1. Ar galite patikslinti, kokia yra SVV samprata pagal naująją Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo redakciją, ir detalizuoti SVV įmonių klasifikavimą?

 Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo, kurio darbuotojų skaičius, apyvarta ar kiti rodikliai neviršija nustatyto dydžio, bei verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės skirstomos į tris grupes:

• labai maža – tai įmonė, kurioje dirba iki dešimt darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 2 milijonų eurų;
• maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šio įmonės pajamos neviršija 10 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 10 milijonai eurų;
• vidutinė įmonė – tai tokia įmonė, kurioje dirba iki 250 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 50 milijonų eurų arba turto balansinė vertė yra iki 43 milijonų eurų.

2. Kas yra susijusios įmonės?

Susijusios įmonės – įmonės, kurios atitinka bent vieną toliau nurodytą kriterijų:

1.Pįmonės, kurias sieja nors vienas iš šių ryšių:
a) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;
b) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organų narių;
c) įmonei suteikta teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta kita įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;
d) įmonė, turinti dalyvių balsų kitoje įmonėje, kuri dėl su tos kitos įmonės dalyviais sudarytų sutarčių kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;
2.  kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš 1 papunktyje nurodytų įmonių ryšių, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose;
3.  kai tarp įmonių yra susiformavę 1 papunktyje nurodyti ryšiai per vieną ar kelias įmones arba per šiuos investuotojus:
a) neformaliuosius investuotojus, jeigu šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne didesnė kaip 1,25 mln. eurų;
b) mokslo ir studijų institucijas, kurios gali investuoti turtą;
c) profesionaliuosius investuotojus;
d) savivaldybes, kurių metinis biudžetas mažesnis nei 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje gyvenamąją vietą yra deklaravę mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų.

3. Kas yra partnerinės įmonės?

Partnerinės įmonės – įmonės, kurios nepriskiriamos prie susijusių įmonių ir tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias ar partnerines įmones) turinčios ne mažiau kaip 25 proc. ir ne daugiau kaip 50 proc. kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 proc. visų kitos įmonės dalyvių balsų.

4. Ar visiems pareiškėjams prie paraiškos privaloma pridėti Smulkiojo ir vidutinio verslo deklaraciją (SVV)?

Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, tuomet SVV deklaracijos gali nepildyti, o pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą, dėl didelės įmonės statuso.

5. Ar įmonė yra SVV subjektas, jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas) yra valstybė ar savivaldybė?

Ne, išskyrus šiuos atvejus:

1. atskirai arba kartu valstybė ir (ar) savivaldybė turi mažiau nei 25 procentus įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba mažiau nei 25 procentus tiesioginių ar netiesioginių dalyvių balsų (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.);
2. kai ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi šie investuotojai:
a) neformalieji investuotojai, jeigu šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne didesnė kaip 1,25 mln. eurų;
b) mokslo ir studijų institucijas, kurios gali investuoti turtą;
c) profesionalieji investuotojai;
d) savivaldybes, kurių metinis biudžetas mažesnis nei 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje gyvenamąją vietą yra deklaravę mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų.

6. Kokius rodiklius turi nurodyti įmonė, deklaruojanti SVV statusą?

Pildant SVV subjekto statuso deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu susijusias, susijusių susijusias (netiesiogiai susijusios su deklarantu) ir susijusių partnerines įmones, taip pat deklaranto partnerines įmones, partnerinių susijusias įmones, be to turi būti deklaruojamos ir partnerinių įmonių partnerinės įmones, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais. SVV subjekto statuso deklaracijoje nurodomas visų paminėtų įmonių darbuotojų skaičius, metinės pajamos ir balanse nurodyto turto vertė.

7. Kaip skaičiuojamas įmonės, kuri turi partnerinių ar susijusių įmonių, statusas?

Skaičiuojant įmonės rodiklius yra vertinami ne tik deklaranto rodikliai, bet ir su deklarantu susijusių įmonių ir partnerinių įmonių atitinkami rodikliai.

Partnerinės įmonės rodikliai sumuojami prie deklaranto rodiklių proporcingai turimų dalyvių balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas).

Susijusios įmonės atitinkami rodikliai sumuojami nemažinant turimų balsų skaičiaus (pvz., jei deklarantas turi 60 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius abiejų įmonių rodikliai yra susumuojami).

8. Kas yra savarankiška įmonė?

Savarankiška įmonė – įmonė, kuri neturi nei partnerinių, nei susijusių įmonių.

9. Jei SVV subjektas buvo sujungtas prie kito verslo subjekto ir dėl to tapo didelė įmonė, kokį statusą įgauna šį nauja įmonė?

Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele

10. Kaip deklaruoti SVV statusą, jeigu įmonė turi kelias susijusias įmones, o šios dar turi susijusių įmonių?

Deklaruojant SVV subjekto statusą, deklaracijoje turi būti pateikti duomenys apie:

  1. deklarantą;
  2. visas su deklarantu susijusias įmones ir (arba) partnerines įmones;
  3. susijusių įmonių susijusias įmones, ir (arba) susijusių įmonių partnerines įmones, ir (arba) partnerinių įmonių susijusias įmones, ir (arba) partnerinių įmonių partnerines įmones tuo atveju, jei jos su deklarantu susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.

Pavyzdžiui:

 

Santykių deklaravimas INVEGA

Santykių deklaravimas INVEGA

 

Aktualūs pavyzdžiai

11. Kelerių metų duomenis privalo deklaruoti SVV subjektas?

SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių dvejų metų duomenis, o jei tais metais SVV subjekto statusas keitėsi – pagal trejų paskutinių metų duomenis.

Jei įmonė veikia daugiau nei trejus metus, deklaruojant įmonės statusą nurodomi praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis (pvz., 2013 m. įsteigta įmonė deklaruodama savo statusą 2017 m. pildo 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. duomenis).

Jei įmonė veikia du metus, tuomet deklaruojami praeitų ir užpraeitų metų duomenis (pvz., 2015 m. birželio mėn. įsteigta įmonė deklaruodama savo statusą 2017 m. pildo 2015 m. ir 2016 m. duomenis).

Jei įmonė yra nauja, o jos finansiniai duomenys dar nepatvirtinti, tuomet įmonė pildo prognozinius duomenis, o jei ši įmonė turi partnerinių ir (ar) susijusių įmonių, kurios veikia du metus ar ilgiau – pildomi šių įmonių patvirtinti duomenys (pvz., 2017 m. įsteigta įmonė turi susijusią įmonę, veikiančią nuo 2012 m., įmonė deklaruodama savo statusą 2017 m. deklaracijoje nurodo prognozinius 2017 m. duomenis, o susijusios įmonės duomenys nurodomi už 2015 m. ir 2016 m.).

SVV subjekto statuso nustatymo lentelė

12. Ar advokatai yra SVV subjektai?

Taip. Pagal naująją Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo redakciją, SVV subjektai yra ir fiziniai asmenys, kurie verčiasi ekonomine veikla. Taigi visi fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ekonomine veikla, yra laikomi SVV subjektais.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25