INVEGA gali suteikti garantiją lizingui įrangos pirkimą finansuojančiai lizingo bendrovei, t. y. kredito įstaigai arba finansų įmonei, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme ir kurios pagrindinė veikla – finansinė nuoma (lizingas), jei Lietuvoje įsteigta ir veiklą vykdanti įmonė, atitinkanti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui nustatytus reikalavimus, ketina įsigyti gamybinę įrangą ir (arba) įrenginius finansinės nuomos (lizingo) būdu. Taip užtikrinamas dalies lizingo sumos sumokėjimas lizingo gavėjo bankroto atveju.

INVEGOS įsipareigojimas sumokėti lizingo bendrovei pagal suteiktą lizingo garantiją vykdomas, jei lizingo gavėjo nemokumo ar veiklos nutraukimo atveju, lizingo bendrovei nepavyko ar dėl objektyvių priežasčių tikėtina, kad nepavyks išsiieškoti visos lizingo sumos iš lizinguojamo turto, lizingo gavėjo ir lizingo gavėjo pateiktų kitų lizingo sumos grąžinimą užtikrinančių būdų.

Lizingo gavėjui grąžinus dalį lizingo sumos, šiuo dydžiu mažėja INVEGOS garantijos suma.

Lizingo garantija teikiama su sąlyga, kad finansuojamas projektas (lizinguojamo turto įsigijimas) yra INVEGOS pripažįstamas finansiniu požiūriu pagrįstu (atsiperkančiu) ir finansuotinu.

 

INVEGA gali suteikti lizingo garantijas šioms lizingo bendrovėms:

Šiuo atveju finansinė nuoma (lizingas) suprantama kaip paslauga, kai lizingo bendrovės nuosavybės teise įsigyjamas lizingo gavėjo savarankiškai pasirinktas išsimokėtinai finansuojamas turtas, remiantis lizingo sutartimi, perduodamas naudotis ir valdyti lizingo gavėjui ir, lizingo gavėjui galutinai atsiskaičius su lizingo bendrove, tampa lizingo gavėjo nuosavybe.

Garantijos teikiamos ir atgręžtinio lizingo sandoriams, jeigu nauja, nenaudota gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai lizingo gavėjo buvo įsigyti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi į INVEGĄ dėl lizingo garantijos suteikimo dienos. Tokiu atveju didžiausia lizingo suma negali viršyti 90 procentų turto įsigijimo vertės (neįskaitant PVM) ir kreipiantis į INVEGĄ dėl lizingo garantijos suteikimo papildomai turi būti pateikti gamybinės įrangos ir (arba) įrenginių pagaminimą (įrangos naujumas vertinamas jos įsigijimo metu) ir pirkimą patvirtinantys dokumentai.

Lizingo bendrovių teikiamoms kitoms paslaugoms (veiklos nuomai ir pan.) INVEGOS garantijos nėra teikiamos.

 

Lizingo gavėjas turi būti:

– SVV subjektas;

– registruotas Juridinių asmenų registre arba registruotas kaip mokesčių mokėtojas Lietuvos Respublikoje;

– nebankrutuojantis, nerestruktūrizuojamas ir sunkumų nepatiriantis, kaip tai apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 dalies a punkte;

– sudaręs su lizingo bendrove lizingo sutartį dėl turto įsigijimo finansinės nuomos būdu,

– lizingo gavėjui gali būti suteikta de minimis pagalba (žr. skyriuje „De minimis pagalba“)

– už išsimokėtinai finansuojamą turtą sumoka ne mažesnę kaip 10 procentų išsimokėtinai finansuojamo turto kainos dydžio pradinę įmoką;

Lizingo garantijos suma neturi viršyti 80 proc. lizinguojamo turto kainos ir pradinės įmokos skirtumo, taip pat jos dydis negali viršyti 60 procentų lizinguojamo turto kainos.

Lizingo garantijos suma negali būti didesnė kaip 1 500 000 EUR, o lizingo gavėjo, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo INVEGAI dieną veikė trumpiau kaip 3 metus, atveju – didesnė kaip 750 000 EUR.

Minimali lizingo garantija turi siekti ne mažiau kaip 5 000 EUR.

Jei vienam lizingo gavėjui yra suteikiamos ir (ar) suteiktos kelios INVEGOS lizingo garantijos ir (arba) INVEGOS paskolos garantijos, bendra garantijų suma, atsižvelgiant į suteiktų garantijų įsipareigojimų faktinius dydžius (likučius), negali viršyti 1 500 000 EUR (įmonės virš 3 metų) ir 750 000 EUR (įmonėms iki 3 metų).

 

INVEGA iš lizingo bendrovių gautus prašymus suteikti lizingo garantiją turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Sprendimus dėl garantijų priima INVEGOS valdymo organai ar jų įgalioti asmenys INVEGOS įstatuose ir kituose INVEGOS teisės aktuose ir (arba) dokumentuose, reglamentuojančiuose garantijų teikimą, nustatyta tvarka

INVEGOS vadovas ar jo įgaliotas INVEGOS darbuotojas rašytinę garantiją pasirašo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po lizingo sutarties gavimo ir garantijos atlyginimo sumokėjimo.

 

Nauja ir naudota gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai:

– įranga, įrenginiai, aparatai, staklės, įtaisai, prietaisai, mechanizmai, technologinės linijos, transporto priemonės ir kita specialioji technika.

– atskiriama pastatų, patalpų ir (ar) kito nekilnojamojo turto dalis;

– materialus turtas arba materialus turtas kartu su juo susijusiu nematerialiuoju turtu (su programine įranga, licencija ir kt.).

 

Turtas turi būti skirtas: lizingo gavėjo veiklos vykdymui ir produktyvumui didinti (kai įsigyjamas senesnis nei 5 metų turtas (lizingo gavėjas Bendrovei turi pateikti pagrindimą (verslo planą ar laisvos formos paaiškinimą), kaip įsigyjamas turtas prisidės prie lizingo gavėjo veiklos produktyvumo didinimo).

 

Turtas negali būti:

– komplektavimo dalys, išskyrus atvejus, kai jos įsigyjamos kartu su gamybine įranga ir įrenginiais;

– priekabos, puspriekabės, kurios naudojamos krovinių pervežimo sausumos keliais veiklai samdos pagrindais arba už atlygį vykdyti;

– laivai, kurie skirti žuvininkystės ir akvakultūros sektorių veiklai vykdyti;

– geležinkelio ir tramvajų lokomotyvai ar riedmenys, orlaiviai, lengvieji automobiliai (išskyrus komercinės paskirties automobilius);

– gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai, kai jie įsigyjami iš su lizingo gavėju susijusių asmenų (jo dalyvių, patronuojamų ar patronuojančių įmonių ir kita);

– naudojamas su lizingo gavėju susijusių fizinių asmenų asmeniniais tikslais.

 

Turtas negali būti lizinguojamas, jei lizingo gavėjas vykdo veiklą bet kurioje iš šių sričių: finansinių paslaugų teikimo, draudimo, etilo alkoholio gamybos, alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos, ginklų gamybos ir (ar) jų prekybos, tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo. Jeigu lizingo gavėjas vykdo šiame papunktyje paminėtą veiklą ir kitą veiklą, kuriai gali būti teikiama lizingo garantija, jis turi užtikrinti, kad lizingo būdu įsigytas turtas nebus naudojamas aukščiau minėtai veiklai vykdyti. Priešingu atveju, t. y. lizingo gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad lizingo būdu įsigytas turtas nebus naudojamas ribojamai veiklai vykdyti, lizingo garantija neteikiama.

 

Lizinguojamo turto vertinimas:

Neprivalomas, jeigu įsigyjama nauja (nenaudota) gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai, kurie pagaminti ne seniau kaip prieš 12 mėnesių iki lizingo sutarties sudarymo, ir kurie nebuvo naudojami pagal jų tikslinę paskirtį.

Privalomas nepriklausomų turto vertintojų arba lizingo bendrovės vertinimas (pasirinktinai), jeigu įsigyjama ne senesnė nei 5 metų gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai.

Privalomas nepriklausomų turto vertintojų vertinimas, jeigu:

– įsigyjama senesnė nei 5 metų gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai;

– įsigyjama lizingo davėjo ar su juo susijusių asmenų turima gamybinė įranga ir (arba) įrenginiai (t. y. kai išsimokėtinai finansuojamo turto pardavėjas yra lizingo davėjas ar įmonių grupės, kuriai priklauso lizingo davėjas, įmonė).

 

Turto vertinimas turi būti atliktas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi į INVEGĄ dėl lizingo garantijos suteikimo.

Už lizingo garantijos suteikimą lizingo gavėjas sumoka INVEGAI garantijos atlyginimą.

Garantijos atlyginimas bus nustatomas atsižvelgiant į garantijos sumą ir naudojimosi garantija trukmę, t. y. už pirmus naudojimosi metus (1-12 mėn.) bus taikoma fiksuota bazė, o už kiekvienus sekančius – metinė priemoka. Fiksuota bazė priklausys nuo lizingo gavėjo amžiaus (iki 3 metų – 1 proc., virš 3 metų – 1,5 proc.). Metinė priemoka sieks po 0,2 proc. už kiekvienus papildomus metus (t.y. po 0,2 proc. – už 13-24 mėn., už 25-36 mėn. ir t.t.).

Pateikiame kainodaros lentelę:

Segmentas Fiksuota bazė Metinė priemoka
Visos įmonės iki 3 metų* 1% 0,2%
Visos įmonės nuo 3 metų 1,50% 0,2%

* – įmonės amžius skaičiuojamas nuo prašymo dėl garantijos gavimo dienos.

 

Garantijų kainodaros pavyzdžiai.

1) Lizingo gavėjo amžius iki 3 metų, lizingo terminas 4 metai, garantijos trukmė 3 metai.

Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)

Garantijos kaina = 1% + (2 * 0,2%) = 1,4%

 

2) Lizingo gavėjo amžius virš 3 metų, lizingo terminas 5 metai, garantijos trukmė 4 metai.

Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)

Garantijos kaina = 1,5% + (3 * 0,2%) = 2,1%

Lizingo garantijos teikiamos kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos ir(ar) numatomos suteikti per einamuosius ir 2 praėjusius finansinius vienai įmonei negali viršyti 200 000 EUR. Kelių transporto sektoriaus įmonėms maksimali de minimis suma yra 100 000 EUR.

Šios ribos taikomos nepriklausomai nuo de minimis pagalbos formos arba siekiamų tikslų ir neatsižvelgiant į tai, ar skirta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.

Lizingo garantijos forma suteikiamos de minimis pagalbos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1407/2013 nuostatas ir priklauso nuo garantijos sumos ir trukmės. INVEGA, prieš priimdama sprendimą suteikti lizingo garantiją, patikrina lizingo gavėjo teisę gauti de minimis pagalbą ir apskaičiuoja de minimis sumą, kuri būtų suteikta lizingo garantijos forma bei rezervuoja ją Suteiktos valstybės pagalbos registre. INVEGAI priėmus sprendimą suteikti lizingo garantiją ir išdavus rašytinę garantiją, atitinkama de minimis suma registruojama Suteiktos valstybės pagalbos registre.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-12-03