Kas gali kreiptis dėl garantijos į Invegą?

Dėl garantijos į „Invegą“ turi kreiptis draudimo įmonė ir (ar) finansų įstaiga, kuri yra pasirašiusi sutartį su „Invega“ dėl kelionių organizatorių privalomų prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo. Garantijos gavėjas (draudimo įmonė ir (ar) finansų įstaiga), pageidaujantis gauti garantiją, iki prievolių įvykdymo užtikrinimo suteikimo ar prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygų pakeitimo, pateikia „Invegai“ prašymą suteikti garantiją ir nurodytus dokumentus.

 

Ar reikia kelionių organizatoriams dėl garantijos kreiptis į „Invegą“?

Ne, nereikia. Kelionių organizatoriai kreipiasi į draudimo įmonę ir (ar) finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo suteikimo. Lietuvos Respublikoje įsteigto kelionių organizatoriaus, išskyrus kelionių organizatorių, vykdantį atvykstamojo turizmo veiklą, prievolių įvykdymas užtikrinamas galiojančiu draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimu ir (arba) finansų įstaigos suteikiama finansine garantija.

 

Kas yra kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimas?

Draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimas ir (arba) finansų įstaigos suteikta finansinė garantija, kuriais draudimo įmonė ir (arba) finansų įstaiga įsipareigoja sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jos reikalaujamą pagrįstą sumą turistų nuostoliams kompensuoti, neviršijančią laidavimo draudimo sutartyje ir (arba) finansinėje garantijoje nurodytos sumos, jeigu kelionių organizatorius neįvykdys Turizmo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių.

 

Kurie kelionių organizatoriai gali kreiptis į draudimo įmonę ir (ar) finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo?

Smulkios, vidutinės ir didelės įmonės bei verslininkai, kuriems išduotas pažymėjimas, leidžiantis verstis pažymėjime nurodytomis veiklos rūšimis (išvykstamuoju, vietiniu turizmu).

 

Kur kelionių organizatoriui kreiptis dėl garantijos?

Kelionių organizatoriai turi kreiptis į draudimo įmonę, kuri suteiks prievolių įvykdymo laidavimo draudimą, ar finansų instituciją dėl finansinės garantijos suteikimo. Draudimo įmonių ar finansų įstaigų, sudariusių su „Invega“ bendradarbiavimo sutartį, dėl kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų teikimo sąrašas:

 

Koks „Invega“ teikiamos garantijos tikslas?

„Invega“ teikia draudimo įmonei ar finansų įstaigai garantijas, kuriomis suteikiama ir (arba) palengvinama galimybė kelionių organizatoriams gauti naujus ir (arba) išlaikyti galiojančius turizmo įstatyme nustatytus privalomus prievolių įvykdymo užtikrinimus. Garantija teikiama:

naujam kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimui;

galiojančiam kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimui. Tokiais atvejais „Invega“ įvertina, kaip garantijos suteikimas pagerins galiojančios prievolių užtikrinimo priemonės sąlygas kelionių organizatoriui. Garantijos suteikimo nauda kelionių organizatoriui suprantama kaip bent viena iš šių sąlygų:

– kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės galiojimo termino pailginimas;

– kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės sumos padidinimas;

– draudimo įmonės ir (arba) finansų įstaigos už suteiktą kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę reikalaujamų užtikrinimo priemonių sumažinimas ar panaikinimas.

 

Kokie esminiai reikalavimai kelionių organizatoriams?

Prieš kreipiantis į draudimo įmonę ar finansų įstaigą, kelionių organizatoriai privalo įsitikinti, kad:

– kelionių organizatorius (kaip viena įmonė) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė arba 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau prašymo suteikti garantiją pateikimo metu nėra laikoma sunkumų patiriančia įmone;

– kelionių organizatorius prašymo suteikti garantiją pateikimo metu turi būti pateikęs 2018 m. ir 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius VĮ „Registrų centras“ (išskyrus atvejus, kai kelionių organizatorius yra verslininkas ir (ar) kelionių organizatorius, kuris yra įsteigtas nuo 2020 m. sausio 1 d.). Daugiau sąlygų rasite nuostatų 19 p.

 

Kokius dokumentus turi pateikti kelionių organizatoriai norintys įrodyti, kad nėra patiriantys sunkumų?

Jei kelionių organizatorius (kaip viena įmonė) siekia įrodyti, kad prašymo suteikti garantiją pateikimo metu jis nėra patiriantis sunkumų, kartu su prašymu suteikti garantiją jis turi pateikti 2020 m. finansinės atskaitomybės už̌ paskutinį praėjusį̨ ketvirtį arba mėnesio, ėjusio prieš prašymo suteikti garantiją pateikimą, paskutinę dieną dokumentus ir, jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki prašymo suteikti garantiją pateikimo dienos įvyko nuosavybes struktūros (kapitalo, akcijų̨ priedų, perkainojimo rezervų, rezervų) pokyčių̨, – šiuos pokyčius pagrindžiančius dokumentus (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus). Kelionių organizatoriui per „Invegos“ nurodytą terminą̨, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos nuo „Invegos“ prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos, nepateikus dokumentų ar dokumentais neįrodžius, kad kelionių organizatorius nelaikytinas patiriančiu sunkumų, prašymas suteikti garantiją toliau nesvarstomas. Verslininkas laikomas patiriančiu sunkumų, jei prašymo suteikti garantiją pateikimo metu jam yra pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Daugiau informacijos apie tai, kas yra sunkumus patirianti įmonė, rasite čia:

https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone/

Sunkumų patyrimas apskaičiuojamas pagal pateiktas skaičiuokles:

 

Kokius dokumentus kelionių organizatoriai turi pateikti draudimo įmonei ar finansų įstaigai?

 • galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą;
 • kelionių organizatoriaus įgalioto atstovo užpildytą ir pasirašytą pažymą apie kelionių organizatorių bei jo gautą valstybės pagalbą (prašymo suteikti garantiją priedą Nr. 1 pildo kelionių organizatorius, priedo formą pateikia draudimo įmonė ar finansų įstaiga);
 • užpildytą SVV subjekto statuso deklaraciją arba, jeigu kelionių organizatorius yra didelė įmonė, kelionių organizatoriaus rašytinį patvirtinimą, kad jis atitinka didelės įmonės statusą. Informaciją apie SVV deklaravimą, bei deklaracijos formą rasite „Invega“ svetainėje – https://invega.lt/lt/covid-19/kaip-deklaruoti-svv-subjekto-statusa/;
 • dokumentus, įrodančius, kad kelionių organizatorius atitinka valstybės pagalbos gavėjui keliamus reikalavimus (pildoma nustatytos formos atitikties deklaracija);
 • kelionių organizatoriaus – fizinio asmens, taip pat, jeigu kelionių organizatorius juridinis asmuo – jo savininko, dalininko, kontrolinį akcijų paketą valdančio akcininko (-ų) ir vadovo pasirašyti sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo garantijos suteikimo tikslu;
 • finansines ataskaitas (jeigu jų neprivaloma teikti VĮ „Registrų centras“) visoms įmonėms už 2019 metus, didelėms įmonėms ir už 2018 metus. Finansines ataskaitas turi pateikti visų juridinių formų subjektai, t. y. ir tie kelionių organizatoriai, kuriems jų teikimas nebuvo privalomas VĮ „Registrų centras“ (pridedamos tik tos finansinės ataskaitos, kurios nėra pateiktos VĮ „Registrų centras“ (t. y., konsoliduotos finansinės ataskaitos; ir (ar) individualių įmonių finansinės ataskaitos; ir (ar) susijusių užsienio įmonių finansinės ataskaitos“.

Privalomų pateikti dokumentų pavyzdinės formos skelbiamos interneto svetainėje www.invega.lt.

 

Kokius dokumentus draudimo įmonė ar finansų įstaiga turės pateikti „Invegai“?

 • visus dokumentus, kuriuos pateikė kelionių organizatorius;
 • garantijos gavėjo dokumento suteikti prievolių įvykdymo užtikrinimą kelionių organizatoriui, kuriame yra nustatytos esminės prievolių įvykdymo laidavimo draudimo ar finansinės garantijos suteikimo sąlygos (prievolės suma, terminas, užtikrinimo priemonės), patvirtintas kopijas;
 • tais atvejais, kai kreipiamasi dėl garantijos galiojančiam kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo, pagrindimą, kaip garantijos suteikimas pagerins galiojančios prievolių užtikrinimo priemonės sąlygas kelionių organizatoriui;
 • prašymą suteikti garantiją (pildo draudimo įmonė arba finansų įstaiga).

 

Ką reiškia sąvoka – viena įmonė?

Viena įmonė – įmonė, kurios tarpusavio santykiai su kitomis įmonėmis bent vienos rūšies iš toliau išvardytų:

 1. viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų, pajininkų, dalininkų ar kitų juridinio asmens dalyvių arba narių (toliau – dalyviai) balsų daugumą;
 2. viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;
 3. pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo dokumentų ar įstatų nuostatomis vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme;
 4. viena įmonė, būdama kitos įmonės dalyve, vadovaudamasi su tos įmonės kitais dalyviais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės dalyvių balsavimo teisių daugumą;
 5. įmonė yra susijusi su kita įmone kokiais nors 1 – 4 papunkčiuose nurodytais santykiais per fizinį asmenį ar bendrai veikiančių fizinių asmenų grupę, jei jos savo veiklą arba dalį veiklos vykdo toje pačioje atitinkamoje rinkoje arba gretimosiose rinkose.

 

Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą?

Informaciją apie SVV deklaravimą, bei deklaracijos formą rasite „Invega“ svetainėje:

https://invega.lt/lt/covid-19/kaip-deklaruoti-svv-subjekto-statusa/

 

Kiek kainuos „Invega“ teikiama garantija?

Pagal šią priemonę teikiamos garantijos yra neatlygintino pobūdžio valstybės pagalba. Visa garantijos suma skaičiuojama kaip suteiktos valstybės pagalbos dydis konkrečiam kelionių organizatoriui.

 

Koks „Invega“ teikiamos garantijos atsakomybės limitas?

„Invega“ atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų vieno kelionių organizatoriaus konkretaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos. Garantijos išmokos suma garantijos gavėjui negali viršyti 50 procentų garantijos gavėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai išmokėtos draudimo arba garantijos išmokos sumos.

 

Kokios „Invega“ garantijos sumos?

Vienai įmonei teikiamos garantijos suma visais atvejais negali viršyti 800 000 Eur ir negali būti mažesnė kaip 1 500 Eur.

 

Koks garantijos galiojimo terminas?

Garantijoje nurodytas galiojimo terminas negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai ir ilgesnis kaip 15 (penkiolika) mėnesių.

 

Kas priima sprendimą ar užtenka kelionių organizatoriaus užstato?

Sprendimą priima draudimo įmonė ar finansų institucija, tačiau užtikrinimo priemonių (užstatų) gali būti reikalaujama tik „Invega“ negarantuotai prievolių įvykdymo užtikrinimo daliai, t. y., už „Invega“ teikiamos garantijos dalį užtikrinimo priemonių nereikalaujama.

 

Iki kada teikiamos garantijos?

Garantija gali būti suteikta ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d.

 

Kas priima sprendimą dėl garantijos suteikimo?

Garantiją suteikia ar sprendimą nesuteikti garantijos priima „Invega“ generalinis direktorius ar jo įgalioti asmenys.

 

Kokie garantijos suteikimo terminai ir kaip vyksta informavimas?

„Invega“ gavusi prašymą ir dokumentus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo išnagrinėja prašymą suteikti garantiją ir raštu priima sprendimą suteikti garantiją, kuris įforminamas garantija, arba sprendimą garantijos nesuteikti. Apie suteiktą garantiją ar priimtą sprendimą garantijos nesuteikti „Invega“ informuoja garantijos gavėją ir kelionių organizatorių ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo garantijos suteikimo ar sprendimo garantijos nesuteikti priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis, o kai to neįmanoma padaryti dėl techninių kliūčių, – registruotu paštu. Garantija pateikiama garantijos gavėjui.

 

Ar pagal šią priemonę teikiamos garantijos paskoloms?

Pagal šią priemonę „Invega“ neteikia garantijų už paskolas, laidavimus ar kita. Šiuo atveju „Invega“ dalijasi rizika su draudimo įmone ar finansų įstaiga tik dėl turizmo įstatyme nustatyto prievolių įvykdymo užtikrinimo.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-12-22