„Invegos“ teikiamos garantijos gali padėti didelėms įmonėms išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą bei palengvinti priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Individualios paskolų didelėms įmonėms garantijos teikiamos už paskolas, skirtas:

 • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
 • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
 • apyvartinėms lėšoms.

Maksimali garantijos suma gali būti 1 500 000 EUR. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 1 500 000 EUR. Garantijos suma gali būti iki 80 proc. paskolos sumos. Investicijos ar apyvartinių lėšų poreikis INVEGOS turi būti pripažįstamas pagrįstu ir atsiperkančiu, o paskolos gavėjas – finansiškai pajėgus vykdyti finansinius įsipareigojimus.

INVEGA gali suteikti garantijas už didelių įmonių paskolas, kurias teikia šios kredito įstaigos:

INVEGA negarantuoja paskolų:

 1. suteikiamų projektams, susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu. Produktų, kurių auginimui, gamybai, pirminiam perdirbimui negali būti teikiamos INVEGOS garantijos, sąrašas yra patvirtintas prie ES sutarties;
 2. suteikiamų krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti;
 3. jeigu paskolos gavėjas vykdo finansų ar draudimo, alkoholinių gėrimų ir (ar) etilo alkoholio gamybos ar didmeninės prekybos, ginklų gamybos ar prekybos, tabako gaminių gamybos ar didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo, nekilnojamojo turto operacijų veiklą ar veiklą, susijusią su žmogaus kamieninių ląstelių naudojimu ir (ar) vartojimu.

INVEGA negarantuoja, jeigu paskolos lėšomis norima:

 1. perfinansuoti finansinius įsipareigojimus kitoms kredito įstaigoms ir (ar) kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims;
 2. perfinansuoti paskolos gavėjo lėšomis atliktas investicijas;
 3. pirkti kito ūkio subjekto akcijas ar pajaus dalį kapitale;
 4. įsigyti turtą, kuris gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais;
 5. finansuoti ne Lietuvos Respublikoje atliekamas investicijas.

Paskolos gavėjas INVEGOS garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti turi įkeisti už paskolos lėšas perkamą, statomą, remontuojamą ar rekonstruojamą įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.

Už paskolos lėšas perkamas turtas gali būti neįkeičiamas, jei kredito įstaigos vertinimu, yra netinkama užtikrinimo priemonė dėl mažo likvidumo arba paskolos gavėjas pateikia kitą likvidesnį ir ne mažesnės vertės kaip už paskolos lėšas perkamas turtas ir šio įkeitimo pakanka projekto vykdymo rizikai minimizuoti.

 1. paskolos gavėjas nėra bankrutuojantis ar restruktūrizuojamas;
 2. paskolos gavėjui gali būti suteikta de minimis pagalba;
 3. kredito įstaigos paskolos gavėjui nustatytas kredito reitingas yra ne mažesnis kaip „B-„ ar „B3“ pagal tarptautinių reitingų agentūrų (Standart and Poor‘s, Fitch ir Moody‘s) naudojamą reitingavimą arba kredito įstaiga pateikia šiems reitingams prilygintą atitikmenį;
 4. paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po paskolos suteikimo turi būti ne mažesnis kaip 20 proc. Nuosavybės rodiklis apskaičiuojamas įvertinus imamą paskolą ir pagal paskutinę (metinę ar ketvirtinę) paskolos gavėjo finansinės atskaitomybės balanso ataskaitą kaip paskolos gavėjo nuosavo kapitalo santykis su visu jo balanso ataskaitoje nurodytu turtu.

Investicinės paskolos atveju, įmonės dalyvavimas turi būti ne mažiau kaip 20 proc. (dalyvavimas užskaitomas apmokant įmonės nuosavomis lėšomis sąskaitų dalį). Atskirų projektų įgyvendinimui INVEGA gali pareikalauti didesnio nuosavo dalyvavimo.

Apyvartinės paskolos atveju paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po paskolos suteikimo turi būti ne mažesnis kaip 0,2. Nuosavybės rodiklis skaičiuojamas pagal paskutinę (metinę ar ketvirtinę) paskolos gavėjo balanso ataskaitą kaip paskolos gavėjo nuosavo kapitalo santykis su viso jo balanse nurodytu turtu.

Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas turi sumokėti vienkartinį garantijos atlyginimą, kurio dydis – 3,6 proc. nuo garantijos sumos. Garantijos atlyginimas turi būti sumokėtas iki garantijos lakšto išleidimo. Garantijos atlyginimas didelėms įmonėms nėra subsidijuojamas.

Paskolos gavėjui anksčiau laiko grąžinus garantuotą paskolos dalį ar nevisiškai panaudojus garantuotą paskolą, garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir grąžinamas.

Garantijos atlyginimas taip pat turi būti sumokamas, kai paskolos gavėjo ir kredito įstaigos sutarimu yra koreguojamas paskolos grąžinimo grafikas ir dėl naujojo grafiko yra pratęsiamas garantijos galiojimo terminas. Šiuo atveju garantijos atlyginimas skaičiuojamas nuo pratęsiamos garantijos dalies dydžio, taikant tą patį atlyginimo koeficientą, koks buvo garantijos suteikimo metu.

Garantijos sumos didinimo ar garantijos galiojimo termino pratęsimo atveju, garantijos atlyginimas apskaičiuojamas pagal kredito įstaigos pateiktą pakeistą paskolos grąžinimo grafiką ir atsižvelgiant į pirminį paskolos grąžinimo grafiką.

Minimalus garantijos atlyginimas už pakeitimo atlikimą netaikomas.

Paskolos gavėjo prašymu yra grąžinama dalis sumokėto garantijos atlyginimo, jei atsisakoma garantijos ir jei paskolos lėšos nebuvo išduotos (kredito įstaiga neturi būti išmokėjusi nei 0,01 EUR paskolos). Šiuo atveju yra grąžinama garantijos atlyginimo dalis už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą (išskyrus laikotarpį nuo garantijos išdavimo dienos iki prašymo grąžinti dalį garantijos atlyginimo pateikimo INVEGAI (registravimo).

INVEGOS garantija yra nereikšmingos valstybės pagalbos verslui formos, teikiamos pagal de minimisreikalavimus, t. y. per 3 metus suteikta pagalba negali viršyti 200 000 EUR.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-14