metų paskolos terminas turėtų būti skaičiuojamas vėlesne data, t. y. nuo faktinio paskolos išdavimo momento (pinigų pervedimo), kuris dažnu atveju iki 1 mėn. yra vėlesnis nei paskolos sutarties pasirašymas.

Pasiūlymas:

Pakeisti priemonės Avietė įgyvendinimo sąlygų poskyrį „tinkamumo laikotarpis“ ir jį išdėstyti taip:

Finansų tarpininkai paskolos sutartis su Paskolos gavėjais gali pasirašyti 3 metus skaičiuojant nuo faktinio Paskolos išdavimo (pinigų pervedimo) dienos, su galimybe šį terminą pratęsti.

Neatsižvelgta. Finansų tarpininkai paskolos sutartis su Paskolos gavėjais gali pasirašyti Tinkamumo laikotarpiu (tris metus nuo Sutarties pasirašymo dienos), su galimybe šį terminą pratęsti.

Tai reiškia, kad nuo Sutarties tarp „Invegos“ ir Finansų tarpininko pasirašymo dienos, tris metus Finansų tarpininkas gali naudoti „Avietės” lėšas paskoloms finansuoti ir pasirašinėti paskolos sutartis su Paskolos gavėjais. Pasibaigus tinkamumo laikotarpiui (trims metams nuo Sutarties pasirašymo dienos), paskolų, kurioms finansuoti naudojamos „Avietės” lėšos, sutartys nebegali būti pasirašinėjamos, nebent Tinkamumo laikotarpis būtų pratęstas.

17. Reikalingas tikslesnis išaiškinimas „Tinkamumo laikotarpis (iki kada pasirašomos paskolos sutartys)”.

Atsižvelgta. Priemonės sąlygose „Tinkamumo laikotarpis (iki kada pasirašomos paskolos sutartys)” keičiama taip:

„Finansų tarpininkai paskolos sutartis su Paskolos gavėjais gali pasirašyti tris metus nuo Sutarties, pasirašomos tarp „Invegos” ir Finansų tarpininko, pasirašymo dienos, su galimybe šį terminą pratęsti“.

18. Reikalingas tikslesnis išaiškinimas „Paskolų išmokėjimo laikotarpis”.

Atsižvelgta.

Priemonės sąlygose „Paskolų išmokėjimo laikotarpis” keičiama taip:

Lėšos, pagal pasirašytas paskolos sutartis, Paskolų gavėjams gali būti išmokamos ne vėliau kaip per 6 mėnesiai mėnesius nuo Tinkamumo laikotarpio pabaigos“.

19. Šiuo metu yra situacijų kuomet dėl investuotojų stygiaus, vienu metu  finansuojasi 6-10 paskolų. Todėl jau dabar matome, kad 40 000 EUR limitas yra per mažas. Norėtume sutarti dėl paprasto mechanizmo kuris esant poreikiui leistų pasididinti limitą arba išvis jo netaikyti.

Bus atsižvelgta.

Susidarius situacijai, kai vienu metu Finansų tarpininko platformoje yra daugiau dalinai sufinansuotų ir tinkamų finansuoti „Avietės“ lėšomis paskolų, Finansų tarpininkas gali kreiptis į „Invegą“ ir „Invega” gali pervesti trūkstamą „Avietės“ lėšų kiekį į techninę sąskaitą konkrečioms paskoloms finansuoti. Detali tvarka bus aptarta Sutartyje, kuri bus pasirašoma tarp „Invegos“ ir atrinkto Finansų tarpininko.

20. Bendrovės manymu, nurodyta maksimali laikoma Priemonės „Avietė“ lėšų suma Finansų tarpininko kaupiamojoje sąskaitoje galėtų būti didesnė, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip administravimo laikas ir pavedimų kaštai. 40000 eurų suma yra maksimaliai keturioms paskoloms, todėl skaičiuojant konservatyviu scenarijumi šią sumą galima išskolinti per mėnesio laikotarpį. Įvertinus tai, Bendrovei bent kartą per mėnesį į „Invegą“ tektų kreiptis dėl lėšų į Finansų tarpininko kaupiamąją sąskaitą pervedimo, galima daryti išvadą, kad organizaciniu tai lemia papildomą apsunkinimą. Dėl to siūlome Priemonės „Avietė“ lėšų sumą, kuri gali būti laikoma Finansų tarpininko kaupiamojoje sąskaitoje, padvigubinti. Argumentų santrauka:

– Maksimali laikoma Priemonės „Avietė“ lėšų suma Finansų tarpininko kaupiamojoje sąskaitoje galėtų būti bent dvigubai didesnė, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip administravimo laikas ir pavedimų kaštai, bei papildomą apsunkinimą organizaciniu požiūriu.

Pasiūlymas:

Pakeisti priemonės Avietė įgyvendinimo sąlygų poskyrį „Priemonės „Avietė“ lėšų, skirtų paskoloms teikti, išmokėjimas Finansų tarpininkui“ ir jį išdėstyti taip:

Visi atrinkti Finansų tarpininkai, sudarę Sutartį su „Invega“, pagal poreikį ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis gali naudotis Priemonės „Avietė“ lėšomis konkretiems verslo projektams finansuoti.

Priemonės „Avietė“ lėšų sumos dalis yra pervedama Sutartyje nustatyta tvarka ir į Finansų tarpininko kaupiamąją sąskaitą, iš kurios Finansų tarpininkas Priemonės „Avietė“ lėšas „Invegos“ vardu perveda Paskolos gavėjui laikantis Priemonės „Avietė“ sąlygų. Kiekvieno Finansų tarpininko kaupiamojoje sąskaitoje esanti Priemonės „Avietė“ lėšų suma negali viršyti 4 (keturių) Maksimalių paskolos dydžių sumos: 80 000 EUR.

Neatsižvelgta. Siekiama, kad „Avietės“ lėšos būtų naudojamos visų atrinktų Finansų tarpininkų ir būtų prieinamos kiekvienam Finansų tarpininkui, turinčiam tinkamą finansuoti verslo projektą, todėl, manome, kad netikslinga laikyti didesnę „Avietės“ lėšų sumą kažkurio konkretaus Finansų tarpininko sąskaitoje.

21. „Invega“ turi nurodyti pagal kokius kriterijus SF platforma gali nuspręsti skirti ar neskirti Aviete lėšas.

Mūsų siūlymas: 1) Avietė lėšas projektui skirti tik tuo atveju jei finansavimo raundo (kuris turi trukti bent X dienų) pabaigoje nėra surinkta reikiama lėšų suma. 2) Lėšos skiriamos eilės tvarka paskoloms, kurioms iki pilno sufinansavimo trūksta mažiausiai (procentaliai nuo visos sumos).

Toks „Invegos“ finansavimo roundas galėtų vykti kartą per savaitę.

Reikalingas procedūros, kaip ir kiek dažnai šis balansas atstatomas aprašymas.

Bus atsižvelgta iš dalies. Lėšų panaudojimo tvarka, tarp jų ir paminėti klausimai bei procedūros bus detalizuoti Sutartyje, kuri bus pasirašoma tarp „Invegos“ ir atrinkto Finansų tarpininko.

Planuojama, kad Finansų tarpininkai galės naudoti Priemonės „Avietė“ lėšas visoms Tinkamoms investicijoms finansuoti, pasirinkdami finansuotinas paskolas ir jų finansavimo laiką, tačiau laikotarpis nuo „Avietės“ lėšų skyrimo konkrečiai paskolai finansuoti iki konkrečios paskolos pilno sufinansavimo turės būti ne ilgesnis  nei 5 darbo dienos.

22. Siūlome praplėsti Paskolos gavėjo (verslo projekto savininko) sąvoką.

Ne visi subjektai atitinka SVV subjekto sąvoką, kaip ji apibrėžta SVV plėtros įstatyme, arba ne visi kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą. Tačiau yra atskiri subjektai, kurie verti papildomo dėmesio tam, kad jie Priemonėje „Avietė“ atitiktų Paskolos gavėjo (verslo projekto savininko) apibrėžimą. Pvz. manome, kad tinkamu subjektu (Paskolos gavėju) galima būtų laikyti, jei vertinamas Projektas yra startuolis, t. y. kai yra pagrįsta manyti, kad Projektas turi galimybę sparčiai kurti vertę, tačiau nebūtinai kartu gali būti kuriamas pakankamas finansinis srautas Finansuotojų mokėtinoms lėšoms padengti. Išplėtus tinkamo subjekto (Paskolos gavėjo) sąvoką būtų išplėstos galimybės finansuoti kitus verslo projektus, kurie nebūtinai šiuo metu kuria pridėtinę vertę, tačiau turi tokį potencialą.

Esama ir kitų subjektų. Kiti subjektai, pvz. ne pelno siekiančios bendrijos ne visada sulaukia finansavimo iš ES struktūrinių lėšų, todėl jos ieško arba pagrindinio arba papildomo finansavimo, kuris dažniausiai skirtas infrastruktūros vystymui. Minėti projektai, sėkmingai juos įgyvendinus, gali teigiamai pasitarnauti t.t. visuomenės daliai, t. y. tos bendrijos nariams, ir atsiliepti jų gyvenimo kokybei. Tokie ne pelno siekiančių bendrijų projektai būtų užtikrinami tų bendrijų turtu pagal iš anksto apibrėžtus ir su Invega suderintus kriterijus.

Atsižvelgiant į tai, siūlome persvarstyti Paskolos gavėjo (verslo projekto savininko) apibrėžimą tam, kad būtų sudaroma galimybė finansuoti ir kitus perspektyvius Paskolos gavėjų verslo ar kitus projektus. Argumentų santrauka:

– Kiti subjektai, pvz. startuoliai arba ne pelno siekiančios bendrijos (pvz. individualių namų savininkų bendrijos) taip pat galėtų būti laikomos tinkamais Paskolų gavėjais, kadangi turi galimybę sparčiai kurti vertę arba ne pelno siekiančiu bendrijų projektų atveju – pasitarnauti tos bendrijos nariams, jei įgyvendinamas infrastruktūros plėtros projektas. Todėl siūlome praplėsti Paskolos gavėjo (projekto savininko) sąvoką, taikant atskiras išimtis startuoliams ir ne pelno siekiančioms bendrijoms, kurios turėtų atitikti atskirus Priemonėje aptartus kriterijus ar reikalavimus. Pasiūlymas:

Pakeisti priemonės Avietė Paskolos sąlygų poskyrį „Paskolos gavėjas (verslo projekto savininkas)“ ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikoje veikiantis SVV subjektas, kaip jis apibrėžtas SVV plėtros įstatyme, siekiantis pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų verslo projektui per Finansų tarpininko valdomą sutelktinio finansavimo platformą finansuoti paskolos forma. SVV subjektas laikomas veikiančiu Lietuvos Respublikoje tuo atveju, jei jis kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą.

Tinkamais Paskolos gavėjais (Projekto savininkais) taip pat gali būti laikomi startuoliai arba ne pelno siekiančios bendrijos, jeigu jos atitinka šioje Priemonėje įvardytas sąlygas.

Neatsižvelgta. Priemonės „Avietė“ tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformas jų vykdomiems verslo projektams įgyvendinti. Taip pat siekiama, kad finansuojami SVV subjektai veiktų Lietuvoje.

Startuoliams, siekiantiems jų veiklos finansavimo, be priemonės „Avietė“ siūlome ir kitas „Invegos” finansines priemones. Infrastruktūros vystymo finansavimas nėra „Invegos” veiklos sritis, tad negali būti finansuojamas „Invegos“ įgyvendinamomis finansinėmis priemonėmis.

23. Ar teisingai suprantame, kad galima finansuoti apyvartines lėšas nedarant investicinio projekto?

Taip, galima finansuoti apyvartines lėšas, nedarant investicinio projekto. Tačiau bet kuriuo atveju reikalingas verslo planas finansavimo tikslui aprašyti.

24. Bendrovė mano, kad Priemonės „Avietė“ poskyris „Tinkamos investicijos (finansavimas)“ 2 punkto sąlyga, įpareigojanti subjektą turėti paskolos paskirtį (panaudojimą) pagrindžiančius įrodymus, yra perteklinė, kadangi nenurodoma ką tiksliai Finansų tarpininkas turi turėti – ar čekius, ar pavedimus, ar neaišku kokius kitus įrodymus. Vertinant dar plačiau, Bendrovė nėra pajėgi užtikrinti asmenų (Paskolų gavėjų) sąžiningumą ar bendradarbiavimą šiuo klausimu, nes ne visi Paskolų gavėjai net ir apsibrėžus jų pareigą pateikti įrodymus dėl paskolos panaudojimo pagal paskirtį, pateiks ar norės pateikti tokius įrodymus, todėl Finansų tarpininkai neturi būti atsakingi už tinkamą paskolos paskirties (panaudojimą) ir asmenų (Paskolų gavėjų) sąžiningumą. Tinkamas paskolos paskirties panaudojimas yra išimtinai Paskolos gavėjo, o ne Finansų tarpininko atsakomybė. Argumentų santrauka:

– Už tinkamą Paskolos panaudojimą pagal paskirtį turi atsakyti Paskolų gavėjai (verslo projekto savininkai), o ne Finansų tarpininkai. Ši atsakomybė negali būti perkeliama Finansų tarpininkui.

Pasiūlymas:

Pakeisti priemonės „Avietė“ sąlygų poskyrio „Tinkamos investicijos (finansavimas)“ 2 punkto nuostatą ir ją išdėstyti taip:

Paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV naujos veiklos stiprinimu ar plėtra. Paskolomis, skirtomis investicijoms, laikomos tokios paskolos, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visos paskolos sumos, o likusi paskolos dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Visais kitais atvejais laikoma, kad visa paskola yra skirta apyvartai. Finansų tarpininkas turi turėti Priemonės „Avietė“ lėšomis finansuotos paskolos paskirtį (panaudojimą) pagrindžiančius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos sutartyje yra nurodyta, kad tokius dokumentus turi kaupti Paskolos gavėjas.

Neatsižvelgta. Finansų tarpininkas turės turėti Priemonės „Avietė“ lėšomis finansuotos paskolos paskirtį (panaudojimą) pagrindžiančius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos sutartyje bus nurodyta, kad tokius dokumentus turi kaupti Paskolos gavėjas. Dokumentai privalo būti kaupiami siekiant užtikrinti ir patikrinti išlaidų tinkamumą.

Nustačius, kad pagrindžiančių dokumentų nėra, paskola turės būti refinansuojama Finansų tarpininko ir (arba) Paskolos gavėjo lėšomis.

25. Bendrovės komentaras:

Prašome žiūrėti Eil. Nr. 7, Bendrovės išdėstytus argumentus dėl Paskolos gavėjo (verslo projekto savininko) apibrėžimo praplėtimo. Argumentų santrauka:

– Tinkamomis investicijomis galėtų būti laikomi Paskolų gavėjų (Projekto savininkų) startuolių ir (arba) ne pelno siekiančių bendrijų, Projektai, skirti produkto vystymui (jei tai startuolis) arba infrastruktūros plėtrai (jei tai nepelno siekianti bendrija).

Pasiūlymas:

Pakeisti priemonės „Avietė“ sąlygų „Tinkamos investicijos (finansavimas)“ poskyrį ir jį išdėstyti taip:

  1. Finansavimas iš Priemonės „Avietė“ lėšų teikiamas paskolos forma.
  2. Paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV naujos veiklos stiprinimu ar plėtra. Paskolomis, skirtomis investicijoms, laikomos tokios paskolos, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visos paskolos sumos, o likusi paskolos dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Visais kitais atvejais laikoma, kad visa paskola yra skirta apyvartai. Finansų tarpininkas turi turėti Priemonės „Avietė“ lėšomis finansuotos paskolos paskirtį (panaudojimą) pagrindžiančius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai paskolos sutartyje yra nurodyta, kad tokius dokumentus turi kaupti Paskolos gavėjas.
  3. Paskolos, skirtos startuolio produktui, jeigu toks finansavimas yra susijęs su startuolio produkto stiprinimu ar plėtra. Paskolomis, skirtomis startuolio produkto stiprinimui ar plėtrai, laikomos tokios paskolos, kai paskolos dalis, skirta produktui stiprinti ar plėtrai, sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visos paskolos sumos, o likusi paskolos dalis gali būti skirta apyvartai.
  4. Paskolos, skirtos ne pelno siekiančios organizacijos Projektui, jeigu toks finansavimas yra susijęs su infrastruktūros vystymu. Paskolomis, skirtomis infrastruktūros vystymui, laikomos tokios paskolos, kai paskolos dalis, skirta infrastruktūros projektui finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visos paskolos sumos, o likusi paskolos dalis gali būti skirta siekti bendrijos įstatuose numatytų tikslų.

Neatsižvelgta. Žr. atsakymą į 24 klausimą.

26. Bendrovės manymu priemonės „Avietė“ įgyvendinimo sąlygų paskyrio „Netinkamos Investicijos (finansavimas)“ 1 ir 5 punkto nuostatos yra perteklinės, kadangi minėtų nuostatų įgyvendinimui Finansų tarpininkai turi didinti paskolas aptarnaujantį personalą asmenimis, kurie sugebėtų atlikti ekspertinį vertinimą. Būtent ekspertinio vertinimo dėka sutelktinio finansavimo platformos operatorius gali nuspręsti ar Paskolos gavėjas laikomas sunkumus patiriančia įmone kaip tai numatyta 1 punkte, arba finansavimas projektų, kuriems nustatytas reitingas yra/nėra žemesnis nei „CC“ ar „Ca“ („CC“ ar „Ca“ reitingai pagal tarptautinių reitingų agentūrų (angl. Standart and Poor„s, Fitch ir Moody„s) naudojamą reitingavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad vienas iš sutelktinis finansavimo tikslų yra plėtotis išoriniam nebankiniam kreditavimui, t.y. skatinti SVV ir jo plėtrą. Priemonės Avietė“ Maksimali paskolos suma yra 20 000 Eur. Bendrovės vertinimu ši suma sąlyginai nėra didelė, todėl ir reikalavimai turėtų būti proporcingi.

Argumentų santrauka:

Finansų tarpininkai, norėdami nustatyti ar Paskolos gavėjai neatitinka priemonės „Avietė“ įgyvendinimo sąlygų paskyrio „Netinkamos Investicijos (finansavimas)“ 1 ir 5 punkto nuostatų, turi samdyti papildomus darbuotojus, kurie gali atlikti ekspertinį vertinimą. Šis reikalavimas Bendrovės manymu yra perteklinis, nes maksimali Paskolos suma yra sąlyginai nedidelė, o reikalavimai griežti ir neproporcingi.

Pasiūlymas:

Naikinti priemonės „Avietė“ įgyvendinimo sąlygų poskyrio „Netinkamos Investicijos (finansavimas)“ 1 ir 5 punkto nuostatas:

  1. Finansavimas Paskolų gavėjų, kurie laikomi sunkumus patiriančia įmone kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (fizinių asmenų, kurie verčiasi ekonomine veikla atveju – kurie yra fizinių asmenų nemokumo būklės, kuri numatyta Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme);

5. finansavimas verslo projektų, kuriems nustatytas arba paskolų teikimas Paskolų gavėjams, kuriems nustatytas reitingas yra žemesnis nei „CC“ ar „Ca“ („CC“ ar „Ca“ reitingai pagal tarptautinių reitingų agentūrų (angl. Standart and Poor„s, Fitch ir Moody„s) naudojamą reitingavimą arba šiems reitingams prilygintas Finansų tarpininko Paskolos gavėjui ar verslo projektui nustatytas kredito reitingas).

Atsižvelgta iš dalies. Tikimasi, kad pirminį rizikos (tiek paskolos grąžinimo, tiek verslo rizikos) vertinimą vykdys Finansų tarpininkai, atrinkdami tinkamus finansuoti projektus, atsižvelgiant į Sutelktinio finansavimo įstatymo 9, 13, 14 straipsniuose numatytas nuostatas. Manome, kad numatytos „Netinkamų investicijų“ sąlygos leis užtikrinti mažesnį probleminių paskolų skaičių platformoje. Taip pat manome, kad išlaikant kokybišką paskolų portfelį, bus galima pritraukti daugiau finansuotojų, kurie vertina skelbiamus platformos rezultatus.

Priemonės sąlygose „Netinkamos investicijos“ keičiamos taip:

1. Finansavimas Paskolų gavėjų, kurie laikomi sunkumų patiriančia įmone kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti kuriems atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnį, galėtų būti ir (arba) yra pradėta bankroto procedūra teismo arba ne teismo būdu, o fizinių asmenų, kurie verčiasi ekonomine veikla, atveju – kuriems atsižvelgiant į Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje numatytas fizinio asmens nemokumo sąlygas galėtų būti ir (arba) yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra kurie yra fizinių asmenų nemokumo būklės, kuri numatyta Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme);

3. Paskolos gavėjo ar kito verslo subjekto turimų kreditų ar finansinių įsipareigojimų refinansavimas;

4. Paskolos gavėjo vykdomos finansinės veiklos finansavimas, taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto finansavimas;

5. Finansavimas verslo projektų, kuriems nustatytas arba paskolų teikimas Paskolų gavėjams, kuriems nustatytas reitingas yra žemesnis nei „CC“ ar „Ca“ („CC“ ar „Ca“ reitingai pagal tarptautinių reitingų agentūrų (angl. Standart and Poor‘s, Fitch ir Moody‘s) naudojamą reitingavimą arba šiems reitingams prilygintas Finansų tarpininko Paskolos gavėjui ar verslo projektui nustatytas kredito reitingas).

27. “5.“ punkte numatytas reikalavimas riziką vertinti, pagal S&P ar panašios agentūros metodologiją ar jam prilygstančią nėra įmanomas. SVV subjektai yra per smulkūs, kad būtų galima taikyti tokios plačios apimties rizikos vertinimo metodologiją.

Neatsižvelgta. Priemonės sąlygose kaip Netinkamos investicijos numatytas „finansavimas verslo projektų, kuriems nustatytas arba paskolų teikimas Paskolų gavėjams, kuriems nustatytas reitingas yra žemesnis nei „CC“ ar „Ca“ („CC“ ar „Ca“ reitingai pagal tarptautinių reitingų agentūrų (angl. Standart and Poor‘s, Fitch ir Moody‘s) naudojamą reitingavimą arba šiems reitingams prilygintas Finansų tarpininko Paskolos gavėjui ar verslo projektui nustatytas kredito reitingas“.

Finansų tarpininkas gali taikyti savo sukurtą reitingavimo metodologiją, kuri parengta atsižvelgiant į tarptautinių reitingų agentūrų reitingavimo metodologiją.

28. Gyvenamosios paskirties NT finansavimas sąlygose įvardintas kaip netinkama investicija (finansavimas). Kadangi mūsų platformoje bus finansuojami tik su nekilnojamuoju turtu susiję projektai, t.y. gyvenamosios paskirties projektai pardavimui arba nuomai, administracinės paskirties ir t.t., tai norėjau pasitikslinti, ar tai nebus laikoma netinkama investicija?

Taip, bet koks investavimas į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą (pirkimas, statymas su tikslu parduoti, nuomoti) negalės būti finansuojamas priemonės „Avietė“ lėšomis.

29. Maksimalus paskolos dydis nurodytas kaip 20 000 Eur, bet toliau rašoma, jog vienai paskolai skiriama ne daugiau kaip 9 980 Eur suma ir ne daugiau kaip 49,9 proc. paskolos sumos. Nelabai suprantame, kodėl nurodytos skirtingos sumos?

Priemonės sąlygose „Maksimalus paskolos dydis“ patikslinta, kad maksimali paskolos suma nėra ribojama, tačiau vienai paskolai negali būti skirta daugiau kaip 25 000 Eur „Avietės“ lėšų ir finansavimas „Avietės“ lėšomis negali viršyti 40 proc. paskolos sumos:

“Maksimalus paskolos dydis vienam Paskolos gavėjui yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų neribojamas. Iš Priemonės „Avietė“ lėšų vienai paskolai skiriama ne daugiau kaip 9 980 25 000 EUR suma ir finansuojama ne daugiau kaip 49,90 40 proc. paskolos sumos. Priemonės „Avietė“ lėšųomis per 6 mėnesių laikotarpį vienam Paskolos gavėjui gali būti suteiktafinansuojama ne daugiau kaip 1 paskola Paskolos suma negali būti didinama”.

30. Bendrovės komentaras:

Bendrovės manymu priemonės „Avietė“ įgyvendinimo sąlygų poskyrio „Maksimalus paskolos dydis “ sąlyga gali turėti atskiras išimtis.

Darome prielaidą, kad ne visada Paskolos gavėjų (verslo projektų savininkų) patvirtinta verslo projekto sąmata bus pakankama pilnai įgyvendinti ir užbaigti Projektą. Gali pasitaikyti situacijų, kai Paskolų gavėjai kreipsis į sutelktinio finansavimo platformos operatorių papildomo finansavimo, nurodydami objektyvias priežastis, pvz. kai sąmatoje numatytų lėšų nepakanka atsiskaityti už darbus ir (arba) atsiskaityti su tiekėjais ir (arba) baigti vystyti projektą, jei projektas nepasiekė numatyto 100 proc. baigtumo. Todėl į priemonės „Avietė“ įgyvendinimo sąlygų poskyrio „Maksimalus paskolos dydis “ sąlygą galima būtų įdėti išimtį, kokioms objektyvioms aplinkybėms egzistuojant Paskolų gavėjai gali prašyti papildomo finansavimo, kuris būtų dalinai dengiamas iš Priemonės “Avietė” lėšų. Be to būtina įvertinti vieną ne visada iš anksto numatomą aplinkybę, t.y Projekto ar medžiagų pabrangimo tikimybę. Tokiu atveju Paskolos gavėjas turėtų sugebėti tai pagrįsti (įrodyti).

Argumentų santrauka:

– Priemonės „Avietė“ įgyvendinimo sąlygų poskyrio „Maksimalus paskolos dydis “ sąlyga gali būti papildoma išimtimi kada Paskolos gavėjas gali prašyti papildomo finansavimo ir kada egzistuojant tokiai aplinkybei gali būti naudojamos priemonės „Avietė“ lėšos. Pvz., jeigu sąmatoje numatytų lėšų nepakanka atsiskaityti už darbus ir (arba) atsiskaityti su tiekėjais ir (arba) pasiekti 100 proc. Projekto baigtumą.

Pasiūlymas:

Pakeisti priemonės „Avietė“ įgyvendinimo sąlygų poskyrį „Maksimalus paskolos dydis “ ir jį išdėstyti taip:

Iš Priemonės „Avietė“ lėšų vienai paskolai skiriama ne daugiau kaip 9 980 EUR suma ir finansuojama ne daugiau kaip 49,90 proc. paskolos sumos. Iš priemonės „Avietė“ lėšų per 6 mėnesių laikotarpį vienam Paskolos gavėjui gali būti suteikta ne daugiau 1 paskola, išskyrus jeigu per 6 mėnesių laikotarpį Paskolos gavėjas prašo papildomo finansavimo ir gali pagrįsti prašomos papildomos finansavimo sumos pagrįstumą. Taikant šią išimtį tai pačiai paskolai gali būti skiriama ne didesnė kaip 9 980 EUR suma iš Priemonės “Avietė” lėšų. Paskolos suma negali būti didinama.

Atsižvelgta. Priemonės sąlygos „Maksimalus paskolos dydis“ pakeista kaip nurodyta atsakyme į 29 klausimą.

31. Siūlytume netaikyti maksimalios paskolos sumos ribojimo. Esant didesnei paskolos sumai, galime padaryti, kad INVEGA dalis neviršys 9 980 EUR.

Atsižvelgta. Žr. atsakymą į 29 klausimą.

32. Investicinės paskolos retai atsiperka per 3 metus, siūlytume pratęsti terminą iki 5 metų.

Neatsižvelgta. Manome, kad tokia palūkanų norma, kokia finansuotojai linkę finansuoti paskolas platformose, nėra tinkama ilgalaikių paskolų (projektų) finansavimui.

33. Ar tikrai reikalinga atskirai pervedinėti palūkanines lėšas? Jos bus laikomos toje pačioje depozitinėje sąskaitoje ir galėtų būti naudojamos kitiems projektams finansuoti.

Atsižvelgta. Priemonės sąlygos “Paskolų teikimo kaina SVV subjektams” keičiama taip:

“Paskolos Paskolų gavėjams teikiamos taikant fiksuotą palūkanų normą. Priemonės „Avietė“ lėšos skolinamos Paskolos gavėjui rinkos sąlygomis, t. y. Paskolų gavėjams paskolos dalis, finansuojama Priemonės „Avietė“ lėšomis (ne daugiau kaip 49,90 40 proc.), teikiama taikant tokią pačią palūkanų normą, kokia skolina kiti finansuotojai. Verslo projekto finansuotojai ir „Invega“ dalinasi Paskolos gavėjo (verslo projekto savininko) mokamas palūkanas už paskolą, proporcingai finansuotai paskolos daliai. Palūkanas už Priemonės „Avietė“ lėšomis finansuotą paskolos dalį, Finansų tarpininkas „Invegai“ perveda iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio pabaigos, į Sutartyje nurodytą „Invegos“ sąskaitą, Sutartyje nustatyta tvarka”.

34. 30% paskolų, vėluojančių 90 k.d. ir daugiau yra labai labai daug. Toks saugiklis suveiks per vėlai.

Mūsų manymu Avietė lėšų naudojimas turi būti stabdomas ne ties >90 k.d. vėlavimais, o ties “vėluoja 30 ir daugiau dienų”

Taip pat 30% rodiklis turi būti mažinamas.

Reikalinga konsultacija su kitais rinkos dalyviais.

Atsižvelgta iš dalies. Priemonės sąlygos “Ribojimai, kada stabdomas naudojimasis Priemonės „Avietė“ lėšomis” keičiama  taip:

“Finansų tarpininkas nebegali naudoti Priemonės „Avietė“ lėšų nuo tos dienos, kai Priemonės „Avietė“ lėšomis finansuotų paskolų, kurių grąžinimai vėluoja daugiau nei 90 dienų, dalis visame Priemonės „Avietė“ lėšomis finansuotų paskolų portfelyje (toliau – Rizikingas portfelis) pasiekia 3020 proc. Tokiu atveju Finansų tarpininkas turi grąžinti „Invegai“ visas Priemonės „Avietė“ lėšas esančias Finansų tarpininko depozitinėje techninėje sąskaitoje.

Finansų tarpininkas, Rizikingo portfelio dydį apskaičiuoja kiekvieno mėnesio pabaigoje per 5 darbo dienas nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos ir pateikia informaciją kartu su ataskaitomis Sutartyje nustatyta tvarka.

Rizikingo portfelio dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

RP= PV/P*100,

kur

RP – Rizikingas portfelis, procentais;

PV – paskolų, kurios dalinai finansuotos Priemonės „Avietė“ lėšomis ir kurių grąžinimai vėluoja daugiau nei 90 dienų, likusi negrąžinta suma, eurais;

P – visų paskolų, kurios dalinai finansuotos Priemonės „Avietė“ lėšomis, likusi negrąžinta suma, eurais.

Rizikingo portfelio dydžiui sumažėjus ir neviršijant nustatyto 3020 proc. dydžio, Finansų tarpininkas gali kreiptis į „Invegą“ dėl Priemonės „Avietė“ lėšų naudojimo atnaujinimo Sutartyje nustatyta tvarka

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-04-06