INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai nuo 30 iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas:

• materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
• nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
• Apyvartinėms lėšoms.
• Įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

INVEGA gali suteikti garantijas už paskolas, kurias suteikia šios kredito įstaigos:

INVEGA negarantuoja paskolų, suteikiamų projektams, susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu. Produktų, kurių auginimui, gamybai, pirminiam perdirbimui negali būti teikiamos INVEGOS garantijos, sąrašas yra patvirtintas prie ES sutarties.
INVEGA negarantuoja paskolų, suteikiamų krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti.
INVEGA taip pat negarantuoja už paskolas, kurių lėšomis įsigytas turtas gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais.
Jei verslo subjektas veikia 3 metus ir ilgiau, maksimali garantijos suma gali būti 1 448 100 EUR. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 1 448 100 EUR. Garantijos suma gali būti nuo 30 iki 80 proc. paskolos sumos.
Jei verslo subjektas veikia trumpiau nei 3 metus maksimali garantijos suma yra 579 240 EUR, o kai yra gautos kelios garantijos, jų likučių suma neturi viršyti 579 240 EUR.
Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas turėtų sumokėti vienkartinį garantijos atlyginimą.
Šiuo metu garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo prašomos garantijos sumos. Garantijos atlyginimas sumokamas už visą pirminį garantijos galiojimo laikotarpį (kol pagal paskolos gražinimo grafiką bus grąžinta INVEGOS garantuota paskolos dalis).
Garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo paskolos gavėjo amžiaus. Įmonėms ir verslininkams, veikiantiems iki 3 metų, nustatytas 4 proc. nuo garantijos sumos dydis, o įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau, – 3 proc. nuo garantijos sumos dydis.
Paskolos gavėjui anksčiau laiko grąžinus garantuotą paskolos dalį ar nevisiškai panaudojus garantuotą paskolą, garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir grąžinamas.
Šiuo metu valstybė skatina ir remia įmones ir verslininkus, imančius paskolas su INVEGOS garantija, sumokėdama už paskolos gavėją dalį garantijos atlyginimo.
Garantijos atlyginimas subsidijuojamas iki 579 240 EUR garantijos sumos. 579 240 EUR garantijos sumos perviršis nėra subsidijuojamas ir SVV subjektas turi sumokėti visą kainą.
Subsidijavimo tarifas priklauso nuo paskolos gavėjo amžiaus ir SVV subjekto statuso. Paskolos gavėjams, SVV subjektams, subsidijuojama 3/4, 2/3 arba 1/2 INVEGOS garantijos atlyginimo:
• Naujoms įmonėms (veikiančioms trumpiau nei 3 metus) ir veiklą pradėjusiems verslininkams subsidijuojama 3/4 garantijos atlyginimo.
• Labai mažoms (mikroįmonėms) ir mažoms įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau, subsidijuojama 2/3 garantijos atlyginimo.
• Vidutinėms įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau ir kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, subsidijuojama 1/2 garantijos atlyginimo.
Jeigu SVV subjektas turi kelias garantijas, tokiu atveju sumuojami garantijų likučiai. Garantijos atlyginimas subsidijuojamas, jei garantijų likučių suma yra iki 579 240 EUR.
SVV subjekto amžius nustatomas pagal įmonės registravimo datą Juridinių asmenų registre.

Paskolos gavėjas INVEGOS garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti turi įkeisti už paskolos lėšas perkamą, statomą, remontuojamą ar rekonstruojamą įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.
Už paskolos lėšas perkamas turtas gali būti neįkeičiamas, jei įkeitimui yra pateikiamas kitas likvidesnis ir ne mažesnės vertės kaip už paskolos lėšas perkamas turtas ir šio įkeitimo pakanka projekto vykdymo rizikai minimizuoti.
Investicinės paskolos atveju:
Tuo atveju, kai už paskolos lėšas įsigytas, statomas, remontuojamas ar rekonstruojamas turtas yra įkeičiamas kredito įstaigai, įmonės dalyvavimas turi būti ne mažiau kaip 20 proc. (įmonėms iki 12 mėnesių amžiaus šis reikalavimas paprastai netaikomas. Atskirų projektų įgyvendinimui INVEGA gali pareikalauti didesnio nuosavo dalyvavimo).
Apyvartinės paskolos atveju:
Dalyvavimas gali būti užskaitomas:
• įmonėms, veikiančioms ilgiau nei 1 metus, vertinant įmonės nuosavo kapitalo ir viso turto santykį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 20 proc. Rodiklis skaičiuojamas įvertinus imamą paskolą;
• papildomai įkeičiant ne paskolos gavėjui priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. Įkeičiamas turtas vertinamas likvidacine / priverstinio pardavimo verte;
• apmokant įmonės nuosavomis lėšomis sąskaitų dalį. Tuo atveju, kai įmonės nuosavo kapitalo ir viso turto santykis iki paskolos suteikimo yra didesnis arba lygus 0,2, o po paskolos suteikimo šis santykis yra ne mažesnis kaip 0,17, gali būti priimtinas įmonės dalyvavimas papildomomis akcininkų ar trečiųjų asmenų paskolintomis lėšomis. Lėšos turi būti paskolintos po INVEGOS sprendimo suteikti garantiją ir kapitalizuojamos arba subordinuojamos naujai suteikiamos paskolos atžvilgiu. Akcininkų ir trečiųjų asmenų paskolintomis lėšomis turėtų būti apmokama ne mažiau kaip 20 proc. sąskaitų, t. y. paskolos ir akumuliuotų nuosavų lėšų santykis turi būti 80 : 20.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-01-16