Eksporto kredito garantija (toliau – garantija) – INVEGOS turtinis įsipareigojimas dalintis kartu su eksportuotoju rizika, išmokant iki 90 proc. patirtų nuostolių dalį, kai pirkėjas neatsiskaito sutartyje nustatytais terminais arba bankrutuoja. Garantija leidžia eksportuotojams parduoti prekes ar suteikti paslaugas su atidėtųjų mokėjimų terminu apsisaugant nuo užsienio pirkėjų nemokumo. Garantuojama rizika – politinė ir (arba) komercinė.

Garantijos objektas – dalies atidėto mokėjimo pagal sudarytą lietuviškos kilmės prekių, turinčių Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotą prekių kilmės sertifikatą, liudijantį, kad prekės pagamintos Lietuvos Respublikoje, pirkimo–pardavimo sutartį ar paslaugų teikimo sutartį sumokėjimas.

Invega taip pat teikia eksporto kredito garantijas už prekes ar paslaugas, eksportuojamas į laikinai neparduotinos rizikos šalis, išvardintas 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui (2012/C 392/01) 2021 m. sausio 28 d. priedo pakeitime.

Garantijos atlyginimo dydis apskaičiuojamas remiantis eksporto kredito garantijų atlyginimo skaičiavimo metodika, preliminarią kainą galite paskaičiuoti čia.

Garantijos neteikiamos, jei pirkėjas yra registruotas tikslinėse teritorijose, išskyrus tas tikslines teritorijas, kurios remiantis Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 m. gairėmis yra priskirtos Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatomoms prioritetinėms eksporto rinkų .

Taip pat INVEGA neteikia eksporto kredito garantijų dėl pirkėjų, esančių didelės rizikos šalyse, kurias Europos Komisija įvardija kaip turinčias kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusių trūkumų, remiantis Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 su vėlesniais jos pakeitimais:

 • Afganistanas
 • Amerikos Samoa
 • Bahamos
 • Botsvana
 • Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika
 • Etiopija
 • Gana
 • Guamas
 • Iranas
 • Irakas
 • Libija
 • Nigerija
 • Pakistanas
 • Panama
 • Puerto Rikas
 • Samoa
 • Saudo Arabija
 • Šri Lanka
 • Sirija
 • Trinidadas ir Tobagas
 • Tunisas
 • Jungtinių Valstijų Mergelių Salos
 • Jemenas

Taikomas atidėtųjų mokėjimų terminas – ne ilgesnis kaip 2 metai, išskyrus žemės ūkio produkciją, kuriai, vadovaujantis Pasaulio Prekybos Organizacijos 2015-12-15 patvirtintais „Nairobi paketo“ sprendimais taikomas ne ilgesnis nei 18 mėnesių atidėtojo mokėjimo terminas.

Sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpis (terminas, per kurį garantijos gavėjas turi teisę išrašyti sąskaitas faktūras pirkėjui už prekių pristatymą ar paslaugų suteikimą su atidėtaisiais mokėjimais) ne ilgesnis nei 1 metai.

Sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpis kai garantuojama už pirkėjus, esančius laikinai neparduotinos rizikos šalyse – iki 2021-12-31.

Maksimali garantijų suma vienam eksportuotojui negali būti didesnė kaip 2 000 000 Eur (du milijonai eurų).

Maksimali garantijos suma vienam eksportuotojo pasirinktam pirkėjui negali būti didesnė kaip 750 000 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Garantijų suma vienam pirkėjui visų eksportuotojų  atžvilgiu negali būti didesnė kaip 2 000 000 Eur (du milijonai eurų).

Invegos atsakomybės limitas (garantijos dydis) negali būti didesnis kaip 90 procentų atidėtųjų mokėjimų sumos.

Lietuvos Respublikoje įregistruotos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), veiklą vykdančios ilgiau kaip 1 metus (nuo registracijos pradžios), kurių metinės pajamos pagal paskutinių finansinių metų patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį viršija 100 000 EUR. MVĮ amžius nustatomas paraiškos registravimo INVEGOJE dieną.

Lietuvos Respublikoje įregistruotos didelės įmonės arba juridinio asmens statuso neturintys Europos ekonominės erdvės valstybių narių įmonių filialai.

Pareiškėjas negali būti sunkumų patirianti įmonė, kaip ji apibrėžta Komisijos komunikate – Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2014/C 249/01).

Pareiškėjas ir pirkėjas negali būti susijusios įmonės ir (ar) partnerinės įmonės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Pareiškėjas negali turėti neįvykdytų įsipareigojimų valstybei, t. y. mokesčių, įskaitant ir socialinio draudimo įmokas, suma yra mažesnė kaip 50 EUR arba mokesčių mokėjimas yra išdėstytas ar atidėtas mokesčių administratoriaus sprendimu.

Pareiškėjo veikla neturi prieštarauti EBPO Tarybos rekomendacijai dėl kyšininkavimo ir oficialiai remiamų eksporto kreditų.

Tarp pareiškėjo ir pirkėjo negali būti teisminių ar arbitražinių ginčų.

INVEGA skatina eksportuotoją ir (arba) kitus juridinius ar fizinius asmenis, veikiančius eksportuotojo vardu ar interesais, sukurti ir taikyti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą.

Pirkėjai turi būti registruoti neparduotinos arba laikinai neparduotinos rizikos valstybėse.

Pirkėjas negali būti registruotas tikslinėse teritorijose, išskyrus tas tikslines teritorijas, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatomoms prioritetinėms eksporto rinkų grupėms.

Pirkėjas privalo veiklą vykdyti ilgiau nei dvejus metus nuo jo registracijos pradžios.

Pirkėjas turi neturėti skolų eksportuotojui, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs.

Mokestis už garantiją priklauso nuo užsienio pirkėjo rizikos grupės, šalies, į kurią eksportuojamos prekės ar paslaugos, rizikos grupės, garantijos sumos ir atidėtųjų mokėjimų termino.  Garantijos mokestis yra skaičiuojamas už kiekvieną atliktą eksportuojamų prekių ar suteiktų paslaugų deklaruotą pardavimą (su atidėtuoju mokėjimo terminu) sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpiu.

Garantijos mokestis apskaičiuojamas remiantis eksporto kredito garantijų atlyginimo skaičiavimo metodika, kurią tvirtina INVEGOS valdyba. Preliminarų garantijos atlyginimo dydį neparduotinos rizikos šalims galite sužinoti šioje skaičiuoklėje >>.

Garantijos mokestis laikinai neparduotinos rizikos šalims skaičiuojamas atsižvelgiant į EK komunikatą dėl 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui ir eksporto kredito garantijų atlyginimo skaičiavimo metodika, kurią tvirtina INVEGOS valdyba.

Laikinai neparduotinos rizikos šalių pirkėjams taikoma kainodara atsižvelgiant į atitinkamos kategorijos pirkėjo riziką:

Rizikos kategorija Metinės rizikos priemoka (%) Administravimo mokestis (%)
Labai maža 0,2–0,4 0,5
Maža 0,41–0,9 0,5
Vidutinė 0,91–2,3 0,5
Labai didelė 2,31–4,5 0,5

 

Prieš sudarant garantijos sutartį,  pareiškėjas turi sumokėti pradinę garantijos įmoką. Pradinė garantijos įmoka nėra grąžinama, išskyrus atvejį, kai ji nesumokama ne dėl pareiškėjo kaltės. Vėliau, už kiekvieną atliktą eksportuojamų prekių ar paslaugų deklaruotą pardavimą (su atidėtuoju mokėjimo terminu) pirkėjui, sąskaitų faktūrų išrašymo laikotarpiu, bus skaičiuojamas garantijos atlyginimas. Invegos apskaičiuotas mokėtinas garantijos atlyginimas išskaičiuojamas iš sumokėtos pradinės garantijos įmokos (jos likučio) ir (ar) sumokamas INVEGAI eksporto garantijos sutartyje nustatyta tvarka.

Norint gauti garantiją, eksportuotojas turi pateikti INVEGAI prašymą eksporto garantijai gauti. INVEGA pirminį vertinimą, apie eksportuotojo tinkamumą gauti garantiją, pateiks ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo visų prašymui nagrinėti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Atlikus pirminį vertinimą   eksportuotojas turi užsakyti pirkėjo ir (ar) pirkėjo garanto mokumo rizikos įvertinimo ataskaitą. Šią ataskaitą galima užsakyti tokiais būdais:

 • pavesti INVEGAI pateikti prašymą kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančiai bendrovei (tai nurodoma pildant prašymą suteikti garantiją);
 • mokumo rizikos įvertinimo ataskaitą užsakyti pačiam per 7 kalendorines dienas nuo INVEGOS pranešimo apie teigiamą pirminį vertinimą išsiuntimą.

Mokumo rizikos vertinimo išlaidas apmoka pareiškėjas.

Sprendimą dėl garantijos suteikimo arba nesuteikimo INVEGA priima per 30 kalendorinių dienų nuo mokumo rizikos įvertinimo ataskaitos gavimo dienos.

Priėmus sprendimą suteikti garantiją, eksportuotojui išsiunčiama išankstinė sąskaita, sumokėti pradinę garantijos įmoką. Pradinė garantijos įmoka turi būti sumokėta per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinės sąskaitos išsiuntimo dienos. Pareiškėjui sumokėjus pradinę įmoką, yra sudaroma garantijos sutartis.
Sutarties nuostatos (projektas)

Jei pradinė įmoka nėra sumokama per 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus kai eksportuotojas pateikia prašymą pratęsti INVEGOS sprendimų galiojimo terminą ir atitinkamai pradinės garantijos įmokos sumokėjimo terminą, laikoma, kad eksportuotojas nepageidauja pasinaudoti garantija ir garantija nesuteikiama.

Garantijos sutarties galiojimo laikotarpiu garantijos gavėjas gali kreiptis į INVEGĄ su  prašymu pakeisti garantijos sutarties sąlygas. Pakeitimai gali būti dėl: garantijos sutarties galiojimo, garantijos atsakomybės limito, atidėtųjų mokėjimų termino, garantijos naudos gavėjo, pirkėjo garanto ir (ar) atidėtųjų mokėjimų limito pakeitimo.

Garantijos gavėjas bet kuriuo metu, bet ne vėliau nei iki garantijos atvejo, gali pagal eksporto sutartį pateiktoms sąskaitoms faktūroms taikyti faktoringą ir su juridiniu asmeniu, kuris įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turi teisę vykdyti faktoringo sandorius, sudaryti faktoringo sutartį. Tokiu atveju garantijos gavėjas INVEGAI turi pateikti prašymą pakeisti garantijos sąlygas.

Atidėtųjų mokėjimų deklaracija yra nustatytos formos dokumentas, kurį pateikdamas garantijos gavėjas informuoja INVEGĄ apie per praėjusį kalendorinį mėnesį visus suteiktus atidėtuosius mokėjimus. Garantijos gavėjas iki einamojo mėnesio 10 dienos privalo INVEGAI atsiųsti atidėtųjų mokėjimų deklaraciją už praėjusį kalendorinį mėnesį išrašytas sąskaitas faktūras – elektroninę deklaracijos versiją Excel formatu.

Pranešimas apie garantijos atvejį (dalies ar viso atidėtojo mokėjimo nesumokėjimas per atidėtojo mokėjimo terminą arba privačiojo pirkėjo bankroto atveju) turi būti pateiktas per 60 kalendorinių dienų nuo kiekvieno atidėtojo mokėjimo termino pabaigos, t. y. ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų suėjus sąskaitoje faktūroje nurodytam sąskaitos faktūros apmokėjimo terminui. Per 10 kalendorinių dienų nuo Pranešimo apie garantijos atvejį pateikimo garantijos gavėjas turi sudaryti sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo iš pirkėjo su skolų išieškojimo ūkio subjektu.

Garantijos gavėjas per 10 kalendorinių dienų nuo  pranešimo apie garantijos atvejį pateikimo turi sudaryti sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo iš pirkėjo su skolų išieškojimo ūkio subjektu.

Jei skolų išieškojimo ūkio subjektas, į kurį nori kreiptis garantijos gavėjas, nėra įtrauktas į INVEGOS pateiktą atitinkamų ūkio subjektų sąrašą, garantijos gavėjas  turi teisę per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo apie garantijos atvejį pateikimo dienos, kreiptis į INVEGĄ dėl pritarimo sudaryti sutartį dėl skolos išieškojimo su pasirinktu subjektu. Šiuo atveju INVEGA per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi pateikti savo pritarimą ar nepritarimą. Garantijos gavėjas, gavęs INVEGOS nepritarimą, per 10 kalendorinių dienų turi sudaryti sutartį dėl atidėtojo mokėjimo skolos išieškojimo su skolų išieškojimo ūkio subjektu, kuris yra įtrauktas į INVEGOS pateiktą atitinkamų ūkio subjektų sąrašą.

Skolų išieškojimas vykdomas iki 90 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo Pranešimo apie garantijos atvejį pateikimo INVEGAI.

Sąrašas nėra baigtinis. Tuo atveju, jei skolų išieškojimo bendrovė, turinti patirties dirbant su skolų išieškojimu užsienyje, norėtų būti įtraukta į sąrašą, turėtų kreiptis į Invegą el. paštu info@invega.lt

Garantijos gavėjui atlikus visus būtinus teisiškai pagrįstus skolos pagal atidėtąjį mokėjimą išieškojimo veiksmus ir nepavykus išieškoti atidėtojo mokėjimo skolos, per 90 kalendorinių dienų nuo skolų išieškojimo pabaigos arba pirkėjo bankroto atveju, turi teisę pateikti INVEGAI prašymą dėl garantijos išmokos sumokėjimo. Kartu su prašymu garantijos gavėjas privalo pateikti rašytinius duomenis ir kitus įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą, jo dydį bei eksporto garantijos suteikimo sąlygų įvykdymą, kaip tai nurodyta garantijos sutarties bendrojoje dalyje.

Garantijos išmokos mokėjimo tvarka nurodyta garantijos sutartyje.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-17