Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas:

 • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
 • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias;
 • apyvartinėms lėšoms;
 • įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai;
 • veiklos palaikymui – už apyvartines paskolas, skirtas apyvartinėms lėšoms: darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išlaidoms, mokesčiams, einamosioms veiklos išlaidoms ar veiklos palaikymui dėl laikinų veiklos sutrikimų, finansuoti ir (ar) kitoje finansų įstaigoje turimam negarantuotam finansiniam įsipareigojimui perfinansuoti. Garantijos pagal šią sąlygą bus teikiamos iki 2021 m. birželio 30 d.

Individualia INVEGOS garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

 

Garantijos už apyvartines paskolas, skirtas veiklos palaikymui

Garantijas už apyvartines paskolas veiklos palaikymui INVEGA teikia laikinai, iki 2021-06-30, reaguodama į sudėtingą situaciją rinkoje dėl koronaviruso COVID-19 protrūkio. Garantijoms, paskoloms ir paskolų gavėjams taikomi šie reikalavimai:

 • Paskolos gavėjas, kurio paskolai prašoma suteikti garantiją veiklos palaikymui, turi būti SVV subjektas, kuris iki 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo bankrutuojantis ar restruktūrizuojamas (tai apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 4 straipsnio 6 dalies a punkte), bet patyrė laikinų veiklos sutrikimų dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio. Dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio nulemtų veiklos suvaržymų paskolos gavėjui nėra taikomos bankroto ar restruktūrizavimo procedūros ir paskolos gavėjas neatitinka kriterijų, pagal kuriuos kreditorių prašymu jam būtų taikomos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytos nemokumo procedūros.
 • Paskolos gavėjo verslo tęstinumo galimybės yra tikėtinos. Verslo tęstinumas vertinamas INVEGOS valdybos nustatyta tvarka.
 • Paskolos, suteikiamos veiklos palaikymui, kurios grąžinimui užtikrinti prašoma suteikti INVEGOS garantiją, trukmė turi būti ne ilgesnė kaip  36 mėnesiai.
 • Teikiant garantiją veiklos palaikymui už naują paskolą, skirtą investicinės paskolos kitoje finansų įstaigoje perfinansavimui, naujos paskolos trukmė turi būti ne daugiau kaip 24 mėnesiais ilgesnė už perfinansuojamos investicinės paskolos grąžinimo terminą ir neviršytų 72 mėnesių.
 • Paskolos gavėjui nėra taikomas reikalavimas dėl nuosavos lėšų dalies.
 • Didžiausia garantuojamos paskolos, suteikiamos veiklos palaikymui, suma apskaičiuojama vadovaujantis viena iš šių taisyklių:
  • paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaitytos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus. Jei paskolos gavėjas veiklą vykdė 2019 m. ir anksčiau, darbo užmokesčio su mokesčiais suma nustatoma pagal 2019 m. faktinius duomenis. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pradėjo veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus;
  • paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. pardavimo pajamų;
  • paskolos suma gali būti ir didesnė, nei nurodyta prieš tai, jei atitinkamą jos dydį paskolos gavėjas pagrindžia būtinumu baigti planuotas investicijas, įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais, subrangovais ir (ar) yra poreikis skirti lėšas kitoms veiklai tęsti būtinoms reikmėms.

 

Garantijos intensyvumas

INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Paskolos gavėjui grąžinus dalį paskolos, grąžinta suma pirmiausia sumažinama INVEGOS garantuota paskolos dalis, išskyrus atvejus, kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu. Kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu dėl paskolos grąžinimų ir leidžiamų pakartotinių paskolos lėšų išdavimų neviršijant kredito linijos dydžio, INVEGOS įsipareigojimai pagal suteiktą garantiją (garantijos suma) dėl paskolos grąžinimų nėra mažinami, o, skaičiuojant garantijos išmoką, didžiausia garantijos suma pagal suteiktą garantiją yra lygi paskolos sumos faktinio likučio ir INVEGOS negarantuotos paskolos dalies skirtumui. Kredito linijos atveju, negarantuota paskolos dalimi laikoma suma, gaunama iš faktinio paskolos sumos likučio atėmus nuo faktinio paskolos likučio apskaičiuotą bendrovės atsakomybės limito dydį atitinkančią sumą.

INVEGA suteikia garantijas už paskolas, kurias teikia šios kredito įstaigos:

„Achemos“ kredito unija
Akademinė kredito unija
Alytaus kredito unija
Anykščių kredito unija
Aukštaitijos kredito unija
Biržų kredito unija
Centro kredito unija
Druskininkų kredito unija
Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija
Grigiškių kredito unija
Grinkiškio kredito unija
Ignalinos kredito unija
Joniškio kredito unija
Jurbarko kredito unija
Vytauto Didžiojo kredito unija

Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija
Kauno kredito unija
Kelmės kredito unija
Kėdainių krašto kredito unija
Klaipėdos kredito unija
Klausučių kredito unija
Kredito unija „Saulėgrąža“
Kredito unija „Zanavykų bankelis“
Kredito unija „Ebitum“
Kredito unija „Gargždų taupa“
Kredito unija „Jonavos žemė“
Kredito unija „Sūduvos parama“
Kredito unija „Tikroji viltis“
Kredito unija „Vievio taupa“
Kretingos kredito unija
Kredito unija „Kupiškėnų taupa“
Kredito unija „Germanto lobis“
Kredito unija „Mano unija“
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“
Kredito unija „Moterų taupa“
Kredito unija „Magnus“
Kredito unija „Prienų taupa“
Kredito unija „Skuodo bankelis“
Kredito unija „Neris“
Širvintų kredito unija
Vilkaviškio kredito unija
LTL kredito unija
Mažeikių kredito unija
Naftininkų kredito unija
Šeimos kredito unija
Pagėgių kredito unija
Pakruojo ūkininkų kredito unija
Palangos kredito unija
Panevėžio kredito unija
Pareigūnų kredito unija
Pasvalio kredito unija
Plungės kredito unija
Radviliškio kredito unija
Raseinių kredito unija
Rato kredito unija
Rokiškio kredito unija
Sedos kredito unija
Šilalės kredito unija
Šilutės kredito unija
Tauragės kredito unija
Trakų kredito unija
Ukmergės ūkininkų kredito unija
Utenos kredito unija
Varėnos kredito unija
Vilniaus kredito unija
UAB „Finora kreditas“

Kitos sąlygos

INVEGOS garantija neteikiama:
 • Jei paskolos gavėjas vykdo veiklą šiose srityse: finansų ir mokėjimo paslaugų teikimo, draudimo, distiliuoto ir rektifikuoto etilo alkoholio, kaip tai apibrėžta Alkoholio produktų apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660 (su vėlesniais pakeitimais), gamybos, alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos, ginklų gamybos ir (ar) jų prekybos, tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo. Jeigu paskolos gavėjas vykdo šiame papunktyje minėtą veiklą ir kitą veiklą, jis turi užtikrinti, kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos pirmiau minėtai veiklai finansuoti. Priešingu atveju, t. y. paskolos gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos ribojamai veiklai finansuoti, garantija neteikiama.
 • Kai paskolos lėšomis siekiama vieno iš toliau nurodytų tikslų:
  1. perfinansuoti paskolos gavėjo įsipareigojimus finansų įstaigoms ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus atvejus, kai garantija teikiama paskolos gavėjo lėšomis ne anksčiau kaip per 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo dienos apmokėtoms investicijoms perfinansuoti;
  2. įsigyti finansinį turtą;
  3. statyti, įsigyti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo ir jo verslo grupės dalyvių veikloje (šis ribojimas netaikomas iki 2021-06-30);
  4. kai didesnė nei 40 procentų įsigyjamo paskolos lėšomis nekilnojamojo turto dalis bus skirta nuomoti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims (ne paskolos gavėjo verslo grupės dalyviams). Šis ribojimas netaikomas, kai SVV subjektas vykdo viešbučių ir (ar) kitas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo, darbo vietų nuomos veiklas (šis ribojimas netaikomas iki 2021-06-30);
  5. finansuoti turto, kuris INVEGOS vertinimu gali būti naudojamas ir susijusių asmenų asmeniniais tikslais, įsigijimą, nuomą, pagerinimą ir kita;
  6.  finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  7. finansuoti krovininių transporto priemonių įsigijimą, krovinių vežimu užsiimančioms įmonėms.

 

Jei verslo subjektas veikia 3 metus ir ilgiau, maksimali garantijos suma gali būti 1 500 000 EUR. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 1 500 000 EUR.

Jei verslo subjektas veikia trumpiau nei 3 metus maksimali garantijos suma yra 750 000 EUR, o kai yra gautos kelios garantijos, jų likučių suma neturi viršyti 750 000 EUR.

Garantijos suma gali būti iki 80 proc. paskolos sumos. Minimali garantijos suma turi siekti ne mažiau kaip 5 000 EUR.

Nekilnojamojo turto pirkimo ir negarantuoto finansinio įsipareigojimo kitoje finansų įstaigoje perfinansavimo atvejais didžiausias INVEGOS atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų paskolos sumos

Tais atvejais, kai paskolos grąžinimui užtikrinti finansų įstaigai yra įkeičiamas paskolos gavėjo, paskolos gavėjo savininko, dalyvio arba kito asmens indėlis ar yra deponuojamos piniginės lėšos, didžiausia garantijos suma negali viršyti 80 procentų paskolos sumos ir indėlio (deponuojamų lėšų) sumos skirtumo. Šis reikalavimas nėra taikomas tais atvejais, kai garantuotos paskolos lėšomis įsigyjamo turto įkeitimo momentas yra numatomas po garantuojamos paskolos panaudojimo (išmokėjimo), o indėlio (deponuotų lėšų) įkeitimas yra numatytas laikinai iki įsigyto turto įkeitimo momento, ir po įsigyto turto įkeitimo lėšų įkeitimo yra atsisakoma.

 

Garantijos atlyginimas

Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas turėtų sumokėti vienkartinį garantijos atlyginimą, kuris turi būti sumokėtas iki garantijos išleidimo.

 

Garantijos atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į garantijos sumą ir naudojimosi garantija trukmę, t. y. už pirmus naudojimosi metus (1-12 mėn.) bus taikoma fiksuota bazė, o už kiekvienus sekančius – metinė priemoka.

Fiksuota bazė priklausys nuo paskolos gavėjo amžiaus: įmonėms iki 3 metų* – 1 proc., įmonėms virš 3 metų (apyvartinės paskolos atveju) – 1 proc., įmonėms virš 3 metų (investicinės paskolos atveju) – 1,5 proc.

* – įmonės amžius skaičiuojamas nuo prašymo dėl garantijos gavimo dienos.

Metinė priemoka sieks po 0,2 proc. (investicinės paskolos atveju) ir po 0,4 proc. (apyvartinės paskolos atveju) už kiekvienus papildomus metus (t.y. po 0,2 proc. /0,4 proc. – už 13-24 mėn., už 25-36 mėn. ir t.t.).

Pateikiame kainodaros lentelę:

 

Segmentas Fiksuota bazė Metinė priemoka
Visos įmonės iki 3 metų 1%  

apyvartinėms 0,4%

investicinėms 0,2%

Apyvartinės nuo 3 metų  1%
Investicinės nuo 3 metų 1,50%

 

Garantijų kainodaros pavyzdžiai.

SVV subjektas virš 3 metų finansuoja investicijas su banko paskola, kurios terminas – 4 metai. Garantuotą paskolos dalį padengs per 3 metus.

Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)

Garantijos kaina = 1,5% + (2 * 0,2%) = 1,9%

 

SVV subjektas virš 3 metų skolinasi apyvartai. Banko paskolos terminas – 2 metai, garantuota paskolos dalis bus padengta per 18 mėn.

Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)

Garantijos kaina = 1% + (1 * 0,4%) = 1,4%

 

Konkrečiu atveju planuojamos garantijos atlyginimą galima apskaičiuoti pateiktoje skaičiuoklėje: https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/paskolu-garantijos/garantijos-paskoloms-atlyginimo-skaiciuokle/

Paskolos gavėjas INVEGOS garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti turi įkeisti už paskolos lėšas perkamą, statomą, remontuojamą ar rekonstruojamą įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.
Už paskolos lėšas perkamas turtas gali būti neįkeičiamas, jei įkeitimui yra pateikiamas kitas likvidesnis ir ne mažesnės vertės kaip už paskolos lėšas perkamas turtas ir šio įkeitimo pakanka projekto vykdymo rizikai minimizuoti.

Paskolos gavėjas, kurį gali sudaryti įmonė ir (arba) jos akcininkai, savininkai ir kiti dalyviai, prie finansuojamo projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 20 procentų projekto vertės:

 • Investicinės paskolos atveju paskolos gavėjas į finansuojamą investicinį projektą turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų piniginių lėšų (neįskaitant PVM);
 • Apyvartinės paskolos atveju laikoma, kad paskolos gavėjas dalyvauja projekto finansavime nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 20 procentų projekto vertės, kai jo nuosavybės rodiklis po garantuotos paskolos suteikimo nėra mažesnis kaip 0,2, skaičiuojant pagal paskutinę (metinę ar ketvirtinę) finansinės atskaitomybės balanso ataskaitą. Skaičiuojant nuosavybės rodiklį, nuosavas kapitalas suprantamas kaip kapitalas, akcijų priedai, rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

Prisidėti nuosavomis lėšomis nėra reikalaujama, jei:

 • paskolos gavėjas veiklą vykdo iki 24 mėn. ir prašomos garantijos suma neviršija 50 000 EUR. Įvertinus atskirų projektų rizikas, jų įgyvendinimui gali būti reikalaujama nuosavų lėšų dalis, kurios dydis priklausys nuo įžvelgiamų grėsmių.
        Arba
 • teikiamos garantijos, skirtos veiklos palaikymui.