Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą ir (arba) apyvartinėms lėšoms (įskaitant ir kredito linijas), reikalingoms smulkiajam ar vidutiniam verslui plėtoti, finansuoti.

INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Paskolos gavėjui grąžinus dalį paskolos, grąžinta suma pirmiausia sumažinama INVEGOS garantuota paskolos dalis, išskyrus atvejus, kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu. Kai garantuojama paskola yra suteikta kredito linijos būdu dėl paskolos grąžinimų ir leidžiamų pakartotinių paskolos lėšų išdavimų neviršijant kredito linijos dydžio, INVEGOS įsipareigojimai pagal suteiktą garantiją (garantijos suma) dėl paskolos grąžinimų nėra mažinami, o, skaičiuojant garantijos išmoką, didžiausia garantijos suma pagal suteiktą garantiją yra lygi paskolos sumos faktinio likučio ir INVEGOS negarantuotos paskolos dalies skirtumui.

Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas:

• materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
• nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
• Apyvartinėms lėšoms.
• Įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

INVEGA gali suteikti garantijas už paskolas, kurias suteikia šios kredito įstaigos:

INVEGOS garantija neteikiama:
  1. jei paskolos gavėjas vykdo veiklą šiose srityse: finansų ir mokėjimo paslaugų teikimo, draudimo, etilo alkoholio gamybos, alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos, ginklų gamybos ir (ar) jų prekybos, tabako gaminių gamybos ir (ar) jų didmeninės prekybos, azartinių lošimų ar lažybų organizavimo. Jeigu paskolos gavėjas vykdo šiame papunktyje minėtą veiklą ir kitą veiklą, jis turi užtikrinti, kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos pirmiau minėtai veiklai finansuoti. Priešingu atveju, t. y. paskolos gavėjui negalint užtikrinti (atskirti), kad garantuotos paskolos lėšos nebus naudojamos ribojamai veiklai finansuoti, garantija neteikiama;
  2. kai paskolos lėšomis siekiama vieno iš toliau nurodytų tikslų:

2.1. perfinansuoti paskolos gavėjo įsipareigojimus finansų įstaigoms ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus atvejus, kai garantija teikiama paskolos gavėjo lėšomis ne anksčiau kaip per 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo dienos apmokėtoms investicijoms perfinansuoti;

2.2. įsigyti finansinį turtą;

2.3. statyti, įsigyti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo ir jo verslo grupės dalyvių veikloje;

2.4. kai didesnė nei 40 procentų įsigyjamo paskolos lėšomis nekilnojamojo turto dalis bus skirta nuomoti kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims (ne paskolos gavėjo verslo grupės dalyviams). Šis ribojimas netaikomas, kai SVV subjektas vykdo viešbučių ir (ar) kitas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo, darbo vietų nuomos veiklas;

2.5. finansuoti turto, kuris INVEGOS vertinimu gali būti naudojamas ir susijusių asmenų asmeniniais tikslais, įsigijimą, nuomą, pagerinimą ir kita;

2.6. finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.7. finansuoti krovininių transporto priemonių įsigijimą, krovinių vežimu užsiimančioms įmonėms.

Jei verslo subjektas veikia 3 metus ir ilgiau, maksimali garantijos suma gali būti 1 500 000 EUR. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 1 500 000 EUR.

Jei verslo subjektas veikia trumpiau nei 3 metus maksimali garantijos suma yra 750 000 EUR, o kai yra gautos kelios garantijos, jų likučių suma neturi viršyti 750 000 EUR.

Garantijos suma gali būti iki 80 proc. paskolos sumos. Minimali garantijos suma turi siekti ne mažiau kaip 5 000 EUR.

Nekilnojamojo turto pirkimo atveju didžiausias INVEGOS atsakomybės limitas negali būti didesnis kaip 50 procentų paskolos sumos.

Tais atvejais, kai paskolos grąžinimui užtikrinti finansų įstaigai yra įkeičiamas paskolos gavėjo, paskolos gavėjo savininko, dalyvio arba kito asmens indėlis ar yra deponuojamos piniginės lėšos, didžiausia garantijos suma negali viršyti 80 procentų paskolos sumos ir indėlio (deponuojamų lėšų) sumos skirtumo. Šis reikalavimas nėra taikomas tais atvejais, kai garantuotos paskolos lėšomis įsigyjamo turto įkeitimo momentas yra numatomas po garantuojamos paskolos panaudojimo (išmokėjimo), o indėlio (deponuotų lėšų) įkeitimas yra numatytas laikinai iki įsigyto turto įkeitimo momento, ir po įsigyto turto įkeitimo lėšų įkeitimo yra atsisakoma.

 

Garantijos atlyginimas

Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas turėtų sumokėti vienkartinį garantijos atlyginimą, kuris turi būti sumokėtas iki garantijos išleidimo.

 

Garantijos atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į garantijos sumą ir naudojimosi garantija trukmę, t. y. už pirmus naudojimosi metus (1-12 mėn.) bus taikoma fiksuota bazė, o už kiekvienus sekančius – metinė priemoka.

Fiksuota bazė priklausys nuo paskolos gavėjo amžiaus: įmonėms iki 3 metų* – 1 proc., įmonėms virš 3 metų (apyvartinės paskolos atveju) – 1 proc., įmonėms virš 3 metų (investicinės paskolos atveju) – 1,5 proc.

* – įmonės amžius skaičiuojamas nuo prašymo dėl garantijos gavimo dienos.

Metinė priemoka sieks po 0,2 proc. (investicinės paskolos atveju) ir po 0,4 proc. (apyvartinės paskolos atveju) už kiekvienus papildomus metus (t.y. po 0,2 proc. /0,4 proc. – už 13-24 mėn., už 25-36 mėn. ir t.t.).

Pateikiame kainodaros lentelę:

 

Segmentas Fiksuota bazė Metinė priemoka
Visos įmonės iki 3 metų 1%  

apyvartinėms 0,4%

investicinėms 0,2%

Apyvartinės nuo 3 metų  1%
Investicinės nuo 3 metų 1,50%

 

Garantijų kainodaros pavyzdžiai.

SVV subjektas virš 3 metų finansuoja investicijas su banko paskola, kurios terminas – 4 metai. Garantuotą paskolos dalį padengs per 3 metus.

Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)

Garantijos kaina = 1,5% + (2 * 0,2%) = 1,9%

 

SVV subjektas virš 3 metų skolinasi apyvartai. Banko paskolos terminas – 2 metai, garantuota paskolos dalis bus padengta per 18 mėn.

Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)

Garantijos kaina = 1% + (1 * 0,4%) = 1,4%

 

Konkrečiu atveju planuojamos garantijos atlyginimą galima apskaičiuoti pateiktoje skaičiuoklėje: https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/paskolu-garantijos/garantijos-paskoloms-atlyginimo-skaiciuokle/

Paskolos gavėjas INVEGOS garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti turi įkeisti už paskolos lėšas perkamą, statomą, remontuojamą ar rekonstruojamą įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.
Už paskolos lėšas perkamas turtas gali būti neįkeičiamas, jei įkeitimui yra pateikiamas kitas likvidesnis ir ne mažesnės vertės kaip už paskolos lėšas perkamas turtas ir šio įkeitimo pakanka projekto vykdymo rizikai minimizuoti.

Investicinės paskolos atveju:
Tuo atveju, kai už paskolos lėšas įsigytas, statomas, remontuojamas ar rekonstruojamas turtas yra įkeičiamas kredito įstaigai, įmonės dalyvavimas turi būti ne mažiau kaip 20 proc. ( šis reikalavimas nėra taikomas, jeigu paskolos gavėjo amžius iki 12 mėn., o prašomos garantijos suma neviršija 50 000 EUR). Atskirų projektų įgyvendinimui INVEGA gali pareikalauti didesnio nuosavo dalyvavimo).

Apyvartinės paskolos atveju:
Dalyvavimas gali būti užskaitomas: • įmonėms, veikiančioms ilgiau nei 1 metus, vertinant įmonės nuosavo kapitalo ir viso turto santykį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 20 proc. Rodiklis skaičiuojamas įvertinus imamą paskolą;
• papildomai įkeičiant ne paskolos gavėjui priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. Įkeičiamas turtas vertinamas likvidacine / priverstinio pardavimo verte;
• apmokant įmonės nuosavomis lėšomis sąskaitų dalį. Tuo atveju, kai įmonės nuosavo kapitalo ir viso turto santykis iki paskolos suteikimo yra didesnis arba lygus 0,2, o po paskolos suteikimo šis santykis yra ne mažesnis kaip 0,17, gali būti priimtinas įmonės dalyvavimas papildomomis akcininkų ar trečiųjų asmenų paskolintomis lėšomis. Lėšos turi būti paskolintos po INVEGOS sprendimo suteikti garantiją ir kapitalizuojamos arba subordinuojamos naujai suteikiamos paskolos atžvilgiu. Akcininkų ir trečiųjų asmenų paskolintomis lėšomis turėtų būti apmokama ne mažiau kaip 20 proc. sąskaitų, t. y. paskolos ir akumuliuotų nuosavų lėšų santykis turi būti 80 : 20.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-02-26