„Invegos“ teikiamos garantijos gali padėti didelėms įmonėms išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą bei palengvinti priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Individualios paskolų didelėms įmonėms garantijos teikiamos už paskolas, skirtas:

 • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
 • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
 • apyvartinėms lėšoms.

Maksimali garantijos suma gali būti 1 500 000 EUR. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 1 500 000 EUR. Garantijos suma gali būti iki 80 proc. paskolos sumos. Investicijos ar apyvartinių lėšų poreikis INVEGOS turi būti pripažįstamas pagrįstu ir atsiperkančiu, o paskolos gavėjas – finansiškai pajėgus vykdyti finansinius įsipareigojimus.

INVEGA gali suteikti garantijas už didelių įmonių paskolas, kurias teikia šios kredito įstaigos:

INVEGA negarantuoja paskolų:

 1. suteikiamų projektams, susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu. Produktų, kurių auginimui, gamybai, pirminiam perdirbimui negali būti teikiamos INVEGOS garantijos, sąrašas yra patvirtintas prie ES sutarties;
 2. suteikiamų krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti;
 3. jeigu paskolos gavėjas vykdo finansų ar draudimo, distiliuoto ir  rektifikuoto etilo alkoholio, kaip tai apibrėžta Alkoholio produktų apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660 „Dėl Alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“, gamybos ar didmeninės prekybos, ginklų gamybos ar prekybos, tabako gaminių gamybos ar didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo veiklą ar veiklą, susijusią su žmogaus kamieninių ląstelių naudojimu ir (ar) vartojimu;
 4. jeigu paskolos gavėjas vykdo nekilnojamojo turto operacijų veiklą (šis ribojimas netaikomas iki 2021-07-01).

INVEGA negarantuoja, jeigu paskolos lėšomis norima:

 1. perfinansuoti finansinius įsipareigojimus kitoms kredito įstaigoms ir (ar) kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims;
 2. perfinansuoti paskolos gavėjo lėšomis atliktas investicijas;
 3. pirkti kito ūkio subjekto akcijas ar pajaus dalį kapitale;
 4. įsigyti turtą, kuris gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais;
 5. finansuoti ne Lietuvos Respublikoje atliekamas investicijas.

Paskolos gavėjas INVEGOS garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti turi įkeisti už paskolos lėšas perkamą, statomą, remontuojamą ar rekonstruojamą įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.

Už paskolos lėšas perkamas turtas gali būti neįkeičiamas, jei kredito įstaigos vertinimu, yra netinkama užtikrinimo priemonė dėl mažo likvidumo arba paskolos gavėjas pateikia kitą likvidesnį ir ne mažesnės vertės kaip už paskolos lėšas perkamas turtas ir šio įkeitimo pakanka projekto vykdymo rizikai minimizuoti.

 1. paskolos gavėjas nėra bankrutuojantis ar restruktūrizuojamas;
 2. paskolos gavėjui gali būti suteikta de minimis pagalba;
 3. kredito įstaigos paskolos gavėjui nustatytas kredito reitingas yra ne mažesnis kaip „B-„ ar „B3“ pagal tarptautinių reitingų agentūrų (Standart and Poor‘s, Fitch ir Moody‘s) naudojamą reitingavimą arba kredito įstaiga pateikia šiems reitingams prilygintą atitikmenį;
 4. paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po paskolos suteikimo turi būti ne mažesnis kaip 20 proc. Nuosavybės rodiklis apskaičiuojamas įvertinus imamą paskolą ir pagal paskutinę (metinę ar ketvirtinę) paskolos gavėjo finansinės atskaitomybės balanso ataskaitą kaip paskolos gavėjo nuosavo kapitalo santykis su visu jo balanso ataskaitoje nurodytu turtu.

Investicinės paskolos atveju, įmonės dalyvavimas turi būti ne mažiau kaip 20 proc. (dalyvavimas užskaitomas apmokant įmonės nuosavomis lėšomis sąskaitų dalį). Atskirų projektų įgyvendinimui INVEGA gali pareikalauti didesnio nuosavo dalyvavimo.

Apyvartinės paskolos atveju paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po paskolos suteikimo turi būti ne mažesnis kaip 0,2. Nuosavybės rodiklis skaičiuojamas pagal paskutinę (metinę ar ketvirtinę) paskolos gavėjo balanso ataskaitą kaip paskolos gavėjo nuosavo kapitalo santykis su viso jo balanse nurodytu turtu.

Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas turėtų sumokėti vienkartinį garantijos atlyginimą, kuris turi būti sumokėtas iki garantijos išleidimo.

Garantijos atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į garantijos sumą ir naudojimosi garantija trukmę, t. y. už pirmus naudojimosi metus (1-12 mėn.) bus taikoma fiksuota bazė, o už kiekvienus sekančius – metinė priemoka.

Fiksuota bazė priklausys nuo paskolos gavėjo amžiaus: įmonėms iki 3 metų* – 2 proc., įmonėms virš 3 metų (apyvartinės paskolos atveju) – 1 proc., įmonėms virš 3 metų (investicinės paskolos atveju) – 1,5 proc.

* – įmonės amžius skaičiuojamas nuo prašymo dėl garantijos gavimo dienos.

Metinė priemoka sieks po 0,2 proc. (investicinės paskolos atveju) ir po 0,4 proc. (apyvartinės paskolos atveju) už kiekvienus papildomus metus (t.y. po 0,2 proc. /0,4 proc. – už 13-24 mėn., už 25-36 mėn. ir t.t.).

Pateikiame kainodaros lentelę:

Segmentas Fiksuota bazė Metinė priemoka
Visos įmonės iki 3 metų 2%  

 

apyvartinėms 0,4%

investicinėms 0,2%

Apyvartinės nuo 3 metų  1%
Investicinės nuo 3 metų 1,50%

 

Garantijų kainodaros pavyzdys.

 

Didelė įmonė nuo 3 metų skolinasi apyvartai. Banko paskolos terminas – 2 metai. Garantuotą paskolos dalį taip pat padengs per 2 metus (didelių įmonių garantijų nuostolis dengiamas pagal nuostolio pasidalijimo schemą).

Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)

Garantijos kaina = 1% + (1 * 0,4%) = 1,4%

Garantijos atlyginimas taip pat turi būti sumokamas, kai paskolos gavėjo ir finansų įstaigos sutarimu yra koreguojamas paskolos grąžinimo grafikas ir dėl naujojo grafiko yra pratęsiamas garantijos galiojimo terminas.

Skaičiuojant garantijos atlyginimą už individualios garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą pagal garantijos atlyginimo apskaičiavimo tvarkas, papildomai laikomasi šių nuostatų:

 1. bazė, kuriai taikomas atitinkamas garantijos atlyginimo dydis, yra garantijos sumos likutis INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo datai;
 2. garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą (kai ilgėja suteiktos INVEGOS garantijos trukmė) skaičiuojamas už laikotarpį nuo INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo iki naujo garantijos galiojimo termino pabaigos;
 3. mokėtinas garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą sumažinamas dydžiu, atitinkančiu garantijos atlyginimo dalį už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą pagal paskutinį galiojantį sprendimą. Jis apskaičiuojamas taip: imamas santykis tarp nepanaudoto garantijos galiojimo termino ir planuoto garantijos galiojimo termino, garantijos sumos likutis keitimo datai, ir jų sandaugai pritaikant garantijos suteikimo (sąlygų keitimo pagal paskutinį galiojantį sprendimą) metu taikytą galiojantį garantijos atlyginimo dydį (tarifą).

Garantijos atlyginimas, keičiant garantijos sąlygas, mokamas tik tuo atveju, jeigu darant pakeitimą ilginamas garantijos terminas, visais kitais atvejais mokestis už pakeitimą nėra taikomas.

Paskolos gavėjui anksčiau laiko grąžinus dalį garantuotos paskolos sumos, sumokėtas garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir nėra grąžinamas paskolos gavėjui.

Sumokėtas garantijos atlyginimas ar jo dalis nėra grąžinama jį sumokėjusiam paskolos gavėjui ir tais atvejais, kai garantuotos paskolos suma per jos panaudojimo laikotarpį buvo nevisiškai panaudota.

Sumokėtas garantijos atlyginimas yra grąžinamas jį sumokėjusiam paskolos gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos iki garantijos lakšto išdavimo (šiuo atveju grąžintinas garantijos atlyginimo dydis nėra mažinamas).

Sumokėto garantijos atlyginimo dalis grąžinama jį sumokėjusiam paskolos gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos laikotarpiu po garantijos lakšto išdavimo iki paskolos  lėšų (ar lėšų dalies) išmokėjimo. Gražintinas garantijos atlyginimas sumažinamas proporcingai garantijos galiojimo laikotarpiui (t.y. laikotarpiui nuo garantijos lakšto išdavimo iki pranešimo apie garantijos atsisakymą gavimo datos).

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-12-30