Kam skirtos garantijos?

Padėti smulkioms, vidutinėms ir didelėms įmonėms bei verslininkams, turintiems galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą, suteikiantį teisę verstis išvykstamuoju ir (ar) vietiniu turizmu, gauti iš draudimo įmonių ar finansų įstaigų privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą.

 

Kaip gauti garantiją?

Kreiptis į finansų įstaigą ar draudimo bendrovę, sudariusią sutartį su INVEGA.

Kaip veikia?

 1. Kelionių organizatorius kreipiasi į draudimo įmonę ar finansų instituciją, sudariusią sutartį su INVEGA, dėl privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo.
 2. Draudimo įmonė ar finansų įstaiga teikia prašymą INVEGAI dėl garantijos suteikimo dėl kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo.
 3. INVEGA draudimo įmonei ar finansų institucijai teikia garantiją už prievolių įvykdymo užtikrinimą. Jeigu kelionių organizatorius neatitinka sąlygų, numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo nuostatose, draudimo įmonė ar finansų įstaiga informuojama apie garantijos nesuteikimą.
 4. INVEGAI suteikus garantiją, draudimo įmonė ar finansų institucija suteikia privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimą kelionių organizatoriui.

Kokius dokumentus finansų įstaiga ar draudimo bendrovė turi pateikti INVEGAI?

 1. Galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą, leidžiantį verstis išvykstamuoju ir vietiniu turizmu.
 2. SVV subjekto statuso deklaraciją (jeigu kelionių organizatorius – didelė įmonė, kelionių organizatoriaus rašytinį patvirtinimą, kad atitinka didelės įmonės statusą).
 3. Prašymo suteikti garantiją 1 priedą.
 4. Atitikties deklaraciją.
 5. Kelionių organizatoriaus (ir, jei yra, su juo susijusių įmonių) finansines ataskaitas, kurios nėra pateiktos Registrų centrui:
  • už 2019 m. (jeigu įmonė – SVV subjektas);
  • už 2018-2019 m. (jeigu įmonė – didelė);
  • tarpines finansines ataskaitas už paskutinį praėjusį̨ ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš prašymo suteikti garantiją pateikimą̨, paskutinę dieną, jeigu įmonė pagal 2019-12-31 finansinius duomenis buvo sunkumus patirianti ir siekia įrodyti, kad prašymo suteikti garantiją pateikimo metu nėra sunkumus patirianti.
 6. Kelionių organizatoriaus – fizinio asmens, taip pat, jeigu kelionių organizatorius juridinis asmuo – jo savininko, dalininko, kontrolinį akcijų paketą valdančio akcininko(-ų) ar vadovo pasirašytus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo garantijos suteikimo tikslu.
Dokumentai, kuriuos draudimo ar finansų įstaigai teikia kelionių organizatorius
 1. Prašymą suteikti garantiją.
 2. Vidinį dokumentą (sprendimą) kuriame būtų nurodytos esminės prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygos.
Pildo draudimo bendrovė / finansų įstaiga ir pateikia INVEGAI

SVV subjekto statuso deklaracijos pildymo instrukcija

 

Sąlygos

Kontaktai:

garantijosturizmui@invega.lt

+370 5 210 7510

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-12