Visuotinės dotacijos priemonės NR. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. balandžio 6 d. sustabdytas.

Visos iki 2020 m. balandžio 6 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.


Priemonė „Expo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos klausimais ir taip paskatinti eksporto ir įmonių konkurencingumo augimą.

Priemone „Expo konsultantas LT“ gali pasinaudoti MVĮ, kuri ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų darbuotojų. Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų).

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik konsultacijų, kurių temos skelbiamos interneto svetainėje www.verslilietuva.lt ir Verslo konsultantų tinklo svetainėje, išlaidos. Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto (naujo kompensacijos laikotarpio).

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 5 584 801 Eur (penkių milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų vieno euro) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Expo konsultantas LT“.

Priemonės įgyvendinimo laikotarpis Paraiškos pasinaudoti priemone gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., dotacijos sutartys pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

INVEGA gali sustabdyti paraiškų priėmimą ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymą, kai dotacijos sutartyse, pagal kurias konsultacijų išlaidų dalies kompensavimas dar nėra pasibaigęs, nurodyta bendra didžiausia leistina finansavimo suma pasiekia maksimalią kvietimo sumą.

Maksimalus kompensacijos laikotarpis 6 mėn. nepertraukiamas laikotarpis, skaičiuojamas nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos.
Maksimali kompensacijos suma Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur.
Nustatytas fiksuotasis įkainis 83,45 Eur/val. be PVM, 100,25 Eur/val. su PVM*
Kompensacijos intensyvumas – MVĮ, veikianti iki 3 metų, – iki 85 procentų pagal fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 procentų konsultacijų išlaidų.

– MVĮ, veikianti virš 3 metų (imtinai), – iki 50 procentų pagal fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 procentų konsultacijų išlaidų.

MVĮ amžius nustatomas paraiškos registravimo INVEGOJE dieną.

Kompensavimo sąlygos Pareiškėjo projektas turi prisidėti prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ 17, 21 ir 27 p. įgyvendinimo, t.y. atitikti prioritetinius Lietuvos eksporto plėtros tikslus:

–   išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose;

–   skverbtis į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas;

–   skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą.

Specializuotos konsultacinės paslaugos turi būti susijusios su bent viena iš prioritetinių eksporto rinkų grupės šalimi:

–  Pirmoji grupė: Švedija, Vokietija, Norvegija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Lenkija, Belgija, Danija, Nyderlandai, Latvija, Estija.

–  Antroji grupė: Rusija, Ukraina, Baltarusija, Kazachstanas, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Turkija, Italija.

–  Trečioji grupė: Kinija, Pietų Korėja, Izraelis, Japonija, Indija, Brazilija, Argentina, Kanada, Meksika, Čilė, Turkmėnistanas, Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pietų Afrikos Respublika, Vietnamas, Omanas, Mongolija.

Pareiškėjo projektas turi atitikti eksporto plėtros skatinimo apribojimus, nurodytus Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių 27 punkte.

Valstybės pagalba Pareiškėjui pagalba bus teikiama pagal de minimis reglamentą.
Kompensavimo tvarka Projekto vykdytojui konsultacijų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:

–  pasirašyta dotacijos sutartis su INVEGA;

– projekto vykdytojas konsultavosi su verslo konsultantu kompensacijos laikotarpiu;

–  projekto vykdytojas konsultavosi tema, kuri atitinka aprašo 30 punktą;

–  projekto vykdytojas už gautas konsultacijas yra sumokėjęs konsultantui;

– projekto vykdytojas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl projekto vykdytojo ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

Paraiškos yra vertinamos ne ilgiau kaip 30 dienų po tinkamai užpildytos paraiškos ir visų joje nurodytų tinkamai užpildytų priedų gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos.

*įkainis galioja paraiškoms gautoms nuo 2019 m. kovo 1 d.

 

Kompensacijos lėšas INVEGA perveda projekto vykdytojui, gavus ataskaitą iš Verslo konsultantų tinklo apie gautas ir apmokėtas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos (Pavyzdys: gegužės mėnesio ataskaitoje pateikus informaciją apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijas, kompensacijos lėšos projekto vykdytojui pervedamos ne vėliau kaip iki liepos mėnesio pabaigos).

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. Projekto vykdytojas įsipareigoja konsultantui apmokėti 100 procentų konsultacijų išlaidų, kurios gali būti mokamos dalimis už konsultacijų valandas.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-07-01